Log in op Mijn VVD

VVD in Voorjaarsdebat: blijven investeren in Zoetermeer!

Op maandag 27 juni vond in de Zoetermeerse gemeenteraad het voorjaarsdebat plaats. De raad heeft uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer gesproken en zich uitgesproken over de plannen voor het nieuwe jaar. Voor de Zoetermeerse VVD verzorgde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de bijdrage: ‘De Zoetermeerse VVD is enorm blij met de richting die het coalitie-akkoord aan de stad geeft. En dat akkoord is gebouwd op de ambities uit de Zoetermeer 2040 visie. De perspectiefnota van dit jaar voegt daar inhoudelijk niet veel aan toe, hetgeen logisch is omdat het coalitie-akkoord later is overeengekomen. Maar de Zoetermeerse VVD heeft wel voorstellen om aan een aantal zaken richting te geven’.

 Straatintimidatie

De Zoetermeerse VVD vindt bijvoorbeeld dat de stad niet alleen veilig is, maar dat iedereen zich ook veilig voelt. En de laatste jaren staat het gevoel van veiligheid, met name bij vrouwen, steeds meer onder druk. Straatintimidatie is helaas, ook in Zoetermeer, aan de orde van de dag. ‘De Zoetermeerse VVD wil daar iets aan doen. Gelukkig hoeven we wat ons betreft het wiel hier niet zelf uit te vinden. In Den Haag is onlangs een campagne gelanceerd tegen straatintimidatie’, aldus Lisette Meijer: ‘De fractie van de Zoetermeerse VVD fractie heeft daarom een motie ingediend om deze campagne over te nemen, te personaliseren voor Zoetermeer en uit te rollen in onze stad’. De burgemeester ontraadde deze motie omdat deze een voorschot neemt op nieuw Integraal Veiligheidsbeleid. Eerst zou het resultaat van de  participatieprocedure moeten worden afgewacht. Lisette Meijer: ‘Dit was voor de VVD onaanvaardbaar. Straatintimidatie bestaat en vraagt om een gerichte aanpak. De VVD heeft daarom de motie niet ingetrokken en tot stemming laten komen’. En niet zonder succes. De motie kreeg met 29 stemmen voor en 8 stemmen tegen brede steun van de raad.

Aangiftebereidheid

De Zoetermeerse VVD diende motie van de FvD om meer in te zetten op de verhoging van de aangiftebereidheid onder de Zoetermeerse bevolking mede in. Deze motie werd met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Ook de motie om het mogelijk te maken dat inwoners op een toegankelijke en digitale wijze, bijvoorbeeld via de gemeentewebsite, een aanvraag voor cameratoezicht kunnen indienen, werd mede door de VVD ingediend. Deze motie kreeg helaas geen meerderheid achter zich.

Geweld tegen hulpverleners

Elk incident van agressie of geweld tegen onze hulpverleners is er één teveel. Daarom heeft de Zoetermeerse VVD een motie ingediend die het college oproept mogelijkheden te onderzoeken om, naast de bestaande strafrechtelijke procedures, zelf ook deze criminelen aan te pakken via de bestuurlijke route. Het college zegde toe na het zomerreces met een memo te komen met daarin alle activiteiten die op dat vlak worden ondernomen. Met deze toezegging van het college op zak heeft de VVD de motie teruggetrokken en wacht het toegezegd memo af.

Korte wapenstok

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het na een succesvolle pilot mogelijk gemaakt voor gemeenten om de boa’s met een wapenstok uit te rusten. De VVD vindt dat de Zoetermeerse boa’s uitgerust moeten blijven met de korte wapenstok. In de motie wordt het college opgedragen op de kortst mogelijke termijn alle benodigde stappen te doorlopen om de uitrusting van boa’s permanent uit te breiden met de korte wapenstok. De raad was met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen met dit voorstel eens.

