Log in op Mijn VVD

De Cororona-pandemie maakte het lange tijd niet mogelijk afscheid te nemen van oud-raadslid,- fractievoorzitter en -wethouder Marc Rosier. Zondag 10 april was het dan eindelijk zover dat het Lokaal Netwerk Zoetermeer van de VVD Marc in het zonnetje kon zetten als dank voor zijn aandeel in de afgelopen 12 jaar in de Zoetermeerse politiek. Diverse leden van het Lokaal Netwerk hadden daarom gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur om onder genot van een hapje en een drankje in De Vrienden van de Burgemeester het afscheid van Marc Rosier bij te wonen. Voorzitter Dick Faas memoreerde in zijn toespraak de bijzondere momenten gedurende die periode dat Marc zijn stempel heeft gezet op de VVD-inbreng in de raad en het college.

Op 31 maart 2022 presenteerde de MRDH ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. Daarin staan 8 uitgangspunten richting 2030 waarmee het openbaar vervoer in de regio Rotterdam verbeterd moet worden. Zoetermeer is onlosmakelijk verbonden met deze regio en de |Zoetermeerse VVD vindt het dan ook positief dat in de plannen een verhoging van de frequentie metrolijn-E zit. Maar helaas wordt in de plannen geen woord gerept over de ZoRo-lijn. De Zoermeerse VVD heeft naar aanleiding van dit rapport hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD blijft zich in de regio inzetten op het doortrekken van de RandstadRail naar Rotterdam (ZoRolijn). Dat is een heldere belofte uit ons Verkiezingsprogramma!’.

Maandag 4 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de politieke duiding van het raadplegend referendum over het afvalbeleid zoals dat in december 2020 was vastgesteld. VVD-raadslid en portefeuillehouder afval Berend Aptroot was voor de Zoetermeerse VVD woordvoerder. In zijn maidenspeech lichtte hij het standpunt van de fractie toe: ‘De uitslag van het referendum is wat ons betreft heel duidelijk. Van alle uitgebrachte stemmen heeft ruim 80% van de kiezers tegen het voorgenomen afvalbeleid gestemd. Ondanks dat een opkomst van 51,9% teleurstellend is, geeft de uitslag wel een duidelijk beeld van de wensen van onze inwoners’, aldus Berend Aptroot: ‘Het overgrote deel van de Zoetermeerders zit dus niet te wachten op dit afvalbeleid. De verplichte bronscheiding inclusief de extra containers, het betalen per afstort, de lagere ophaalfrequentie zijn veel gehoorde issues binnen dit beleid. De Zoetermeerse VVD herkent zicht in de uitkomst van het referendum’.

Maandag 4 april debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad in aanwezigheid van verkenner Sander Dekker over zijn advies tot het vormen van een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college van burgemeester en wethouders. Voor de Zoetermeerse VVD nam VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer deel aan het debat. ‘Nog geen week geleden werden we als raad geïnstalleerd en nu staan we hier alweer om met elkaar te debatteren over de verkenning en formatie. Er zit flink vaart in!’, aldus Lisette Meijer: ‘Laat ik beginnen met alle partijen hier te bedanken voor de fijne, constructieve gesprekken die wij als grootste partij in de pre-verkenningsfase hebben gevoerd. En wij zijn ook verheugd te lezen dat de heer Dekker zijn gesprekken ook zo heeft ervaren’.

Verkenner Sander Dekker adviseert dat de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP aan de tafel gaan om samen de onderhandelingen te starten voor een nieuw coalitieakkoord. In zijn eindrapport constateert Dekker dat deze partijen elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk streven te bouwen aan een sterk en stabiel stadsbestuur voor de komende vier jaar. Sander Dekker: ‘Ik ben ervan overtuigd dat zij samen in staat zijn om hun politieke verschillen te overbruggen en te doen voor de stad wat nodig is. Het levert een stadsbestuur op dat met de drie grootste lokale partijen recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Tegelijkertijd brengen VVD, LHN en CDA veel bestuurservaring mee. Zó! Zoetermeer en de CU-SGP hebben weliswaar nog niet eerder deelgenomen aan het Zoetermeerse stadsbestuur, maar worden alom gewaardeerd voor de constructief-kritische bijdrage die zij hebben geleverd vanuit de Zoetermeerse raad. Gezamenlijk zijn deze zes partijen in mijn ogen in staat om te komen tot een sterk en stabiel stadsbestuur’.

Op donderdag 31 maart hebben VVD-raadsleden Rob Duiven en Berend Aptroot een werkbezoek gebracht aan museum De Voorde. Zij kregen van interim-directeur Hans van de Bunte en conservator Marionne Kube een uitgebreide uitleg van de strategie, ideeën en plannen van het museum. Museum De Voorde wil zich onderscheiden door de nadruk te leggen op  de sociaal maatschappelijke kanten van alledaagse en historische onderwerpen en voorwerpen. Het wil hét museum in Nederland zijn over identiteit en het dagelijks leven. Uiteraard werden tijdens het werkbezoek ook de exposities ‘Spierballen, Stiletto’s en Superhelden’ en ‘Respect!’ bezocht.

Op woensdag 30 maart besprak de nieuwe gemeenteraad de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Elke fractie gaf een politieke duiding van deze uitslag. Voor de fractie van de Zoetermeerse VVD liet fractievoorzitter Lisette Meijer haar licht schijnen op het oordeel van de kiezer: ‘De VVD is met ruim 6800 stemmen de grootste partij in Zoetermeer gebleven. We moeten het echter wel met twee zetels minder doen. Onderdrukte blijdschap is dan ook de uitdrukking die onze fractie het beste past’. De Zoetermeerse VVD ziet graag een kleine, compacte coalitie, die recht doet aan de uitslag. Een coalitie die slagkracht heeft, een mix kent van ervaren en minder ervaren bestuurspartijen. Waar partijen met en zonder landelijke roots samenwerken als lokaal hart van de stad. En met die coalitie maken we graag een dun coalitieakkoord, waarbinnen er veel ruimte is voor samenspel tussen coalitie en oppositie’.

Lisette Meijer (35) is door de VVD-fractie unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Meijer maakt haar rentree in de Zoetermeerse politiek, na al eerder als raadslid en vice-fractievoorzitter in de gemeenteraad te hebben gezeten (periode 2014-2018). 'Ik voel mij zeer vereerd met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten mij geven om deze rol te vervullen. Ik kijk ernaar uit om samen met onze stevige fractie verder te bouwen aan een liberaler Zoetermeer. Zorgen dat er gebouwd blijft worden, dan we meer grip op de zorg krijgen en dat de gemeente financieel stabiel is, zijn voor mij belangrijke speerpunten'.

Op maandag 30 maart zijn in de eerste gemeenteraadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen de 39 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Daaronder de vijf raadsleden in de nieuwe fractie van de Zoetermeerse VVD: Jan Iedema, Lisette Meijer, Rob Duiven, Vivianne van Yperen en Berend Aptroot. Ook werden de eerste commissieleden geïnstalleerd waaronder Ruud van den Beukel en Quinten de Gruijter namens de Zoetermeerse VVD Met deze zeven leden van de nieuwe fractie zal de VVD de komende jaren de belangen van Zoetermeer en haar inwoners gaan behartigen. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen als de VVD deel gaat uitmaken van een nieuw te vormen college.

 

Op 28 maart 2022 hebben VVD-ers Jan Willem Schotel en Robbert Moree een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen vanwege hun verdiensten in de gemeentepolitiek. Beide heren zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.Op het stadhuis reikte burgemeester Michel Bezuijen de koninklijke onderscheidingen uit tijdens de laatste vergadering van de zittende gemeenteraad van Zoetermeer. Jan Willem Schotel en Robbert Moree zullen beiden niet terugkeren in de gemeenteraad. Lisette Meijer, de nieuwe fractievoorzitter Zoetermeerse VDD: 'We zijn Robbert Moree en Jan Willem Schotel enorm dankbaar voor hun tomeloze inzet voor onze stad. We zijn trots op zulke actieve VVD-ers die echt van betekenis zijn geweest voor onze inwoners'.

Voormalig minister en -staatssecretaris Sander Dekker is aangesteld als informateur voor de onderhandelingen over de nieuwe coalitie in Zoetermeer. VVD-lijsttrekker Jan Iedema nam direct na de gemeenteraadsverkiezingen het voortouw om de eerste gesprekken met de lijsttrekkers en fractievoorzitters te voeren. Hij polste Sander Dekker voor de rol van informateur. Alle fracties steunden dat besluit. 'Gezien de uitslag van de verkiezingen én de uitkomst van de eerste gesprekken met de partijen, heb ik voorgesteld om een externe informateur/verkenner te benaderen', meldt Iedema. Dekker gaat de partijen in de stad helpen om de mogelijkheden te verkennen om tot een coalitie te komen. Begin april verwacht hij daar zijn advies over af te ronden.

De laatste loodjes voor de VVD-fractie 2018-2022. De afscheidsraad staat gepland voor maandag 28 maart. Vooruitlopend daarop hebben de raads- en commissieleden en fractiemedewerkers uit deze raadsperiode met een diner bij het Zoetermeerse restaurant Smaak en Vermaak in de Dorpsstraat gezamenlijk teruggekeken op een bijzondere raadsperiode. Bijzonder onder meer vanwege het feit dat de raad en de commissies en daarmee ook de fractie vanwege Corona een kleine twee jaar grotendeels digitaal heeft moeten werken. Dat heeft de effectiviteit van alle inspanningen niet in de weg gestaan. Er kon dus met tevredenheid worden teruggekeken op de afgelopen vier jaar waarin mooie resultaten zijn bereikt waar we als Zoetermeerse VVD trots op mogen zijn. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven vatte het zo samen: 'We hebben veel bereikt met elkaar. En dat terwijl we in 2018 zijn begonnen met een relatief onervaren fractie. Maar we hebben onze weg in de stad en wijken, raad en commissie, in de coalitie en in de Zoetermeerse politiek goed met elkaar kunnen vinden en daarmee onze stempel kunnen drukken op zaken die wij belangrijk vinden voor Zoetermeer'.

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Vewin ziet echter grote uitdagingen in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor al deze nieuwe woningen. De Vewin vindt het daarom essentieel dat drinkwater volwaardig wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Wat de Zoetermeerse VVD betreft mogen ook de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar komen door eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.

Op basis van de officiële voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn vier kandidaten van de Zoetermeerse VVD met voorkeursstemmen gekozen in de nieuwe gemeenteraad. Dit zijn Jan Iedema, Lisette Meijer, Vivianne van Yperen en Berend Aptroot. Lijsttrekker Jan Iedema kreeg 3101 stemmen. Lisette Meijer kreeg de steun van 1489 kiezers. Vivianne van Yperen kreeg de voorkeur van 402 kiezers. En Berend Aptroot ontving 760 voorkeursstemmen. Dit betekent dat deze vier kandidaten op basis van de ontvangen voorkeursstemmen een zetel in de Zoetermeerse gemeenteraad krijgen. Maandag 21 maart om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het centrale stembureau de definitieve uitslag vastgesteld. Op 30 maart treden de huidige raadsleden af en nemen de gekozen raadsleden hun zetel in.

