Log in op Mijn VVD

Dat waren twee vragen die op de eerste avond van de canvas-campagne van de Zoetermeerse VVD werden gesteld werden in een deel van De Leyens. Die avond gingen Thera, Ingrid, Sabin en Quinten op pad om ervaringen en ideeën op te halen. Heeft het canvas-team we u gemist en wilt u de Zoetermeerse VVD toch wat meegeven? Stuur gerust een berichtje en geef uw mening of stel een vraag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt het verkiezingsprogamma van de VVD hier vinden. Het is makkelijk toegankelijk doordat het in verschillende thema's is ingedeeld: Wonen en de wijkenVeiligheidEconomie en WerkOpenbaar Vervoer en VerkeerJeugd en JeugdzorgOnderwijsOuderenWelzijn en zorgKunst en CultuurSport en RecreatieEnergie en MilieuOpenbaar bestuurFinanciën.

Maandag 31 januari behandelde de gemeenteraad de nota Dierenwelzijn. Het doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente Zoetermeer ter beschikking heeft de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan en zoveel mogelijk dierenleed te voorkomen. VVD-raadslid en woordvoerder Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD is tevreden met de uitwerking van de motie van de PVV die er voor gezorgd heeft dat Zoetermeer nu een officieel dierenwelzijnsbeleid heeft. Dankzij deze nota en de daarin gemaakte afspraken komt het thema dierenwelzijn nu met regelmaat op de agenda en dat vinden wij een goede ontwikkeling’.

Maandag 31 januari heeft de Zoetermeerse gemeenteraad de Omgevingsvisie Zoetermeer, na verwerking van de zienswijzen van inwoners, organisaties en bestuurlijke partners, definitief vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder voor de portefeuille stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘Wat de VVD betreft zijn de op 17 januari j.l. in de Commissie Stad besproken wijzigingen op correcte wijze in het raadsvoorstel visie Zoetermeer 2040 aangebracht. De VVD kan steunt daarom het raadsvoorstel. Er kan nu met veel energie aan de uitvoering gewerkt gaan worden. Goed te beseffen dat dit een marathon is en geen korte sprint. Een kwestie dus van doorzetten, vasthouden, verstandig omgaan met je energie, tactisch versnellen daar waar mogelijk, temporiseren daar waar het kan, maar altijd met de eindstreep in gedachten’.

Maandag 25 januari besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Groene veilige stad met ambitie’ is afgesproken dat er bij een succesvolle verkoop van de aandelen Eneco een duurzaamheidsfonds wordt ingesteld. Het Duurzaamheidsfonds biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de realisatie van de ambities op het terrein van duurzaamheid, waaronder de warmtetransitie en de verkenning windenergie en zonnestroom. Het duurzaamheidsfonds levert uiteraard ook een bijdrage aan het tegengaan van de gesignaleerde negatieve mechanismen in het rapport Louter dan mede aan de basis heeft gelegen aan de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De VVD-fractie was kritisch op het voorstel, bij monde van VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘In de stukken wordt gesteld dat als gevolg van de verduurzaming de woonaantrekkelijkheid van de stad wordt verbeterd. Dat is niet logisch. Verduurzamen andere gemeenten dan niet of minder dan Zoetermeer? Verbetering van woonaantrekkelijkheid is toch iets wat je doet in vergelijking met andere gemeenten? Er wordt voorts gesteld dat dat verduurzaming van woningen leidt tot minder energievraag en daarom tot vermindering van schuldenproblematiek. Ook dat is niet logisch want we proberen de kosten van verduurzaming toch woonlastenneutraal te laten zijn? Maar geeft dat lagere lasten? Minder schuldenproblematiek?’.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de Zoetermeerse VVD aangenomen waarin het college wordt opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027 en ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Op de gemeentewebsite staat nu een einddatum van juni 2024. Dat is een stuk korter dan de in het memo beloofde termijn tot 2027. Daarom heb ik in de commissie op 24 januari mondelinge vragen gesteld of het college dit op de website wil aanpassen naar 1 januari 2027. Voorts heb ik gevraagd of voor het aanvragen van de vergunning nu werkelijk € 180 in rekening gebracht moet worden. Dit is immers een fors bedrag voor een vergunning om een rubberen mat op de stoep te mogen leggen’.

Op maandag 17 januari 2022 vond in de commissie Stad de bespreking plaats van de ingediende zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 zoals die op 21 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Diverse inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties hebben in hun zienswijze aan hun mening over de Omgevingsvisie kenbaar gemaakt en suggesties aangereikt. In zijn inbreng bedankte VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op dit onderwerp Rob Duiven de indieners van de zienswijzen voor hun bijdrage. 'Deze Omgevingsvisie is namelijk belangrijk voor Zoetermeer want hiermee wordt de koers uitgezet voor onze stad op weg naar en ook voorbij 2040. Een koers die voor een belangrijk deel zijn oorsprong vindt in het niet tot optimisme aanleiding gevende Louter-rapport uit 2020. Een koers die ervoor moet zorgen dat de trage maar gestage erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad, waar in het rapport melding van wordt gemaakt, succesvol wordt gestopt. Laten we deze aanleiding bij de uitvoering van deze visie niet uit het oog verliezen’, zo was zijn oproep in de commissie.

De Zoetermeerse VVD vindt het dat bereikbaarheid en winkelgemak van een winkelcentrum en een markt belangrijke zaken zijn die goed geregeld horen te zijn. De fractie van de VVD heeft van enkele betrokkenen vernomen dat er al lange tijd sprake is van een nog niet opgeloste parkeer- en verkeerproblematiek als de markt bij het winkelcentrum Rokkeveen er staat.  De situatie rond de marktopstelling zorgt voor veel mopperende klanten maar met name en verlies aan klanten in het winkelcentrum. Dit probleem speelt kennelijk al langer en ondernemers zijn het beu. Reden voor de fractie van de VVD in de persoon van VVD- commissielid Harm Meijer hierover op maandag 17 januari 2022 mondelinge vragen aan het college te stellen: ‘Dit probleem speelt al enige jaren vanaf 2017. De VVD wil van het college weten of  het college het met ons eens dat er een oplossing moet komen voor dit langslepend conflict en wat de gemeente gaat doen om dit probleem aan te pakken en op welke termijn we kunnen verwachten dat het is opgelost’. 

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo bleek uit recent onderzoek. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet of niet op tijd gereed hebben. Daarover stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op 19 november vorig jaar schriftelijke vragen aan het college: ‘Uit de op 14 januari ontvangen beantwoording blijkt dat het college de mening van de Zoetermeerse VVD deelt dat een gebrek aan adequate en up-to-date beveiliging van dergelijke systemen kan leiden tot risico’s voor de veiligheid met mogelijk ontwrichtende. Het beleid in Zoetermeer voor het uitvoeren van updates en patches voor essentiële industriële controlesystemen is dat alle applicaties, ook industriële controlesystemen functioneel minimaal op de nieuwste versie -1 zijn geüpdatet. Veiligheidsupdates worden in voorkomend geval zo spoedig mogelijk uitgevoerd’.

Donderdag 13 januari werd er een extra Ledenvergadering gehouden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Zoetermeerse actiecomité van de gemeenteraad 'Raden in Verzet', waar VVD-raadslid Vivianne van Yperen deel van uitmaakt, heeft hier ingesproken met de volgende boodschap: 'Het is aan de VNG om alle gemeenten te verenigen om de motie Zonder Geld Geen Gemeenten, die we vorig jaar indienden en die met ruim 97% van de stemmen werd aangenomen, te gaan uitvoeren. Met de resolutie die nu voorligt wordt de eerste stap gezet. Het coalitieakkoord is een klap in het gezicht van de gemeenten waar het gaat over de jeugdzorg, het uitblijven van compensatie voor de Wmo, het betalen van verschillende landelijke fondsen door een grote greep te doen uit het gemeentefonds en het boven ons hoofd laten hangen van de opschalingskorting die nog steeds niet van tafel is.

Goed en betaalbaar wonen, een bloeiende lokale economie en prettig leven in een veilige buurt zijn de hoofdpunten uit het programma van de Zoetermeerse liberalen. 'Of je nu voor jezelf een woning zoekt in Oosterheem, samen wil wonen met je partner in De Leyens of voor je familie een huis met tuin zoekt in Rokkeveen: de woningnood in Zoetermeer is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht. De Zoetermeerse VVD wil dat er snel nieuwe huizen bijgebouwd worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen', verklaart lijsttrekker Jan Iedema. Tegelijkertijd wil de Zoetermeerse VVD dat er in Zoetermeer en omgeving meer banen en opleidingen bijkomen. 'Een baan is veel meer dan alleen een inkomen. Het is de beste garantie voor een betere toekomst', aldus Iedema. Het zijn belangrijke uitdagingen waar de VVD mee aan de slag wil en de energieke Iedema straalt enthousiasme uit.

Beste Zoetermeerder,

Wat een jaar hebben we achter de rug met elkaar. 2021 gaat de boeken in als wederom een pittig jaar, waarin optimisme, hoop en tegenslag elkaar afwisselden. Van lockdown, naar steeds meer vrijheid, toch weer regels en regelingen en eindigend in wederom een lockdown. Zwaar voor onze ondernemers, zwaar voor de zorg en ons onderwijs, zwaar voor onze gezinnen, zwaar voor onze stad. Met de boosterprik in het vooruitzicht, hopen we eindelijk richting het einde van deze bizarre tijd te gaan. We gaan dan ook met opgestroopte mouwen het nieuwe jaar tegemoet, klaar om onze stad weer een stukje mooier en beter te maken.

Een nieuw jaar betekent traditiegetrouw ook goede voornemens. 2021 heeft ons wederom laten voelen hoe belangrijk onze Zoetermeerse ondernemingen zijn, hoe belangrijk onze leefomgeving in onze wijk is en hoe ontzettend hard het nodig is om huizen bij te bouwen. Onze goede voornemens voor 2022 zijn dan ook:

 • Wij helpen onze ondernemers er weer bovenop;
 • Wij bouwen aan Zoetermeer: meer huizen en meer groen;
 • Wij werken aan een veiliger Zoetermeer

Op ons kun je bouwen!

Wij wensen alle Zoetermeerders een fantastisch, gezond en gelukkig 2022!

Namens de Zoetermeerse VVD,

Jan Iedema, lijsttrekker

2022 is het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen; op 16 maart kunt u weer naar de stembus. Lees waar wij voor staan in ons verkiezingsprogramma.