Dienstverlening

Kritisch was Lisette Meijer over de dienstverlening bij de publieksbalies: ‘Laat ik voorop stellen dat de VVD begrip heeft voor de uitdagingen waar dit organisatieonderdeel voor staat. Dat we weten dat er keihard gewerkt wordt met de riemen die zij hebben. Maar die riemen zijn niet genoeg’, aldus Lisette Meijer: ‘De VVD heeft daarom het college opgeroepen hier keihard werk van te maken. Door bijvoorbeeld te putten uit een pool van landelijke opgeleide mensen die dergelijke functies kunnen uitvoeren. Door creatief om te gaan met de huidige personeelsbestand. Door goed te communiceren naar onze inwoners. Wellicht de ambitie van ‘open hiring’ te koppelen aan dit organisatieonderdeel. Kortom: college: pak deze uitdaging op en maak werk van het wegwerken van de wachtlijsten’. Ook wees zij op het belang dat in de toekomst wordt voorkomen dat er weer achterstanden ontstaan. Bijvoorbeeld over twee jaar, als de eerste bulk van mensen die een tienjarig paspoort hebben aangevraagd, weer voor de deur staat’. Wethouder Van der Meer stelde dat de gemeente al het nodige doet en dat de motie overbodig is. En dat terwijl in de aangrenzende hal bij de servicebalies geen kip te bekennen was: op maandag zijn de balies dicht met uitzondering van aangiftes van geboorte en overlijden namelijk dicht! De raad deelde in meerderheid het standpunt van de VVD. 26 raadsleden stemden voor, 11 stemden tegen.

Verbod op het overal voeren van eenden

Ook diende de Zoetermeerse VVD een motie in die het voeren van eenden tegengaat: ‘Eenden voeren is ratten voeren’. Het college wordt hiermee opgeroepen de inwoners actief te informeren over de gevolgen van eenden voeren en een verbod hierop op te nemen in de APV. Uit de reactie van het college bleek dat dit juridisch de nodige haken en ogen heeft. Wethouder Van der Meer zegde toe uiterlijk medio oktober met een reactie naar de raad te komen. Met deze toezegging werd de motie teruggetrokken.

Voorrangpositie statushouders

De Zoetermeerse VVD diende het voorstel van de PVV mede in waarin het college wordt gevraagd het uitgangspunt te hanteren dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen maar in te zetten op flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen om aan de taakstelling te voldoen. De motie vraagt ook hiertoe een plan van aanpak te realiseren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de huisvestingsverordening Zoetermeer en andere relevante beleidsdocumenten. In het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD wordt gepleit de voorrangspositie van migranten met een verblijfsvergunning bij sociale huurwoningen af te schaffen en alleen te zorgen voor tijdelijke huisvesting. Deze motie kreeg met 19 stemmen voor en 18 tegen net voldoende steun van de meerderheid van de raad.

Bleizo-West

De gemeente LansingerLand heeft recentelijk een andere bestemming voor (een deel) van Bleizo-West bepleit, namelijk de intentie om 1500 (langdurige) opvangplekken voor Oekraïners te creëren op grondgebied van Bleizo-West. De VVD heeft een motie van de PVV die vraagt vast te houden aan het vastgestelde Ontwikkelperspectief Bleizo-West, met de ontwikkeling van 4.000 tot 6.000 woningen waarvan 50% betaalbare huur- en koopwoningen en 50% duurdere woningen mede ingediend. Deze motie vraagt ook geen goedkeuring te verlenen voor de ontwikkeling van langdurige opvangplekken voor Oekraïners op grondgebied van Bleizo-West. Deze motie kreeg met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen steun van de meerderheid van de raad.

Financiën

Ten aanzien van het financieel perspectief merkte Lisette Meijer op dat dit voorlopig aanzienlijk is verbeterd door een aantal wijze besluiten van het rijk. De Zoetermeerse VVD blijft optimistisch en houdt vertrouwen dat het rijk die wijsheid voortzet richting 2026. Daarom ziet de VVD nu volop ruimte om in de stad te investeren. ‘Maar natuurlijk wel met de kanttekening dat je niet tot 2026 moet wachten om te kijken wat het rijk gaat doen’, aldus Lisette Meijer: ‘We moeten de druk blijven opvoeren op het rijk met Raden in Verzet. Maar daarnaast moeten we ook zelf slim blijven: hoe lang durven we op het ravijn af te rijden, wanneer trappen we op de rem. Maar ook: hebben we ons vizier goed op de oplopende kosten in bijvoorbeeld de bouw?’. De VVD pleit er daarom voor dat we echt zo efficiënt mogelijk met het belastinggeld van onze inwoners omgaan. Strak inzetten op beleid rondom effectmeting. Echt weten dat wat we doen, ook het juiste is. Alles op alles zetten om te voorkomen dat plannen mislukken, geld wordt verspild en inwoners van Zoetermeer het vertrouwen in de Zoetermeerse politiek verder kwijt raken’.