Log in op Mijn VVD

Gemeenteraad stelt referendumvraag vast

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 29 november de vraagstelling voor het referendum over het nieuwe afvalbeleid vastgesteld. Door middel van een in eerste instantie raadsbreed ingediend en gesteund amendement van Zó! Zoetermeer en de Zoetermeerse VVD heeft de raad afgeweken van het voorstel van de Referendumcommissie. Die laatste stelde voor de inwoners zeven (deel-)vragen voor te leggen. De raad zag dit niet zitten en heeft hier één vraag van gemaakt: ‘Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?: ja/ nee’, met een in eenvoudige bewoordingen opgestelde toelichting over wat dat afvalbeleidsplan op hoofdlijnen inhoudt. De raad heeft dit amendement met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 'Wat de VVD betreft dus geen dus geen ‘cafetariamodel’, met een menulijst aan opties zonder prijzen van de gerechten, zoals de commissie had bepleit', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is vanaf het begin al heel kritisch geweest over het nieuw afvalbeleidsplan, in het bijzonder ook de bronscheiding van Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD). Als het aan de VVD ligt wordt gekozen voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. En de VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft’.

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten dat er nieuw afvalbeleid komt. Over dit besluit is een referendum aangevraagd. Daarom is het invoeren van het nieuwe beleid uitgesteld. Het doel is dat Zoetermeerders gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar weggooien, met als eerste stap 160 kilo restafval. Op dit moment gooien Zoetermeerders gemiddeld 230 kilo restafval per persoon per jaar weg. In het beoogde afvalbeleidsplan wordt daarom onder meer voorgesteld met het stoppen met het gratis ophalen van grofvuil aan huis, alle huishoudens die nu een groene en grijze afvalbak van de gemeente hebben krijgen een extra afvalbak één keer in de 4 weken wordt geleegd door de gemeente, de grijze afvalbakken voor het restafval worden maximaal één keer in de 4 weken door de gemeente geleegd, de groene GFT-afvalbakken worden even vaak geleegd als nu, een keer per 2 weken, en de gemeente gaat in de toekomst invoeren dat per keer dat restafval wordt weggegooid, betaald moet worden: dus wie vaak restafval weggooit, betaalt meer dan iemand die dat minder vaak doet.