Log in op Mijn VVD

Het veiligheidsbeleid in Zoetermeer wordt geactualiseerd, met onder meer meer aandacht voor de leefbaarheid in buurten, woonoverlast en het versterken van de handhaving. De VVD steunt deze actualisatie maar maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit ervan. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid Jeffrey van Gils: ‘We werken nu met veel tijdelijke budgetten in het veiligheidswerkveld, die lopen eind 2022 af, maar de problemen waar we tegenaan lopen stoppen dan niet. Die vragen dus om een consequente en structurele aanpak.’

Vol trots draagt de Zoetermeerse VVD Jan Iedema voor als de kandidaat-lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De deadline voor het aanmelden van tegenkandidaten verstreek 7 juni 12.00 uur en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus op 1 september aanstaande zal Jan’s lijsttrekkerschap officieel bevestigd worden in de ledenvergadering. Jan Iedema is op dit moment wethouder op het gebied van onder andere economie en onderwijs. Voorzitter Dick Faas beschrijft Jan als een energieke en geboren leider die een ruime politieke ervaring combineert met een open en vriendelijk karakter. Jan reageert enthousiast op de voordracht: 'Het is een eer en een genoegen om de lijst te mogen aanvoeren. Na de zomer worden ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD bekend gemaakt, waarin onze plannen voor de komende jaren staan. Ik kijk ernaar uit om in de komende campagne de kar te mogen trekken!'

Maandag 5 juli besprak de commissie Samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel over het in werking treden van de nieuwe Inburgeringswet. Vanaf 1 januari 2022 gaat een nieuwe Wet inburgering 2022 van kracht. Het huidige inburgeringsstelsel gaat met de nieuwe wet volledig op de schop. De regie komt bij de gemeente en de inburgering start op de dag dat de gemeente weet wie als inburgeraar naar Zoetermeer komt. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘Door deze regierol bij de gemeente te leggen kan deze ‘een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein’. En de uitvoeringslasten worden gedekt uit het gemeentefonds en doen geen beroep op de middelen van de gemeente, zo staat in de toelichting op het raadsbesluit. Waar hebben we dit eerder gehoord?’, was zijn kritische constatering refererend aan de perikelen rond de rijksbijdragen voor de jeugdzorg en wmo.

Maandag 28 juni heeft de gemeenteraad in het voorjaarsdebat niet alleen de Perspectiefnota vastgesteld heeft ook ingestemd met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen. Het afwegingskader beschrijft wanneer, op basis van welke overwegingen en met welke doelen de Eneco-middelen ingezet kunnen worden. VVD-fractievoorzitter en –woordvoerder Rob Duiven: ‘Het Afwegingskader is een belangrijk instrument om tot een verstandige en evenwichtige besteding van de eenmalige Eneco-middelen te komen. Met de recent vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 beschikken we over een stevig, integraal, analytisch en inhoudelijk goed doorwrocht fundament. Met het Afwegingskader Investeringsfonds Eneco-middelen beschikt Zoetermeer over een robuust instrument om de beschikbare financiële middelen hier gericht en goed renderend voor in te zetten’.

Op maandag 28 juni heeft de Zoetermeerse gemeenteraad ingestemd met de Perspectiefnota 2022 waarin de doorgaans de nieuwe politieke lijnen staan vermeld voor het komende jaar en waarop de begroting voor dat volgende jaar zal worden gebaseerd. Doorgaans, want ook dit jaar presenteerde het college een beleidsarme nota. VVD-fractievoorzitter en -woordvoerder Rob Duiven verwoordde het zo: ‘Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2022 gaat het om het beteugelen van een meerjarig oplopend structureel financieel tekort. Een financiële reeks die als een steeds zwaarder wordende molensteen om de nek van de gemeente hangt. In de toelichting op de Perspectiefnota wordt dat met gevoel voor understatement genoemd dat de ‘financiële vertreksituatie niet gunstig is, maar wel onzeker’. Dit klinkt als ‘de remmen van de auto zijn is slechte conditie, maar we weten we op dit moment wel dat het onzeker is of ze het straks doen’. Dit onzekere financiële perspectief dient zich aan als een dilemma, zeker in het licht van een gewenste structureel en reëel sluitende begroting dit najaar, waar de VVD voorstander van is’.

