Log in op Mijn VVD

Actiecomité Raden in Verzet pleit voor ‘plan B’ bij te weinig geld voor gemeentelijke taken

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. De Zoetermeerse VVD is vanaf het begin in de persoon van VVD-raadslid Vivianne van Yperen actief betrokken bij het actiecomité. ‘We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’, aldus Vivianne van Yperen: ‘Het is onze taak als gemeenteraadsleden om op te komen voor de draagkracht van onze steden en dorpen. Samen een vuist maken tegen het Rijk is helaas nodig, want de financiële gezondheid van een gemeente is van groot belang voor de bewoners’. Op 27 juni 2022 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het mandaat voor het actiecomité vernieuwd.

Speciaal voor raadsleden organiseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met het actiecomité Raden in verzet op 7 december een bijeenkomst waarin de aanwezige raadsleden werden bijgepraat over de toekomst van gemeenten, met in het bijzonder de financiële positie van gemeenten. De Zoetermeerse raad was met zes raadsleden goed vertegenwoordigd. Voor de Zoetermeerse VVD waren Vivianne van Yperen en Rob Duiven present.

Breed werd de bezorgdheid gedeeld over het tekort aan geld in de komende jaren voor de uitvoering van gemeentelijke taken. ‘Het gesternte zegt dat er bezuinigd gaat worden’, aldus algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk: ‘Na 2025 is er geen duidelijkheid wat kan leiden tot tekorten van € 10 miljard in de gemeentelijke begrotingen’. Als gevolg daarvan kan de dienstverlening van gemeenten voor zorg, inburgering asielzoekers en allerlei andere maatschappelijke opgaven fors in de knel komen. De komende maanden voert de VNG overleg met het kabinet over hoeveel geld gemeenten van het Rijk gaan krijgen'.

Het actiecomité Raden in Verzet vindt dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor gemeentelijke belastingen, op voorwaarde dat de inkomstenbelasting gelijktijdig daalt. Vivianne van Yperen: ‘De gemeenten moeten niet de kwaaie pier worden. Ook wil Raden in Verzet geen nieuwe taken voor gemeenten zonder dat het Rijk er geld bijdoet’. De komende maanden voert de VNG overleg met het kabinet over hoeveel geld er beschikbaar komt voor gemeentelijke taken. Vivianne van Yperen: ‘Raden in Verzet vindt dat er tijdig een alternatief – een plan-B - beschikbaar moet zijn voor het geval het Rijk te weinig geld heeft voor gemeentelijke taken’.