 

Het Zoetermeerse college neemt geen aanvullende maatregelen om overlast in en rondom het Binnenpark in De Leyens tegen te gaan. Dat blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vragen die de fractie van de Zoetermeerse VVD op 2 december stelde. 'Het college geeft toe dat het Binnenpark een plek is waar jongeren samenkomen en dit soms gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk', aldus Jeffrey van Gils die namens de VVD de vragen stelde: 'Echter, het college stelt ook dat aantal meldingen dat bij team Handhaving is binnengekomen in het kader van  overlast en vuurwerk zeer beperkt is'. Op de vraag welke acties de gemeente en politie hebben ondernomen om deze overlast te voorkomen en bestrijden, antwoordt het college, dat indien er signalen of meldingen met betrekking tot overlast binnen komen bij de gemeente hier direct op wordt gereageerd vanuit team Handhaving. Signalen worden ook gedeeld met politie en Buurtwerk. Zij nemen het Binnenpark met regelmaat mee in hun surveillance rondes. De politie heeft veel aandacht voor de verkopers van zwaar vuurwerk. Jeffrey van Gils: 'Zaak is dus dat de inwoners die overlast ervaren dit dan ook direct doen. De VVD houdt de vinger aan de pols dat de in de beantwoording van het college toegezegde acties dan ook genomen worden'.

Het einde van het jaar nadert snel. Weer een bijzonder jaar omdat ook in 2021 het Corona-virus de wereld, Nederland en dus ook Zoetermeer helaas nog steeds stevig in zijn greep had en heeft. Ook op lokale politiek heeft dat vanzelfsprekend invloed gehad. Niet alleen op de inhoud, zoals bijvoorbeeld het aandacht vragen voor de impact die de maatregelen heeft op de business van Zoetermeerse ondernemers, maar ook in het bedrijven van de politiek zelf. De raad is aan het einde van dit jaar weer digitaal gaan vergaderen. Om goede redenen natuurlijk, maar het haalt wel de dynamiek en daarmee kwaliteit uit het politieke debat. En juist dat debat is een belangrijke voorwaarde dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad zich vertegenwoordigd weten in de raadzaal.

Niettemin heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD ook het afgelopen jaar weer haar aandeel geleverd om te zorgen dat Zoetermeer een prettige stad is en blijft om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Of het nu over de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 ging, of de noodzaak meer nieuwe woningen te bouwen, het tijdig inspelen op verwachte knelpunten in de huisvesting van statushouders, de luchtkwaliteit op scholen, de nieuwe mobiliteitsplannen, het zetten van kritische kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe inburgeringswet, de ontsluitingsroute voor Nutricia, het bepleiten van meer kwaliteit van de inwonersparticipatie, de ontwikkeling van De Entree, het nieuwe veiligheidsbeleid, het aanbrengen van focus in de uitvoering van de nieuwe cultuurvisie, en -last but not least, de zorgen over de kwetsbare positie van de gemeentefinanciën. En nog veel maar zaken.

Een bijzonder jaar ook omdat het, net als het komende jaar, een verkiezingsjaar was. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft hieraan haar steentje bijgedragen in de (digitale) campagne, bijvoorbeeld in de online campagne- events met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Bente Becker en Stef Blok. In 2022 zijn er opnieuw verkiezingen, dit keer voor de gemeenteraad. Op 16 maart 2022 mogen de inwoners van Zoetermeer voor vier jaar weer hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen. Natuurlijk zullen alle kandidaten op de VVD-lijst onder leiding van lijsttrekker Jan Iedema en alle andere vrijwilligers van het Lokaal Netwerk hun beste beentje voorzetten de kiezers ervan te overtuigen dat de Zoetermeerse VVD de beste keuze is voor onze stad, zodat de VVD de grootste blijft in Zoetermeer. ‘Een liberaal Zoetermeer is een vitaal Zoetermeer’, heb ik in het najaarsdebat in 20 gezegd. Daar gaat de VVD ook de komende raadsperiode wat mij betreft, met uw steun en stem, voor zorgen!

Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD wens ik u een fijne kerst!

Rob Duiven

Fractievoorzitter Zoetermeerse VVD

Maandag 20 december stelde de Zoetermeerse gemeenteraad de TransitieVisie Warmte (TVW) vast. Een ogenschijnlijk saai maar voor de komende decennia belangrijk thema. De transitievisie warmte is namelijk een langetermijnvisie op een aardgasvrij Zoetermeer in 2040. De gemeente Zoetermeer streeft naar een aardgasvrije stad in 2040, conform de visie Zoetermeer 2040. Hierin moet de TVW een nadrukkelijke richting geven door een aantal uitgangspunten vast te leggen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD onderschrijft deze ambitie, zo staat het immers ook in het verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode, maar het moet wel, zeker gelet op het huidige tempo, voor wat betreft haalbaarheid en betaalbaarheid realistisch en uitvoerbaar blijven'.

Maandag 20 december debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over de overeenkomst die de gemeente Zoetermeer heeft afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders in de voormalige gevangenis in Zoetermeer. De Zoetermeerse VVD had hiervoor via een zogenaamd agenderingsverzoek het initiatief genomen, samen met Zò! Zoetermeer, PVV, LHN en PDvZ. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie over dit onderwerp, Jeffrey van Gils: ‘Er is nu een bestuursovereenkomst waarin vrijwel alle wensen van de raad geland zijn. Dat is positief want we zien ondertussen ook dat de rijksoverheid aan het strooien is met aanwijzingen en het is goed dat Zoetermeer die dans ontsprongen lijkt te zijn. Toch had de fractie nog vragen over voor de VVD belangrijke zaken, zoals de financiële gevolgen voor de gemeente en de veiligheid van de omwonenden’.

De afgelopen weken viel bij Zoetermeerse ondernemers een brief op de mat voor de terugbetaling van de ontvangen steunregelingen. In die weken draaide de horeca nog altijd slechts op ongeveer 30% van de gebruikelijke omzet en met de afgelopen zaterdag door de regering afgekondigde maatregelen gaat dit terug naar 0%. Ondernemers die na de zomer 2020 zijn gestart met ondernemen trokken ook aan het kortste eind. Zij kregen afgelopen maanden een aanslag voor gemeentelijke belastingen op de mat. Aangezien ze geen omzetverlies konden aantonen werden ze gewoon aangeslagen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Dit soort maatregelen komen hard binnen bij ondernemers. Juist onze mkb-ondernemers hebben er de afgelopen periode met bloed, zweet en tranen voor gezorgd dat onze stad, ondanks alle beperkingen, een gezellige en fijne plek bleef. Het is voor ondernemers heel lastig om de moed erin te houden. Daarom heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld met hele concrete vragen voor ondersteuning van onze ondernemers’.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de VVD aangenomen om een overgangstermijn voor laadkabels over de stoep aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027, en  ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. Het college heeft de motie in uitvoering genomen en de raad laten weten dat onderzocht is of de strekking van de motie in strijd is met de afspraken in de concessieovereenkomst. Daarvoor heeft het college contact opgenomen met de concessienemer en de vraag gesteld of deze akkoord is met het toestaan van kabels over de stoep. De concessienemer (de firma Engie) heeft laten weten dat men hiertegen geen bezwaar heeft. Dit betekent dat de motie kan worden uitgevoerd.

De boostervaccinatie is gestart en uiteraard ook Zoetermeerders ontvangen een oproep om deze extra prik tegen corona te halen. Tot het einde van 2021 wordt deze prik op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen gezet op het Stadhuis-Forum. Het Stadhuis-Forum is echter alleen te beperkt om iedereen van een derde prik te voorzien. Daarom krijgen inwoners van Zoetermeer de oproep om een boosterprik in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk te halen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Dat is natuurlijk heel erg raar en onnodig. De VVD vindt dat inwoners van Zoetermeer die dat willen in hun eigen stad een boosterpik moeten kunnen halen. De gemeente moet in het overleg met de GGD Haaglanden daar met kracht op inzetten. Zo’n grotere locatie moet er zo snel mogelijk komen. Daarom heb ik op maandag 13 december daar mondelinge vragen aan het college over gesteld’.

Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee is Zoetermeer ook weer het toneel van de nodige vuurwerkoverlast. Afgelopen weken bereikte de VVD-fractie berichten van vuurwerkoverlast in en rondom het Binnenpark in de Leyens, maar ook algemene overlastmeldingen van bewoners rondom het Binnenpark over hangjongeren. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Je moet je veilig kunnen voelen in je eigen buurt en in je eigen huis. Overlast is een grote ergernis. Er moet wat de VVD betreft dus altijd ingegrepen worden als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Ik heb daarom vragen hierover aan het college gesteld’.

Op maandag 29 november debatteerde Zoetermeerse gemeenteraad over het raadsvoorstel ‘Invulling museale functie 2022’. Het doel van dit raadsvoorstel is in 2022 financiële zekerheid te bieden voor het Nationaal Videogame Museum en het museum De Voorde, in afwachting van besluitvorming over de definitieve invulling van de museale functie In Zoetermeer. VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Thera Hoekstra: ‘Voor ons is het van belang dat het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer blijft. Het past bij de stad. Het is modern, innovatief, qua collectie geen concurrent in de regio en trekt veel bezoekers. Het Nationaal Videogame Museum zich heeft wat de VVD betreft bewezen. Museum De Voorde daarentegen is tot op heden meer een ‘Museum of Broken Dreams’ gebleken. Te optimistische aannames, te hoge verwachtingen, teleurstellende bezoekersaantallen en opbrengsten. We staan open voor conceptueel, programmatisch, commercieel en financieel realistisch goede ideeën voor De Voorde. Maar besluitvorming over de toekomst van De Voorde dient wel op tijd plaats te vinden. In het raadsvoorstel staat immers dat nieuwe raad snel een besluit moet nemen over invulling museale functie, anders moeten we ook voor 2023 betalen’.

Maandag 29 november behandelde de Zoetermeerse gemeenteraad over het Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030 - de eerste stap’. Met dit tussenakkoord leggen de gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden, de woningcorporaties in de regio, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden en de provincie Zuid-Holland een basis onder de samenwerking. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘In het Tussenakkoord worden sociale woningen in het particuliere segment alleen volledig meegerekend als aan eisen rondom de instandhoudingstermijn wordt voldaan. Sociale woningen met een instandhouding tot 15 jaar worden bijvoorbeeld geheel niet meegenomen voor de doelgroepvoorraad. Dit is raar omdat de instandhoudingstermijnen de looptijd (tot 2030) van de woningmarktafspraken ruim overstijgen’.