De Zoetermeerse VVD wil jullie heel erg bedanken voor de steun die we gisteren weer hebben gekregen. Ook de komende vier jaar gaan we weer vol energie voor jullie aan de slag. We willen ook alle partijen die hebben gewonnen van harte feliciteren met de uitslag. Nu begint het proces van formeren waarin wij als grootste partij het voortouw mogen nemen. Wij gaan de komende week met alle partijen om tafel om te kijken hoe we weer zo goed en constructief mogelijk gaan samenwerken voor ons mooie Zoetermeer.

De Zoetermeerse partij is in de voorlopige uitslag nog steeds de grootste politieke partij in in Zoetermeer met 13,2% van de stemmen. Dat is wel een verlies van 3,1% ten opzichte van het resultaat in 2018 toen 16,2% werd gehaald. Dit betekent wel het verlies van twee zetels in de Zoetermeerse gemeenteraad. De fractie bestaat nu nog uit zeven zetels en dat worden er de komende vier jaar vijf. Zeker wordt het allemaal als de officiële uitslag op 21 maart om 10.00 uur wordt vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau, in een openbare zitting. Dat geldt dan voor het definitieve aantal zetels alsmede voor de kandidaten die, al dan niet met voorkeursstemmen, gekozen zijn. Het opkomstpercentage lag bij deze verkieizing iets hoger dan in 2018. Toen ging 51,25% van het aantal kiesgerechtigde personen naar de stembus, dit jaar 52,3%.

Op 9 februari stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. Een dag eerder waren namelijk berichten verschenen in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua. De camera's zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s zouden in vijftig gemeenten hangen, waaronder in Zoetermeer. De VVD wilde weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet. De antwoorden kwamen op 14 maart. Rob Duiven: ‘Het college geeft aan dat inderdaad voor de beveiliging van het gemeentelijk vastgoed op 35 locaties in totaal 146 camera’s van het merk Hikvision worden gebruikt. Camera’s van het merk Dahua worden niet gebruikt. De camera’s voor de beveiliging van het Stadhuis zijn van het merk Axis’.

De top 17 van de VVD-lijst is de afgelopen weken van de campagne hard aan het werk geweest om een goed verkiezingsresultaat te behalen. Overal in de stad, maar ook online, kom je de Zoetermeerse VVD tegen. Onze acties zijn gebaseerd op de landelijke strategie waar een Zoetermeers sausje overheen is gegooid. Traditiegetrouw zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen opkomstcampagnes nodig, dat is dit jaar niet anders. Daarom is vooral aandacht besteed aan het bereiken van de VVD-achterban. Er is intensief gecanvast (deur-aan-deur aanbellen), in de vroege avonduren en soms ook overdag. Uiteraard hebben we ook geflyerd, in de Zoetermeerse winkelcentra maar ook in het Stadshart en Dorpsstraat. En vanzelfsprekend was de Zoetermeerse VVD ook present op 12 maart op de Verkiezingsmarkt in het Stadshart.

De Zoetermeerse VVD heeft de afgelopen vier jaar met twee wethouders deelgenomen in het college van burgemeester en wethouders, Marc Rosier en Jan Iedema. Het college blikt aan het naderende eind van hun periode terug op de afgelopen vier jaar. Wat is er waargemaakt van de plannen en ambities? Het is te lezen in ‘Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht’. De laatste twee jaar waarin Zoetermeer te maken kreeg met het coronavirus en de gevolgen ervan, hebben het college in het bijzonder aangegrepen. Het college typeert de periode met de woorden kracht, verbinding en aandacht. 'We hebben het allemaal met groot plezier en vol liefde voor de stad gedaan. Het was niet altijd even makkelijk en natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar we zijn heel tevreden op wat we neergezet hebben de afgelopen vier jaar. Al met al kunnen we vol trots zeggen: Zoetermeer is dé plek!', geeft het Zoetermeerse college van B&W aan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven is het hiermee van harte eens: 'Vier jaar gelden ging de nieuwe coalitie vol energie en ambitie aan de slag. Maar in het eerste jaar doemden grote financiële tegenslagen op door de hardnekkige structurele tekorten op de wmo en vooral jeugdzorg. Ingrijpende bezuinigingen waren noodzakelijk. Dat heeft deze coalitie tot een goed einde gebracht. En als VVD kunnen we tevreden zijn dat de voor onze partij belangrijke punten op het vlak van woningbouw en veiligheid nagenoeg overeind zijn gebleven'. 

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Jan Iedema, wethouder en lijsttrekker van de Zoetermeerse VVD. Ik ben net 50, getrouwd met Petra en samen met onze kinderen Roos en Stijn wonen we al jaren met veel plezier in de Leyens. De afgelopen jaren hebben we de stad door de coronacrisis moeten loodsen en hebben we tegelijk weer hard gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van Zoetermeer. En nu wil ik graag door. We hebben veel nieuwe woningen nodig, vooral voor starters en voor ouderen, net als meer banen en meer onderwijs. Als het aan mij ligt, gaat het onderhoud in de wijken omhoog en pakken we woningnood nu eens echt goed aan. Op ons kun je bouwen.

IK STA VOOR:

- Meer woningen voor jongeren en ouderen;

- Ruimte bieden aan ondernemers, zodat er meer banen komen;

- Meer mbo- en hbo-opleidingen naar Zoetermeer halen.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Jan zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Lisette Meijer, 35 jaar, en ik woon samen met Branko en mijn twee dochtertjes Olivia en Juliette in Meerzicht. Een veilig, groen en schoon Zoetermeer: ik zie dagelijks om mij heen hoe fijn het opgroeien is in onze stad. Maar het kan beter. Ik zie nog regelmatig plekken waar het onderhoud van Zoetermeer beter op peil moet worden gehouden. Dit maakt onze stad niet alleen schoner en fijner, maar ook veiliger. En binnen die veilige en groene stad, mag het wat mij betreft ook nog wel wat bruisender. Voor mij betekent dit, met aandacht voor de omgeving, meer mogelijkheden om je vrije tijd te besteden. Dus meer ruimte voor sport, evenementen en recreatie. Zo houden we Zoetermeer aantrekkelijk voor onze inwoners, van jong tot oud. Op ons kun je bouwen!

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

- Een bereikbare stad, met goed onderhouden wegen en fietspaden;

- Meer ruimte en dus minder regels voor inwoners en bedrijven.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Lisette zich aan u voor.

De gemeente Zoetermeer is door fietsers uitgeroepen tot beste grote fietsgemeente. Ze ontvangen deze prijs onder andere omdat fietsers vinden dat fietsroutes goed verlicht zijn, voldoende fietsparkeerplekken hebben en fietspaden en fietsstroken vaak breed genoeg zijn. Op donderdag 14 april wordt de prijs uitgereikt. De exacte locatie van de uitreiking is nog niet bekend. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Al jaren zet  Zoetermeerse VVD zich in om van Zoetermeer de veiligste en best bereikbare stad te maken, ook op de fiets en dat wordt nu ook beloond. Topresultaat van onze VVD-wethouder verkeer en vervoer Jan Iedema en zijn voorganger Marc Rosier. Nu alles op alles om de titel volgend jaar te verdedigen!'. 

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Rob Duiven, 63 jaar, getrouwd, vader van drie uitgevlogen dochters, sinds 1984 met veel plezier woonachtig in Seghwaert. In onze stad is het fijn wonen, werken, studeren en recreëren. Dat moet zo blijven wat mij betreft. Dus: Wat goed is, moet goed blijven! Maar wat beter kan, moet beter worden! Daar heb ik mij als fractievoorzitter van de VVD de afgelopen vier jaar keihard voor ingezet en dat wil ik de komende vier jaar met uw steun en stem graag weer doen. Om Zoetermeer nog veiliger, groener, bruisender en mooier te maken. Dat is waar ik voor sta. Dat is waar de Zoetermeerse VVD voor staat. Op ons kun je bouwen!.

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed, veilig en betaalbaar kunt wonen;

- Een vitale stad waar ruimte is voor alle leeftijden;

- Een groene, schone en toegankelijke stad.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Rob zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Vivianne, 30 jaar, samen met mijn vriend, onze dochter en hond wonen wij in Noordhove. Zoetermeer is een heerlijke groene stad om in te wonen, werken, wandelen en sporten maar het kan altijd beter, daar maak ik me graag hard voor. Sinds 2018 ben ik gemeenteraadslid en nu kandidaat #4 voor de Zoetermeerse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de jeugd(zorg), veiligheid en een afvalbeleid dat werk voor alle inwoners. Bijvoorbeeld géén extra containers bij je huis als je dat niet wilt en wel gratis ophalen van grofvuil. Hier ga ik graag mee verder. Samen zorgen we voor veilige en schone wijken. Daar geloof ik in!

IK STA VOOR:

- Niet betalen per keer dat je afval weggooit;

- Een stad waar iedereen meedoet en integreert;

- Meer flexibel cameratoezicht, we plaatsen snel camera’s waar nodig, voor verschillende doeleinden.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Vivianne zich aan u voor.

In het Algemeen Dagblad van 4 maart 2022 verscheen het bericht dat vier ondernemende Zoetermeerders, Rick Verreijdt, Frans Porrenga, Kalle van den Berg en Mark Alting, het initiatief hebben genomen een Sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Over ongeveer een half jaar moet ‘SnowWorld Healthclub 2.0’ openen, aldus de initiatiefnemers. Over drie jaar loopt dat huurcontract met de gemeente Zoetermeer af voor de grond. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente het contract wil verlengen en daar in ieder geval op korte termijn uitsluiting over hebben zodat zij hun investeringen en planning daarop kunnen baseren. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat ondernemers in Zoetermeer voldoende ruimte moeten krijgen om aan de slag te kunnen. Lokale bedrijven en ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. De VVD vindt niet dat zij van het kastje naar de muur mogen worden gestuurd en dat zij snel en duidelijk van de gemeente antwoord moeten krijgen op vragen en dat wordt meegedacht over oplossingen’.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Jeffrey van Gils, geboren en getogen Zoetermeerder. Na een lange zoektocht heb ik mijn eerste huisje in het Stadshart gevonden en daar woon ik nu met veel plezier. Dat plezier gun ik iedereen en mijn doel voor de komende vier jaar blij om dit voor alle jongeren en starters in onze stad mogelijk te maken. Want ergens met plezier wonen, begint met het hebben van een huis.

De afgelopen jaren heb ik mijn studie economie en bedrijfseconomie afgerond aan de Erasmus Universiteit. Als econoom snap ik dat de samenleving draait op de inzet van onze ondernemers en dat de overheid zich daar zo min mogelijk mee moet bemoeien.

Tot slot zet ik me in voor dé kerntaak van onze overheid, de veiligheid. Ik zal me blijven inzet en tegen malafide nachtclubs, tegen overlastgevende lachgas junkies en vóór een veilig gevoel in alle wijken. 

