Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD tevreden over noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Dinsdag 19 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de stand van zaken met betrekking tot de noodopvang van Oekraïners in Zoetermeer. VVD-raadslid en portefeuillehouder vluchtelingen- en asielzaken Rob Duiven: ‘De invasie van Rusland in Oekraïne is een schandalige aanval op een vrij, soeverein Europees land. Een bron van immens menselijk leed en verdriet onder de Oekraïense bevolking. Mensen uit Oekraïne die door deze oorlog op de vlucht zijn geslagen verdienen daarom een veilige opvang. In Europa, in Nederland en dus ook in Zoetermeer’. Gelukkig heeft Zoetermeer deze opvang naar het oordeel van de Zoetermeerse VVD met verve opgepakt. De Gemeente maar ook partnerorganisaties zoals de Binnenbaan, de kerken, Piëzo en Vluchtelingenwerk, maar niet in de laatste plaats vele inwoners uit Zoetermeer, dragen hun steentje bij. ‘Zij bieden opvang, onderdak, onderwijs en andere vormen van ondersteuning. Deze inzet van velen verloopt goed en verdient onze solidariteit, steun en waardering’, hield Rob Duiven de raad voor.

Deze inzet moet ook worden betaald. In het gewijzigd raadsvoorstel van 14 april staat dat het kabinet van Rijkswege de kosten van gemeenten integraal zal vergoeden. Dat klinkt geruststellend. Echter, in het memo van 7 april staat nog dat het onzeker is of alle kosten vergoed worden. ‘In het kennelijk onder grote tijdsdruk tot stand gekomen oorspronkelijke raadsvoorstel van 8 april staat hetzelfde. Wat en wanneer is er tussen 7, 8 respectievelijk 14 april nu precies gewijzigd zodat er nu wel zekerheid bestaat over volledige financiering van het rijk?’, wilde Rob Duiven van het college weten. De burgemeester lichtte toe dat bij herhaling van de zijde van het Rijk de garantie wordt gegeven dat alle kosten zullen worden vergoed. In het recente verleden, zoals bijvoorbeeld bij de Corona-middelen is dit laat maar uiteindelijk wel gebeurd, dus de verwachting is gerechtvaardigd dat het Rijk zijn toezeggingen zal nakomen. aldus burgemeester Bezuijen. Mocht dat onverhoopt toch niet gebeuren, dat zal de gemeente Zoetermeer een deel van de kosten uit eigen zak moeten financieren.

Het college voorziet voorts dat de invoering van het staatsnoodrecht er nieuwe taakstellingen in de opvang van vluchtelingen op Zoetermeer zullen afkomen. Rob Duiven: ‘Wat is daar inmiddels over bekend? Houdt het college overigens rekening mee als de stroom van vluchtelingen uit Oekraïne niet alleen zal aanhouden maar ook substantieel zal toenemen? Wordt daar in de scenario’s van het Rijk, Veiligheidsregio en gemeente rekening mee gehouden?’, waren zijn vragen aan het college. De burgemeester gaf namens het college aan dat men wel degelijke al rekening houdt met toenemende aantallen vluchtelingen, uit Oekraïne en elders. Hiervoor wordt in scenario's van de gemeente en Veiligheidsregio rekening gehouden.