Op 29 november heeft VVD-oud-wethouder Marc Rosier afscheid genomen in de Zoetermeerse gemeenteraad. Door burgemeester Michiel Bezuijen werden de verdiensten van Marc Rosier over een periode van 11½ jaar in de raad en het college over het voetlicht gebracht. Marijke van der Meer deed dat als nestor van de raad zoals gebruikelijk in rijm nog eens dunnetjes over. In zijn dankwoord keek Marc met trots terug op de periode dat hij in de Zoetermeerse politiek zijn aandeel heeft mogen leveren om de stad als wethouder zichtbare vernieuwingen mooier te maken. Hij memoreerde drie projecten die hem na aan het hart liggen: de bouw van Zoetermeers derde NS-station Lansingerland-Zoetermeer, de ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer van en naar Nutricia en de ontwikkeling van De Entree. Helemaal vervreemd van Zoetermeer zal hij niet raken, in zijn nieuwe rol bij de MRDH als Manager Openbaar Vervoer zal hij zich hard blijven inzetten voor OV in de regio en dus ook in Zoetermeer.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 29 november de vraagstelling voor het referendum over het nieuwe afvalbeleid vastgesteld. Door middel van een in eerste instantie raadsbreed ingediend en gesteund amendement van Zó! Zoetermeer en de Zoetermeerse VVD heeft de raad afgeweken van het voorstel van de Referendumcommissie. Die laatste stelde voor de inwoners zeven (deel-)vragen voor te leggen. De raad zag dit niet zitten en heeft hier één vraag van gemaakt: ‘Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?: ja/ nee’, met een in eenvoudige bewoordingen opgestelde toelichting over wat dat afvalbeleidsplan op hoofdlijnen inhoudt. De raad heeft dit amendement met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 'Wat de VVD betreft dus geen dus geen ‘cafetariamodel’, met een menulijst aan opties zonder prijzen van de gerechten, zoals de commissie had bepleit', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is vanaf het begin al heel kritisch geweest over het nieuw afvalbeleidsplan, in het bijzonder ook de bronscheiding van Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD). Als het aan de VVD ligt wordt gekozen voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. En de VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft’.

Er is een nieuwe opleiding in de maak binnen De Haagse Hogeschool: de bachelor Applied Data Science & Artificial Intelligence. Als alles naar verwachting verloopt, start deze opleiding in september 2022 in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer. En dat is groot nieuws: dit is namelijk de eerste hbo-bacheloropleiding in Nederland die specifiek gericht is op data science en AI. 'Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de DIF een logische plek voor deze nieuwe bachelor. Met ruim 300 IT-bedrijven en het hoogste percentage werkgelegenheid in deze branche is Zoetermeer bij uitstek een IT-stad', aldus VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema: 'Nieuwe unieke bacheloropleidingen zijn schaars. Dat er juist in Zoetermeer één bijkomt is iets waar we trots op mogen zijn. Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van studenten een positief effect op de stad en de lokale economie'.

Op 4 oktober stelde de VVD vragen over een eventueel dreigende knelpunten in het elektriciteitsnet, dit naar aanleiding van een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat daarover. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat uit systeemstudies van Stedin blijkt dat continu investeringen in de elektriciteitsnetten noodzakelijk zijn om de groeiende vraag naar elektriciteitstransport te kunnen faciliteren. Mede daarom zijn de gemeente Zoetermeer en Stedin in gesprek over uitbreiding van diverse hoogspanningsstations. Die uitbreiding is nodig omdat uit scenarioanalyse blijkt dat er zonder uitbreiding knelpunten zouden ontstaan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Altijd stroom uit het stopcontact is zo vanzelfsprekend in Nederland. Om dit ook in de nabije toekomst zo te laten zijn, zijn investeringen nodig. Goed te vernemen dat de gemeente Zoetermeer dit op het netvlies heeft staan en daarover in gesprek is met netbeheerder Stedin’.

Zaterdag 20 november liep de Zoetermeer VVD door de wijkcentra van Rokkeveen en Noordhove. Leden van de fractie en kandidaat-raadsleden liepen met grijpers en vuilniszakken in de aanslag in en rondom de winkelcentra om het aanwezige zwerfaval op te ruimen. Het is wellicht wat dubbel om de troep van anderen op te ruimen, maar de leuke reacties van mensen, het resultaat en de gesprekken met inwoners over wat er naast minder zwerfafval nog meer mooier en beter kan in onze stad, maakten het dubbel en dwars waard. De VVD zal de komende maanden vaker in de stad en in de wijken acte de présence geven, in de aanloop naar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo blijkt uit een onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet (op tijd) gereed hebben voor gaten in de soms decennia oude systemen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Onze samenleving, en ook die van Zoetermeer, raakt steeds meer afhankelijk van en steeds meer vervlochten met digitale systemen. Deze ontwikkeling biedt veel voordelen, maar kunnen bij uitval ook een bron zijn van ongemak en hinder. De Zoetermeerse VVD vindt dat kwetsbaarheden in essentiële industriële controlesystemen in Zoetermeer voorkomen dienen te worden zodat de continue beschikbaarheid gewaarborgd is’.

De fractie van de VVD heeft besloten geen kandidaat voor te dragen voor de vacante plek in het Zoetermeerse college van B&W dat door het vertrek van wethouder Marc Rosier naar de MRDH per 12 november zal ontstaan. De fractie van de VVD is van oordeel dat gelet op de korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en daarmee het aflopen van de huidige raadsperiode, het niet noodzakelijk is de plaats in te vullen. Met een herschikking van de portefeuilles kunnen de nog resterende werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces worden waargenomen. De herverdeling van de portefeuilles zelf is een verantwoordelijkheid van het college.

 

Dyscalculie is een leerstoornis is, net als dyslexie, die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het geautomatiseerd (snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen. Mensen met dyscalculie problemen kunnen hebben bij het maken van rekensommen, maar ook bij o.a. klokkijken en omgaan met geld. VVD-raadslid Thera Hoekstra: 'Rond de 5 tot 6 procent van Nederlanders heeft dyscalculie. Dit zijn dus tussen de 6.000 en 7.500 Zoetermeerders. Er zijn ongeveer 12.000 basisschoolleerlingen in Zoetermeer, waarvan naar verwachting 600 tot 750 leerlingen dyscalculie zullen hebben. Mensen met onbehandelde dyscalculie hiervan hun gehele leven last zullen hebben, zowel tijdens hun opleiding als tijdens hun werkende en latere leven. De VVD vraagt daarom aandacht hiervoor bij het college'. VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema was het hiermee eens en zegde toe in het kader van de Lokale Educatieve Agenda dit met de onderwijsinstellingen op te pakken.

‘Wat goed is, dat moet goed blijven. En wat niet goed is, dat moet beter worden. En gelukkig gaat veel goed in Zoetermeer. Zoetermeer is een fijne stad om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Dat ook de aanhoudend positieve waardering die onze inwoners, jaar na jaar, aan hun stad geven’. Zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aan zijn eerste termijn van het begrotingsdebat op 1 november. De laatste begroting van dit college, en, zo bleek de dag erna, de allerlaatste begroting van VVD-wethouder financiën Marc Rosier. Rob Duiven hield de raad voor dat de VVD terugkijkt op een periode waarin de huidige coalitie, waarin de VVD met twee wethouders is vertegenwoordigd, voor de stad en de inwoners mooie en belangrijke zaken gedaan kregen. Zoals het vullen van de woningbouw-pijplijn met onder meer het Entreegebied, de binnenstad en de versnellingsagenda. Maar ook het nieuwe, fraai vormgegeven station lansingerland-Zoetermeert, het uitbouwen van het Dutch Innovation Park naar volwaardige campus en, de bouw van een mooi nieuw zwembad. ‘Zoetermeer is een vitale stad en wat de VVD betreft blijft Zoetermeer ook een vitale stad’', aldus Rob Duiven: ‘Echter, het rapport Louter heeft vorige jaar ons laten zien dat dit niet vanzelfsprekend is en vanzelf gaat’.

Na ruim 7,5 jaar als wethouder namens de VVD Zoetermeer, neemt Marc Rosier in november afscheid van de Zoetermeerse Gemeente politiek. Helemaal vervreemd van Zoetermeer zal hij niet raken, in zijn nieuwe rol bij de MRDH als Manager Openbaar Vervoer zal hij zich hard blijven inzetten voor OV in de regio en dus ook in Zoetermeer. De VVD Zoetermeer neemt met pijn in het hart afscheid van Marc als wethouder, maar gunt hem uiteraard deze prachtige uitdaging. De VVD Zoetermeer dankt Marc van zijn jarenlange inzet voor de partij. Marc Rosier kwam in 2010 namens de VVD Zoetermeer in de gemeenteraad en werd een jaar later fractievoorzitter. In aanloop naar de verkiezingen van 2014 was hij lijsttrekker om vervolgens als wethouder in het college plaats te nemen en ook na de verkiezingen van 2018 was Marc weer wethouder.

De VVD heeft in het begrotingsdebat tegen de motie van GroenLinks gestemd om de klimaatcrisis en ecologische crisis te erkennen en in Zoetermeer symbolisch de urgente klimaatnoodsituatie uit te roepen. VVD raadslid Jan Willem Schotel lichtte in de stemverklaring toe waarom: ‘De klimaatverandering is er. En blijft. Mondiaal is er nu geen grotere uitdaging dan deze. De motie heeft dan ook onze sympathie. De motie is wat de VVD wel iets te veel ‘bla, bla’, zoals Greta Thunberg dat recent aangaf en te weinig concreet. Het is een beetje voor de buhne. De VVD steunt concrete en haalbare lokale inspanningen van harte. Maar niet zaken die je op landelijk niveau moet vaststellen, zoals de noodtoestand rond de Corona pandemie. Adaptatie kan wel goed lokaal: hittestress voorkomen door bomen in de wijk, ruimte voor water retentie in de stad om in te spelen op steeds wisselender en heftige regenbuien, minder tegels in de tuin en het openbaar gebied. Dat zijn lokale zaken die kunnen en daar treft u de VVD aan uw zijde. Niet bij bla, bla. Dat lost niets op‘.

Op 27 oktober is de nieuwe ontsluitingsroute voor Nutricia in gebruik genomen. De afgelopen weken heeft Nutricia de route getest en is de proefperiode succesvol afgerond. Gezien het belang van de weg voor Zoetermeer, Nutricia en niet in de laatste plaats de bewoners aan de Eerste Stationsstraat, heeft het college ervoor gekozen de weg direct vanaf 27 oktober 2021 volledig in gebruik te nemen. De Zoetermeerse VVD is zeer verheugd dat deze nieuwe ontsluitingsroute is gerealiseerd en dat daarmee een einde is gekomen aan de onwenselijke situatie dat vrachtverkeer van Nutricia via de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan moest rijden. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Al in maart 2019 vroeg de VVD werk te maken van de ontsluitingsweg. Directe aanleiding waren twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Ik ben heel blij dat de weg nu gerealiseerd is. De verkeersveiligheid in Zoetermeer is voor de VVD een belangrijk onderwerp'. VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier: ’Eindelijk is het zover. Er rijdt nu veel minder vrachtverkeer door de Eerste Stationsstraat. Dit komt zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de wijk ten goede. Het weren van vrachtverkeer uit het Dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft geleid tot een duurzame oplossing samen met Nutricia die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.’

