Log in op Mijn VVD

Steun Zoetermeerse VVD voor haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Snowworld

Maandag 20 februari besprak de raad het raadsvoorstel SnowWorld Autorisatie budget haalbaarheidsfase. In de vergadering van 20 december 2022 heeft het college de projectopdracht 'SnowWorld: uitbreiding en modernisering' vastgesteld, waarmee SnowWorld en omliggende partners de recreatiemogelijkheden kunnen moderniseren en aanpassen aan de huidige markt. Het raadsbesluit gaat over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de beoogde ontwikkeling waarvoor de raad werd gevraagd een budget van €250.000,- beschikbaar te stellen voor de haalbaarheidsfase, waarvan de kosten op de initiatiefnemer verhaald zullen worden. Voor de Zoetermeerse VVD voerde commissielid Quinten de Gruijter in de commissie Stad het woord namens de fractie: 'De VVD vindt SnowWorld belangrijk voor Zoetermeer. Het is beeldbepalend en de plannen bieden mooie perspectieven voor de inwoners op het terrein van werkgelegenheid, recreatie en onderwijs. Maar, het moet wel kunnen. De VVD vindt de plannen voldoende veelbelovend om de haalbaarheidsfase in te gaan'. In de raad voegde raadslid Berend Aptroot hieraan toe: 'De Zoetermeerse VVD steunt het haalbaarheidsonderzoek en kijkt uit naar de resultaten. Wij zien kansen voor de natuurrecreatie en sport, de leefbaarheid van Zoetermeer en impulsen voor onze economie en werkgelegenheid'. Het raadsvoorstel kreeg met een robuuste meerderheid van 28 stemmen voor en 9 stemmen tegen de steun van de raad.

In de commissie Stad van 2 januari betoogde Quinten de Gruijter dat het standpunt van de Zoeteremeerse VVD-fractie is gebaseerd op een een afweging: 'Wij kijken in alle redelijkheid naar eventuele plannen en maken daarin een belangenafweging. Dus natuur is belangrijk en moeten we respecteren. Maar niet ten koste van alles. De uitbreiding past bij de belangen van de inwoners, de natuur en de economie van de stad', aldus Quinten de Gruijter: 'Natuur, recreatie en sport gaan prima hand in hand kunnen. Het is goed mogelijk er een goede balans wordt gevonden tussen deze belangen. De VVD begrijpt de zorgen over de impact op de natuur, maar is van mening dat het haalbaarheidsonderzoek juist moet uitwijzen of deze terecht zijn en of de voordelen van de uitbreiding opwegen tegen de mogelijke nadelige gevolgen'. De uitbreiding zou zorgen voor extra vertier en sportmogelijkheden in de stad en zou bijdragen aan de leefbaarheid van Zoetermeer. Berend Aptroot: 'Daarnaast bieden de plannen ook kansen voor jongeren door meer stageplekken te creëren'.

SnowWorld Zoetermeer wil in de zomermaanden meer bezoekers trekken en heeft daarom plannen om het naastgelegen activiteitencentrum Ayers Rock uit te bouwen tot hét centrum voor in- en outdoor activiteiten en klimmen in Nederland. Ook willen ze de activiteiten van SnowWorld en Ayers Rock met elkaar verbinden en de huidige accommodatie van SnowWorld restylen. Andere plannen zijn het toevoegen van een hotelaccommodatie, een buitenspeelvoorziening en een indoor sneeuwspeeltuin.

In de haalbaarheidsfase van het project wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de plannen van SnowWorld passen binnen een goede ruimtelijke ordening en om rekening te houden met diverse belanghebbenden. De uitkomsten van het participatieproces worden gebruikt om een afweging te maken tussen de belangen. Aan het eind van de haalbaarheidsfase wordt het voorstel voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad voor een besluit over het wel of niet opstarten van de planologische procedure en onder welke voorwaarden.