Log in op Mijn VVD

Steun VVD voor randvoorwaarden woningbouwontwikkeling locatie De Sniep

Op maandag 15 debatteerde de raad over de randvoorwaarden voor de woningbouwontwikkeling op de locatie De Sniep. Omdat de omgeving minimaal bij het plan dat ontwikkelraar Chronos in 2020 had ingediend, betrokken was geweest en er weerstand bleek tegen deze plannen vanuit omwonenden is besloten eerst een participatietraject te volgen. Dit traject is inmiddels voltooid en de randvoorwaarden zijn na participatie met de omwonenden opgesteld. ‘Woningbouw is hard nodig, een hele generatie dreigt geen woning te kunnen vinden en aan de oplossing daarvoor moet ook Zoetermeer meewerken. Als er dan een plan wordt aangeboden spreekt het voor zich dat de gemeente hier constructief naar gaat kijken’, aldus VVD-raadslid en woordvoerder op dit dossier Jeffrey van Gils: ‘Dat is hier gebeurd. De oorspronkelijke plannen voor twee woontorens zijn van tafel en er kan straks een nieuw plan worden ontwikkeld binnen strenge randvoorwaarden met betrekking tot onder andere de bouwhoogte, het parkeren en de uitstraling’. Het raadsvoorstel werd met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.

Die plannen zijn er nog niet, die moeten worden gemaakt, er moet vervolgens een bestemmingsplanwijziging worden ingediend, en er moeten onderzoeken worden gedaan, onder andere naar de verkeersontsluiting. Daar zal de Zoetermeerse VVD in het vervolgtraject ook kritisch naar blijven kijken.

‘De fractie van de Zoeteremeerse VVD is van mening dat met het vaststellen van deze randvoorwaarden ruimschoots tegemoetgekomen is aan de meest gehoorde klachten van omwonenden bij het oorspronkelijke plan. En laat ik het nogmaals benadrukken, dat oorspronkelijke plan komt er niet. Na aanleiding van een inspreker over de procedure, zijn alle door hem gestelde vragen netjes schriftelijk beantwoord, waarin dat ook nogmaals keurig op schrift is bevestigd’, aldus Jeffrey van Gils tijdens zijn bijdrage in het raadsdebat: ‘Daarmee ligt er nu in het voorliggende raadsbesluit randvoorwaarden die naar oordeel van de VVD een goede balans maken tussen mogelijkheden voor woningbouw enerzijds en zorgen van omwonenden anderzijds’.

De randvooraarden zijn tot stand gekomen op basis van een uitvoerig participatie- en communicatietraject. Op 21 september 2021 heeft het college onder andere het participatievoorstel vastgesteld. De eerste participatiebijeenkomst heeft op 27 oktober 2021 plaatsgehad. Daarbij hebben de omwonenden kunnen aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden voor het gebied. Uit de aanwezigen is vervolgens een klankbordgroep geformeerd bestaande uit 18 aanmeldingen. De klankbordgroep is in wisselende samenstelling van december 2021 tot en met juli 2022 in vier bijeenkomsten bij elkaar geweest. De concept randvoorwaarden zijn op 28 september 2022 op het online participatieplatform DoeMee geplaatst. Men kon reageren op de randvoorwaarden tot en met 26 oktober. Op 12 oktober 2022 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waar omwonenden met de gemeente, de ontwikkelaar en de klankbordgroep in gesprek konden gaan. Hiermee is de participatie voor de randvoorwaarden afgerond en een eindverslag participatie opgesteld. Het college heeft het eindverslag op 8 november 2022 vastgesteld.

Een aantal thema’s van de randvoorwaarden is samen met de omwonenden bepaald. De randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het gebouw, de schaduwwerking, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. Tijdens de bijeenkomst op 27 oktober 2021 hebben de deelnemers opmerkingen geplaatst op tafelkleden met de plattegrond. Op basis hiervan zijn de thema’s bepaald en vervolgens heeft de klankbordgroep deze gerangschikt op volgorde van belangrijkheid. Getracht is tegemoet te komen aan de grootste bezwaren van de omwonenden met betrekking tot de hoogte, parkeren en verkeer, privacy en bezonning. In het eindverslag is opgenomen welke reacties zijn ontvangen waarbij gemotiveerd is of deze konden worden verwerkt in de randvoorwaarden of niet. Zonder de bijdrage van de klankbordgroep waren er geen randvoorwaarden gekomen voor een wezenlijk ander bouwplan dan het oorspronkelijke plan van Chronos.