Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD wil stevige vinger aan de pols bij crisisnoodopvang

Op maandag 17 oktober vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om de noodopvang ook na het aflopen van de huidige bestuursovereenkomst met één of twee jaar te vernieuwen en uit te breiden tot maximaal 630 plaatsen. De huidige overeenkomst voor de noodopvang van evident kansrijke asielzoekers en statushouders loopt namelijk op 9 februari 2023 af. ‘Mensen die hun leven door oorlog, onderdrukking en geweld niet meer zeker zijn en in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. In hun eigen regio of als dat niet anders kan elders in de wereld, waaronder ook Nederland en dus ook in Zoetermeer’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en integratie Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD steunt dit verzoek van het COA mits de strikte voorwaarden voor deze noodopvang hetzelfde blijven en dus dat de looptijd van de periode beperkt blijft tot de door het college voorgestelde termijn van twee jaar. Dus zonder de door het COA gevraagd verlengingsperioden van telkens één jaar’.

Deze strikte voorwaarden vormen naar het oordeel van de VVD-fractie voor wat betreft onder meer samenstelling van de op te vangen groep en veiligheid voor de omgeving een belangrijke factor voor het succes tot op heden met opvang, zoals ook uit de evaluatie blijkt. De beoogde kortdurende crisisnoodopvang (de maximaal 130 extra plaatsen) doet onder meer de samenstelling en verdeling van de op te vangen groep van statushouders en asielzoekers wijzigen. ‘Succes in de opvang en draagvlak daarvoor gaan hand-in-hand. Het is de zaak voor wat betreft de nieuwe crisisnoodopvang de vinger stevig aan de pols te houden’, zo legt Rob Duiven uit: ‘Het amendement dat de Zoetermeerse VVD samen met Zó! Zoetermeer en de PdvZ heeft ingediend voorziet in de evaluatie na één jaar na aanvang van deze kortdurende crisisnoodopvang en stelt de raad in staat de uitvoering hiervan tussentijds te beoordelen en zich daar desgewenst over uit te spreken’.

De asielcrisis een probleem is waar de landelijke overheid heel snel voor met een echte oplossing moet komen. Die oplossing mag wat de Zoetermeerse VVD betreft geen opvangplicht aan de gemeenten worden. Dat is op de lange termijn namelijk onhoudbaar. Er moet echter rekening gehouden dat de landelijke overheid zo'n opvangplicht toch oplegt. In dat geval zal er niet of amper onderhandeld kunnen worden. Dat is ook een belangrijk argument om nu welwillend tegenover het verzoek van het COA te staan. Zoetermeer mag zich voorts rijk rekenen dat het over een locatie beschikt waar het goed gaat. Dat blijkt onomstotelijk uit de evaluatie. Daardoor wordt ook voorkomen dat in Zoetermeer een situatie ontstaat als in Tubbergen. Dat zijn de redenen dat de VVD accepteert om de noodopvang nu te verlengen en dat is dus de reden dat de VVD nu accepteert dat het amendement uit 2021 dat de noodopvang beperkt zou moeten blijven tot één jaar nu geen harde grens is. De 130 voorgestelde extra plaatsen voor crisisnoodopvang is wat de VVD betreft het maximum. In Zoetermeer is er geen extra ruimte voor meer plaatsen voor deze vorm van opvang. 

Bij de stemming over het VVD-amendement en het raadsvoorstel zelf bleek brede steun (28 stemmen voor en 11 stemmen tegen) vanuit de raad voor beide voorstellen. Rob Duiven:' Het amendement is met ook 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Goed te vernemen dat de raad blijft vasthouden aan het stellen van strikte voorwaarden bij de noodopvang van statushouders en evident kansrijke asielzoekers en ten aanzien van de crisisnoodopvang de vinger stevig aan de pols wil houden. Zo blijft het draagvlak voor deze opvang in Zoetermeer solide’.

De VVD stemde voor de motie van de LHN die oproept 'Te alle tijde te voorkomen met dat de huidige opvanglocatie een AZC wordt, omdat er een besluit is genomen over een tijdelijke voorziening'. Dit is onverminderd het standpunt van de VVD, zoals ook in het verleden is ingenomen. Voor een permanent AZC is in Zoetermeer geen plaats. Helaas kreeg deze motie met 16 stemmen voor en 23 stemmen tegen geen meerderheid in de raad.