Het college heeft een nieuwe laadvisie vastgesteld. Dit betekent dat inwoners in Zoetermeer die een tijdelijke ontheffing hebben gekregen om via stroomkabels vanuit de eigen woning de auto op te laden op openbaar terrein dat zij dit niet langer mogen doen. Het college wil dit stop zetten omdat er voldoende alternatief is voor de bewoners. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het college stelt dat er op dit moment voldoende openbare laadpalen zijn, maar als wij naar de geluiden uit de stad luisteren dan maak ik mij grote zorgen dat we nu in één keer een te grote stap willen zetten. Inwoners die zelf hebben geïnvesteerd in de infrastructuur voor het zelf opladen van de auto-accu’s worden nu gestraft hierdoor. Dit vindt de VVD niet aanvaardbaar’. De motie van de VVD die het mogelijk maakt dat de huidige ontheffinghouders een verlenging wordt gegeven voor vijf jaar, kreeg een meerderheid in de raad. Jeffrey van Gils: ‘Mooi dat we voor elkaar hebben dat mensen die hebben geïnvesteerd om als een van de eerste duurzaam en elektrisch te kunnen autorijden niet worden gestraft. Er komt nu een overgang van vijf jaar of een financiële compensatie'.

Maandag 25 oktober debatteerde de gemeenteraad over het op 16 oktober 2021 verschenen NRC-artikel met de titel ‘Undercover naar de moskee’. Hierin wordt melding gemaakt dat meerdere gemeenten in Nederland, waaronder Zoetermeer, undercoveronderzoek zouden hebben laten verrichten naar lokale moslimgemeenschappen. Vooruitlopend op de beantwoording van de eigen gestelde schriftelijke vragen hadden vier fracties (PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA) een interpellatiedebat aangevraagd. Burgemeester Bezuijen had via een memo de raad als geïnformeerd over het voornemen een extern begeleid feitenonderzoek te houden. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid en woordvoerder op dit dossier Jeffrey van Gils: ‘Dat er in 2017 onderzoek is gedaan naar de islamitische krachtenvelden in Zoetermeer is niet vreemd. Het voorkomen, opsporen en aanpakken van radicalisering en extremisme is en blijft namelijk prioriteit om de veiligheid in Zoetermeer en Nederland te garanderen. De VVD-fractie vindt het dan op zich ook begrijpelijk dat het college opdracht heeft gegeven om te onderzoeken of het beeld binnen de gemeente en politie klopt bij de werkelijkheid. Dat enkele fracties niet eerst de antwoorden op de gestelde vragen willen afwachten en nu al de burgemeester de maat willen nemen vindt de VVD niet chique'.

Het kabinet heeft op 15 oktober 2021 besloten om diverse maatregelen te nemen om de stijging van de energierekening voor Nederlanders te verminderen. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dat kan bijvoorbeeld ook via energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: ‘Naar aanleiding van dit bericht heeft de VVD-fractie vragen aan het college gesteld of het al plannen heeft die met bijdragen uit deze gelden (deels) gefinancierd kunnen worden. En indien dat nog niet het geval is, waarom is hierop nog geen actie ondernomen’.

Zoetermeer is in 2040 een ‘slimme stad’, zo luidt de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De Zoetermeerse VVD onderschrijft uiteraard deze ambitie mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Op de vraag of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport, heeft het college op schriftelijke vragen van de VVD geantwoord dat de basisbeginselen voor Smart City-toepassingen op orde zijn’ Een geruststellend antwoord. Wel blijft het zaak als raad de vinger goed aan de pols te houden. Een goede zaak dat het college aangeeft de raad te betrekken bij Smart City-toepassingen'.

Maandag 11 oktober besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het verzoek van de COA over de opvang en huisvesting asielzoekers en vergunninghouders in de voormalige PI van Zoetermeer. Tot besluitvorming kwam het helaas niet omdat de stemmen bij één van de 36 amendementen staakten. En dan is een nieuwe raadsvergadering noodzakelijk. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-raadslid Jeffrey van Gils het woord: ‘Tijdens het debat was al wel duidelijk geworden dat met name de linkse partijen voor wat betreft stellen van voorwaarden niks hard laat staan concreet konden of wilden maken en waarbij alles, en in het bijzonder de zorgen van onze inwoners, werden genegeerd. De VVD neemt de zorgen van onze inwoners wel serieus. Daarom onze harde maar ook concrete randvoorwaarden waarmee wij duidelijkheid scheppen naar de COA, college en niet in de laatste plaats de Zoetermeerse inwoners’. De VVD is in ieder geval geen voorstander van een permanent AZC in onze stad'

Op 5 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk Zoetermeer de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Jan Iedema was al op de ledenvergadering op 1 september als lijsttrekker benoemd. VVD-lijsttrekker Jan Iedema: ' De lijst met kandidaten is een mooie mix van ervaren krachten en nieuw talent en stuk voor stuk gedreven Zoetermeerders. We gaan een hele mooie tijd tegemoet! '

 1. Jan Iedema
 2. Lisette Meijer
 3. Rob Duiven
 4. Vivianne van Yperen
 5. Jeffrey van Gils
 6. Thera Hoekstra
 7. Berend Aptroot
 8. Ruud van den Beukel
 9. Robin Fries
 10. Robbert Moree
 11. Quinten de Gruijter
 12. Ingrid Jacobs

De vraag naar elektriciteit stijgt snel. Door diverse energieleveranciers en netwerkbeheerders wordt om aan de stijgende vraag te voldoen geïnvesteerd in de elektriciteitsinfrastructuur. Echter, de versterking van het netwerk loopt niet altijd in de pas met de groei van de vraag naar capaciteit, zo blijkt uit een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ik wil weten of zo’n situatie ook in Zoetermeer kan ontstaan. Wat de Zoetermeerse VVD betreft moeten de woningbouw, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities niet in gevaar komen door de knelpunten op het elektriciteitsnet’. Reden genoeg voor schriftelijke vragen hierover aan het college. ‘Is er al met Stedin of andere gemeenten in de regio contact over dit vraagstuk?’, zo vraagt Duiven zich af: ‘En wat doet het college om er voor te zorgen dat een eventueel achterblijvende uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur geen risico wordt voor onze stad en in het bijzonder voor de woningbouwdoelstellingen in Zoetermeer’.

Elk jaar houdt de fractie van de Zoetermeerse VVD een 'fractieweekend', dat dan vooral in het teken staat van de voorbereiding op het voorjaarsdebat. Doorgaans vindt het fractieweekeinde dus begin juni plaats maar vanwege Corona was het niet mogelijk dit in 2020 en 2021 te doen. Dus ruim tweeëneenhalf na het fractieweekeinde in juni 2019 in Noordwijk trok de fractie er weer op uit, dit keer op 1 en 2 oktober op kasteel De Essenburgh in het Gelderse Hierden. De focus was deze keer gericht op de voorbereiding in het begrotingsdebat begin november, maar ook de resterende raadsperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 stond uiteraard op de agenda. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Het was weer een geslaagde bijeenkomst waarin we met elkaar de ruimte en de tijd konden nemen wat diepgaander over zaken met elkaar van gedachten te wisselen. Hoewel we de afgelopen raadsperiode al mooie resultaten hebben bereikt is het zaak om ook in de laatste maanden tot aan de verkiezingen nog ons aandeel in de Zoetermeerse politiek te leveren'.

De kranten staan er vol mee: komen er meer asielzoekers naar Zoetermeer? Wat de Zoetermeerse VVD betreft komt er geen permanent Asielzoekerscentrum (AZC) naar Zoetermeer en krijgt de gemeente Zoetermeer geen grotere opdracht van het Rijk voor de huisvesting van statushouders. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: 'Noodopvang kan wat de VVD betreft alleen als aan strenge voorwaarden wordt voldaan omtrent de veiligheid, maximale duur, financiën en het draagvlak onder de inwoners van Zoetermeer. Mensen met een vluchtelingenstatus horen natuurlijk goed onderdak te krijgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor onder meer de Zoetermeerders die nu noodgedwongen de stad verlaten omdat ze hier geen huis kunnen vinden. De VVD blijft de komende jaren daarom werken aan de enige echte oplossing, en dat is door woningen bij te bouwen. Dan kan iedereen in de stad op een fatsoenlijke manier een huis huren of kopen'.

Op 23 augustus stelde de VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen over de luchtkwaliteit in de Zoetermeerse scholen. Uit artikelen in de landelijke media bleek namelijk dat de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achterblijft bij de verwachtingen en op die plekken niet voldoet aan wettelijke eisen. Op zijn vraag of het college dit beeld herkent luidt het antwoord dat name bij de oudere scholen, die van voor 2000, waar men afhankelijk is van het oppervlak aan te open ramen,  de in het artikel genoemde problemen herkenbaar zijn. Bij nieuwere scholen waar sinds het toepassen van het Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’ de ventilatie in de schoolgebouwen sterk is verbeterd, kunnen ventilatieproblemen optreden. Deze installaties zijn complex en vragen om vakkundig onderhoud en inregelen voor een goed binnenklimaat. Ook het aantal leerlingen in de klas is hierbij van belang. Het is aan de schoolbesturen hier goed op toe te zien, aldus het college. Rob Duiven: ‘Een eerlijk antwoord van het college, waaruit blijkt dat men, terecht, het belang van een goede luchtkwaliteit in de klas onderkent. Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn immers gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk’.

De kosten voor de jeugdzorg rijzen al jaren de pan uit. De VVD heeft daarvoor al diverse maken de noodklok geluid. De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamercommissies van de gemeente die gebruikmaken van de dienstverlening van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten. VVD-raadslid Robbert Morée: ‘In de reactie van het college op het rapport staat niets over de effectiviteit van het instrumentarium en hoe het college er voor gaat zorgen dat de maatschappelijke inzet op jeugd leidt tot het doel: het verbeteren van de geestelijke gezondheid en weerbaarheid van de jeugd, zonder dat de financiering daarvan permanent ontspoort’. Een VVD-amendement om het college daarom op te dragen om per instrument of interventie gegevens te verzamelen, zodat integraal inzicht bestaat over de effectiviteit van de ingezette instrumenten en interventies, werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. 

