Log in op Mijn VVD

VVD plaatst kritische kanttekeningen bij afhandeling Wmo-aanvragen

Maandag 12 december besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Verbeteren dienstverlening Project aanpak achterstanden Wmo. Op dit moment zijn de achterstanden bij de Wmo een groot probleem in de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Daarom heeft het college voorgesteld de POK-middelen over 2022 en een deel van 2023 beschikbaar te stellen voor een project om een incidentele impuls te geven aan het verbeteren van de afhandeltijd van de openstaande Wmo meldingen. POK-middelen (POK staat voor Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) is geld dat de rijksoverheid ter beschikking stelt aan gemeenten om extra ondersteuning van mensen te kunnen bieden in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen. ‘Het is goed te beseffen dat de inzet van de kleine zes ton niets meer of minder is dan het plakken van een pleister op een slagaderlijke bloeding’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De inzet is om de korte termijn de achterstanden in te lopen om vervolgens weer op langere termijn weer op achterstand te geraken. Hoe zouden we deze bespreking hebben gevoerd indien de POK-middelen niet beschikbaar zouden zijn gekomen. En we dus niet van 2021 tot en met 2027 gemiddeld € 525.000 aan extra middelen ter beschikking zouden hebben gehad om, zoals voorgesteld, de achterstanden bij de Wmo iets te verkleinen’, zo hield hij het college en de commissie voor.

In de afgelopen periode zijn inwoners van Zoetermeer geconfronteerd met wachtlijsten voor voorzieningen in het sociaal domein. Dit probleem is niet uniek voor Zoetermeer, veel gemeenten hebben te maken met wachtlijsten. Oorzaken van de wachtlijsten bij de Wmo zijn een toename van het beroep op voorzieningen, onder andere als gevolg van het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, en een tekort aan medewerkers zowel bij de gemeente als bij aanbieders. Specifiek voor Zoetermeer komt daarbij dat door de hoge werkdruk en het verloop van medewerkers en achterstallig onderhoud is ontstaan in de werkprocessen en de systemen. Hierdoor worden de consulenten onvoldoende gefaciliteerd in hun werk wat ten koste gaat van de efficiency en de kwaliteit. 

Rob Duiven: ‘Naar het zich laat aanzien is hèt grote probleem de beschikbaarheid van personeel. Op basis van de informatie naar aanleiding van technische vragen blijkt dat op dit moment slechts 40% van de beschikbare capaciteit bestaat uit personeel in vaste dienst. Vanwege verwachte uitstroom de komende drie maanden daalt dit naar 30%. De overige 70% zijn trainees en ingehuurd personeel. Deze situatie is onhoudbaar en laat zich met het plakken van een pleister niet oplossen’. Hij deed dan ook een de klemmend beroep op het college echt werk te maken van het structureel op orde brengen van de capaciteit en het werkproces voor de afhandeling van Wmo-aanvragen'.

Ondanks de kritische kanttekeningen kon de Zoetermeerse VVD wel instemmen met het voorstel om op deze wijze de beschikbaar gestelde rijksmiddelen aan te wenden. Dat was ook het oordeel van de andere fracties zodat het voorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering van 19 december gaat.