Log in op Mijn VVD

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040: ingeslagen koers vasthouden!

De gemeenteraad heeft op 14 juni 2021 besloten om de voortgang van de ‘Omgevingsvisie Zoetermeer 2040’ en bijbehorende strategische agenda‘s eens per jaar tijdens een raadsvergadering te bespreken. Op maandag 20 maart was dit onderwerp in de raad geagendeerd. ‘Sinds de laatste stand van zaken is de context behoorlijk veranderd, al blijft de stip op de horizon in 2040 hetzelfde. In maart waren de verkiezingen, waarvoor zowel ambtelijk als bestuurlijk veel energie is gestoken in een nieuw coalitieakkoord. Een coalitieakkoord met ‘2040 in de aderen’, aldus VVD-wethouder Jan Iedema namens het college in het memo aan de raad: ‘De Visie is steeds wijder verspreid over de verschillende beleidsvelden. Belangrijkste doel van de Strategische Agenda is misschien wel het zichzelf overbodig maken’. Dat was ook de strekking van de inbreng van VVD-fractievoorzitter Lisette Meier in het raadsdebat: ‘Met de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 heeft Zoetermeer een duidelijke stip op de horizon gezet. Het coalitieakkoord onderstreept dit. Zaak is nu koers te houden. De Zoetermeerse VVD constateert dat dit het geval is. Dus wat ons betreft: vooral doorgaan op de ingeslagen weg!’.

Op 31 januari 2022 is de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 vastgesteld door de gemeenteraad. Indertijd verwoorde de toenmalige VVD-fractievoorzitter Rob Duiven het belang van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 zo: 'De koers die in de visie wordt uitgezet vindt zijn oorsprong in het rapport Louter dat op indringende wijze zichtbaar maakt waar voor onze stad de risico’s maar ook de kansen liggen’ Het is zaak deze inzichten en aanknopingspunten uit het rapport Louter en noodzaak om daarom strategisch te interveniëren, steeds goed in het achterhoofd te houden’. En over het behalen van succes met de visie gaf hij toen aan: 'Dit wordt vooral bepaald door de uitvoering daarvan. Het betrekken van inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van Zoetermeer zal naar het oordeel van de VVD een belangrijke pijler onder de succesvolle invulling van deze omgevingsvisie vormen. Tot slot is het noodzakelijk dat continu voeling wordt gehouden met de onvermijdelijk veranderende context. Dit is essentieel om de doelen in 2040 verder vast te houden, maar de weg naar die doelen wel tijdig te verleggen als dat noodzakelijk blijkt’.

De visie geeft een integrale visie voor de ontwikkeling van de stad en haar samenleving voor de lange termijn weer. Hierin staat de opgave centraal om tot een betere balans en een opwaartse beweging in de stad te komen. Met deze visie is ook de Zoetermeerse aanpak vastgesteld, waarmee de visie aan de hand van de beleidscyclus verder wordt gerealiseerd. De methodiek van de beleidscyclus is het uitgangspunt om de visie systematisch tot uitvoering te brengen. Deze sluit ook aan bij de systematiek en het instrumentarium van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt.

De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geeft richting. Het coalitieakkoord onderstreept deze richting en geeft verdere inkleuring. In het coalitieakkoord wordt vol ingezet op het verbeteren de wijken in de stad. De kwaliteit en diversiteit staan voorop. Een aantal belangrijke elementen uit de visie en strategische 2040 agenda zijn in het coalitieakkoord bekrachtigd. Zo geeft het coalitieakkoord meer richting aan het programma ‘woningbouw als aanjager voor een sociaaleconomische krachtige stad’. In het sociaal domein richten de keuzes binnen het coalitieakkoord zich op de opgaven voor 2040 door in te zetten op het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het vanzelfsprekend maken van gezond leven. Een andere belangrijke pijler waar het college structureel extra geld voor beschikbaar heeft gesteld is het verbeteren van de openbare ruimte. We willen het groen en het gebruik van het groen gaan verbeteren zodat Zoetermeer een groene stad blijft met oog voor de natuur. Tenslotte is in het coalitieakkoord het datagedreven werken belangrijk.