Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD stelt mondelinge vragen over snelle realisatie flexwoningen

In de week van 5 september 2022 kondigde de minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de rijksoverheid 2000 flexwoningen heeft gekocht waarop gemeenten en woningcorporaties zich kunnen inschrijven. De minister beoogt hiermee de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. ‘Dan moeten we alleen een plekje voor ze vinden’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils in mondelinge vragen aan het college tijdens de raadsvergadering van 12 september: ‘Dat komt bovenop de al ambitieuze doelen van het Rijk over het aantal te bouwen flexwoningen in heel Nederland’. Dit is niet de eerste keer dat de term ‘flexwoningen’ in een raadsvergadering valt. ‘Het mag duidelijk zijn dat de politieke wil er over de hele breedte is, landelijk maar ook lokaal. Bij het neerzetten is het tempo echter nog ver te zoeken’, aldus van Gils: ‘Alleen op de Ruimtebaan zijn we in Zoetermeer bezig met flexwoningen, en daar duurt dat proces nu al drie jaar en is pas over een jaar afgerond. Dat kan in onze optiek veel sneller en ook veel meer’.

Daarnaast gaf het college in het memo van 27 juli 2022 aan zij ziekenhuispersoneel wil helpen met de huisvesting zodat het LangeLand voor hen een aantrekkelijke plek blijft om te werken. Daarom stelde Jeffrey van Gils vragen aan wethouder Weerwag: kan de wethouder toelichten waarom de realisatie van de flexwoningen aan de ruimtebaan zolang duurt en wat kunnen we doen om dat proces op andere locaties te versnellen? Ziet de wethouder kansen om met de extra middelen van het rijk aanvullende flexwoningen neer te zetten? Zo ja, ziet de wethouder opties dit te combineren met huisvesting voor ziekenhuispersoneel? Zoals bijvoorbeeld het braakliggende terrein aan de Ondineschouw, vlakbij het ziekenhuis en waar vroeger al flex-zorgwoningen stonden? Welke besluiten zijn er van de raad vereist om tempo te maken met flexwoningen en is de wethouder bereid deze op de kortst mogelijke termijn aan de raad ter besluitvorming voor te leggen?

In zijn reactie gaf wethouder Weerwag aan dat met de locatie Ruimtebaan in 2021 een start is gemaakt en dat in oktober 2022 de haalbaarheidsfase start. Afronding is voorzien eind 2023. Of Zoetermeer aanspraak kan maken op de extra middelen is afhankelijk van de voorwaarden die het rijk gaat stellen. Die zijn op dit moment nog niet bekend. De raad zal vanzelfsprekend daar te zijner tijd over geïnformeerd worden. Het braakliggend terrein aan de Ondineschouw is bestemd als ontwikkelgebied voor de binnenstad. Op dit moment zijn daar geen flexwoningen voorzien. Het inplannen van flexwoningen heeft gevolgen voor de plannen voor de binnenstad. De raad zal zich daar dan over moeten uitspreken. Tot slot gaf wethouder Weerwag aan dat de raad kan zorgen voor snelheid in de procedures door te zijner tijd groen licht te geven voor de plannen voor de Ruimtebaan. Hij zal onderzoek laten doen naar andere mogelijkheden om tempo te maken en daar de raad een memo over te sturen.