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

- Minder regels voor inwoners en bedrijven;

- Een stad waar je met een veilig gevoel over straat kunt.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Jeffrey zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Thera Hoekstra, 42 jaar. Ik woon al jaren met veel plezier in De Leyens. Prettig wonen in een actieve stad, dat vind ik zo fijn aan wonen in Zoetermeer. Dat betekent dat er logische keuzes gemaakt worden: afval wordt gedeeltelijk door ons gescheiden, net zoals nu, en de rest wordt door de afvalverwerker gedaan. Daardoor houden we genoeg tijd over om leuke dingen te doen, zoals naar het theater, de Boerderij of het Nationaal Videogamemuseum gaan. Natuurlijk zijn er genoeg goede opleidingen in Zoetermeer, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Dit is voor elke inwoner belangrijk en hier zet ik me graag voor in. Op ons kun je bouwen!

IK STA VOOR:

- Afvalbeleid dat past bij onze inwoners;

- Een verscheidenheid aan culturele voorzieningen voor alle leeftijden;

- Kwalitatief goede scholing voor iedereen om goede kansen te houden op de arbeidsmarkt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Berend Aptroot en woon in Noordhove met mijn vrouw en 3 kinderen. Als vader ga ik me inzetten voor een toekomstbestendig, levendig en bruisend Zoetermeer. Het is tijd voor actie bij de woningbouw. We moeten bouwen voor jong en oud zodat iedere Zoetermeerder in onze stad kan blijven wonen. Als grote stad moeten we zorgen voor vertier voor alle leeftijden. Of het nou gaat om eten op het Stadhuisplein, wandelen in het Buitenpark, spelen in de speeltuin, sporten in een beweegpark, jongerenfeesten in het Silverdome, een theaterbezoek of bijvoorbeeld een drankje bij een van de vele evenementen. We moeten Zoetermeerders de ruimte geven om met elkaar te genieten in onze mooie stad. Iedereen die dit verstoort pakken we keihard aan.

IK STA VOOR:

- Een stad waar Zoetermeerders goed en betaalbaar kunnen wonen;

- Een veilige stad, dus meer blauw op straat en flexibel cameratoezicht waar nodig;

- Een goed afvalbeleid, dus geen extra containers in de tuin als je dat niet wilt en 1x per maand huisvuil ophalen is niet genoeg (tegen afval-referendum).

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Berend zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ruud van den Beukel, ik ben 38 jaar oud, woon in Seghwaert en ben mede-eigenaar van een IT-bedrijf in Zoetermeer. Als ik om me heen kijk dan zie ik veel dingen die hartstikke goed gaan. Dat moet natuurlijk zo blijven én er is ruimte voor verbetering. De gemeente moet haar eigen financiën op orde houden en samen met haar inwoners en ondernemers aan de slag om te zorgen dat we in Zoetermeer goed en betaalbaar kunnen blijven wonen.

IK STA VOOR:

- Een behulpzame stad die haar inwoners en ondernemers via één loket verder helpt;

- Een vitale stad waar wijken groen, schoon en veilig zijn;

- Een bruisende stad waar ondernemers de ruimte krijgen om gave dingen te doen en waarde te creëren.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ruud zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Robin Fries en ik woon met mijn gezin in Oosterheem. Mijn jeugd bracht ik door in Driemanspolder; daar heb ik meegemaakt hoe belangrijk het is om goede voorzieningen te hebben. Om te kunnen sporten en uitgaan, maar ook om fijn te kunnen wonen in een veilige en groene stad. Ik ben kandidaat bij de Zoetermeerse VVD op plek 9 en wil me ervoor inzet en dat Zoetermeer een veilige en prettige woonstad voor iedereen blijft.

IK STA VOOR:

- Woningen voor jongeren én ouderen in onze stad;

- Huisvuil nascheiden en niet betalen per keer ophalen;

- Blijvende aandacht voor veiligheid en het beperken van overlast.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Robin zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Robbert Morée, plek 10 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik zit sinds 2010 voor de VVD in de gemeenteraad. Ik heb rechten en economie gestudeerd. Momenteel ben ik coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en freelance journalist voor diverse automagazines. Ik woon samen en is vader van drie zonen. Ik actief in de Kloosterkerk in Den Haag.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Robbert zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Quinten de Gruijter, plek 11 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Quinten, ik ben 18 jaar oud, studeer in Rotterdam en sta op plaats 11 bij de Zoetermeerse VVD. Ik woon al mijn hele leven met veel plezier in Noordhove. Van jongs af aan ben ik erg betrokken en geïnteresseerd in politiek. Tijdens mijn middelbare-schooltijd was ik lid van de medezeggenschapsraad en leerlingenraad en heb ik me altijd ingezet voor de belangen van de leerlingen en voor vernieuwing op school. Ik wil dit, nu ik (eindelijk) 18 ben, graag doorzetten door me in de gemeentelijke politiek voor de inwoners van Zoetermeer, en specifiek de jongeren, in te zetten. De gebieden waar ik me extra op wil richten zijn innovatie, woningbouw en bereikbaarheid. Wil jij net als ik bouwen aan een nog beter Zoetermeer, stem dan op mij!

IK STA VOOR:

- Een stad met meer combinaties van bedrijfsleven en onderwijs;

- De bouw van meer woningen voor jong en oud;

- Een bereikbare stad waar we de Randstadrail uitbreiden met de ZORO (Zoetermeer/Rotterdam) lijn.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Quinten zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Ingrid Jacobs, plek 12 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ingrid Jacobs, ik ben 58 jaar en sta op de 12e plek op de lijst van de Zoetermeerse VVD. Ik ben moeder van vier fantastische kinderen die inmiddels allemaal uitgevlogen zijn. Ik ben als zesjarige in Zoetermeer komen wonen en heb de stad zien groeien; ik heb verbinding met Zoetermeer en hou van deze stad. Momenteel ben ik bezig met een studie WMO consulent. Ik zet mij graag in voor onze mooie stad en voor onze inwoners. Ik wil actief bijdragen om Zoetermeer met elkaar nog mooier, gastvrijer en comfortabeler te maken.

IK STA VOOR:

- Bouwen voor jong en oud, doorstroom bevorderen;

- Een stad met één aanspreekpunt voor de inwoners van Zoetermeer met een hulp- of zorgvraag;

- Zoetermeer hee meer oog voor de “stille meerderheid” die de gemeente niet altijd zo snel weet te bereiken.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ingrid zich aan u voor.

Maandag 21 februari 2022 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Sociaal Innovatiefonds aangenomen. De raad heeft daarmee de mogelijkheid gecreëerd om projecten en pilots op te zetten en te financieren gericht op het versterken van de preventie en de sociale basis zodat inwoners minder afhankelijk zijn of worden van langdurige ondersteuning. De Zoetermeerse VVD steunt dit voorstel maar plaatste wel een aantal kritische kanttekeningen. VVD-raadslid en woordvoerder voor het sociaal domein Vivianne van Yperen: ‘De VVD steunt de visie om een sociaal innovatiefonds op te richten, want transformeren lukt alleen met een impuls. Een aantal voorstellen voor de projecten dient wat de VVD betreft echter nog beter te worden uitgewerkt. Deze projecten dienen uitgewerkt in raadsvoorstellen ter bespreking aan de raad te worden voorgelegd. In deze raadsvoorstellen wordt de interne toets expliciet meegenomen. De onderlinge samenhang tussen de sub-voorstellen moeten in de vorm van een op te stellen overkoepelend programmaplan worden beschreven. Daarom heeft de VVD, samen met de PvdA, CU/SGP en de LHN, een amendement ingediend om dit in het raadsvoorstel aan te passen’. En met succes, met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Zó! Zoetermeer) heeft de raad het amendement aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel zelf kreeg 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen (Zò! Zoetermeer en de PDvZ).

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Sabin Jahan en woon met mijn gezin in Palenstein. Ik heb mijn wijk zien veranderen en mooier zien worden door alle inzet van gemeente en inwoners. Ik geloof in hard werken en doorzetten en beoordelen op daden, niet op afkomst. Ik geloof in de eigen kracht van de mens. Iedereen die dat wil, kan en mag zijn kansen pakken, maar het opbouwen van je leven begint met een dak boven het hoofd. Zoetermeer is een prachtige stad en ik wil eraan werken om het nog mooier en beter te maken.

IK STA VOOR:

- Bouwen voor jong en oud;

- Een stad waar gelijkwaardigheid de norm is en iedereen meedoet;

- In Zoetermeer is er geen plek voor windmolens. Wel voor zonnepanelen en groene daken.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Sabin zich aan u voor.

‘Zoetermeer is dè plek. Waar je fijn kunt leven, wonen en werken, waar je goed naar school kunt gaan, kunt sporten, kunst en cultuur kunt maken en ervan kunt genieten’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder citymarketing Thera Hoekstra op maandag 21 februari in het debat over het raadsvoorstel om ‘Zoetermeer 60 jaar groeikern’ en eventuele de ‘Grand Départ’ van de Tour de France vanuit Rotterdam als belangrijke initiatieven te ondersteunen vanuit het Reserve fonds Zoetermeer 2040: ‘Beide onderwerpen horen hierbij: 60 jaar groeikern en Grand Départ. Het zou eeuwig zonde zijn als we deze gouden kans vergooien. De Zoetermeerse VVD stemt daarom graag voor het volledige voorliggende raadsvoorstel’.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Jan Willem Schotel, plek 14 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Jan Willem Schotel, 75 jaar. Samen met mijn echtgenote woon ik in het Centrum. De afgelopen 12 jaar heb ik de eer gehad als raadslid actief te mogen zijn voor onze mooie, groene, bruisende stad. Een stad is nooit af en de komende vier jaar zullen we de handen uit de mouwen moeten blijven steken om verwachte en onverwachte uitdagingen aan te gaan.

IK STA VOOR:

- Slimme duurzame oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn;

- Een vitale stad waar beweegruimte is voor alle leeftijden;

- Zo laag mogelijke lasten.

Op maandag 21 februari besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het rapport van Van der Feltz advocaten over het feitenonderzoek naar de feiten en omstandigheden die in 2017 hebben geleid tot het NTA-onderzoek, de rechtmatigheid van het onderzoek en de vraag hoe moet worden omgegaan met informatie over personen zoals die tijdens het onderzoek is verkregen. VVD-raadslid en portefeuillehouder Veiligheid Jeffrey van Gils: ‘Het rapport schetst een situatie waar onder de druk van de grote dreigingen die in 2017 speelde rondom radicalisering er een opeenstapeling van ernstige onzorgvuldigheden heeft voorgedaan in elk stap van het proces. Dat is betreurenswaardig, maar gelukkig geeft het rapport geen enkele aanleiding om te denken dat er opzet of andere kwade bedoelingen meespeelde in de totstandkoming of uitvoering van het onderzoek. Uit het rapport blijkt ook niet dat de fouten tot stand kwamen door beleid of anderzijds stelselmatig van aard zijn. Dit lijkt dan ook een perfecte storm waar de processen niet tegen bestand waren’.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Ed Boon plek 15 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ed Boon, 58 jaar, sinds 1989 samen met mijn vrouw woonachtig in Rokkeveen en ik hou ervan om verbeteringen te realiseren. Ik zie drie belangrijke pijlers: Openbaar Vervoer, arbeidsmarkt en leefbaarheid, met als overkoepelend thema de toegankelijkheid voor iedereen. Dat zijn zaken die we in Zoetermeer goed op orde hebben, maar het kan nog beter. Om dat te realiseren heb ik me kandidaat gesteld als raadslid voor de Zoetermeerse VVD. Op ons kun je bouwen.

