Log in op Mijn VVD

VVD Rijnland: herzie vaarbeleid Zoetermeerse plas voor recreatie en veiligheid

In de Vaarwegenverordening Rijnland 2013 wordt geen onderscheid gemaakt tussen elektrische motoren en zogenoemde explosie (brandstof)motoren. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties met zwemmers en schade aan de natuur ontstaan, omdat er toch te snel gevaren wordt. Het geluid van een explosiemotor zorgt er ook voor dat zwemmers over het hoofd worden gezien en zorgt voor overlast voor omwonenden. De VVD pleit daarom voor betere handhaving door het Hoogheemraadschap en de politie en het uitsluitend toestaan van elektrische motoren.

Op de Zoetermeerse Plas (de Noord Aa) geldt een vaarverbod. Bewoners en bedrijven met een boot in aangrenzend water zoals de Broekwegwetering in Zoetermeer kunnen sinds 2004 een vergunning aanvragen om via de plas te mogen varen met een maximum  snelheid van 6 km/uur. De indruk bestaat dat in de afgelopen jaren een duidelijke toename is te zien van het aantal aangevraagde en verleende vergunningen.


Vragen:


  1. Waarom wordt er in de Vaarwegenverordening Rijnland 2013 geen onderscheid gemaakt tussen elektrische motoren en explosiemotoren?
  2. Wat is de achterliggende reden om als hoofdregel een vaarverbod te hebben op (onder andere) de Zoetermeerse Plas?
  3. Wat is de reden dat – ongeacht het soort motor, en ondanks het antwoord op vraag 2 – een vergunningaanvrager die aan water woont dat in open verbinding staat met de Zoetermeerse Plas, zonder meer deze vergunning voor het varen op die plas krijgt?
  4. In 2004 is het mogelijk geworden om legaal met een gemotoriseerd vaartuig over de Zoetermeerse Plas te varen. Hoeveel vergunningen zijn er sindsdien in elk jaar verleend?
  5. Wat doet Rijnland als bevoegd gezag (naast de politie) aan controle en handhaving, bijvoorbeeld op het hebben van een vergunning en het houden aan de maximum snelheid, terzake vaarverkeer op de Zoetermeerse Plas?
  6. Mocht er niet of amper worden gecontroleerd en/of gehandhaafd op de Zoetermeerse Plas, terwijl het aantal verleende vergunningen stijgende is, dan wil de VVD fractie van u weten welk toekomstig vaarbeleid u voor ogen staat op de Zoetermeerse Plas.
  7. Bent u bereid met de politie en de gemeente Zoetermeer in overleg te treden om te komen tot een controle- en handhavingsbeleid terzake gemotoriseerde vaartuigen op de Zoetermeerse Plas?
  8. Bent u het met de VVD fractie eens dat boten met explosiemotoren, vanwege herrie en/of vermogen, een groter gevaar vormen dan elektrische motoren? Zo nee, waarom niet?
  9. Is het College bereid om in een volgende versie van de Vaarwegenverordening wel onderscheid te maken tussen explosiemotoren en elektrische motoren, en wel zodanig dat alleen aan elektrische motorboten een vaarvergunning kan worden verleend voor het varen op de Zoetermeerse Plas?