De VVD steunt de nieuwe Omgevingsvisievisie Zoetermeer 2040 zoals die maandag 14 en 21 juni 2021 door de raad is besproken en vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en portefeuillehouder stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘De Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is hèt antwoord op hetgeen het rapport Louter vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze zichtbaar heeft gemaakt. Ik heb toen gesteld dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Deze visie op de stad zet de lijnen uit om die trend te doorbreken’. VVD-wethouder Jan Iedema die de visie Zoetermeer 2040 in zijn portefeuille heeft, kon daarom ook met tevredenheid terugkijken op de raadsbehandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 die onder zijn auspiciën tot stand is gekomen.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven lichtte in het Resultatendebat op 31 mei 2021 twee zinnen op uit de jaarstukken over 2020 waarin hij vond dat gemeentefinanciën goed waren samenvat: Gesteld wordt dat het structureel begrotingsbeeld onverminderd negatief blijft. Een incidentele meevaller is helaas geen oplossing een structureel probleem. ‘Nog steeds, en dus ook in 2020, vormen de hardnekkige tekorten op de wmo en jeugdzorg de hoofdmoot van dat structurele probleem’, zo hield hij de raad en het college voor: ‘Het sociaal domein is nog steeds een moeras van financieel levensgevaarlijk drijfzand waar we liever omheen sluipen. En het zou eigenlijk een innovatieplaats moeten zijn waar tijd, geld en ruimte is om beleidsbarrières te doorbreken en samen met alle betrokkenen te werken aan die zo veel benoemde en geroemde 'bedoeling'.

In het Algemeen Dagblad van 25 mei 2021 wordt melding gemaakt dat veel knoppen bij verkeerslichten helemaal niet in verbinding staan met het stoplicht. Deze ‘placebo-knoppen’ zijn vooral bedoelt om voetgangers en fietsers het gevoel te geven men controle heeft over wat er gebeurt. In sommige gevallen zijn de knoppen voor fietsers overbodig geworden omdat er overal lussen in de weg liggen die fietsers kunnen detecteren. Voor VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aanleiding schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Zijn er in Zoetermeer ‘placeboknoppen’ zoals in het artikel is toegelicht, en zo ja, wat is de reden dat van dergelijke knoppen gebruik wordt gemaakt in Zoetermeer?’, zo wil hij van het college weten.

De nieuwe cultuurvisie 2030 heeft tot doel (in ambtelijke beleidstaal): het versterken van het culturele vermogen van de stadscultuur van Zoetermeer, het wonen in Zoetermeer aantrekkelijk te maken en de samenleving te versterken door culturele aanbod te bestendigen en vergroten. In thema’s en programmalijnen wordt in de uitwerking van dit doel voorzien. VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Thera Hoekstra: ‘Focus is nodig om dit doel te bereiken en focus is nu precies wat er enigszins mist in dit raadsvoorstel. De acht programmalijnen bedienen binnen Zoetermeer alles en iedereen, waardoor niemand er tegen kan zijn, maar waardoor ook niemand er echt baat bij heeft, ook de stad niet. Dit is de kool en de geit sparen’.

Een mooi succes voor VVD-wethouder Marc Rosier: maandag 17 mei ging de gemeenteraad officieus akkoord met de plannen voor de inrichting van het Entreegebied. Officieus want de stemming vindt later door middel van een zogenaamde briefstemming plaats omdat de raad digitaal vergadert. Maar afgaande op de reacties van de fracties kan worden aangenomen dat de plannen op een stevige meerderheid in de raad mogen rekenen. VVD-raadslid en woordvoerder Jeffrey van Gils: ‘De woningnood in Zoetermeer blijft groot, daarom moeten we bouwen en De Entree, onze nieuwe stadswijk langs de Afrikaweg gaat daaraan de grootste bijdrage leveren. Er is daarover vanaf het begin met inwoners gesproken en die hebben samen met de raad de eerste kaders gegeven voor een nieuwe leefbare, moderne en duurzame stadswijk met een gezonde mix aan woningen, voor starters, gezinnen en empty nesters’.