IK STA VOOR:

- Toegankelijk (openbaar) vervoer, geen drempels en duidelijke communicatie;

- Een goede werkplek voor iedereen ongeacht ras, afkomst of beperking;

- Wonen en sporten in een ongedwongen en veilige omgeving.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ed zich aan u voor.

 

Op maandag 14 februari 2022 stond het onderwerp ‘Sociaal Innovatiefonds’ op de agenda van de raadscommissie Samenleving. Op 28 juni 2021 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen’ aangenomen. Onderdeel van dit besluit was het instellen van een sociaal innovatiefonds, inclusief het afwegingskader waar aanvragen voor dit fonds aan moeten voldoen. In het voorliggende raadsvoorstel wordt het Sociaal Investeringsfonds formeel in het leven geroepen en worden zeven projecten voorgesteld die vanuit het fonds gefinancierd moeten worden. ‘De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om een Sociaal Innovatiefonds in te richten’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder voor het sociaal domein Vivianne van Yperen: ‘We hebben het er nu al jaren over hoe zonde het is dat er bij de decentralisaties geen budget toe is gedaan om ook echt mee aan de slag te gaan om te innoveren en transformeren. Dit is dé kans’.

Tijdens het Najaarsdebat op 1 november 2021 heeft de Zoetermeerse VVD de motie ‘Zoetermeer is dé plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat’ ingediend. De raad heeft die motie aangenomen. De motie vraagt het college om het 'OldStars'-lidmaatschap te starten en te bevorderen, vanuit het Sportakkoord gedragen door alle sportverenigingen die sport voor 55+'ers aanbieden en om de mogelijkheid te creëren en te bevorderen dat de deelnemers die naar de Fittest 55+ komen voor 1 jaar gratis kennismakingslid van de 'OldStars'-vereniging kunnen worden. Voorts wordt het college opgedragen te bevorderen dat er over het beweegaanbod een gesprek komt met sportaanbieders, waardoor de activiteiten van lnZet verbonden kunnen worden aan de Zoetermeerse sportverenigingen.

Landelijke wetgeving zorgt ervoor dat het verbranden van restafval op termijn duurder wordt dan nu het geval is en verplicht op die manier gemeenten om minder restafval te produceren. Om te voorkomen dat de kosten flink oplopen heeft de gemeente gekeken hoe we hiermee kunnen omgaan en daarbij kan grofweg gekozen worden voor twee manieren: nascheiding en bronscheiding. De Zoetermeerse VVD kiest voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. De Zoetermeerse VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft.

Op 8 februari verschenen berichten in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. De camera's zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s hangen in vijftig gemeenten, waaronder in Zoetermeer zo zou blijken uit het NOS-onderzoek. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De VVD wil weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet.

Maandag 7 februari stond het raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen Schaalspronggelden (Strategische Agenda Zoetermeer 2040)’ op de agenda van de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad. Deels behelst dit raadsvoorstel een beleidsneutrale omzettingsslag van de Schaalsprong naar de vorige week maandag definitief vastgestelde Visie Zoetermeer 2040, en het daartoe beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen. Voor het andere deel omvat het noodzakelijke beleidsintensiveringen gericht op het verrichten van wijkverkenningen, maken van een woningbouwprogrammering, inregelen van regie, voorbereiding en samenhang, en het investeren en uitbouwen van het relatienetwerk met partners, alsmede de financiering van kosten voor overhead zoals het programmamanagement. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder stadsontwikkeling: ‘De Zoetermeerse VVD steunt dit raadsvoorstel. De omzetting en voorgelegde beleidsintensiveringen zijn immers belangrijke stappen om de uitvoering van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 voortvarend in gang te zetten en te houden. Deze voortvarendheid en focus op de uitvoering is ook bij de behandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 steeds door de VVD bepleit. Goed dat hier nu mee wordt gestart’.

Dat waren twee vragen die op de eerste avond van de canvas-campagne van de Zoetermeerse VVD werden gesteld werden in een deel van De Leyens. Die avond gingen Thera, Ingrid, Sabin en Quinten op pad om ervaringen en ideeën op te halen. Heeft het canvas-team we u gemist en wilt u de Zoetermeerse VVD toch wat meegeven? Stuur gerust een berichtje en geef uw mening of stel een vraag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt het verkiezingsprogamma van de VVD hier vinden. Het is makkelijk toegankelijk doordat het in verschillende thema's is ingedeeld: Wonen en de wijkenVeiligheidEconomie en WerkOpenbaar Vervoer en VerkeerJeugd en JeugdzorgOnderwijsOuderenWelzijn en zorgKunst en CultuurSport en RecreatieEnergie en MilieuOpenbaar bestuurFinanciën.

Maandag 31 januari behandelde de gemeenteraad de nota Dierenwelzijn. Het doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente Zoetermeer ter beschikking heeft de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan en zoveel mogelijk dierenleed te voorkomen. VVD-raadslid en woordvoerder Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD is tevreden met de uitwerking van de motie van de PVV die er voor gezorgd heeft dat Zoetermeer nu een officieel dierenwelzijnsbeleid heeft. Dankzij deze nota en de daarin gemaakte afspraken komt het thema dierenwelzijn nu met regelmaat op de agenda en dat vinden wij een goede ontwikkeling’.

Maandag 31 januari heeft de Zoetermeerse gemeenteraad de Omgevingsvisie Zoetermeer, na verwerking van de zienswijzen van inwoners, organisaties en bestuurlijke partners, definitief vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder voor de portefeuille stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘Wat de VVD betreft zijn de op 17 januari j.l. in de Commissie Stad besproken wijzigingen op correcte wijze in het raadsvoorstel visie Zoetermeer 2040 aangebracht. De VVD kan steunt daarom het raadsvoorstel. Er kan nu met veel energie aan de uitvoering gewerkt gaan worden. Goed te beseffen dat dit een marathon is en geen korte sprint. Een kwestie dus van doorzetten, vasthouden, verstandig omgaan met je energie, tactisch versnellen daar waar mogelijk, temporiseren daar waar het kan, maar altijd met de eindstreep in gedachten’.

Maandag 25 januari besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Groene veilige stad met ambitie’ is afgesproken dat er bij een succesvolle verkoop van de aandelen Eneco een duurzaamheidsfonds wordt ingesteld. Het Duurzaamheidsfonds biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de realisatie van de ambities op het terrein van duurzaamheid, waaronder de warmtetransitie en de verkenning windenergie en zonnestroom. Het duurzaamheidsfonds levert uiteraard ook een bijdrage aan het tegengaan van de gesignaleerde negatieve mechanismen in het rapport Louter dan mede aan de basis heeft gelegen aan de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De VVD-fractie was kritisch op het voorstel, bij monde van VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘In de stukken wordt gesteld dat als gevolg van de verduurzaming de woonaantrekkelijkheid van de stad wordt verbeterd. Dat is niet logisch. Verduurzamen andere gemeenten dan niet of minder dan Zoetermeer? Verbetering van woonaantrekkelijkheid is toch iets wat je doet in vergelijking met andere gemeenten? Er wordt voorts gesteld dat dat verduurzaming van woningen leidt tot minder energievraag en daarom tot vermindering van schuldenproblematiek. Ook dat is niet logisch want we proberen de kosten van verduurzaming toch woonlastenneutraal te laten zijn? Maar geeft dat lagere lasten? Minder schuldenproblematiek?’.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de Zoetermeerse VVD aangenomen waarin het college wordt opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027 en ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Op de gemeentewebsite staat nu een einddatum van juni 2024. Dat is een stuk korter dan de in het memo beloofde termijn tot 2027. Daarom heb ik in de commissie op 24 januari mondelinge vragen gesteld of het college dit op de website wil aanpassen naar 1 januari 2027. Voorts heb ik gevraagd of voor het aanvragen van de vergunning nu werkelijk € 180 in rekening gebracht moet worden. Dit is immers een fors bedrag voor een vergunning om een rubberen mat op de stoep te mogen leggen’.

Op maandag 17 januari 2022 vond in de commissie Stad de bespreking plaats van de ingediende zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 zoals die op 21 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Diverse inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties hebben in hun zienswijze aan hun mening over de Omgevingsvisie kenbaar gemaakt en suggesties aangereikt. In zijn inbreng bedankte VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op dit onderwerp Rob Duiven de indieners van de zienswijzen voor hun bijdrage. 'Deze Omgevingsvisie is namelijk belangrijk voor Zoetermeer want hiermee wordt de koers uitgezet voor onze stad op weg naar en ook voorbij 2040. Een koers die voor een belangrijk deel zijn oorsprong vindt in het niet tot optimisme aanleiding gevende Louter-rapport uit 2020. Een koers die ervoor moet zorgen dat de trage maar gestage erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad, waar in het rapport melding van wordt gemaakt, succesvol wordt gestopt. Laten we deze aanleiding bij de uitvoering van deze visie niet uit het oog verliezen’, zo was zijn oproep in de commissie.

De Zoetermeerse VVD vindt het dat bereikbaarheid en winkelgemak van een winkelcentrum en een markt belangrijke zaken zijn die goed geregeld horen te zijn. De fractie van de VVD heeft van enkele betrokkenen vernomen dat er al lange tijd sprake is van een nog niet opgeloste parkeer- en verkeerproblematiek als de markt bij het winkelcentrum Rokkeveen er staat.  De situatie rond de marktopstelling zorgt voor veel mopperende klanten maar met name en verlies aan klanten in het winkelcentrum. Dit probleem speelt kennelijk al langer en ondernemers zijn het beu. Reden voor de fractie van de VVD in de persoon van VVD- commissielid Harm Meijer hierover op maandag 17 januari 2022 mondelinge vragen aan het college te stellen: ‘Dit probleem speelt al enige jaren vanaf 2017. De VVD wil van het college weten of  het college het met ons eens dat er een oplossing moet komen voor dit langslepend conflict en wat de gemeente gaat doen om dit probleem aan te pakken en op welke termijn we kunnen verwachten dat het is opgelost’. 

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo bleek uit recent onderzoek. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet of niet op tijd gereed hebben. Daarover stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op 19 november vorig jaar schriftelijke vragen aan het college: ‘Uit de op 14 januari ontvangen beantwoording blijkt dat het college de mening van de Zoetermeerse VVD deelt dat een gebrek aan adequate en up-to-date beveiliging van dergelijke systemen kan leiden tot risico’s voor de veiligheid met mogelijk ontwrichtende. Het beleid in Zoetermeer voor het uitvoeren van updates en patches voor essentiële industriële controlesystemen is dat alle applicaties, ook industriële controlesystemen functioneel minimaal op de nieuwste versie -1 zijn geüpdatet. Veiligheidsupdates worden in voorkomend geval zo spoedig mogelijk uitgevoerd’.

