Log in op Mijn VVD

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040: de marathon kan beginnen!

Maandag 31 januari heeft de Zoetermeerse gemeenteraad de Omgevingsvisie Zoetermeer, na verwerking van de zienswijzen van inwoners, organisaties en bestuurlijke partners, definitief vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder voor de portefeuille stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘Wat de VVD betreft zijn de op 17 januari j.l. in de Commissie Stad besproken wijzigingen op correcte wijze in het raadsvoorstel visie Zoetermeer 2040 aangebracht. De VVD kan steunt daarom het raadsvoorstel. Er kan nu met veel energie aan de uitvoering gewerkt gaan worden. Goed te beseffen dat dit een marathon is en geen korte sprint. Een kwestie dus van doorzetten, vasthouden, verstandig omgaan met je energie, tactisch versnellen daar waar mogelijk, temporiseren daar waar het kan, maar altijd met de eindstreep in gedachten’.

In zijn betoog memoreerde hij welke aandachtspunten bij de uitvoering van de visie van belang zijn. ‘De koers die in de visie wordt uitgezet vindt zijn oorsprong in het rapport Louter dat op indringende wijze zichtbaar maakt waar voor onze stad de risico’s maar ook de kansen liggen’, aldus Rob Duiven: ‘Het is zaak deze inzichten en aanknopingspunten uit het rapport Louter en noodzaak om daarom strategisch te interveniëren, steeds goed in het achterhoofd te houden’.

Het succes van de deze omgevingsvisie wordt vooral bepaald door de uitvoering daarvan. Het betrekken van inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van Zoetermeer zal naar het oordeel van de VVD een belangrijke pijler onder de succesvolle invulling van deze omgevingsvisie vormen. Rob Duiven: ‘Tot slot is het noodzakelijk dat continu voeling wordt gehouden met de onvermijdelijk veranderende context. Dit is essentieel om de doelen in 2040 verder vast te houden, maar de weg naar die doelen wel tijdig te verleggen als dat noodzakelijk blijkt’.

Er lag één amendement op het raadsvoorstel voor dat vroeg om het woord ‘compassie’ expliciet in de visie op te nemen. Zoetermeer heeft 21 september 2018 het Handvest voor Compassie is ondertekend. In een stemverklaring lichtte Rob Duiven het standpunt van de fractie toe: ‘De fractie van de VVD heeft op 22 september 2018 het Handvest ondertekend. In de omgevingsvisie is hetgeen in het Handvest wordt bepleit en nagestreefd, zoals vertrouwen en respect en omzien naar elkaar, stevig in het DNA van de visie verankerd. Toevoeging van het woord ‘compassie’ voegt daar inhoudelijk niets aan toe. De VVD zal het amendement daarom niet steunen’. Het amendement is overigens wel met kleine meerderheid van stemmen aangenomen.