Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt huisvestingsplannen onderwijs

Op maandag 6 februari stond bespreking van het raadsvoorstel Vaststellen Integraal HuisvestingsPlan (IHP) primair onderwijs en het IHP voortgezet onderwijs op de agenda. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het doel van deze plannen is het voor de komende jaren maken en in stand houden van adequate, toekomstbestendige, duurzame schoolgebouwen ter ondersteuning van goed onderwijs voor de Zoetermeerse kinderen. VVD-fractievoorzitter en portefeuillehouder onderwijs Lisette Meijer: ‘Het is een goed doordachte plan, ambitieus en goed onderbouwd. Mijn complimenten daarvoor! Er is goed over nagedacht, bijvoorbeeld over de vraag waar nieuwe scholen is het hardst nodig zijn, waar de leerlingengroei verwacht mag worden. De Zoetermeerse VVD is heel blij met deze enorme impuls aan het Zoetermeerse onderwijs en aan de stad. Een impuls die op een aantal locaties ook geen overbodige luxe is en gewoon echt hard nodig’.

In Zoetermeer is in de afgelopen tijd in een gezamenlijk proces met de schoolbesturen een traject doorlopen voor het basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Dit heeft geresulteerd in de huisvestingsplannen. In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor het primair en voortgezet onderwijs hebben de schoolbesturen met de plannen ingestemd. ‘Een heel mooi proces van samenwerking tussen de gemeente en alle schoolbesturen’, aldus Lisette Meijer; ‘Bijna letterlijk en figuurlijk een 'schoolvoorbeeld' hoe een dergelijk proces aangepakt moet worden’.

De Zoetermeerse VVD vindt dat een school goed en veilig bereikbaar moet zijn, met een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. ‘We zien natuurlijk allemaal het liefst dat kinderen lopend of met de fiets naar school worden gebracht. Maar dat is niet de realiteit’, aldus Lisette Meijer: ’Ik heb daarom de wethouder gevraagd of er bij nieuwbouw en verbouw ook gekeken wordt naar de verkeerssituaties rondom scholen. Er zijn best wat plekken waar dat wellicht overzichtelijker zou kunnen en het zou wat ons betreft mooi zijn als dat ook direct wordt aangepakt’. Het haar antwoord gaf wethouder Van de Meer aan de veiligheid rondom scholen en het vervoer van en naar een schoollocatie een voortdurende bron van zorg is. En hoewel dit niet een wezenlijk onderdeel van het IHP is, zal dit uiteraard wel bij bestaande locaties of nieuwbouw gelijk worden meegenomen.

De Zoetermeerse VVD is voorstander van het brede schoolconcept zoals Integraal Kind Centra (IKC). Het heeft een positief effect voor ouders, op de kinderen en voor de veiligheid. De VVD wil daarom de rol van de IKC’s verder uitbreiden richting een buurthuisfunctie. Lisette Meier: ‘Ik heb daarom de wethouder naar de relatie van dit voorstel tot de ambities van college om tot Huizen van de Wijk te komen. Gaan deze nieuwe schoolgebouwen daar een rol in spelen? Wordt daar specifiek rekening mee gehouden? Wordt er ook gekeken naar aanvullende huisvesting voor kinderopvang en andere organisaties?’. En hoewel ook de wethouder deze ontwikkeling ook steunt, er al de komende jaren niettemin steeds van geval tot geval bezien moeten worden of dit mogelijk is.