Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt ondertekening regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden

Op 6 maart besprak de commissie Stad de concept-versie van de regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden. Hierin maken negen gemeenten, de provincie Zuid-Holland, het rijk, de woningcorporaties en andere belangrijke actoren in de bouwwereld afspraken over de woningbouwproductie. Het is een stap in een proces dat is gestart vanuit de ambitie uit het coalitieakkoord van het huidige kabinet, om de woningbouw te versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar. VVD-commissielid Quinten de Gruijter voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘Versnellen van de woningbouw is nodig. Daar is de VVD het helemaal mee eens. Maar bij het bouwen van nieuwe woningen het coalitieakkoord en Zoetermeer 2040 wel leidend zijn, niet de behoefte die de regio meent te hebben. Zoetermeer doet al heel veel. In het coalitieakkoord staat dat op de lange termijn wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen sociale huur, particuliere huur  en koopwoningen. Per project of gebied wordt gekeken wat nodig is, waarbij wordt gericht op doelgroepen, de effecten op de wijk en de realisatie van de visie Zoetermeer 2040. Kortom, de VVD wil bouwen naar behoefte!’.

In het kader van de regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden mogen gemeenten in principe bepalen wie, waar, wat en hoeveel mag bouwen. Provincie en rijk kunnen helpen om dit mogelijk te maken. De realisatieagenda bevat een aantal afspraken die gemeenten aangaan. Allereerst spreken gemeenten af om tussen 2021 en 2031 circa 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Ten tweede spreken gemeenten af dat dit programma voor 2/3 uit betaalbare huur en koopwoningen tot het middensegment bestaat. Verder spreken gemeenten af dat het programma voor 1/3 uit corporatiewoningen bestaat, waarvan 5/6 deel (ofwel circa 28% van het programma) uit sociale huurwoningen. Tot slot spreken gemeenten af dat ze streven naar een woningvoorraad die voor 30% uit sociale huurwoningen bestaat. Partijen spreken verder af dat gemeenten lokale bouwtafels organiseren. Het doel van een bouwtafel is dat lokale bouwers, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers de knelpunten die ontstaan bij woningbouwprojecten met elkaar bespreken en gezamenlijk een oplossing vinden. 

‘De regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden is geen bindend document’, aldus Quinten de Gruijter: ‘Het gaat over een agenda, over doelen. Er is niks om het direct af te dwingen. Wel moete rekening gehouden worden met regels vanuit het rijk, Er lijkt meer met de ‘carrot’ dan met ‘stick’ gewerkt te worden. De woningbouwopgave in Zoetermeer is echer evident en sluit naadloos aan op de landelijke ambities, qua versnelling. Dat is dan ook voor de VVD de belangrijkste reden om met de ondertekening van regionale realisatieagenda Wonen Haaglanden in te stemmen'.