Log in op Mijn VVD

Een raadsvergadering vol cultuur

Op dinsdag 6 december stonden twee cultuur-onderwerpen op de agenda van de raad: het Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030 en het raadsvoorstel Herstelregeling cultuur. Het eerste voorstel gaat over de uitwerking van de programmalijnen uit de op 19 mei 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurvisie 2030. Het tweede voorstel regelt om in 2023 en 2024 een herstelregeling cultuur open te stellen om het herstel van de culturele sector vanwege de gevolgen van de Corona-crisis te stimuleren. Hiervoor wordt in 2023 € 200.000,- en in 2024 € 100.000,- beschikbaar gesteld. De uitvoeringsagenda van de cultuurvisie 2030 is met een grote betrokkenheid van het culturele veld tot stand gekomen. ‘Met de inbedding en draagvlak van de agenda in de sector zit het dus wel goed’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven die namens de fractie in de raad het woord voerde. Hij plaatste een aantal kritische noten bij de financiering van de plannen: ‘Opvallend is wel dat 70% van de extra benodigde financiële middelen bestemd is voor het uitbreiden van de capaciteit. Voor regie, voor marketing- en promotie en voor meer ondersteuning’, aldus Rob Duiven: ‘We moeten er wel voor blijven waken dat we de wens om meer cultuur in de stad verwarren met het creëren van meer overhead. Temeer ook omdat die extra overhead ook 70% van de extra middelen vergt’.

In het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD staat dat het budget voor cultuur niet mag toenemen. Daarom heeft de VVD een amendement ingediend met als strekking dat het benodigd extra budget (€ 177.000) binnen de € 28 miljoen van de begroting van het programma Vrije tijd gevonden zou moeten worden, in plaats dit ten laste van het begrotingssaldo te laten komen. Helaas kon dit amendement niet op een meerderheid in de raak rekenen. Rob Duiven: ‘We blijven uiteraard als VVD-fractie er scherp op toezien dat de (extra) middelen voor de uitvoering van de Cultuurvisie goed en effectief worden ingezet zodat zoveel mogelijk inwoners worden bereikt’.

De maatregelen die werden getroffen in het kader van de beteugeling van het Corona-virus hebben er bij diverse sectoren stevig ingehakt, niet in de laatste plaats, maar niet alleen, de cultuursector. ‘Een steuntje in de rug voor een sneller herstel na Corona is op zijn plaats,’ zo begon Rob Duiven zij inbreng over de herstelregeling voor de culturele sector. De VVD-fractie diende twee amendementen in. Het amendement ‘Herstelregeling corona culturele sector’ maakt op een eenduidiger wijze helder dat de regeling toeziet op het stimuleren van het herstel als gevolg van corona. Met amendement wilde de fractie voorkomen dat de regeling niet zou verbreden, hetgeen vooral de linkse partijen willen. En in dat geval zou ongetwijfeld ok blijken dat het beschikbare budget te gering is. Dit amendement kreeg een brede steun van de raad.

Met het amendement ‘Co-financiering stimulering herstel cultuursector’ wilde de VVD-fractie het hanteren van het mechanisme van co-financiering in de regeling introduceren (20% eigen bijdrage). ‘In het verkiezingsprogramma staat immers dat men ook zelf mogelijkheden moet benutten voor het verwerven van klantgerichte activiteiten en de daarmee samenhangende financiële inkomsten’, aldus Rob Duiven. Ook dit voorstel kreeg, toch onverwacht, ook de meerderheid van de raad achter zich.