Log in op Mijn VVD

Gemeentelijke vinger stevig aan de pols voor voldoende kraanwater

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Zoetermeerse VVD stelde op 21 maart schriftelijke vragen aan het college. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar mogen komen eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Het college is zich bewust van de uitdagingen die er zijn om de verschillende plannen met elkaar in overeenstemming te brengen. Drinkwatervoorziening is een vitale sector waar het college terdege rekening mee zal houden in de plannen. Dat stelt mij gerust en eerlijke gezegd had ik ook niet anders gedacht’. 

Het college geeft aan dat het voornemens is Dunea zo vroeg mogelijk te betrekken in de ontwikkelingen die het in Zoetermeer voor ogen heeft om te voorkomen dat de drinkwatervoorziening verder onder druk komt te staan. Concreet betekent dit dat het Dunea zal uitnodigen om mee te denken met oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Rob Duiven: ‘Ook is het college zich ervan bewust dat maatschappelijke kosten voor verlegging niet afgewenteld mogen worden op alle consumenten in het leveringsgebied’.

Op de vraag op welke wijze in het huidige beleid wordt voorzien de risico’s te vermijden of te mitigeren, antwoordt het college dat er veelvuldig overleg plaats vindt over de gewenste ontwikkelingen in Zoetermeer met de nutsbedrijven, waaronder Dunea. Wanneer ontwikkelingen vragen om een aanpassing van de drinkwaterinfrastructuur zal hierover intensief overleg plaatsvinden. Daarnaast wordt Dunea in het kader van het vooroverleg gevraagd om een reactie op een voorontwerpbestemmingsplan. ‘De contacten zijn goed’, zo wordt in de reactie op de schriftelijke vragen gesteld.

Er is op dit moment is er geen aanleiding de plannen te herzien of te herijken. De gemeente en Dunea hebben op dit moment op grond van de Drinkwaterwet een belangrijke taak in het behouden van en zorgen voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. De gemeente is dan ook goed in gesprek met Dunea hierover. Zoals Dunea betrokken bij de gebiedsontwikkelingen in Zoetermeer. In het kader van Entree zijn er gesprekken over de mogelijkheden van waterinclusief bouwen. De gemeente Zoetermeer heeft zich overigens geconformeerd aan het Convenant ‘Klimaatadaptief Bouwen’ dat reeds gehanteerd wordt.