Log in op Mijn VVD

Voorkomen van ‘boemerangbeleid’ in de jeugdzorg

Sharon Stellaard maakt in haar promotieonderzoek ‘Boemerangbeleid’ een reconstructie van beleidshervormingen op het gebied van Jeugdzorg en passend onderwijs sinds eind jaren ’80 en trekt de volgende verontrustende conclusie: ‘hervormingen worden primair ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming. Beleid werkt als een boemerang’, aldus de onderzoeker. Reden voor een aantal fracties, waaronder die van de Zoetermeerse VVD, om op basis van dit inzicht het Zoetermeerse jeugdzorgbeleid en de plannen om dit te verbeteren kritisch onder de loep te nemen. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Het promotie-onderzoek van Stellaard geeft pijnlijk inzicht in de patronen van ineffectief hervormingsbeleid en aanhoudend beleidsfalen op het gebied van onder meer de jeugdzorg en passend onderwijs. Het beleid verandert wel, maar de onderliggende sociale problematiek niet. Om dat om te keren, is een opdracht niet alleen aan het rijk maar ook aan onszelf. Als gemeente kunnen we niet alles oplossen, maar wat kunnen we lokaal wel? De VVD ziet in de studie van Sharon Stellaard bruikbare aanknopingspunten om een boemerangeffect te vermijden’.

Zoetermeer is wat de VVD betreft een stad waarin kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. De ouders zijn hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Maar wanneer dat opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, dan moet uiteraard passende hulp gebonden kunnen worden. ‘Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis’, aldus Rob Duiven in zijn bijdrage in de commissie Samenleving op mandag 8 mei: ’Bijvoorbeeld in IKC’s die, wat de Zoetermeerse VVD betreft, hier een grotere rol in krijgen door zoveel mogelijk voorzieningen voor kinderen en ouders onder één dak te hebben’.

Verder bepleitte hij aandacht voor het vroegtijdig signaleren van problemen en meer ruimte voor individuele benaderingen, zoals ook Sharon Stellaard in haar onderzoek aangeeft, waarbij ook ouders en jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid worden betrokken. Ook scholen en (sport)verenigingen hebben daarbij een rol in het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van problemen. Rob Duiven: ‘Om grote problemen te vermijden moet je immers tijdig aandacht besteden aan het oplossen van de kleinere’.

De VVD wil dat  er niet onnodig etiketten worden geplakt. ‘Zo houden we het eenvoudig en normaal daar waar het eenvoudig en normaal kan’, aldus Rob Duiven: ‘Ieder gezin heeft bijvoorbeeld één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden. Stellaard pleit in haar onderzoek voor meer integrale samenwerking tussen de betrokken instanties en disciplines. Terecht! Maar meer samenwerking mag echter nooit leiden tot meer aanspreekpunten voor ouders en jongeren’.

De Zoetermeerse VVD hecht ook veel waarde aan de door Stellaard aanbevolen kwaliteitsborging en evaluatie. Door beleid regelmatig te evalueren en bij te stellen, kan worden voorkomen dat er onbedoelde negatieve effecten optreden en tijdig kan worden ingegrepen, bijvoorbeeld bij het aanpakken van de wachtlijsten. Rob Duiven: ‘En daar past ook, zoals afgesproken, een aangepaste en verbeterde rapportage sociaal domein bij, die de raad beter in staat stelt de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen en te beoordelen’.