Log in op Mijn VVD

Actiecomité Raden in Verzet onverminderd in actie!

De Zoetermeerse gemeenteraad besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit 3 Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. VVD-raadslid Vivianne van Yperen is één van de leden 'van het eerste uur' van het actiecomité: 'Op 7 december 2022 zijn vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het actiecomité Raden in Verzet bijeengekomen om raads- en commissieleden uit het hele land te informeren over de onderhandelingen tussen de overheid en gemeenten. De financiële positie van gemeenten en andere actuele zaken zijn hierbij aan bod gekomen. Het lijkt erop dat de meeste gemeenten tot en met 2025 voldoende budget krijgen voor hun taken, maar vanaf 2026 is het nog onduidelijk hoe de financiering eruit zal zien. Het actiecomité Raden in Verzet heeft zich ingezet voor meer budget voor gemeenten, wat heeft geleid tot de benodigde budgetten tot en met 2025'.

Tijdens de bijeenkomst heeft Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, aangegeven hoe de gesprekken tussen de overheid en gemeenten verlopen. Zo is de VNG niet blij met het coalitieakkoord, wordt er gediscussieerd over het stoppen met de financieringsconstructie trap op-trap af en is er nog geen alternatief voorhanden voor deze constructie na 2025. Voor 2026 heeft het Rijk incidenteel € 1 miljard aan gemeenten toegezegd, terwijl er € 3 miljard nodig is. Ook is de opschalingskorting van € 1 miljard nog niet van tafel, is er een gat van € 1,5 miljard in de jeugdzorgmiddelen en is er € 700 miljoen nodig voor onderwijshuisvesting.

'In het voorjaar van 2023 moet duidelijk worden hoeveel geld het Rijk vanaf 2026 aan de gemeenten beschikbaar gaat stellen', aldus Vivianne van Yperen: 'Raadsleden en commissieleden juichten op 7 december toe dat het actiecomité Raden in Verzet actief blijft. Ook de komende jaren is het van belang dat gemeenten randvoorwaarden aangeven die door de Rijksoverheid moeten worden ingevuld om de maatschappelijke taken vanuit gemeenten op een ordentelijke manier uit te voeren voor inwoners. Raden in Verzet blijft zich de komende jaren inzetten om raads- en commissieleden uit heel Nederland aan te sluiten en denkt aan verschillende acties voor de komende maanden'.

Zo zal het actiecomité in het voorjaar van 2023 raads- en commissieleden oproepen om een brief te sturen naar het Rijk, om te pleiten voor meer budget voor gemeenten. Ook wordt er nagedacht over het organiseren van een landelijke demonstratie in 2024 en wil het actiecomité overleggen met de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast roepen de aanwezige raads- en commissieleden op om zich aan te sluiten bij Raden in Verzet en vanuit elke gemeenteraad een contactpersoon te benoemen voor het actiecomité. Zo blijft het actiecomité zich actief inzetten voor de financiële positie van gemeenten en hun maatschappelijke taken.