De Zoetermeerse VVD ging op woensdag 14 april voor de derde maal digitaal in gesprek met Ondernemend Zoetermeer. Dit keer lag de focus op de Zoetermeerse horeca-ondernemers die sedert het begin van de Corona-crisis zwaar getroffen zijn. Helaas was vangwege het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen VVD minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ‘t Wout op het laatste moment verhinderd. Zijn plaats werd ingenomen door VVD Kamerlid Thierry Aartsen die, net als in april 2020, namens de landelijke politiek antwoord kon geven op een uiteenlopende reeks van vragen en opmerkingen. Voor de lokale invalshoek was Wethouder Jan Iedema aanwezig en VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Jeffrey van Gils. Naast actuele en acute zorgen kwamen ook diverse ideeën en suggesties naar boven over de periode na Corona om Zoetermeer voor wat betreft uitgaan en bruis weer in beweging te krijgen. Voor de Zoetermeerse inwoners, door Zoetermeerse ondernemers!

Burgemeester Bezuijen heeft tijdens het raadsdebat over de veiligheidssituatie op 12 oktober 2020 de raad toegezegd het veiligheidsbeleid te actualiseren. Maandag 12 april besprak de commissie samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad de concept-actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer. Hierna volgt de participatieprocedure waarin de veiligheidspartners (denk aan het Openbaar Ministerie, en de politie) hun zienswijze kunnen geven, gelijktijdig met het ter inzage leggen voor iedereen die wil reageren. Deze termijn loopt tot 2 mei 2021. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid in de VVD-fractie Jeffrey van Gils: ‘Er worden een aantal terechte punten aangehaald in de concept-actualisatie, zoals de inzet op preventie en de persoonsgerichte aanpak. Dat klinkt goed, maar gaat het ook goed?  Ik heb daarom de burgemeester gevraagd om aandacht te houden voor de effectiviteit van het beleid. De VVD vindt dat veiligheid en de effectiviteit daarvan een duidelijke plek in de begroting en dus de P&C cyclus verdient. De huidige passages zijn namelijk vrij kaal en geven onvoldoende inzicht in hoe het ervoor staat met de veiligheid.

Op maandag 12 april besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel met de plannen voor De Entree. Dit was niet de eerste keer dat de raad zich bezighield met de nieuwe wijk. Deze keer ging het over de wijze waarop de ambities uit het eerder vastgestelde Masterplan De Entree waren verwerkt naar concrete ontwikkelkaders en kwaliteitsmaatregelen. Fractievoorzitter Rob Duiven voerde namens de VVD het woord: ‘Vorig jaar in het voorjaarsdebat vroeg de VVD vanwege de enorme woningnood niet verslappen in de ambitie in Zoetermeer te blijven bouwen. De motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer' onderstreepte die noodzaak nog eens. Goed dus te kunnen constateren dat het tijdens Corona-crisis lukt om met de ontwikkeling van 4500 woningen in De Entree aan de stad toe te voegen, op tempo te blijven’.

Op 10 maart stelde de Zoetermeerse VVD vragen over deelname van Zoetermeer aan het voorgestelde 'deltaplan' om de sociale problematiek in kwetsbare wijken aan te pakken. Er zijn namelijk grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken. In het antwoord op de vraag of het college bereid is te onderzoeken of Zoetermeer zich bij het initiatief en oproep kan aansluiten staat dat het college nader onderzoek hier naar gaat doen en de raad zo spoedig mogelijk zal informeren over de uitkomst. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Ik ben verheugd te kunnen constateren dat  het college de opvatting van de VVD deelt dat de gemeente zich actief moet opstellen als het gaat om het benutten van de mogelijkheden tot (extra) financiële ondersteuning vanuit het Rijk en dat het nu actief onderzoek gaat doen naar de kansen en mogelijkheden'.

Op de Algemene Vergadering van het Lokaal Netwerk van de VVD in Zoetermeer is Dick Faas gekozen als voorzitter. Dick is in het dagelijks leven commercieel en operationeel eindverantwoordelijk bij Entranz B.V. in Zoetermeer. Dit is een softwarebedrijf voor de evenementindustrie waar hij medeoprichter van is. Dick Faas: 'Als VVD'er is het ondernemerschap op een of andere manier dus nooit ver weg. Ik vond het al leuk om processen, procedures en organisaties op te bouwen en te verbeteren, maar met de vrijheden en de verantwoordelijkheden van het ondernemerschap erbij, zijn mijn werkdagen er nog veel leuker geworden.  Ik zet mij graag de komende periode in als voorzitter van de Zoetermeerse VVD'.