Donderdag 13 januari werd er een extra Ledenvergadering gehouden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Zoetermeerse actiecomité van de gemeenteraad 'Raden in Verzet', waar VVD-raadslid Vivianne van Yperen deel van uitmaakt, heeft hier ingesproken met de volgende boodschap: 'Het is aan de VNG om alle gemeenten te verenigen om de motie Zonder Geld Geen Gemeenten, die we vorig jaar indienden en die met ruim 97% van de stemmen werd aangenomen, te gaan uitvoeren. Met de resolutie die nu voorligt wordt de eerste stap gezet. Het coalitieakkoord is een klap in het gezicht van de gemeenten waar het gaat over de jeugdzorg, het uitblijven van compensatie voor de Wmo, het betalen van verschillende landelijke fondsen door een grote greep te doen uit het gemeentefonds en het boven ons hoofd laten hangen van de opschalingskorting die nog steeds niet van tafel is.

Goed en betaalbaar wonen, een bloeiende lokale economie en prettig leven in een veilige buurt zijn de hoofdpunten uit het programma van de Zoetermeerse liberalen. 'Of je nu voor jezelf een woning zoekt in Oosterheem, samen wil wonen met je partner in De Leyens of voor je familie een huis met tuin zoekt in Rokkeveen: de woningnood in Zoetermeer is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht. De Zoetermeerse VVD wil dat er snel nieuwe huizen bijgebouwd worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen', verklaart lijsttrekker Jan Iedema. Tegelijkertijd wil de Zoetermeerse VVD dat er in Zoetermeer en omgeving meer banen en opleidingen bijkomen. 'Een baan is veel meer dan alleen een inkomen. Het is de beste garantie voor een betere toekomst', aldus Iedema. Het zijn belangrijke uitdagingen waar de VVD mee aan de slag wil en de energieke Iedema straalt enthousiasme uit.

Beste Zoetermeerder,

Wat een jaar hebben we achter de rug met elkaar. 2021 gaat de boeken in als wederom een pittig jaar, waarin optimisme, hoop en tegenslag elkaar afwisselden. Van lockdown, naar steeds meer vrijheid, toch weer regels en regelingen en eindigend in wederom een lockdown. Zwaar voor onze ondernemers, zwaar voor de zorg en ons onderwijs, zwaar voor onze gezinnen, zwaar voor onze stad. Met de boosterprik in het vooruitzicht, hopen we eindelijk richting het einde van deze bizarre tijd te gaan. We gaan dan ook met opgestroopte mouwen het nieuwe jaar tegemoet, klaar om onze stad weer een stukje mooier en beter te maken.

Een nieuw jaar betekent traditiegetrouw ook goede voornemens. 2021 heeft ons wederom laten voelen hoe belangrijk onze Zoetermeerse ondernemingen zijn, hoe belangrijk onze leefomgeving in onze wijk is en hoe ontzettend hard het nodig is om huizen bij te bouwen. Onze goede voornemens voor 2022 zijn dan ook:

 • Wij helpen onze ondernemers er weer bovenop;
 • Wij bouwen aan Zoetermeer: meer huizen en meer groen;
 • Wij werken aan een veiliger Zoetermeer

Op ons kun je bouwen!

Wij wensen alle Zoetermeerders een fantastisch, gezond en gelukkig 2022!

Namens de Zoetermeerse VVD,

Jan Iedema, lijsttrekker

2022 is het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen; op 16 maart kunt u weer naar de stembus. Lees waar wij voor staan in ons verkiezingsprogramma.

 

Het Zoetermeerse college neemt geen aanvullende maatregelen om overlast in en rondom het Binnenpark in De Leyens tegen te gaan. Dat blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vragen die de fractie van de Zoetermeerse VVD op 2 december stelde. 'Het college geeft toe dat het Binnenpark een plek is waar jongeren samenkomen en dit soms gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk', aldus Jeffrey van Gils die namens de VVD de vragen stelde: 'Echter, het college stelt ook dat aantal meldingen dat bij team Handhaving is binnengekomen in het kader van  overlast en vuurwerk zeer beperkt is'. Op de vraag welke acties de gemeente en politie hebben ondernomen om deze overlast te voorkomen en bestrijden, antwoordt het college, dat indien er signalen of meldingen met betrekking tot overlast binnen komen bij de gemeente hier direct op wordt gereageerd vanuit team Handhaving. Signalen worden ook gedeeld met politie en Buurtwerk. Zij nemen het Binnenpark met regelmaat mee in hun surveillance rondes. De politie heeft veel aandacht voor de verkopers van zwaar vuurwerk. Jeffrey van Gils: 'Zaak is dus dat de inwoners die overlast ervaren dit dan ook direct doen. De VVD houdt de vinger aan de pols dat de in de beantwoording van het college toegezegde acties dan ook genomen worden'.

Het einde van het jaar nadert snel. Weer een bijzonder jaar omdat ook in 2021 het Corona-virus de wereld, Nederland en dus ook Zoetermeer helaas nog steeds stevig in zijn greep had en heeft. Ook op lokale politiek heeft dat vanzelfsprekend invloed gehad. Niet alleen op de inhoud, zoals bijvoorbeeld het aandacht vragen voor de impact die de maatregelen heeft op de business van Zoetermeerse ondernemers, maar ook in het bedrijven van de politiek zelf. De raad is aan het einde van dit jaar weer digitaal gaan vergaderen. Om goede redenen natuurlijk, maar het haalt wel de dynamiek en daarmee kwaliteit uit het politieke debat. En juist dat debat is een belangrijke voorwaarde dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad zich vertegenwoordigd weten in de raadzaal.

Niettemin heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD ook het afgelopen jaar weer haar aandeel geleverd om te zorgen dat Zoetermeer een prettige stad is en blijft om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Of het nu over de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 ging, of de noodzaak meer nieuwe woningen te bouwen, het tijdig inspelen op verwachte knelpunten in de huisvesting van statushouders, de luchtkwaliteit op scholen, de nieuwe mobiliteitsplannen, het zetten van kritische kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe inburgeringswet, de ontsluitingsroute voor Nutricia, het bepleiten van meer kwaliteit van de inwonersparticipatie, de ontwikkeling van De Entree, het nieuwe veiligheidsbeleid, het aanbrengen van focus in de uitvoering van de nieuwe cultuurvisie, en -last but not least, de zorgen over de kwetsbare positie van de gemeentefinanciën. En nog veel maar zaken.

Een bijzonder jaar ook omdat het, net als het komende jaar, een verkiezingsjaar was. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft hieraan haar steentje bijgedragen in de (digitale) campagne, bijvoorbeeld in de online campagne- events met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Bente Becker en Stef Blok. In 2022 zijn er opnieuw verkiezingen, dit keer voor de gemeenteraad. Op 16 maart 2022 mogen de inwoners van Zoetermeer voor vier jaar weer hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen. Natuurlijk zullen alle kandidaten op de VVD-lijst onder leiding van lijsttrekker Jan Iedema en alle andere vrijwilligers van het Lokaal Netwerk hun beste beentje voorzetten de kiezers ervan te overtuigen dat de Zoetermeerse VVD de beste keuze is voor onze stad, zodat de VVD de grootste blijft in Zoetermeer. ‘Een liberaal Zoetermeer is een vitaal Zoetermeer’, heb ik in het najaarsdebat in 20 gezegd. Daar gaat de VVD ook de komende raadsperiode wat mij betreft, met uw steun en stem, voor zorgen!

Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD wens ik u een fijne kerst!

Rob Duiven

Fractievoorzitter Zoetermeerse VVD

Maandag 20 december stelde de Zoetermeerse gemeenteraad de TransitieVisie Warmte (TVW) vast. Een ogenschijnlijk saai maar voor de komende decennia belangrijk thema. De transitievisie warmte is namelijk een langetermijnvisie op een aardgasvrij Zoetermeer in 2040. De gemeente Zoetermeer streeft naar een aardgasvrije stad in 2040, conform de visie Zoetermeer 2040. Hierin moet de TVW een nadrukkelijke richting geven door een aantal uitgangspunten vast te leggen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD onderschrijft deze ambitie, zo staat het immers ook in het verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode, maar het moet wel, zeker gelet op het huidige tempo, voor wat betreft haalbaarheid en betaalbaarheid realistisch en uitvoerbaar blijven'.

Maandag 20 december debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over de overeenkomst die de gemeente Zoetermeer heeft afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders in de voormalige gevangenis in Zoetermeer. De Zoetermeerse VVD had hiervoor via een zogenaamd agenderingsverzoek het initiatief genomen, samen met Zò! Zoetermeer, PVV, LHN en PDvZ. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie over dit onderwerp, Jeffrey van Gils: ‘Er is nu een bestuursovereenkomst waarin vrijwel alle wensen van de raad geland zijn. Dat is positief want we zien ondertussen ook dat de rijksoverheid aan het strooien is met aanwijzingen en het is goed dat Zoetermeer die dans ontsprongen lijkt te zijn. Toch had de fractie nog vragen over voor de VVD belangrijke zaken, zoals de financiële gevolgen voor de gemeente en de veiligheid van de omwonenden’.

De afgelopen weken viel bij Zoetermeerse ondernemers een brief op de mat voor de terugbetaling van de ontvangen steunregelingen. In die weken draaide de horeca nog altijd slechts op ongeveer 30% van de gebruikelijke omzet en met de afgelopen zaterdag door de regering afgekondigde maatregelen gaat dit terug naar 0%. Ondernemers die na de zomer 2020 zijn gestart met ondernemen trokken ook aan het kortste eind. Zij kregen afgelopen maanden een aanslag voor gemeentelijke belastingen op de mat. Aangezien ze geen omzetverlies konden aantonen werden ze gewoon aangeslagen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Dit soort maatregelen komen hard binnen bij ondernemers. Juist onze mkb-ondernemers hebben er de afgelopen periode met bloed, zweet en tranen voor gezorgd dat onze stad, ondanks alle beperkingen, een gezellige en fijne plek bleef. Het is voor ondernemers heel lastig om de moed erin te houden. Daarom heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld met hele concrete vragen voor ondersteuning van onze ondernemers’.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de VVD aangenomen om een overgangstermijn voor laadkabels over de stoep aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027, en  ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. Het college heeft de motie in uitvoering genomen en de raad laten weten dat onderzocht is of de strekking van de motie in strijd is met de afspraken in de concessieovereenkomst. Daarvoor heeft het college contact opgenomen met de concessienemer en de vraag gesteld of deze akkoord is met het toestaan van kabels over de stoep. De concessienemer (de firma Engie) heeft laten weten dat men hiertegen geen bezwaar heeft. Dit betekent dat de motie kan worden uitgevoerd.

De boostervaccinatie is gestart en uiteraard ook Zoetermeerders ontvangen een oproep om deze extra prik tegen corona te halen. Tot het einde van 2021 wordt deze prik op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen gezet op het Stadhuis-Forum. Het Stadhuis-Forum is echter alleen te beperkt om iedereen van een derde prik te voorzien. Daarom krijgen inwoners van Zoetermeer de oproep om een boosterprik in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk te halen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Dat is natuurlijk heel erg raar en onnodig. De VVD vindt dat inwoners van Zoetermeer die dat willen in hun eigen stad een boosterpik moeten kunnen halen. De gemeente moet in het overleg met de GGD Haaglanden daar met kracht op inzetten. Zo’n grotere locatie moet er zo snel mogelijk komen. Daarom heb ik op maandag 13 december daar mondelinge vragen aan het college over gesteld’.

Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee is Zoetermeer ook weer het toneel van de nodige vuurwerkoverlast. Afgelopen weken bereikte de VVD-fractie berichten van vuurwerkoverlast in en rondom het Binnenpark in de Leyens, maar ook algemene overlastmeldingen van bewoners rondom het Binnenpark over hangjongeren. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Je moet je veilig kunnen voelen in je eigen buurt en in je eigen huis. Overlast is een grote ergernis. Er moet wat de VVD betreft dus altijd ingegrepen worden als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Ik heb daarom vragen hierover aan het college gesteld’.

Op maandag 29 november debatteerde Zoetermeerse gemeenteraad over het raadsvoorstel ‘Invulling museale functie 2022’. Het doel van dit raadsvoorstel is in 2022 financiële zekerheid te bieden voor het Nationaal Videogame Museum en het museum De Voorde, in afwachting van besluitvorming over de definitieve invulling van de museale functie In Zoetermeer. VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Thera Hoekstra: ‘Voor ons is het van belang dat het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer blijft. Het past bij de stad. Het is modern, innovatief, qua collectie geen concurrent in de regio en trekt veel bezoekers. Het Nationaal Videogame Museum zich heeft wat de VVD betreft bewezen. Museum De Voorde daarentegen is tot op heden meer een ‘Museum of Broken Dreams’ gebleken. Te optimistische aannames, te hoge verwachtingen, teleurstellende bezoekersaantallen en opbrengsten. We staan open voor conceptueel, programmatisch, commercieel en financieel realistisch goede ideeën voor De Voorde. Maar besluitvorming over de toekomst van De Voorde dient wel op tijd plaats te vinden. In het raadsvoorstel staat immers dat nieuwe raad snel een besluit moet nemen over invulling museale functie, anders moeten we ook voor 2023 betalen’.

Maandag 29 november behandelde de Zoetermeerse gemeenteraad over het Tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030 - de eerste stap’. Met dit tussenakkoord leggen de gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden, de woningcorporaties in de regio, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden en de provincie Zuid-Holland een basis onder de samenwerking. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘In het Tussenakkoord worden sociale woningen in het particuliere segment alleen volledig meegerekend als aan eisen rondom de instandhoudingstermijn wordt voldaan. Sociale woningen met een instandhouding tot 15 jaar worden bijvoorbeeld geheel niet meegenomen voor de doelgroepvoorraad. Dit is raar omdat de instandhoudingstermijnen de looptijd (tot 2030) van de woningmarktafspraken ruim overstijgen’.

Op 29 november heeft VVD-oud-wethouder Marc Rosier afscheid genomen in de Zoetermeerse gemeenteraad. Door burgemeester Michiel Bezuijen werden de verdiensten van Marc Rosier over een periode van 11½ jaar in de raad en het college over het voetlicht gebracht. Marijke van der Meer deed dat als nestor van de raad zoals gebruikelijk in rijm nog eens dunnetjes over. In zijn dankwoord keek Marc met trots terug op de periode dat hij in de Zoetermeerse politiek zijn aandeel heeft mogen leveren om de stad als wethouder zichtbare vernieuwingen mooier te maken. Hij memoreerde drie projecten die hem na aan het hart liggen: de bouw van Zoetermeers derde NS-station Lansingerland-Zoetermeer, de ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer van en naar Nutricia en de ontwikkeling van De Entree. Helemaal vervreemd van Zoetermeer zal hij niet raken, in zijn nieuwe rol bij de MRDH als Manager Openbaar Vervoer zal hij zich hard blijven inzetten voor OV in de regio en dus ook in Zoetermeer.

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 29 november de vraagstelling voor het referendum over het nieuwe afvalbeleid vastgesteld. Door middel van een in eerste instantie raadsbreed ingediend en gesteund amendement van Zó! Zoetermeer en de Zoetermeerse VVD heeft de raad afgeweken van het voorstel van de Referendumcommissie. Die laatste stelde voor de inwoners zeven (deel-)vragen voor te leggen. De raad zag dit niet zitten en heeft hier één vraag van gemaakt: ‘Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?: ja/ nee’, met een in eenvoudige bewoordingen opgestelde toelichting over wat dat afvalbeleidsplan op hoofdlijnen inhoudt. De raad heeft dit amendement met 23 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 'Wat de VVD betreft dus geen dus geen ‘cafetariamodel’, met een menulijst aan opties zonder prijzen van de gerechten, zoals de commissie had bepleit', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is vanaf het begin al heel kritisch geweest over het nieuw afvalbeleidsplan, in het bijzonder ook de bronscheiding van Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD). Als het aan de VVD ligt wordt gekozen voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. En de VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft’.

Er is een nieuwe opleiding in de maak binnen De Haagse Hogeschool: de bachelor Applied Data Science & Artificial Intelligence. Als alles naar verwachting verloopt, start deze opleiding in september 2022 in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer. En dat is groot nieuws: dit is namelijk de eerste hbo-bacheloropleiding in Nederland die specifiek gericht is op data science en AI. 'Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de DIF een logische plek voor deze nieuwe bachelor. Met ruim 300 IT-bedrijven en het hoogste percentage werkgelegenheid in deze branche is Zoetermeer bij uitstek een IT-stad', aldus VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema: 'Nieuwe unieke bacheloropleidingen zijn schaars. Dat er juist in Zoetermeer één bijkomt is iets waar we trots op mogen zijn. Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van studenten een positief effect op de stad en de lokale economie'.

Op 4 oktober stelde de VVD vragen over een eventueel dreigende knelpunten in het elektriciteitsnet, dit naar aanleiding van een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat daarover. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat uit systeemstudies van Stedin blijkt dat continu investeringen in de elektriciteitsnetten noodzakelijk zijn om de groeiende vraag naar elektriciteitstransport te kunnen faciliteren. Mede daarom zijn de gemeente Zoetermeer en Stedin in gesprek over uitbreiding van diverse hoogspanningsstations. Die uitbreiding is nodig omdat uit scenarioanalyse blijkt dat er zonder uitbreiding knelpunten zouden ontstaan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Altijd stroom uit het stopcontact is zo vanzelfsprekend in Nederland. Om dit ook in de nabije toekomst zo te laten zijn, zijn investeringen nodig. Goed te vernemen dat de gemeente Zoetermeer dit op het netvlies heeft staan en daarover in gesprek is met netbeheerder Stedin’.

Zaterdag 20 november liep de Zoetermeer VVD door de wijkcentra van Rokkeveen en Noordhove. Leden van de fractie en kandidaat-raadsleden liepen met grijpers en vuilniszakken in de aanslag in en rondom de winkelcentra om het aanwezige zwerfaval op te ruimen. Het is wellicht wat dubbel om de troep van anderen op te ruimen, maar de leuke reacties van mensen, het resultaat en de gesprekken met inwoners over wat er naast minder zwerfafval nog meer mooier en beter kan in onze stad, maakten het dubbel en dwars waard. De VVD zal de komende maanden vaker in de stad en in de wijken acte de présence geven, in de aanloop naar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo blijkt uit een onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet (op tijd) gereed hebben voor gaten in de soms decennia oude systemen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Onze samenleving, en ook die van Zoetermeer, raakt steeds meer afhankelijk van en steeds meer vervlochten met digitale systemen. Deze ontwikkeling biedt veel voordelen, maar kunnen bij uitval ook een bron zijn van ongemak en hinder. De Zoetermeerse VVD vindt dat kwetsbaarheden in essentiële industriële controlesystemen in Zoetermeer voorkomen dienen te worden zodat de continue beschikbaarheid gewaarborgd is’.

De fractie van de VVD heeft besloten geen kandidaat voor te dragen voor de vacante plek in het Zoetermeerse college van B&W dat door het vertrek van wethouder Marc Rosier naar de MRDH per 12 november zal ontstaan. De fractie van de VVD is van oordeel dat gelet op de korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en daarmee het aflopen van de huidige raadsperiode, het niet noodzakelijk is de plaats in te vullen. Met een herschikking van de portefeuilles kunnen de nog resterende werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces worden waargenomen. De herverdeling van de portefeuilles zelf is een verantwoordelijkheid van het college.

 

Dyscalculie is een leerstoornis is, net als dyslexie, die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het geautomatiseerd (snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen. Mensen met dyscalculie problemen kunnen hebben bij het maken van rekensommen, maar ook bij o.a. klokkijken en omgaan met geld. VVD-raadslid Thera Hoekstra: 'Rond de 5 tot 6 procent van Nederlanders heeft dyscalculie. Dit zijn dus tussen de 6.000 en 7.500 Zoetermeerders. Er zijn ongeveer 12.000 basisschoolleerlingen in Zoetermeer, waarvan naar verwachting 600 tot 750 leerlingen dyscalculie zullen hebben. Mensen met onbehandelde dyscalculie hiervan hun gehele leven last zullen hebben, zowel tijdens hun opleiding als tijdens hun werkende en latere leven. De VVD vraagt daarom aandacht hiervoor bij het college'. VVD-wethouder onderwijs Jan Iedema was het hiermee eens en zegde toe in het kader van de Lokale Educatieve Agenda dit met de onderwijsinstellingen op te pakken.

‘Wat goed is, dat moet goed blijven. En wat niet goed is, dat moet beter worden. En gelukkig gaat veel goed in Zoetermeer. Zoetermeer is een fijne stad om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Dat ook de aanhoudend positieve waardering die onze inwoners, jaar na jaar, aan hun stad geven’. Zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aan zijn eerste termijn van het begrotingsdebat op 1 november. De laatste begroting van dit college, en, zo bleek de dag erna, de allerlaatste begroting van VVD-wethouder financiën Marc Rosier. Rob Duiven hield de raad voor dat de VVD terugkijkt op een periode waarin de huidige coalitie, waarin de VVD met twee wethouders is vertegenwoordigd, voor de stad en de inwoners mooie en belangrijke zaken gedaan kregen. Zoals het vullen van de woningbouw-pijplijn met onder meer het Entreegebied, de binnenstad en de versnellingsagenda. Maar ook het nieuwe, fraai vormgegeven station lansingerland-Zoetermeert, het uitbouwen van het Dutch Innovation Park naar volwaardige campus en, de bouw van een mooi nieuw zwembad. ‘Zoetermeer is een vitale stad en wat de VVD betreft blijft Zoetermeer ook een vitale stad’', aldus Rob Duiven: ‘Echter, het rapport Louter heeft vorige jaar ons laten zien dat dit niet vanzelfsprekend is en vanzelf gaat’.

Na ruim 7,5 jaar als wethouder namens de VVD Zoetermeer, neemt Marc Rosier in november afscheid van de Zoetermeerse Gemeente politiek. Helemaal vervreemd van Zoetermeer zal hij niet raken, in zijn nieuwe rol bij de MRDH als Manager Openbaar Vervoer zal hij zich hard blijven inzetten voor OV in de regio en dus ook in Zoetermeer. De VVD Zoetermeer neemt met pijn in het hart afscheid van Marc als wethouder, maar gunt hem uiteraard deze prachtige uitdaging. De VVD Zoetermeer dankt Marc van zijn jarenlange inzet voor de partij. Marc Rosier kwam in 2010 namens de VVD Zoetermeer in de gemeenteraad en werd een jaar later fractievoorzitter. In aanloop naar de verkiezingen van 2014 was hij lijsttrekker om vervolgens als wethouder in het college plaats te nemen en ook na de verkiezingen van 2018 was Marc weer wethouder.

