Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD pleit voor nieuw afvalbeleidsplan

Maandag 4 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de politieke duiding van het raadplegend referendum over het afvalbeleid zoals dat in december 2020 was vastgesteld. VVD-raadslid en portefeuillehouder afval Berend Aptroot was voor de Zoetermeerse VVD woordvoerder. In zijn maidenspeech lichtte hij het standpunt van de fractie toe: ‘De uitslag van het referendum is wat ons betreft heel duidelijk. Van alle uitgebrachte stemmen heeft ruim 80% van de kiezers tegen het voorgenomen afvalbeleid gestemd. Ondanks dat een opkomst van 51,9% teleurstellend is, geeft de uitslag wel een duidelijk beeld van de wensen van onze inwoners’, aldus Berend Aptroot: ‘Het overgrote deel van de Zoetermeerders zit dus niet te wachten op dit afvalbeleid. De verplichte bronscheiding inclusief de extra containers, het betalen per afstort, de lagere ophaalfrequentie zijn veel gehoorde issues binnen dit beleid. De Zoetermeerse VVD herkent zicht in de uitkomst van het referendum’.

In het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD staat namelijk dat de VVD kiest voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en het restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. De Zoetermeerse VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft.

Berend Aptroot: ‘De afgelopen maanden heb ik veel gesproken met Zoetermeerse inwoners en ondernemers. Het overgrote deel is zeker van mening dat we iets moeten doen aan de grote hoeveelheid aan restafval die wij hebben. We hebben maar weinig mensen gesproken die niets doen een optie vinden. Waarom mensen dan toch niet voor het voorgenomen beleid hebben gestemd? De lasten in het beleid zijn gewoonweg veel hoger dan de baten. En dan bedoel ik niet de financiële lasten. Inwoners willen best hun steentje bijdragen, maar wel met het gemak en comfort wat past bij een fijne woonstad zoals Zoetermeer. We hebben ook veel inwoners gesproken die überhaupt niet goed wisten wat er met het afvalbeleid zou veranderen en welke kosten er bij wel of niet doorgaan gemoeid zijn. De communicatie vanuit de gemeente hierover heeft de inwoners onvoldoende bereikt of geholpen’.

De conclusie van de Zoetermeerse VVD is dat wordt afgezien van het voorgenomen afvalbeleid. Er moet dus een nieuw plan worden opgesteld op basis van de resultaten van een uit te voeren stadspeiling, Dat plan van aanpak over hoe de gemeente kan komen tot een toekomstig afvalbeleid dat wel gedragen wordt door de bewoners moet voor het einde van dit jaar naar de raad worden gestuurd. Een motie met die strekking ingediend door Zó! Zoetermeer, PDvZ, CU/SGP, FvD en de Zoetermeerse VVD kreeg een meerderheid in de raad (26 stemmen voor en 10 stemmen tegen).