De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Natuurlijk zijn er ook sectoren waar de impact van de maatregelen zich minder laat voelen, maar sectoren als de horeca, retail, evenementen, en contact beroepen, worden zwaar getroffen. Dat zijn juist ook die sectoren waar een 1½ meter-samenleving lastig of zelfs helemaal niet is te realiseren. De lokale VVD'ers willen alles bespreekbaar maken om de ondernemers in de stad te helpen, zoals het hele Marktplein benutten als horeca terrein, waarover de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

Met de komst van stadswijk Entree krijgt ook het stationsgebied bij de Mandelabrug een complete make-over. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd om verder te bespreken, verwacht wordt dat er in mei besluiten kunnen worden genomen. VVD-wethouder Marc Rosier: 'De Entree profiteert optimaal van de ligging binnen Zoetermeer, maar zeker ook van de centrale ligging in en goede aansluiting op de Randstad. Entree is een stadswijk waar onder andere het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer centraal staat. Daar hoort een goed bereikbaar OV-knooppunt voor de hele regio bij en een aantrekkelijk stationsgebied waar het prettig verblijven is'.

De stembureaus zijn gesloten, Nederland heeft op 17 maart gestemd. De VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met de winst van de VVD zijn Nederland en Zoetermeer weer een stukje liberaler geworden. Een stevige steun in de rug voor het beleid en de aanpak van de VVD, landelijk èn lokaal. Tegelijk zie je dat Nederland ook deels versplinterd stemt en daar is voor ons ook werk aan de winkel. We zijn een echte volkspartij en we zijn er graag voor iedereen. Nu begint het proces van formeren en verdelen van het geld. Zoetermeer is het meest representatief voor Nederland dus het nieuwe kabinet kan bij ons te rade. Voor meer geld naar de gemeenten. Voor bouwen, veiligheid en weer versterken van de economie. Samen sterker verder!'.

Op maandag 15 maart sprak de gemeenteraad over het startdocument over de Transitievisie Warmte. Het aardgasvrij maken gaat bijna iedere inwoner en ondernemer merken. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Jan Willem Schotel: ‘Het zal een giga-operatie zijn die bijna elke woning, bijna elk pand in de stad zal betreffen. En aan deze uitdaging voegen we nog een paar extra toe: de operatie moet uiterlijk 2040 afgerond zijn en de transitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Haalbaar en betaalbaar voor eigenaren zowel als voor bewoners en huurders. De vraag is: hoe realistisch is die doelstelling?’.

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is en we nog steeds zo veel mogelijk thuis blijven, ziet De Zoetermeerse VVD toch positieve signalen rondom de vaccinatiecampagne, de besmettingsaantallen en de bezetting in de ziekenhuizen en op de IC’s. Daarom is het ook nu tijd om weer goed te kijken naar de verschillende corona maatregelen. Reden dus ook om na te denken over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de horeca ondernemers om hun buitenterrassen weer te kunnen openen, liefst al vanaf eind maart. De VVD roept daarom het college op mee te denken over mogelijkheden om zo goed mogelijk samen met horeca- en andere ondernemers te bezien wat er allemaal nodig is om de zomermaanden zo winstgevend mogelijk door te komen. Dat betekent eerst en vooral ook luisteren naar de ondernemers zelf die vaak prima plannen en ideeën hebben. Het betekent ook dat serieus moeten worden gekeken kijken naar maatwerk en naar de minder vanzelfsprekende alternatieven die zullen worden aangedragen. De nood is hoog, en vraagt iets extra’s van de politiek. De VVD is bereid om daarvoor buiten de gebaande lijnen te gaan bijvoorbeeld door te willen kijken of het hele marktplein een terras kan worden en in winkelcentra ruimte komt voor meer terrassen.

Er zijn grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. Het gaat om ruim een miljoen inwoners bij wie de problemen zich opstapelen, aldus de vijftien burgemeesters. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken'.