De VVD heeft in het begrotingsdebat tegen de motie van GroenLinks gestemd om de klimaatcrisis en ecologische crisis te erkennen en in Zoetermeer symbolisch de urgente klimaatnoodsituatie uit te roepen. VVD raadslid Jan Willem Schotel lichtte in de stemverklaring toe waarom: ‘De klimaatverandering is er. En blijft. Mondiaal is er nu geen grotere uitdaging dan deze. De motie heeft dan ook onze sympathie. De motie is wat de VVD wel iets te veel ‘bla, bla’, zoals Greta Thunberg dat recent aangaf en te weinig concreet. Het is een beetje voor de buhne. De VVD steunt concrete en haalbare lokale inspanningen van harte. Maar niet zaken die je op landelijk niveau moet vaststellen, zoals de noodtoestand rond de Corona pandemie. Adaptatie kan wel goed lokaal: hittestress voorkomen door bomen in de wijk, ruimte voor water retentie in de stad om in te spelen op steeds wisselender en heftige regenbuien, minder tegels in de tuin en het openbaar gebied. Dat zijn lokale zaken die kunnen en daar treft u de VVD aan uw zijde. Niet bij bla, bla. Dat lost niets op‘.

Op 27 oktober is de nieuwe ontsluitingsroute voor Nutricia in gebruik genomen. De afgelopen weken heeft Nutricia de route getest en is de proefperiode succesvol afgerond. Gezien het belang van de weg voor Zoetermeer, Nutricia en niet in de laatste plaats de bewoners aan de Eerste Stationsstraat, heeft het college ervoor gekozen de weg direct vanaf 27 oktober 2021 volledig in gebruik te nemen. De Zoetermeerse VVD is zeer verheugd dat deze nieuwe ontsluitingsroute is gerealiseerd en dat daarmee een einde is gekomen aan de onwenselijke situatie dat vrachtverkeer van Nutricia via de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan moest rijden. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Al in maart 2019 vroeg de VVD werk te maken van de ontsluitingsweg. Directe aanleiding waren twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Ik ben heel blij dat de weg nu gerealiseerd is. De verkeersveiligheid in Zoetermeer is voor de VVD een belangrijk onderwerp'. VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier: ’Eindelijk is het zover. Er rijdt nu veel minder vrachtverkeer door de Eerste Stationsstraat. Dit komt zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de wijk ten goede. Het weren van vrachtverkeer uit het Dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft geleid tot een duurzame oplossing samen met Nutricia die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.’

Het college heeft een nieuwe laadvisie vastgesteld. Dit betekent dat inwoners in Zoetermeer die een tijdelijke ontheffing hebben gekregen om via stroomkabels vanuit de eigen woning de auto op te laden op openbaar terrein dat zij dit niet langer mogen doen. Het college wil dit stop zetten omdat er voldoende alternatief is voor de bewoners. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het college stelt dat er op dit moment voldoende openbare laadpalen zijn, maar als wij naar de geluiden uit de stad luisteren dan maak ik mij grote zorgen dat we nu in één keer een te grote stap willen zetten. Inwoners die zelf hebben geïnvesteerd in de infrastructuur voor het zelf opladen van de auto-accu’s worden nu gestraft hierdoor. Dit vindt de VVD niet aanvaardbaar’. De motie van de VVD die het mogelijk maakt dat de huidige ontheffinghouders een verlenging wordt gegeven voor vijf jaar, kreeg een meerderheid in de raad. Jeffrey van Gils: ‘Mooi dat we voor elkaar hebben dat mensen die hebben geïnvesteerd om als een van de eerste duurzaam en elektrisch te kunnen autorijden niet worden gestraft. Er komt nu een overgang van vijf jaar of een financiële compensatie'.

Maandag 25 oktober debatteerde de gemeenteraad over het op 16 oktober 2021 verschenen NRC-artikel met de titel ‘Undercover naar de moskee’. Hierin wordt melding gemaakt dat meerdere gemeenten in Nederland, waaronder Zoetermeer, undercoveronderzoek zouden hebben laten verrichten naar lokale moslimgemeenschappen. Vooruitlopend op de beantwoording van de eigen gestelde schriftelijke vragen hadden vier fracties (PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA) een interpellatiedebat aangevraagd. Burgemeester Bezuijen had via een memo de raad als geïnformeerd over het voornemen een extern begeleid feitenonderzoek te houden. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid en woordvoerder op dit dossier Jeffrey van Gils: ‘Dat er in 2017 onderzoek is gedaan naar de islamitische krachtenvelden in Zoetermeer is niet vreemd. Het voorkomen, opsporen en aanpakken van radicalisering en extremisme is en blijft namelijk prioriteit om de veiligheid in Zoetermeer en Nederland te garanderen. De VVD-fractie vindt het dan op zich ook begrijpelijk dat het college opdracht heeft gegeven om te onderzoeken of het beeld binnen de gemeente en politie klopt bij de werkelijkheid. Dat enkele fracties niet eerst de antwoorden op de gestelde vragen willen afwachten en nu al de burgemeester de maat willen nemen vindt de VVD niet chique'.

Het kabinet heeft op 15 oktober 2021 besloten om diverse maatregelen te nemen om de stijging van de energierekening voor Nederlanders te verminderen. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening of een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. Dat kan bijvoorbeeld ook via energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: ‘Naar aanleiding van dit bericht heeft de VVD-fractie vragen aan het college gesteld of het al plannen heeft die met bijdragen uit deze gelden (deels) gefinancierd kunnen worden. En indien dat nog niet het geval is, waarom is hierop nog geen actie ondernomen’.

Zoetermeer is in 2040 een ‘slimme stad’, zo luidt de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De Zoetermeerse VVD onderschrijft uiteraard deze ambitie mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Op de vraag of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport, heeft het college op schriftelijke vragen van de VVD geantwoord dat de basisbeginselen voor Smart City-toepassingen op orde zijn’ Een geruststellend antwoord. Wel blijft het zaak als raad de vinger goed aan de pols te houden. Een goede zaak dat het college aangeeft de raad te betrekken bij Smart City-toepassingen'.

Maandag 11 oktober besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het verzoek van de COA over de opvang en huisvesting asielzoekers en vergunninghouders in de voormalige PI van Zoetermeer. Tot besluitvorming kwam het helaas niet omdat de stemmen bij één van de 36 amendementen staakten. En dan is een nieuwe raadsvergadering noodzakelijk. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-raadslid Jeffrey van Gils het woord: ‘Tijdens het debat was al wel duidelijk geworden dat met name de linkse partijen voor wat betreft stellen van voorwaarden niks hard laat staan concreet konden of wilden maken en waarbij alles, en in het bijzonder de zorgen van onze inwoners, werden genegeerd. De VVD neemt de zorgen van onze inwoners wel serieus. Daarom onze harde maar ook concrete randvoorwaarden waarmee wij duidelijkheid scheppen naar de COA, college en niet in de laatste plaats de Zoetermeerse inwoners’. De VVD is in ieder geval geen voorstander van een permanent AZC in onze stad'

Op 5 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk Zoetermeer de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Jan Iedema was al op de ledenvergadering op 1 september als lijsttrekker benoemd. VVD-lijsttrekker Jan Iedema: ' De lijst met kandidaten is een mooie mix van ervaren krachten en nieuw talent en stuk voor stuk gedreven Zoetermeerders. We gaan een hele mooie tijd tegemoet! '

 1. Jan Iedema
 2. Lisette Meijer
 3. Rob Duiven
 4. Vivianne van Yperen
 5. Jeffrey van Gils
 6. Thera Hoekstra
 7. Berend Aptroot
 8. Ruud van den Beukel
 9. Robin Fries
 10. Robbert Moree
 11. Quinten de Gruijter
 12. Ingrid Jacobs

De vraag naar elektriciteit stijgt snel. Door diverse energieleveranciers en netwerkbeheerders wordt om aan de stijgende vraag te voldoen geïnvesteerd in de elektriciteitsinfrastructuur. Echter, de versterking van het netwerk loopt niet altijd in de pas met de groei van de vraag naar capaciteit, zo blijkt uit een brandbrief van de gemeente Amsterdam aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ik wil weten of zo’n situatie ook in Zoetermeer kan ontstaan. Wat de Zoetermeerse VVD betreft moeten de woningbouw, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities niet in gevaar komen door de knelpunten op het elektriciteitsnet’. Reden genoeg voor schriftelijke vragen hierover aan het college. ‘Is er al met Stedin of andere gemeenten in de regio contact over dit vraagstuk?’, zo vraagt Duiven zich af: ‘En wat doet het college om er voor te zorgen dat een eventueel achterblijvende uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur geen risico wordt voor onze stad en in het bijzonder voor de woningbouwdoelstellingen in Zoetermeer’.

Elk jaar houdt de fractie van de Zoetermeerse VVD een 'fractieweekend', dat dan vooral in het teken staat van de voorbereiding op het voorjaarsdebat. Doorgaans vindt het fractieweekeinde dus begin juni plaats maar vanwege Corona was het niet mogelijk dit in 2020 en 2021 te doen. Dus ruim tweeëneenhalf na het fractieweekeinde in juni 2019 in Noordwijk trok de fractie er weer op uit, dit keer op 1 en 2 oktober op kasteel De Essenburgh in het Gelderse Hierden. De focus was deze keer gericht op de voorbereiding in het begrotingsdebat begin november, maar ook de resterende raadsperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 stond uiteraard op de agenda. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Het was weer een geslaagde bijeenkomst waarin we met elkaar de ruimte en de tijd konden nemen wat diepgaander over zaken met elkaar van gedachten te wisselen. Hoewel we de afgelopen raadsperiode al mooie resultaten hebben bereikt is het zaak om ook in de laatste maanden tot aan de verkiezingen nog ons aandeel in de Zoetermeerse politiek te leveren'.

De kranten staan er vol mee: komen er meer asielzoekers naar Zoetermeer? Wat de Zoetermeerse VVD betreft komt er geen permanent Asielzoekerscentrum (AZC) naar Zoetermeer en krijgt de gemeente Zoetermeer geen grotere opdracht van het Rijk voor de huisvesting van statushouders. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: 'Noodopvang kan wat de VVD betreft alleen als aan strenge voorwaarden wordt voldaan omtrent de veiligheid, maximale duur, financiën en het draagvlak onder de inwoners van Zoetermeer. Mensen met een vluchtelingenstatus horen natuurlijk goed onderdak te krijgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor onder meer de Zoetermeerders die nu noodgedwongen de stad verlaten omdat ze hier geen huis kunnen vinden. De VVD blijft de komende jaren daarom werken aan de enige echte oplossing, en dat is door woningen bij te bouwen. Dan kan iedereen in de stad op een fatsoenlijke manier een huis huren of kopen'.