Op 16 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de coronapas voor horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Het is de bedoeling dat de horeca het bezit van een coronapas per 25 september zelf gaat controleren. Daarover is er bij met name horeca-ondernemers onrust ontstaan. Wel heeft het kabinet aangekondigd geld vrij te maken voor gemeenten zodat zij extra toezichthouders kunnen inzetten voor handhaving van coronatoegangsbewijzen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils stelde hierover in de raadsvergadering van 21 september mondelinge vragen aan burgemeester Michel Bezuijen: ‘Ik wilde weten of de burgemeester bereid is om te kijken of de tijdelijke middelen bedoeld om de coronapas te handhaven kunnen worden ingezet als compensatiemiddel voor ondernemers die netjes controleren op de coronapas, bijvoorbeeld middels een subsidie voor de inhuur van beveiligers’. Het antwoord was positief: de tijdelijke middelen kunnen daar in beginsel voor worden ingezet. Hoe dat precies wordt geregeld is echter nog niet duidelijk.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gaan samen verder op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat zelfstandig door. De drie ziekenhuizen blijven samenwerken in het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, Hartcentrum in Den Haag en Prostaatkankercentrum in Delft. Zo luidt het voorgenomen besluit van het RHG-bestuur in het kader van de ontvlechting van de drie ziekenhuizen. ‘Dat is goed nieuws! Een grote stad als Zoetermeer moet altijd beschikken over een ziekenhuis’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het aanbieden van zorg wordt steeds specialistischer en dus is de samenwerking tussen ziekenhuizen is dus logisch. Gelukkig dat de ontvlechting van de RHG-groep dat niet in de weg staat. Ook het voortbestaan van het spiksplinternieuwe Orthopedisch Centrum in Zoetermeer komt daarmee niet in het geding'.

Maandag 13 september stond een ogenschijnlijk saai onderwerp op de commissie-agenda: het Raadsvoorstel Investeringsmiddelen investeringsfonds huidige bestuursperiode. Niets is minder waar. Dit raadsvoorstel gaat over het bepalen hoeveel geld er uit het Eneco-investeringsfonds van € 60 miljoen in 2021 en 2022 gehaald kan en mag worden om plannen te financieren. Het college stelt voor een bedrag van € 15 miljoen te reserveren. Er moeten dan wel voor concrete plannen concrete raadsvoorstellen worden gemaakt die voldoen aan het in juni door de raad vastgestelde Afwegingskader van het investeringsfonds Fonds Zoetermeer 2040 .VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander dat in beginsel alle plannen worden gekoppeld aan de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, zoals de VVD dat in juni ook in het debat over de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 heeft bepleit. Het raadsvoorstel pleit daar ook voor maar het is goed om dat steeds te bevestigen’.

Op 5 september was VVD-raadslid Jeffrey van Gils te gast in het KRO-NCRV radio-programma Pointer op Radio 1. Onderwerp van gesprek was het tekort woningen, in het bijzonder aan sociale huurwoningen in Nederland. Jeffrey van Gils: ‘Ook Zoetermeer heeft hiermee te kampen. De Zoetermeerse VVD hamert daarom voortdurend op de noodzaak in onze stad meer woningen te bouwen. Niet alleen sociale woningen, maar ook woonruimte voor andere doelgroepen. Ook het rapport Louter heeft vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Terecht wordt dus in de nieuwe Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 gestreefd naar het vergroten van de concurrerende woonaantrekkelijkheid door het creëren van een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod’.

In de lokale media zijn vrijdag 3 september berichten verschenen die erop leken te wijzen dat het college besloten had dat, op verzoek van het rijk, in Zoetermeer noodopvang gerealiseerd zou worden ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen. Naar aanleiding van de persberichten heeft de VVD gelijk mondelinge vragen aangekondigd. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De opvang van vluchtelingen, bouwen van een AZC of extra huisvesting van statushouders zijn gevoelige zaken waarover de inwoners zich heel terecht zorgen maken wat dit voor hen en de samenleving gaat betekenen. Dit soort onderwerpen moet in de gemeenteraad besproken kunnen worden. Waarom moest de raad daarom dit bericht uit de krant vernemen?’.

Niet helemaal een verrassing, want omdat zich voor de deadline voor het aanmelden van kandidaten op 7 juni 12.00 uur geen tegenkandidaten hadden gemeld, kon het lijsttrekkerschap van de Zoetermeerse VVD Jan Iedema eigenlijk al niet meer ontgaan. De regels vereisen echter wel een formeel besluit van de Ledenvergadering. En dat besluit viel op woensdag 1 september 2021: met algemene stemmen werd Jan Iedema op het VVD-schild gehesen. Met een bos bloemen van VVD-voorzitter Dick Faas werd de benoeming bezegeld. Er werden nog meer besluiten genomen. Ook het Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 werd door de Ledenvergadering aangenomen evenals de definitieve groslijst met de verkiesbare kandidaten. Op 5 oktober wordt de kandidatenlijst vastgesteld en wordt de line-up duidelijk waarmee lijsttrekker Jan Iedema campagne zal gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.

Vlak voor de zomer besloot de gemeente om vanaf 2022 niet meer toe te staan dat elektrische auto’s mogen worden opgeladen met een laadkabel die over de stoep loopt. Maar waarom dit nu ineens niet meer mag is onduidelijk, de Zoetermeerse VVD heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur. Als het aan de gemeente ligt moeten alle elektrische auto’s straks op eigen terrein of bij een laadpaal worden opgeladen. Uiteraard geen probleem als je een eigen oprit hebt, maar veel Zoetermeerders parkeren in de openbare ruimte. Zij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een laadpunt aan de gevel en zonnepanelen op het dak zodat zij de auto voor de deur op een openbare parkeerplaats kunnen opladen. Dat mag dus over 4 maanden niet meer. 'Als overheid moet je maatschappelijke problemen oplossen, maar ik vraag me oprecht af wat het probleem nu is. In de 3,5 jaar dat ik woordvoerder Verkeer en Vervoer ben heb ik nog geen één klacht ontvangen over laadkabels op de stoep. Wel al meerdere over de openbare laadpalen in de stad. We moeten ons dan ook afvragen of we nu niet iets te ambitieus zijn', aldus Jeffrey van Gils, raadslid voor de VVD.

In Nederland blijft de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achter bij de verwachtingen en voldoet die op plekken niet aan wettelijke eisen, aldus een bericht daarover in het Algemeen Dagblad van 23 augustus. In het primair onderwijs zou slechts 33 procent van het onderwijspersoneel de ventilatie momenteel op orde vinden, in het voortgezet onderwijs 34 procent en in het mbo 23 procent. En maar liefst 80 procent van de scholen zou een slecht binnenklimaat hebben. Reden voor de VVD om schriftelijke vragen te stellen over de actuele situatie in Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk, zeker gelet ook op de nog steeds voortdurende zorgen over Covid-19’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. Gesteld wordt door de AP dat technologie kan helpen om problemen op te lossen en de stad leefbaarder en veiliger te maken maar dat er wel aandacht voor de rechten, vrijheden en privacy van burgers moet zijn. De Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer naar het oordeel van het college voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander van het samen met de inwoners en ondernemers zoeken naar en benutten van innovatieve, slimme oplossingen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van onder meer de leefbaarheid, vitaliteit, mobiliteit en gezondheid, mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden’.

‘Een beetje inburgeren bestaat niet’, aldus Rob Duiven, VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op het onderwerp invoering van de nieuwe inburgeringswet tijdens het debat in de gemeenteraad op 12 juli 2021: ‘Ingeval het beschikbare budget onverhoopt onvoldoende blijkt, dan mag dat niet te koste gaan van de kwaliteit van de inburgering’.  In de commissie Samenleving op 5 juli had hij al richting het college aangegeven dat de omvang van het van rijkswege beschikbare budget, kaderstellend moet zijn voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2022. Om beide punten -budget en kwaliteit- stevig in het raadsbesluit te verankeren heeft de VVD, met de fracties van Zó! Zoetermeer, LHN, Zoetermeer Vooruit en CU/SGP als mede-indieners, een amendement ingediend dat met een nipte meerderheid door de raad werd aangenomen.

Op 12 juli debatteerde de gemeenteraad over de actualisatie van het Zoetermeerse veiligheidsbeleid. Om de vier jaar stelt de raad de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer vast. Burgemeester Michel Bezuijen heeft tijdens zijn eerste raadsvergadering in Zoetermeer van 12 oktober 2020 de raad toegezegd de huidige, in 2018 door de raad vastgestelde kadernota tussentijds te actualiseren. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is tevreden met de bijgestelde kadernota. Met deze actualisatie kan Zoetermeer beter inspelen op actuele veiligheidsontwikkelingen. Een must, want de recente incidenten met steekwapens in Zoetermeer laten de aandacht voor veiligheid niet mag verslappen’.

VVD-raadslid Vivianne van Yperen heeft per 2 juli 2021 haar tijdelijk ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad van Zoetermeer vanwege haar zwangerschap en bevalling. De voorzitter van het centraal stembureau heeft VVD-commissielid Sabin Jahan benoemd als tijdelijke opvolger van Vivianne. De gemeenteraad stemde op 12 juli unaniem in met de toelating van het benoemde tijdelijke raadslid tot de raad. De benoeming van Sabin geldt tot en met 22 oktober 2021. Dan keert Vivianne weer terug in de raad. 

Het veiligheidsbeleid in Zoetermeer wordt geactualiseerd, met onder meer meer aandacht voor de leefbaarheid in buurten, woonoverlast en het versterken van de handhaving. De VVD steunt deze actualisatie maar maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit ervan. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid Jeffrey van Gils: ‘We werken nu met veel tijdelijke budgetten in het veiligheidswerkveld, die lopen eind 2022 af, maar de problemen waar we tegenaan lopen stoppen dan niet. Die vragen dus om een consequente en structurele aanpak.’

Vol trots draagt de Zoetermeerse VVD Jan Iedema voor als de kandidaat-lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De deadline voor het aanmelden van tegenkandidaten verstreek 7 juni 12.00 uur en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus op 1 september aanstaande zal Jan’s lijsttrekkerschap officieel bevestigd worden in de ledenvergadering. Jan Iedema is op dit moment wethouder op het gebied van onder andere economie en onderwijs. Voorzitter Dick Faas beschrijft Jan als een energieke en geboren leider die een ruime politieke ervaring combineert met een open en vriendelijk karakter. Jan reageert enthousiast op de voordracht: 'Het is een eer en een genoegen om de lijst te mogen aanvoeren. Na de zomer worden ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD bekend gemaakt, waarin onze plannen voor de komende jaren staan. Ik kijk ernaar uit om in de komende campagne de kar te mogen trekken!'

Maandag 5 juli besprak de commissie Samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel over het in werking treden van de nieuwe Inburgeringswet. Vanaf 1 januari 2022 gaat een nieuwe Wet inburgering 2022 van kracht. Het huidige inburgeringsstelsel gaat met de nieuwe wet volledig op de schop. De regie komt bij de gemeente en de inburgering start op de dag dat de gemeente weet wie als inburgeraar naar Zoetermeer komt. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘Door deze regierol bij de gemeente te leggen kan deze ‘een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein’. En de uitvoeringslasten worden gedekt uit het gemeentefonds en doen geen beroep op de middelen van de gemeente, zo staat in de toelichting op het raadsbesluit. Waar hebben we dit eerder gehoord?’, was zijn kritische constatering refererend aan de perikelen rond de rijksbijdragen voor de jeugdzorg en wmo.

