Log in op Mijn VVD

VVD-motie overgangstermijn laadkabels wordt uitgevoerd

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de VVD aangenomen om een overgangstermijn voor laadkabels over de stoep aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027, en  ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. Het college heeft de motie in uitvoering genomen en de raad laten weten dat onderzocht is of de strekking van de motie in strijd is met de afspraken in de concessieovereenkomst. Daarvoor heeft het college contact opgenomen met de concessienemer en de vraag gesteld of deze akkoord is met het toestaan van kabels over de stoep. De concessienemer (de firma Engie) heeft laten weten dat men hiertegen geen bezwaar heeft. Dit betekent dat de motie kan worden uitgevoerd.

De gemeente gaat daarom de volgende maatregelen treffen:

- Ontheffinghouders en degenen die tot 1 juli 2021 een aanvraag voor een ontheffing hebben gedaan, krijgen ontheffing tot juni 2024 of, bij verlenging met anderhalf jaar van de overeenkomst, tot 31 december 2025. Dat is de contractduur van de huidige concessieovereenkomst voor het plaatsen van de laadpalen. Daarna vindt er opnieuw een aanbesteding plaats. In de daaropvolgende overeenkomst zullen de dan nog lopende ontheffingen tot 1 januari 2027 worden opgenomen;

- Naast de ontheffinghouders komen tevens, voor bovengenoemde regeling, in aanmerking de inwoners die geen ontheffing hebben aangevraagd, maar wel kunnen aantonen middels een factuur en bankafschrijving, dat zij voor 1 juli 2021 geïnvesteerd hebben in specifiek daarvoor bedoelde voorzieningen om met een laadkabel over de stoep te kunnen laden.

- De huidige ontheffingen lopen af op 31 december 2021. Om die reden krijgen inwoners, die behoren tot één van de twee hier bovengenoemde groepen, de gelegenheid om tot en met 31 maart 2022 een ontheffing aan te vragen.

Het college ziet het als wenselijk om inwoners zonder ontheffing, die hebben geïnvesteerd en ook als ‘early adopters’ zijn te beschouwen, de mogelijkheid te geven een ontheffing aan te vragen. In afwijking op de motie wordt niet de datum 11 oktober maar 1 juli aangehouden als het moment waarvoor men in aanmerking komt voor een ontheffing.

Handhaving op aanwezige laadkabels in de openbare ruimte wordt vanaf 31 maart opnieuw gestart, waarbij gecontroleerd wordt op het in bezit hebben van een ontheffing en het voldoen aan de ontheffingsvoorwaarden, waaronder de noodzaak van het gebruik van een rubber mat ter afdekking van de kabel en ter voorkoming van onveilige situaties. Tevens wordt handhavend opgetreden indien inwoners openbare parkeerplaatsen claimen bij het opladen van de auto. Bij de ontheffingsaanvragen voor 2022 worden bovengenoemde maatregelen/ uitgangspunten meegenomen in de beoordeling en toekenning van de ontheffing.