Log in op Mijn VVD

VVD: blijven financieren onsuccesvol museum De Voorde is niet zinvol en niet effectief

Op maandag 12 september stond de besluitvorming over de toekomst van museum de Voorde op de agenda. In de vergadering van de commissie Samenleving op 29 augustus hadden de fracties in de Zoetermeerse gemeenteraad al hun degens gekruist over het raadsvoorstel om de subsidierelatie met de stichting Museum De Voorde te beëindigen. ‘De Zoetermeerse VVD heeft naar aanleiding van het behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Samenleving nog eens goed alle door de insprekers en fracties ingebrachte argumenten tegen het licht gehouden. De VVD heeft geen argumenten gehoord die ons oordeel over de toekomstkansen van museum De Voorde anders laat zijn’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog: ‘Het ging niet goed met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de financiële bijdragen van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Te duur omdat er twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond’.

En daarmee was de toon gezet. Het debat in de raad vond langs bijna klassieke ‘links-rechts’ lijnen plaats, hetgeen ook duidelijk aan het eind ervan bij de stemming bleek: 24 stemmen voor het raadsvoorstel, 15 stemmen tegen. Met dit raadsbesluit is het college de opdracht gegeven  in kaart te brengen hoe het tentoonstellen van Zoetermeers erfgoed en het aanbieden van erfgoededucatie kan worden behouden en wat de kosten hiervan zijn. Voorts moet het de eenmalige financiële gevolgen van het beëindigen van de subsidierelatie van stichting Museum De Voorde nader uitwerken en daarover voor 1 december 2022 een voorstel bij de gemeenteraad neerleggen.

Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD staat voor het zinvol en effectief uitgeven van gemeenschapsgeld, ook voor de ondersteuning van kunst en cultuur in onze stad. Het dus blijven financieren van een onsuccesvol gebleken museum zonder overtuigend toekomstperspectief is niet zinvol en is niet effectief. En daarmee moeten we wat de Zoetermeerse VVD betreft dus mee stoppen’. De VVD kiest voor het Nationaal Videogame Museum, hetgeen ook als verkiezingsbelofte in het verkiezingsprogramma is opgenomen.

Op 29 november vorige jaar is door de raad het door de Zoetermeerse VVD ingediende amendement aangenomen dat in het kalenderjaar 2022, zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen maar nog voor het zomerreces, aan de raad een nieuw raadsvoorstel wordt voorgelegd waarin een voorstel wordt gedaan voor de toekomst van Museum De Voorde. ‘Dat voorstel ligt er nu. Er is nu duidelijkheid over de koers voor wat betreft de subsidiering van de stichting De Voorde’, aldus Rob Duiven in het debat: ‘En wat de VVD betreft gaat het college hiermee voortvarend aan de slag. Steun dus van de VVD voor het voorliggende raadsvoorstel’.