Op maandag 8 maart behandelde de commissie Samenleving het agenderingsverzoek over de wijze waarop in Zoetermeer de participatie (tot voor kort samenspraak genoemd) plaats vindt bij met name binnenstedelijke woningbouwprojecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra, binnen de VVD-fractie portefeuillehouder participatie: ‘Het is belangrijk dat de inwoners bijtijds worden meegenomen in de plannen. Dit is een moeilijke balans: zowel te vroeg als te laat informeren leidt tot vermijdbare discussies. Door goed te informeren over de plannen en het proces creëren we een groter draagvlak en door de inzichten die omwonenden delen, wordt de gemeenteraad voorzien van waardevolle input zodat verstandige besluiten genomen kunnen worden'. 

‘Als je het doet, dan moet je het goed doen’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven over de vraag hoe en wanneer het referendum over het nieuwe afvalbeleid in Zoetermeer zou meten plaatsvinden. De Zoetermeerse VVD is daarom voorstander om het referendum samen te laten vallen met komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de VVD wil dat referendum goed wordt voorbereid, volgens de geldende regels, en dat kost tijd, bijvoorbeeld om de vraagstelling scherp te formuleren, de informatie- en communicatie naar inwoners goed in te richten en nog veel meer. 'Bovendien, hoe hoger de opkomst bij het referendum, hoe representatiever en overtuigender de uitkomst is', aldus Rob Duiven: 'De ervaring leert namelijk dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen veel hoger zijn dan bij apart georganiseerde referenda'.

Samen sterker verder. Ook na de crisis weer samen aan de slag, indachtig ook de titel van het VVD-verkiezingsprogramma. De samenvatting van het verkiezingsprogramma vind je hier. Op maandag 8 maart, vanaf 19.30 uur kan je daarover in gesprek met VVD-minister Stef Blok. Stel je vragen voor of tijdens de door de Zoetermeerse VVD georganiseerde interactieve livestream via Facebook Live. Stef Blok was onder meer fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Wonen en Rijksdienst, van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment minister van Buitenlandse Zaken in het demissionaire kabinet Rutte.

In het kader van de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezing op 17 maart vond er op donderdag 25 februari een geslaagd, interactief Facebook Live Event plaats. Tweede Kamerlid en nummer 5 op de VVD kandidatenlijst Dilan Yesilgoz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils vragen beantwoordden vragen over hoe Nederland en Zoetermeer nog veiliger gemaakt kunnen worden. Via de chat ontvangen vragen van de deelnemers aan de livestream werden door moderator Lisette Meijer ingebracht. De vragen hadden onder meer betrekking op de aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast, wat de rol van de ouders of opvoeders hierbij hoort te zijn en wat preventie kan bijdragen. Maar er waren ook vragen over het aanpakken van het tekort aan politieagenten, de aanpak van lachgas, experimenteren met wijkrechtbanken zoals in Eindhoven gebeurd. Kortom, een reeks van thema's passeerde de revue waarin ook duidelijk werd dat veel landelijke onderwerpen relevant zijn voor Zoetermeer en omgekeerd. Voor na de Corona-tijd is dan ook de afspraak gemaakt dat Dilan op werkbezoek komt naar Zoetermeer om hier verder over te spreken. Heb je de livestream gemist? je kan hem via deze link bekijken. Vragen naar aanleiding van de livestream Dilan of de Zoetermeerse VVD? Je kunt hen bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Zo heet het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op woensdag 3 maart kan je daarover in gesprek met VVD Tweede Kamerlid en nummer 4 op de VVD kandidatenlijst, Bente Becker. Bente zit sinds 2017 in de Tweede kamer en is binnen de VVD-fractie belast met onder meer de portefeuilles integratie en inburgering, vreemdelingenzaken en internationaal migratiebeleid. Het Online Event wordt samen met de VVD Pijnacker-Nootdorp georganiseerd en is op 3 maart vanaf 19.30 uur te volgen via Facebook Live. Heb je vragen  over  of ideeën voor het nieuwe verhaal van de VVD, over nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event .

Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen wij wel ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dankzij onze politie en inlichtingendiensten is Nederland een van de veiligste landen ter wereld. Onze geweldige agenten en andere hulpverleners verdienen onze volledige steun. Criminelen pakken we keihard aan. Zij moeten weten dat ze in Nederland vroeg of laat worden opgepakt en streng worden gestraft. Deze en andere standpunten over het thema Veiligheid en Recht staan in het verkiezingsprogramma van de VVD 'Samen aan de slag'. Op donderdag 25 februari discussiëren VVD Tweede kamerlid en nummer 5 op de kandidatenlijst Dilan Yeşilgöz-Zegerius, VVD Zoetermeer fractievoorzitter Rob Duiven en VVD Zoetermeer raadslid Jeffrey van Gils over het thema veiligheid in het online event via Facebook Live. Heb je vragen of ideeën over hoe we Nederland en Zoetermeer nog veiliger kunnen maken? Stel ze vooraf of tijdens het Online Event. Je kunt je hier voor dit event aanmelden. 

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe inburgeringswet van kracht. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Door de regierol bij de gemeente te leggen kan deze een betere en slimmere verbinding leggen tussen de inburgering en  de andere wettelijke taken in het sociaal domein: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo 2015 en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  Veel nieuwkomers maken gebruik van een of meerdere voorzieningen op grond van deze wetten. De voorbereidingen op de invoering zijn gaande, zo laat de gemeente weten op vragen van de VVD: vooralsnog verloopt dit volgens het tijdsschema. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd wordt betrokken, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders. Een voorstel voor de raad zal daarom uiterlijk in het tweede kwartaal op de agenda staan. Hierbij wordt ook het advies van de Adviesraad Sociaal Domein mee genomen’.

Maandagavond 15 februari stond de Zoetermeerse gemeenteraad voor de keuze: gaat we door met het oplossen van de woningnood of stoppen we onmiddellijk met alle bouwprojecten in de stad? Dat laatste eiste de PDvZ in een motie die kort voor de aanvang van de vergadering met de andere raadsfracties was gedeeld. Omdat de motie ‘vreemd van de orde van de dag’ was volgde er geen debat en moesten de fracties volstaan met een stemverklaring. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De behoefte aan meer woningen in Zoetermeer is groot. De VVD heeft daarom als prioriteit: bouwen: veel bouwen en sneller bouwen. Het acuut stilleggen van alle bouwprojecten is daarom niet noodzakelijk en vanwege de woningnood ook niet in het belang van Zoetermeer’. De motie werd met 1 stem voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Woensdagavond 10 februari is de Zoetermeerse VVD in gesprek gegaan met Zoetermeerse ondernemers werkzaam in de contactberoepen branche. De avond stond in het teken van inzicht krijgen in wat er allemaal speelt als gevolg van de aanhoudende lockdown en sluiting van winkels en zaken en wat dit betekent voor het dagelijkse leven van deze groep ondernemers. Voor de VVD namen raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, fractiemedewerker Senada van Makkelenberg en wethouder economie Jan Iedema aan het gesprek deel. Het gesprek tussen de ondernemers kwam snel op gang en er werden veel herkenbare situaties met elkaar gedeeld.
 

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke regierol in de uitvoering van de wet. Gemeenten kunnen daarmee in het nieuwe stelsel keuzes maken in de uitvoering die rekening houden met lokale omstandigheden. Gemeenten ontvangen straks ook structureel budget om de taken van de nieuwe wet uit te voeren. Op dit moment is de IND ook bezig de achterstanden in asielaanvragen weg te werken. Dit leidt tot een piek in het aantal statushouders dat moet inburgeren en worden gehuisvest. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Ik wil daarom graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorbereidingen van de gemeente Zoetermeer op de invoering van het nieuwe stelsel van inburgering. Verder heb ik gevraagd wanneer en op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken gaat worden bij het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien van de voorbereidingen op en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering’.

Maandag 1 februari stond in de commissie Stad het Raadsvoorstel Jaarschijf 2021 Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 op de agenda. VVD-raadslid Jeffrey van Gils was positief over de plannen: ‘We starten in 2021 met de planning naar het veiliger en beter maken van het fietspad in het Van Tuyllpark. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Zoetermeerse VVD die vroeg om de fietsverbinding naar de hockey en andere sportverenigingen te verbeteren. Daar ben ik dus blij mee’. Op zijn vraag wat er precies nu gedaan gaat worden, antwoordde de VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier dat dit in eerste instantie bedoeld is voor het maken en uitwerken van de plannen: ‘In het derde kwartaal is er duidelijkheid over die plannen. Ook dan is er inzicht in de realisatie en de daaraan verbonden kosten’.