Maandag 28 juni heeft de gemeenteraad in het voorjaarsdebat niet alleen de Perspectiefnota vastgesteld heeft ook ingestemd met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen. Het afwegingskader beschrijft wanneer, op basis van welke overwegingen en met welke doelen de Eneco-middelen ingezet kunnen worden. VVD-fractievoorzitter en –woordvoerder Rob Duiven: ‘Het Afwegingskader is een belangrijk instrument om tot een verstandige en evenwichtige besteding van de eenmalige Eneco-middelen te komen. Met de recent vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 beschikken we over een stevig, integraal, analytisch en inhoudelijk goed doorwrocht fundament. Met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen beschikt Zoetermeer over een robuust instrument om de beschikbare financiële middelen hier gericht en goed renderend voor in te zetten’.

Op maandag 28 juni heeft de Zoetermeerse gemeenteraad ingestemd met de Perspectiefnota 2022 waarin de doorgaans de nieuwe politieke lijnen staan vermeld voor het komende jaar en waarop de begroting voor dat volgende jaar zal worden gebaseerd. Doorgaans, want ook dit jaar presenteerde het college een beleidsarme nota. VVD-fractievoorzitter en -woordvoerder Rob Duiven verwoordde het zo: ‘Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2022 gaat het om het beteugelen van een meerjarig oplopend structureel financieel tekort. Een financiële reeks die als een steeds zwaarder wordende molensteen om de nek van de gemeente hangt. In de toelichting op de Perspectiefnota wordt dat met gevoel voor understatement genoemd dat de ‘financiële vertreksituatie niet gunstig is, maar wel onzeker’. Dit klinkt als ‘de remmen van de auto zijn is slechte conditie, maar we weten we op dit moment wel dat het onzeker is of ze het straks doen’. Dit onzekere financiële perspectief dient zich aan als een dilemma, zeker in het licht van een gewenste structureel en reëel sluitende begroting dit najaar, waar de VVD voorstander van is’.

De VVD steunt de nieuwe Omgevingsvisievisie Zoetermeer 2040 zoals die maandag 14 en 21 juni 2021 door de raad is besproken en vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en portefeuillehouder stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is hèt antwoord op hetgeen het rapport Louter vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze zichtbaar heeft gemaakt. Ik heb toen gesteld dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Deze visie op de stad zet de lijnen uit om die trend te doorbreken’. VVD-wethouder Jan Iedema die de visie Zoetermeer 2040 in zijn portefeuille heeft, kon daarom ook met tevredenheid terugkijken op de raadsbehandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 die onder zijn auspiciën tot stand is gekomen.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven lichtte in het Resultatendebat op 31 mei 2021 twee zinnen op uit de jaarstukken over 2020 waarin hij vond dat gemeentefinanciën goed waren samenvat: Gesteld wordt dat het structureel begrotingsbeeld onverminderd negatief blijft. Een incidentele meevaller is helaas geen oplossing een structureel probleem. ‘Nog steeds, en dus ook in 2020, vormen de hardnekkige tekorten op de wmo en jeugdzorg de hoofdmoot van dat structurele probleem’, zo hield hij de raad en het college voor: ‘Het sociaal domein is nog steeds een moeras van financieel levensgevaarlijk drijfzand waar we liever omheen sluipen. En het zou eigenlijk een innovatieplaats moeten zijn waar tijd, geld en ruimte is om beleidsbarrières te doorbreken en samen met alle betrokkenen te werken aan die zo veel benoemde en geroemde 'bedoeling'.

In het Algemeen Dagblad van 25 mei 2021 wordt melding gemaakt dat veel knoppen bij verkeerslichten helemaal niet in verbinding staan met het stoplicht. Deze ‘placebo-knoppen’ zijn vooral bedoelt om voetgangers en fietsers het gevoel te geven men controle heeft over wat er gebeurt. In sommige gevallen zijn de knoppen voor fietsers overbodig geworden omdat er overal lussen in de weg liggen die fietsers kunnen detecteren. Voor VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aanleiding schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Zijn er in Zoetermeer ‘placeboknoppen’ zoals in het artikel is toegelicht, en zo ja, wat is de reden dat van dergelijke knoppen gebruik wordt gemaakt in Zoetermeer?’, zo wil hij van het college weten.

De nieuwe cultuurvisie 2030 heeft tot doel (in ambtelijke beleidstaal): het versterken van het culturele vermogen van de stadscultuur van Zoetermeer, het wonen in Zoetermeer aantrekkelijk te maken en de samenleving te versterken door culturele aanbod te bestendigen en vergroten. In thema’s en programmalijnen wordt in de uitwerking van dit doel voorzien. VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Thera Hoekstra: ‘Focus is nodig om dit doel te bereiken en focus is nu precies wat er enigszins mist in dit raadsvoorstel. De acht programmalijnen bedienen binnen Zoetermeer alles en iedereen, waardoor niemand er tegen kan zijn, maar waardoor ook niemand er echt baat bij heeft, ook de stad niet. Dit is de kool en de geit sparen’.

Een mooi succes voor VVD-wethouder Marc Rosier: maandag 17 mei ging de gemeenteraad officieus akkoord met de plannen voor de inrichting van het Entreegebied. Officieus want de stemming vindt later door middel van een zogenaamde briefstemming plaats omdat de raad digitaal vergadert. Maar afgaande op de reacties van de fracties kan worden aangenomen dat de plannen op een stevige meerderheid in de raad mogen rekenen. VVD-raadslid en woordvoerder Jeffrey van Gils: ‘De woningnood in Zoetermeer blijft groot, daarom moeten we bouwen en De Entree, onze nieuwe stadswijk langs de Afrikaweg gaat daaraan de grootste bijdrage leveren. Er is daarover vanaf het begin met inwoners gesproken en die hebben samen met de raad de eerste kaders gegeven voor een nieuwe leefbare, moderne en duurzame stadswijk met een gezonde mix aan woningen, voor starters, gezinnen en empty nesters’.

De Zoetermeerse VVD ging op woensdag 14 april voor de derde maal digitaal in gesprek met Ondernemend Zoetermeer. Dit keer lag de focus op de Zoetermeerse horeca-ondernemers die sedert het begin van de Corona-crisis zwaar getroffen zijn. Helaas was vangwege het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen VVD minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ‘t Wout op het laatste moment verhinderd. Zijn plaats werd ingenomen door VVD Kamerlid Thierry Aartsen die, net als in april 2020, namens de landelijke politiek antwoord kon geven op een uiteenlopende reeks van vragen en opmerkingen. Voor de lokale invalshoek was Wethouder Jan Iedema aanwezig en VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Jeffrey van Gils. Naast actuele en acute zorgen kwamen ook diverse ideeën en suggesties naar boven over de periode na Corona om Zoetermeer voor wat betreft uitgaan en bruis weer in beweging te krijgen. Voor de Zoetermeerse inwoners, door Zoetermeerse ondernemers!

Burgemeester Bezuijen heeft tijdens het raadsdebat over de veiligheidssituatie op 12 oktober 2020 de raad toegezegd het veiligheidsbeleid te actualiseren. Maandag 12 april besprak de commissie samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad de concept-actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer. Hierna volgt de participatieprocedure waarin de veiligheidspartners (denk aan het Openbaar Ministerie, en de politie) hun zienswijze kunnen geven, gelijktijdig met het ter inzage leggen voor iedereen die wil reageren. Deze termijn loopt tot 2 mei 2021. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid in de VVD-fractie Jeffrey van Gils: ‘Er worden een aantal terechte punten aangehaald in de concept-actualisatie, zoals de inzet op preventie en de persoonsgerichte aanpak. Dat klinkt goed, maar gaat het ook goed?  Ik heb daarom de burgemeester gevraagd om aandacht te houden voor de effectiviteit van het beleid. De VVD vindt dat veiligheid en de effectiviteit daarvan een duidelijke plek in de begroting en dus de P&C cyclus verdient. De huidige passages zijn namelijk vrij kaal en geven onvoldoende inzicht in hoe het ervoor staat met de veiligheid.

Op maandag 12 april besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel met de plannen voor De Entree. Dit was niet de eerste keer dat de raad zich bezighield met de nieuwe wijk. Deze keer ging het over de wijze waarop de ambities uit het eerder vastgestelde Masterplan De Entree waren verwerkt naar concrete ontwikkelkaders en kwaliteitsmaatregelen. Fractievoorzitter Rob Duiven voerde namens de VVD het woord: ‘Vorig jaar in het voorjaarsdebat vroeg de VVD vanwege de enorme woningnood niet verslappen in de ambitie in Zoetermeer te blijven bouwen. De motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer' onderstreepte die noodzaak nog eens. Goed dus te kunnen constateren dat het tijdens Corona-crisis lukt om met de ontwikkeling van 4500 woningen in De Entree aan de stad toe te voegen, op tempo te blijven’.

Op 10 maart stelde de Zoetermeerse VVD vragen over deelname van Zoetermeer aan het voorgestelde 'deltaplan' om de sociale problematiek in kwetsbare wijken aan te pakken. Er zijn namelijk grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken. In het antwoord op de vraag of het college bereid is te onderzoeken of Zoetermeer zich bij het initiatief en oproep kan aansluiten staat dat het college nader onderzoek hier naar gaat doen en de raad zo spoedig mogelijk zal informeren over de uitkomst. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Ik ben verheugd te kunnen constateren dat  het college de opvatting van de VVD deelt dat de gemeente zich actief moet opstellen als het gaat om het benutten van de mogelijkheden tot (extra) financiële ondersteuning vanuit het Rijk en dat het nu actief onderzoek gaat doen naar de kansen en mogelijkheden'.

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Netwerk van de VVD in Zoetermeer is Dick Faas gekozen als voorzitter. Dick is in het dagelijks leven commercieel en operationeel eindverantwoordelijk bij Entranz B.V. in Zoetermeer. Dit is een softwarebedrijf voor de evenementindustrie waar hij medeoprichter van is. Dick Faas: 'Als VVD'er is het ondernemerschap op een of andere manier dus nooit ver weg. Ik vond het al leuk om processen, procedures en organisaties op te bouwen en te verbeteren, maar met de vrijheden en de verantwoordelijkheden van het ondernemerschap erbij, zijn mijn werkdagen er nog veel leuker geworden.  Ik zet mij graag de komende periode in als voorzitter van de Zoetermeerse VVD'.

De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Natuurlijk zijn er ook sectoren waar de impact van de maatregelen zich minder laat voelen, maar sectoren als de horeca, retail, evenementen, en contact beroepen, worden zwaar getroffen. Dat zijn juist ook die sectoren waar een 1½ meter-samenleving lastig of zelfs helemaal niet is te realiseren. De lokale VVD'ers willen alles bespreekbaar maken om de ondernemers in de stad te helpen, zoals het hele Marktplein benutten als horeca terrein, waarover de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

Met de komst van stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd om verder te bespreken, verwacht wordt dat er in mei besluiten kunnen worden genomen. VVD-wethouder Marc Rosier: 'De Entree profiteert optimaal van de ligging binnen Zoetermeer, maar zeker ook van de centrale ligging in en goede aansluiting op de Randstad. Entree is een stadswijk waar onder andere het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer centraal staat. Daar hoort een goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio bij en een aantrekkelijk stationsgebied waar het prettig verblijven is'.