Op 23 augustus stelde de VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen over de luchtkwaliteit in de Zoetermeerse scholen. Uit artikelen in de landelijke media bleek namelijk dat de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achterblijft bij de verwachtingen en op die plekken niet voldoet aan wettelijke eisen. Op zijn vraag of het college dit beeld herkent luidt het antwoord dat name bij de oudere scholen, die van voor 2000, waar men afhankelijk is van het oppervlak aan te open ramen,  de in het artikel genoemde problemen herkenbaar zijn. Bij nieuwere scholen waar sinds het toepassen van het Programma van Eisen ‘Frisse Scholen’ de ventilatie in de schoolgebouwen sterk is verbeterd, kunnen ventilatieproblemen optreden. Deze installaties zijn complex en vragen om vakkundig onderhoud en inregelen voor een goed binnenklimaat. Ook het aantal leerlingen in de klas is hierbij van belang. Het is aan de schoolbesturen hier goed op toe te zien, aldus het college. Rob Duiven: ‘Een eerlijk antwoord van het college, waaruit blijkt dat men, terecht, het belang van een goede luchtkwaliteit in de klas onderkent. Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn immers gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk’.

De kosten voor de jeugdzorg rijzen al jaren de pan uit. De VVD heeft daarvoor al diverse maken de noodklok geluid. De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft samen met de rekenkamercommissies van de gemeente die gebruikmaken van de dienstverlening van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben in de ontwikkeling van de kosten. VVD-raadslid Robbert Morée: ‘In de reactie van het college op het rapport staat niets over de effectiviteit van het instrumentarium en hoe het college er voor gaat zorgen dat de maatschappelijke inzet op jeugd leidt tot het doel: het verbeteren van de geestelijke gezondheid en weerbaarheid van de jeugd, zonder dat de financiering daarvan permanent ontspoort’. Een VVD-amendement om het college daarom op te dragen om per instrument of interventie gegevens te verzamelen, zodat integraal inzicht bestaat over de effectiviteit van de ingezette instrumenten en interventies, werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. 

Op 16 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de coronapas voor horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Het is de bedoeling dat de horeca het bezit van een coronapas per 25 september zelf gaat controleren. Daarover is er bij met name horeca-ondernemers onrust ontstaan. Wel heeft het kabinet aangekondigd geld vrij te maken voor gemeenten zodat zij extra toezichthouders kunnen inzetten voor handhaving van coronatoegangsbewijzen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils stelde hierover in de raadsvergadering van 21 september mondelinge vragen aan burgemeester Michel Bezuijen: ‘Ik wilde weten of de burgemeester bereid is om te kijken of de tijdelijke middelen bedoeld om de coronapas te handhaven kunnen worden ingezet als compensatiemiddel voor ondernemers die netjes controleren op de coronapas, bijvoorbeeld middels een subsidie voor de inhuur van beveiligers’. Het antwoord was positief: de tijdelijke middelen kunnen daar in beginsel voor worden ingezet. Hoe dat precies wordt geregeld is echter nog niet duidelijk.

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gaan samen verder op de bestaande locaties. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft gaat zelfstandig door. De drie ziekenhuizen blijven samenwerken in het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, Hartcentrum in Den Haag en Prostaatkankercentrum in Delft. Zo luidt het voorgenomen besluit van het RHG-bestuur in het kader van de ontvlechting van de drie ziekenhuizen. ‘Dat is goed nieuws! Een grote stad als Zoetermeer moet altijd beschikken over een ziekenhuis’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het aanbieden van zorg wordt steeds specialistischer en dus is de samenwerking tussen ziekenhuizen is dus logisch. Gelukkig dat de ontvlechting van de RHG-groep dat niet in de weg staat. Ook het voortbestaan van het spiksplinternieuwe Orthopedisch Centrum in Zoetermeer komt daarmee niet in het geding'.

Maandag 13 september stond een ogenschijnlijk saai onderwerp op de commissie-agenda: het Raadsvoorstel Investeringsmiddelen investeringsfonds huidige bestuursperiode. Niets is minder waar. Dit raadsvoorstel gaat over het bepalen hoeveel geld er uit het Eneco-investeringsfonds van € 60 miljoen in 2021 en 2022 gehaald kan en mag worden om plannen te financieren. Het college stelt voor een bedrag van € 15 miljoen te reserveren. Er moeten dan wel voor concrete plannen concrete raadsvoorstellen worden gemaakt die voldoen aan het in juni door de raad vastgestelde Afwegingskader van het investeringsfonds Fonds Zoetermeer 2040 .VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander dat in beginsel alle plannen worden gekoppeld aan de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, zoals de VVD dat in juni ook in het debat over de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 heeft bepleit. Het raadsvoorstel pleit daar ook voor maar het is goed om dat steeds te bevestigen’.

Op 5 september was VVD-raadslid Jeffrey van Gils te gast in het KRO-NCRV radio-programma Pointer op Radio 1. Onderwerp van gesprek was het tekort woningen, in het bijzonder aan sociale huurwoningen in Nederland. Jeffrey van Gils: ‘Ook Zoetermeer heeft hiermee te kampen. De Zoetermeerse VVD hamert daarom voortdurend op de noodzaak in onze stad meer woningen te bouwen. Niet alleen sociale woningen, maar ook woonruimte voor andere doelgroepen. Ook het rapport Louter heeft vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Terecht wordt dus in de nieuwe Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 gestreefd naar het vergroten van de concurrerende woonaantrekkelijkheid door het creëren van een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod’.

In de lokale media zijn vrijdag 3 september berichten verschenen die erop leken te wijzen dat het college besloten had dat, op verzoek van het rijk, in Zoetermeer noodopvang gerealiseerd zou worden ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen. Naar aanleiding van de persberichten heeft de VVD gelijk mondelinge vragen aangekondigd. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De opvang van vluchtelingen, bouwen van een AZC of extra huisvesting van statushouders zijn gevoelige zaken waarover de inwoners zich heel terecht zorgen maken wat dit voor hen en de samenleving gaat betekenen. Dit soort onderwerpen moet in de gemeenteraad besproken kunnen worden. Waarom moest de raad daarom dit bericht uit de krant vernemen?’.

Niet helemaal een verrassing, want omdat zich voor de deadline voor het aanmelden van kandidaten op 7 juni 12.00 uur geen tegenkandidaten hadden gemeld, kon het lijsttrekkerschap van de Zoetermeerse VVD Jan Iedema eigenlijk al niet meer ontgaan. De regels vereisen echter wel een formeel besluit van de Ledenvergadering. En dat besluit viel op woensdag 1 september 2021: met algemene stemmen werd Jan Iedema op het VVD-schild gehesen. Met een bos bloemen van VVD-voorzitter Dick Faas werd de benoeming bezegeld. Er werden nog meer besluiten genomen. Ook het Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 werd door de Ledenvergadering aangenomen evenals de definitieve groslijst met de verkiesbare kandidaten. Op 5 oktober wordt de kandidatenlijst vastgesteld en wordt de line-up duidelijk waarmee lijsttrekker Jan Iedema campagne zal gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.

Vlak voor de zomer besloot de gemeente om vanaf 2022 niet meer toe te staan dat elektrische auto’s mogen worden opgeladen met een laadkabel die over de stoep loopt. Maar waarom dit nu ineens niet meer mag is onduidelijk, de Zoetermeerse VVD heeft daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur. Als het aan de gemeente ligt moeten alle elektrische auto’s straks op eigen terrein of bij een laadpaal worden opgeladen. Uiteraard geen probleem als je een eigen oprit hebt, maar veel Zoetermeerders parkeren in de openbare ruimte. Zij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een laadpunt aan de gevel en zonnepanelen op het dak zodat zij de auto voor de deur op een openbare parkeerplaats kunnen opladen. Dat mag dus over 4 maanden niet meer. 'Als overheid moet je maatschappelijke problemen oplossen, maar ik vraag me oprecht af wat het probleem nu is. In de 3,5 jaar dat ik woordvoerder Verkeer en Vervoer ben heb ik nog geen één klacht ontvangen over laadkabels op de stoep. Wel al meerdere over de openbare laadpalen in de stad. We moeten ons dan ook afvragen of we nu niet iets te ambitieus zijn', aldus Jeffrey van Gils, raadslid voor de VVD.

In Nederland blijft de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achter bij de verwachtingen en voldoet die op plekken niet aan wettelijke eisen, aldus een bericht daarover in het Algemeen Dagblad van 23 augustus. In het primair onderwijs zou slechts 33 procent van het onderwijspersoneel de ventilatie momenteel op orde vinden, in het voortgezet onderwijs 34 procent en in het mbo 23 procent. En maar liefst 80 procent van de scholen zou een slecht binnenklimaat hebben. Reden voor de VVD om schriftelijke vragen te stellen over de actuele situatie in Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk, zeker gelet ook op de nog steeds voortdurende zorgen over Covid-19’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. Gesteld wordt door de AP dat technologie kan helpen om problemen op te lossen en de stad leefbaarder en veiliger te maken maar dat er wel aandacht voor de rechten, vrijheden en privacy van burgers moet zijn. De Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer naar het oordeel van het college voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander van het samen met de inwoners en ondernemers zoeken naar en benutten van innovatieve, slimme oplossingen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van onder meer de leefbaarheid, vitaliteit, mobiliteit en gezondheid, mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden’.

‘Een beetje inburgeren bestaat niet’, aldus Rob Duiven, VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op het onderwerp invoering van de nieuwe inburgeringswet tijdens het debat in de gemeenteraad op 12 juli 2021: ‘Ingeval het beschikbare budget onverhoopt onvoldoende blijkt, dan mag dat niet te koste gaan van de kwaliteit van de inburgering’.  In de commissie Samenleving op 5 juli had hij al richting het college aangegeven dat de omvang van het van rijkswege beschikbare budget, kaderstellend moet zijn voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2022. Om beide punten -budget en kwaliteit- stevig in het raadsbesluit te verankeren heeft de VVD, met de fracties van Zó! Zoetermeer, LHN, Zoetermeer Vooruit en CU/SGP als mede-indieners, een amendement ingediend dat met een nipte meerderheid door de raad werd aangenomen.

Op 12 juli debatteerde de gemeenteraad over de actualisatie van het Zoetermeerse veiligheidsbeleid. Om de vier jaar stelt de raad de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer vast. Burgemeester Michel Bezuijen heeft tijdens zijn eerste raadsvergadering in Zoetermeer van 12 oktober 2020 de raad toegezegd de huidige, in 2018 door de raad vastgestelde kadernota tussentijds te actualiseren. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is tevreden met de bijgestelde kadernota. Met deze actualisatie kan Zoetermeer beter inspelen op actuele veiligheidsontwikkelingen. Een must, want de recente incidenten met steekwapens in Zoetermeer laten de aandacht voor veiligheid niet mag verslappen’.

VVD-raadslid Vivianne van Yperen heeft per 2 juli 2021 haar tijdelijk ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad van Zoetermeer vanwege haar zwangerschap en bevalling. De voorzitter van het centraal stembureau heeft VVD-commissielid Sabin Jahan benoemd als tijdelijke opvolger van Vivianne. De gemeenteraad stemde op 12 juli unaniem in met de toelating van het benoemde tijdelijke raadslid tot de raad. De benoeming van Sabin geldt tot en met 22 oktober 2021. Dan keert Vivianne weer terug in de raad.