‘Het is gezien de recente verhoging noodzakelijk om statushouders tijdelijk te huisvesten’, aldus het Zoetermeers college op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter Rob Duiven. Die had op 18 december gevraagd of het college de opvatting van de minister van BZK deelt dat gemeenten om aan hun taakstelling voldoen statushouders te huisvesten in sobere, tijdelijke huisvesting, zoals verbouwde kantoren of zorgvastgoed, in verplaatsbare woningen of in gemengd wonen projecten. Op eerdere vragen van de Zoetermeerse VVD had het college nog geantwoord dat dat ‘het op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Maar reeds in het persbericht 10 december 2020 luidden de wethouders Wonen in Zuid-Holland de noodklok over stapeling huisvestingsopgaven. De eerste helft van 2021 verdubbelt namelijk naar verwachting de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders ten opzichte van die voor de tweede helft 2020.

Binnen de VVD Zoetermeer is de werkgroep Gemeentepolitiek actief voor leden die geïnteresseerd zijn van politieke onderwerpen op lokaal niveau. Een leuk traject om aan deel te nemen als je meer te weten wil komen over gemeentepolitiek of hierin actief zou willen worden. Dit en nog veel meer is wat het lidmaatschap van de VVD jou biedt! Wil je daar meer over weten of jezelf opgeven? Neem dan contact op met Robin Fries. Ben je nog geen lid van de VVD en toch geïnteresseerd om mee te doen aan de werkgroep Gemeentepolitie? Word dan nu lid van de VVD op: vvd.nl/word-lid.

‘Wat de VVD betreft wordt dus nog in deze bestuursperiode de visie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De Corona-crisis heeft zaken versneld en zichtbaarder gemaakt. Dat is geen reden voor doemdenken, maar wel voldoende reden om snel werk te maken van een visie op Zoetermeer in 2040!’, zo sloot VVD-fractievoorzitter Rob Duiven maandag 18 januari zijn betoog af over het Expertadvies Zoetermeer 2040. Dit expertadvies is ‘een “menukaart’ met handelingsperspectieven gericht op het keren van de neergaande lijn en een wenkend toekomstperspectief voor Zoetermeer’ vorm te geven. De volgende stap is het door het college op te stellen stadsvisie Zoetermeer 2040. Streven is deze visie nog voor het zomerreces van 2021 in de raad te bespreken en vast te stellen.

Op 2 december 2020 heeft het college de schriftelijke vragen beantwoord van de VVD-fractie naar aanleiding van berichten in de media over de verwachte enorme opgave in de huisvesting van statushouders in 2021. Over dezelfde berichten in de media stelde VVD-kamerlid Daniel Koerhuis kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op deze vragen heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vervolgvragen aan het college gesteld over dit thema. Rob Duiven: ‘De minister van stelt onder meer dat het kabinet reeds 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een tiental pilots waarbij wordt geëxperimenteerd met flexibele opvang- en huisvestingsoplossingen en dat in 2021 het kabinet nogmaals 50 miljoen euro zal vrijmaken voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ik wil van het college weten of het van plan is zich volgend jaar aan te melden voor een bijdrage uit de extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder meer voor voorbeeldprojecten die voorzien in de flexibele huisvesting van vergunninghouders en andere doelgroepen’. 

Maandagavond 21 december hebben leden van de Zoetermeerse VVD zich vrijwillig ingezet om de kerstpakketten die de stichting Present elk jaar krijgt van de Vincentius-vereniging weg te brengen naar mensen die dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Allemaal mensen die de stichting Present eerder dit jaar al mochten ondersteunen in het opknappen van hun huis. De stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden de stichting Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Meer hierover is te vinden op www.stichtingpresent.nl.