De stembureaus zijn gesloten, Nederland heeft op 17 maart gestemd. De VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met de winst van de VVD zijn Nederland en Zoetermeer weer een stukje liberaler geworden. Een stevige steun in de rug voor het beleid en de aanpak van de VVD, landelijk èn lokaal. Tegelijk zie je dat Nederland ook deels versplinterd stemt en daar is voor ons ook werk aan de winkel. We zijn een echte volkspartij en we zijn er graag voor iedereen. Nu begint het proces van formeren en verdelen van het geld. Zoetermeer is het meest representatief voor Nederland dus het nieuwe kabinet kan bij ons te rade. Voor meer geld naar de gemeenten. Voor bouwen, veiligheid en weer versterken van de economie. Samen sterker verder!'.

Op maandag 15 maart sprak de gemeenteraad over het startdocument over de Transitievisie Warmte. Het aardgasvrij maken gaat bijna iedere inwoner en ondernemer merken. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Jan Willem Schotel: ‘Het zal een giga-operatie zijn die bijna elke woning, bijna elk pand in de stad zal betreffen. En aan deze uitdaging voegen we nog een paar extra toe: de operatie moet uiterlijk 2040 afgerond zijn en de transitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Haalbaar en betaalbaar voor eigenaren zowel als voor bewoners en huurders. De vraag is: hoe realistisch is die doelstelling?’.

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is en we nog steeds zo veel mogelijk thuis blijven, ziet De Zoetermeerse VVD toch positieve signalen rondom de vaccinatiecampagne, de besmettingsaantallen en de bezetting in de ziekenhuizen en op de IC’s. Daarom is het ook nu tijd om weer goed te kijken naar de verschillende corona maatregelen. Reden dus ook om na te denken over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de horeca ondernemers om hun buitenterrassen weer te kunnen openen, liefst al vanaf eind maart. De VVD roept daarom het college op mee te denken over mogelijkheden om zo goed mogelijk samen met horeca- en andere ondernemers te bezien wat er allemaal nodig is om de zomermaanden zo winstgevend mogelijk door te komen. Dat betekent eerst en vooral ook luisteren naar de ondernemers zelf die vaak prima plannen en ideeën hebben. Het betekent ook dat serieus moeten worden gekeken kijken naar maatwerk en naar de minder vanzelfsprekende alternatieven die zullen worden aangedragen. De nood is hoog, en vraagt iets extra’s van de politiek. De VVD is bereid om daarvoor buiten de gebaande lijnen te gaan bijvoorbeeld door te willen kijken of het hele marktplein een terras kan worden en in winkelcentra ruimte komt voor meer terrassen.

Er zijn grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. Het gaat om ruim een miljoen inwoners bij wie de problemen zich opstapelen, aldus de vijftien burgemeesters. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken'.

Op maandag 8 maart behandelde de commissie Samenleving het agenderingsverzoek over de wijze waarop in Zoetermeer de participatie (tot voor kort samenspraak genoemd) plaats vindt bij met name binnenstedelijke woningbouwprojecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra, binnen de VVD-fractie portefeuillehouder participatie: ‘Het is belangrijk dat de inwoners bijtijds worden meegenomen in de plannen. Dit is een moeilijke balans: zowel te vroeg als te laat informeren leidt tot vermijdbare discussies. Door goed te informeren over de plannen en het proces creëren we een groter draagvlak en door de inzichten die omwonenden delen, wordt de gemeenteraad voorzien van waardevolle input zodat verstandige besluiten genomen kunnen worden'. 

‘Als je het doet, dan moet je het goed doen’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven over de vraag hoe en wanneer het referendum over het nieuwe afvalbeleid in Zoetermeer zou meten plaatsvinden. De Zoetermeerse VVD is daarom voorstander om het referendum samen te laten vallen met komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de VVD wil dat referendum goed wordt voorbereid, volgens de geldende regels, en dat kost tijd, bijvoorbeeld om de vraagstelling scherp te formuleren, de informatie- en communicatie naar inwoners goed in te richten en nog veel meer. 'Bovendien, hoe hoger de opkomst bij het referendum, hoe representatiever en overtuigender de uitkomst is', aldus Rob Duiven: 'De ervaring leert namelijk dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen veel hoger zijn dan bij apart georganiseerde referenda'.

Samen sterker verder. Ook na de crisis weer samen aan de slag, indachtig ook de titel van het VVD-verkiezingsprogramma. De samenvatting van het verkiezingsprogramma vind je hier. Op maandag 8 maart, vanaf 19.30 uur kan je daarover in gesprek met VVD-minister Stef Blok. Stel je vragen voor of tijdens de door de Zoetermeerse VVD georganiseerde interactieve livestream via Facebook Live. Stef Blok was onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Wonen en Rijksdienst, van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment minister van Buitenlandse Zaken in het demissionaire kabinet Rutte.

In het kader van de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezing op 17 maart vond er op donderdag 25 februari een geslaagd, interactief Facebook Live Event plaats. Tweede Kamerlid en nummer 5 op de VVD kandidatenlijst Dilan Yesilgoz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils vragen beantwoordden vragen over hoe Nederland en Zoetermeer nog veiliger gemaakt kunnen worden. Via de chat ontvangen vragen van de deelnemers aan de livestream werden door moderator Lisette Meijer ingebracht. De vragen hadden onder meer betrekking op de aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast, wat de rol van de ouders of opvoeders hierbij hoort te zijn en wat preventie kan bijdragen. Maar er waren ook vragen over het aanpakken van het tekort aan politieagenten, de aanpak van lachgas, experimenteren met wijkrechtbanken zoals in Eindhoven gebeurd. Kortom, een reeks van thema's passeerde de revue waarin ook duidelijk werd dat veel landelijke onderwerpen relevant zijn voor Zoetermeer en omgekeerd. Voor na de Corona-tijd is dan ook de afspraak gemaakt dat Dilan op werkbezoek komt naar Zoetermeer om hier verder over te spreken. Heb je de livestream gemist? je kan hem via deze link bekijken. Vragen naar aanleiding van de livestream Dilan of de Zoetermeerse VVD? Je kunt hen bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Zo heet het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op woensdag 3 maart kan je daarover in gesprek met VVD Tweede Kamerlid en nummer 4 op de VVD kandidatenlijst, Bente Becker. Bente zit sinds 2017 in de Tweede kamer en is binnen de VVD-fractie belast met onder meer de portefeuilles integratie en inburgering, vreemdelingenzaken en internationaal migratiebeleid. Het Online Event wordt samen met de VVD Pijnacker-Nootdorp georganiseerd en is op 3 maart vanaf 19.30 uur te volgen via Facebook Live. Heb je vragen  over  of ideeën voor het nieuwe verhaal van de VVD, over nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event .

Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen wij wel ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dankzij onze politie en inlichtingendiensten is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. Onze geweldige agenten en andere hulpverleners verdienen onze volledige steun. Criminelen pakken we keihard aan. Zij moeten weten dat ze in Nederland vroeg of laat worden opgepakt en streng worden gestraft. Deze en andere standpunten over het thema Veiligheid en Recht staan in het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op donderdag 25 februari discussiëren VVD Tweede kamerlid en nummer 5 op de kandidatenlijst Dilan Yeşilgöz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils over het thema veiligheid in het online event via Facebook Live. Heb je vragen of ideeën over hoe we Nederland en Zoetermeer nog veiliger kunnen maken? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event. Je kunt je hier voor dit event aanmelden. 

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe inburgeringswet van kracht. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Door de regierol bij de gemeente te leggen kan deze een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  Veel nieuwkomers maken gebruik van een of meerdere voorzieningen op grond van deze wetten. De voorbereidingen op de invoering zijn gaande, zo laat de gemeente weten op vragen van de VVD: vooralsnog verloopt dit volgens het tijdsschema. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd wordt betrokken, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders. Een voorstel voor de raad zal daarom uiterlijk in het tweede kwartaal op de agenda staan. Hierbij wordt ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein mee genomen’.

Maandagavond 15 februari stond de Zoetermeerse gemeenteraad voor de keuze: gaat we door met het oplossen van de woningnood of stoppen we onmiddellijk met alle bouwprojecten in de stad? Dat laatste eiste de PDvZ in een motie die kort voor de aanvang van de vergadering met de andere raadsfracties was gedeeld. Omdat de motie ‘vreemd van de orde van de dag’ was volgde er geen debat en moesten de fracties volstaan met een stemverklaring. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De behoefte aan meer woningen in Zoetermeer is groot. De VVD heeft daarom als prioriteit: bouwen: veel bouwen en sneller bouwen. Het acuut stilleggen van alle bouwprojecten is daarom niet noodzakelijk en vanwege de woningnood ook niet in het belang van Zoetermeer’. De motie werd met 1 stem voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Woensdagavond 10 februari is de Zoetermeerse VVD in gesprek gegaan met Zoetermeerse ondernemers werkzaam in de contactberoepen branche. De avond stond in het teken van inzicht krijgen in wat er allemaal speelt als gevolg van de aanhoudende lockdown en sluiting van winkels en zaken en wat dit betekent voor het dagelijkse leven van deze groep ondernemers. Voor de VVD namen raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, fractiemedewerker Senada van Makkelenberg en wethouder economie Jan Iedema aan het gesprek deel. Het gesprek tussen de ondernemers kwam snel op gang en er werden veel herkenbare situaties met elkaar gedeeld.
 

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke regierol in de uitvoering van de wet. Gemeenten kunnen daarmee in het nieuwe stelsel keuzes maken in de uitvoering die rekening houden met lokale omstandigheden. Gemeenten ontvangen straks ook structureel budget om de taken van de nieuwe wet uit te voeren. Op dit moment is de IND ook bezig de achterstanden in asielaanvragen weg te werken. Dit leidt tot een piek in het aantal statushouders dat moet inburgeren en worden gehuisvest. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Ik wil daarom graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorbereidingen van de gemeente Zoetermeer op de invoering van het nieuwe stelsel van inburgering. Verder heb ik gevraagd wanneer en op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken gaat worden bij het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien van de voorbereidingen op en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering’.

Maandag 1 februari stond in de commissie Stad het Raadsvoorstel Jaarschijf 2021 Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 op de agenda. VVD-raadslid Jeffrey van Gils was positief over de plannen: ‘We starten in 2021 met de planning naar het veiliger en beter maken van het fietspad in het Van Tuyllpark. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Zoetermeerse VVD die vroeg om de fietsverbinding naar de hockey en andere sportverenigingen te verbeteren. Daar ben ik dus blij mee’. Op zijn vraag wat er precies nu gedaan gaat worden, antwoordde de VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier dat dit in eerste instantie bedoeld is voor het maken en uitwerken van de plannen: ‘In het derde kwartaal is er duidelijkheid over die plannen. Ook dan is er inzicht in de realisatie en de daaraan verbonden kosten’.

