Log in op Mijn VVD

VVD Rijnland over de coalitie en het programma

Vijf partijen waaronder VVD Rijnland presenteerden 22 april het coalitieakkoord 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Formateur Hans Pluckel (VVD) maakt in deze periode opnieuw deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap als Hoogheemraad. De vier leden van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur (Verenigde Vergadering) maken zich sterk voor de prioriteiten: zo laag mogelijke lasten, droge voeten en schoon water en zetten in op maximale participatie van inwoners en ondernemers.

Onderstaande tekst werd namens de VVD uitgesproken door fractievoorzitter Patrick van Domburg als reactie op de start van de coalitie: 

,,18 maart verkiezingen; vandaag, 22 april een coalitieakkoord met een voorstel voor vijf collegeleden. Een prestatie! Lang niet alle andere waterschappen zijn zover. En afgezet tegen gemeentelijke, provinciale, laat staan landelijke processen van coalitievorming, is Rijnland watervlug! Ambtelijk apparaat, in het bijzonder Henno van Dokkum, dank voor de goede ondersteuning. Dank ook aan de formateur, Hans Pluckel, die op zakelijke wijze de collegevorming goed heeft geleid. Niet omdat hij VVD-er is, maar doordat het belang van het waterschap bij hem voorop heeft gestaan, durf ik hem dit compliment te maken.

Het programma “Samen werken aan water” is wat de VVD betreft om een aantal redenen het ondertekenen waard. Het beslaat veel belangrijke onderwerpen. Voor mijn partij staat de veiligheid voorop. We zijn blij dat in de afgelopen jaren de achterstanden op het gebied van de keringen zijn ingelopen en gaan met volle kracht verder met het op orde brengen hiervan.

Het uitvoeren van het Deltaprogramma “Zoet Water” om de zoetwatervoorziening op orde te houden voor onze ondernemers en 1,3 miljoen inwoners, is een ander kernpunt uit het coalitieprogramma.

LAGE LASTEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN

Voor de VVD is het lastenniveau ook een punt uit de prioriteitentop. Voor de inwoners en bedrijven is het wat ons betreft dan ook goed om in de tweede helft van onze bestuursperiode de lasten met maximaal het inflatiepercentage te zien stijgen.

Om dit tarief te realiseren moeten nog veel slagen worden gemaakt. Innovatie in ons waterschapswerk, meer samenwerking met andere overheden en het nog beter grip krijgen op de financiën van de afzonderlijke projecten zijn daarbij van cruciaal belang.

Over samenwerking gesproken: de komende jaren moeten zich wat de VVD betreft kenmerken als de omslag in denken en doen. Rijnland kende al het beginsel ‘van buiten naar binnen werken’, maar echt samen met inwoners en bedrijven werken aan water gaat een stap verder.

ACTIEVE PARTICIPATIE LEIDT TOT WATERBEWUSTZIJN

Door actieve participatie zullen projecten niet alleen breder worden gedragen en kwalitatief beter zijn, ook het waterbewustzijn zal toenemen; een van de verbeterpunten uit het OESO rapport van ruim een jaar geleden. Het belang dat aan een goede participatie wordt gehecht, blijkt ook uit het feit dat we een hoogheemraad hiervoor politiek verantwoordelijk maken.

Het voorliggende coalitieprogramma met side letter is wat de VVD betreft een goed doortimmerd stuk, maar geen DICHTGETIMMERD document. Nadere invulling via o.a. het WBP5 zal binnenkort plaatsvinden. De portefeuille-indeling is naar mening van de VVD een logische. We zijn blij dat voor wat betreft het gezicht naar buiten Rijnland is opgedeeld in gebieden met elk een gebiedshoogheemraad.

En nu: Samen werken aan water!''