‘Het is gezien de recente verhoging noodzakelijk om statushouders tijdelijk te huisvesten’, aldus het Zoetermeers college op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter Rob Duiven. Die had op 18 december gevraagd of het college de opvatting van de minister van BZK deelt dat gemeenten om aan hun taakstelling voldoen statushouders te huisvesten in sobere, tijdelijke huisvesting, zoals verbouwde kantoren of zorgvastgoed, in verplaatsbare woningen of in gemengd wonen projecten. Op eerdere vragen van de Zoetermeerse VVD had het college nog geantwoord dat dat ‘het op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Maar reeds in het persbericht 10 december 2020 luidden de wethouders Wonen in Zuid-Holland de noodklok over stapeling huisvestingsopgaven. De eerste helft van 2021 verdubbelt namelijk naar verwachting de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders ten opzichte van die voor de tweede helft 2020.

Binnen de VVD Zoetermeer is de werkgroep Gemeentepolitiek actief voor leden die geïnteresseerd zijn van politieke onderwerpen op lokaal niveau. Een leuk traject om aan deel te nemen als je meer te weten wil komen over gemeentepolitiek of hierin actief zou willen worden. Dit en nog veel meer is wat het lidmaatschap van de VVD jou biedt! Wil je daar meer over weten of jezelf opgeven? Neem dan contact op met Robin Fries. Ben je nog geen lid van de VVD en toch geïnteresseerd om mee te doen aan de werkgroep Gemeentepolitie? Word dan nu lid van de VVD op: vvd.nl/word-lid.

‘Wat de VVD betreft wordt dus nog in deze bestuursperiode de visie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De Corona-crisis heeft zaken versneld en zichtbaarder gemaakt. Dat is geen reden voor doemdenken, maar wel voldoende reden om snel werk te maken van een visie op Zoetermeer in 2040!’, zo sloot VVD-fractievoorzitter Rob Duiven maandag 18 januari zijn betoog af over het Expertadvies Zoetermeer 2040. Dit expertadvies is ‘een “menukaart’ met handelingsperspectieven gericht op het keren van de neergaande lijn en een wenkend toekomstperspectief voor Zoetermeer’ vorm te geven. De volgende stap is het door het college op te stellen stadsvisie Zoetermeer 2040. Streven is deze visie nog voor het zomerreces van 2021 in de raad te bespreken en vast te stellen.

Op 2 december 2020 heeft het college de schriftelijke vragen beantwoord van de VVD-fractie naar aanleiding van berichten in de media over de verwachte enorme opgave in de huisvesting van statushouders in 2021. Over dezelfde berichten in de media stelde VVD-kamerlid Daniel Koerhuis kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op deze vragen heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vervolgvragen aan het college gesteld over dit thema. Rob Duiven: ‘De minister van stelt onder meer dat het kabinet reeds 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een tiental pilots waarbij wordt geëxperimenteerd met flexibele opvang- en huisvestingsoplossingen en dat in 2021 het kabinet nogmaals 50 miljoen euro zal vrijmaken voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ik wil van het college weten of het van plan is zich volgend jaar aan te melden voor een bijdrage uit de extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder meer voor voorbeeldprojecten die voorzien in de flexibele huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen’. 

Maandagavond 21 december hebben leden van de Zoetermeerse VVD zich vrijwillig ingezet om de kerstpakketten die de stichting Present elk jaar krijgt van de Vincentius-vereniging weg te brengen naar mensen die dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Allemaal mensen die de stichting Present eerder dit jaar al mochten ondersteunen in het opknappen van hun huis. De stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden de stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Meer hierover is te vinden op www.stichtingpresent.nl.

'Op 19 april 2017 deed ik als spiksplinternieuw lid van de VVD mee aan een sessie over het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD. Thema van de avond: Financiën. Als enthousiaste nieuweling had ik me suf gezocht naar dingen die beter konden op het gebied van financiën en na wat zoeken kwam ik op mijn inbreng van de avond. De belastingtermijnen. I know, exciting!, aldus inmiddels VVD-raadslid Jeffrey van Gils. In Zoetermeer is het namelijk zo dat men de belastingen of in één keer kon betalen of in maximaal 6 maanden. Inwoners betalen dan die 6 maanden het dubbele tarief en de andere 6 maanden van het jaar betaal je dan niets. Jeffrey van Gils: 'Dat vond ik raar, waarom kan dat niet gewoon per maand? Per maand betalen is namelijk niet alleen heel normaal in het bedrijfsleven en bij andere overheden, zoals bijvoorbeeld bij de motorrijtuigen- en loonbelasting, maar het helpt heel veel mensen ook bij het grip houden op hun uitgaven. Na 6 maanden geen afrekening te hebben gezien vergeten veel mensen dat er in maart ook weer de gemeentelijke belastingen aankomen. Dat is zuur, want niet alleen moet je vervolgens 6 maanden dubbel betalen, maar als je er geen rekening mee hield is het geld er misschien wel helemaal niet'.

Op maandag 14 december vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het afvalbeleid. Het verminderen van de hoeveelheid restafval is een opgave die iedere gemeente in Nederland kent, dus ook Zoetermeer. Met 217 kilo restafval per jaar per persoon in 2018 scoort de gemeente Zoetermeer slecht. Het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten ligt voor dat jaar op 165 kilo restafval per persoon per jaar. De Zoetermeerse VVD heeft zich meerdere keren kritische vragen gesteld of nascheiding van PBD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) misschien niet beter werkt dan bronscheiding van dat afval (VVD kritisch over draagvlak beoogd nieuw afvalbeleid). VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘De VVD heeft nog steeds twijfel. Inmiddels keert een hele reeks van gemeenten op de schreden terug van bronscheiding van PBD. Vanwege technologische ontwikkelingen, vanwege veel hogere kosten dan in de prognoses verwacht werden.’.

Op 22 november stelde de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen over overvolle containers en zwerfafval bij milieu-eilanden. De VVD ontvangt namelijk daarover regelmatig klachten van inwoners die geen afval meer kunnen aanbieden en die zich -terecht- groen en geel ergeren aan de rommel en het zwerfvuil. ‘Want vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel in zijn toelichting op de schriftelijke vragen. Het college is het in haar antwoord met de VVD eens dat een schone leefomgeving essentieel is voor de leefbaarheid van de wijken en dat de gemeente met opgeruimde milieu-eilanden het goede voorbeeld moet geven. Jan Willem Schotel: 'Daarom is het goed te horen dat in december de inzamelaars meer ophaalrondes zullen rijden wanneer er meer aanvoer is'.

Op 1 september 2020 stelde het college het bod voor de nieuw te maken regionale woningmarktafspraken vast. In deze afspraken maken negen gemeenten (naast Zoetermeer Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland) afspraken over de voorraad van alle woningen en betaalbare woningen. Een belangrijke doelstelling is de betaalbare woningvoorraad beter te spreiden over de woningmarktregio. Het Zoetermeerse bod omvat een woningbouwprogramma in van 10.686 woningen en 2.920 doelgroepwoningen (circa 27%). Op maandag 8 december vergaderde de commissie Stad over het bod van Zoetermeer over nieuwe woningmarktafspraken. VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD heeft als prioriteit: bouwen: veel bouwen, sneller bouwen. Want 27% sociale woningbouw van 100 nieuwe huizen is minder dan 27% sociale woningbouw van 1000 huizen'.

Interview met VVD-wethouder Marc Rosier in VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020. Gemeenten zitten in zwaar weer nu de financiële tekorten blijven oplopen. Zo ook Zoetermeer, waar jaarlijks een tekort van vijftien miljoen leidde tot een pakket van 112 bezuinigingen. Wethouder financiën Marc Rosier wordt er moedeloos van. Een rondgang langs plekken die het meest zijn getroffen. ‘Sinds 2012 zijn we in Zoetermeer volcontinu aan het bezuinigen’, zegt wethouder Marc Rosier (VVD). ‘In eerste instantie door alle extra’s weg te bezuinigen, maar sinds 2017 ook door te snijden in het openbaar gebied en door de jeugdkosten onder controle te houden. De nieuwe taken rond de Wmo en de jeugdzorg die we erbij kregen en de korting die we in dat verband accepteerden, maakten het er niet eenvoudiger op. Het vet was er inmiddels wel af en wat we ook deden, de tekorten bleven oplopen. Inmiddels is de grens bereikt.’ Rosier windt er geen doekjes om. ‘Zoetermeer heeft echt het matje bereikt van het aantal bezuinigingen dat een stad aankan. Gaan we nog meer korten, dan maken we dingen echt kapot. Dan zak je als stad door je basis en gaan mensen onder de armoedegrens leven. Want helaas is het vooral die groep die het zwaarst onder de bezuinigingen lijdt.

Begin november stelde de VVD schriftelijke vragen aan het college wat de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Zoetermeer in 2021 zijn op de beschikbaarheid van woonruimte in Zoetermeer, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Het college stelt in haar antwoord dat ‘Het [is] op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Wel is het duidelijk voor het college dat corporaties de toename van de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet volledig kunnen opvangen. Er is dus behoefte aan alternatieve huisvesting voor sociale huur maar op dit moment is die alternatieve huisvesting nog niet geregeld. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Een duidelijk maar tegelijkertijd ook alarmerend antwoord. De taakstelling is voor de eerste helft van 2021 vastgesteld op 96 statushouders, terwijl de taakstelling voor heel 2020 maar 85 statushouders betrof. Kortom, meer dan een verdubbeling al in de eerste helft van 2021. Ik ga er vanuit dat het college de ernst en urgentie nu goed onder ogen ziet en snel actie gaat ondernemen’.

Regelmatig ontvangt de fractie van de Zoetermeerse VVD meldingen dat het op plekken in onze stad vaak mis is bij milieu-eilanden. Dit weekend betrof het Oosterheem, Noordhove en Seghwaert. Afval dat men niet kwijt kan omdat de containers vol zijn wordt dan maar naast de containers geplaatst. Dit ziet er niet alleen kwalijk uit, maar het leidt ook tot zwerfvuil en verrommeling. Vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W. 'Het wordt onze inwoners wel erg lastig gemaakt om hun afval te scheiden als de containers bij de milieu-eilanden al niet op tijd worden geleegd', stelt VVD-raadslid Jeffrey van Gils, daarbij verwijzend naar de recente plannen van het college over aanpassing van het afvalbeleid. In vragen aan het college stelt de VVD voor om in de komende feestmaand extra ophaalrondes uit te voeren: 'Goed voorbeeld doet immers goed volgen'.