'Op 19 april 2017 deed ik als spiksplinternieuw lid van de VVD mee aan een sessie over het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD. Thema van de avond: Financiën. Als enthousiaste nieuweling had ik me suf gezocht naar dingen die beter konden op het gebied van financiën en na wat zoeken kwam ik op mijn inbreng van de avond. De belastingtermijnen. I know, exciting!, aldus inmiddels VVD-raadslid Jeffrey van Gils. In Zoetermeer is het namelijk zo dat men de belastingen of in één keer kon betalen of in maximaal 6 maanden. Inwoners betalen dan die 6 maanden het dubbele tarief en de andere 6 maanden van het jaar betaal je dan niets. Jeffrey van Gils: 'Dat vond ik raar, waarom kan dat niet gewoon per maand? Per maand betalen is namelijk niet alleen heel normaal in het bedrijfsleven en bij andere overheden, zoals bijvoorbeeld bij de motorrijtuigen- en loonbelasting, maar het helpt heel veel mensen ook bij het grip houden op hun uitgaven. Na 6 maanden geen afrekening te hebben gezien vergeten veel mensen dat er in maart ook weer de gemeentelijke belastingen aankomen. Dat is zuur, want niet alleen moet je vervolgens 6 maanden dubbel betalen, maar als je er geen rekening mee hield is het geld er misschien wel helemaal niet'.

Op maandag 14 december vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het afvalbeleid. Het verminderen van de hoeveelheid restafval is een opgave die iedere gemeente in Nederland kent, dus ook Zoetermeer. Met 217 kilo restafval per jaar per persoon in 2018 scoort de gemeente Zoetermeer slecht. Het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten ligt voor dat jaar op 165 kilo restafval per persoon per jaar. De Zoetermeerse VVD heeft zich meerdere keren kritische vragen gesteld of nascheiding van PBD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) misschien niet beter werkt dan bronscheiding van dat afval (VVD kritisch over draagvlak beoogd nieuw afvalbeleid). VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘De VVD heeft nog steeds twijfel. Inmiddels keert een hele reeks van gemeenten op de schreden terug van bronscheiding van PBD. Vanwege technologische ontwikkelingen, vanwege veel hogere kosten dan in de prognoses verwacht werden.’.

Op 22 november stelde de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen over overvolle containers en zwerfafval bij milieu-eilanden. De VVD ontvangt namelijk daarover regelmatig klachten van inwoners die geen afval meer kunnen aanbieden en die zich -terecht- groen en geel ergeren aan de rommel en het zwerfvuil. ‘Want vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel in zijn toelichting op de schriftelijke vragen. Het college is het in haar antwoord met de VVD eens dat een schone leefomgeving essentieel is voor de leefbaarheid van de wijken en dat de gemeente met opgeruimde milieu-eilanden het goede voorbeeld moet geven. Jan Willem Schotel: 'Daarom is het goed te horen dat in december de inzamelaars meer ophaalrondes zullen rijden wanneer er meer aanvoer is'.

Op 1 september 2020 stelde het college het bod voor de nieuw te maken regionale woningmarktafspraken vast. In deze afspraken maken negen gemeenten (naast Zoetermeer Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland) afspraken over de voorraad van alle woningen en betaalbare woningen. Een belangrijke doelstelling is de betaalbare woningvoorraad beter te spreiden over de woningmarktregio. Het Zoetermeerse bod omvat een woningbouwprogramma in van 10.686 woningen en 2.920 doelgroepwoningen (circa 27%). Op maandag 8 december vergaderde de commissie Stad over het bod van Zoetermeer over nieuwe woningmarktafspraken. VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD heeft als prioriteit: bouwen: veel bouwen, sneller bouwen. Want 27% sociale woningbouw van 100 nieuwe huizen is minder dan 27% sociale woningbouw van 1000 huizen'.

Interview met VVD-wethouder Marc Rosier in VNG Magazine nummer 19, 4 december 2020. Gemeenten zitten in zwaar weer nu de financiële tekorten blijven oplopen. Zo ook Zoetermeer, waar jaarlijks een tekort van vijftien miljoen leidde tot een pakket van 112 bezuinigingen. Wethouder financiën Marc Rosier wordt er moedeloos van. Een rondgang langs plekken die het meest zijn getroffen. ‘Sinds 2012 zijn we in Zoetermeer volcontinu aan het bezuinigen’, zegt wethouder Marc Rosier (VVD). ‘In eerste instantie door alle extra’s weg te bezuinigen, maar sinds 2017 ook door te snijden in het openbaar gebied en door de jeugdkosten onder controle te houden. De nieuwe taken rond de Wmo en de jeugdzorg die we erbij kregen en de korting die we in dat verband accepteerden, maakten het er niet eenvoudiger op. Het vet was er inmiddels wel af en wat we ook deden, de tekorten bleven oplopen. Inmiddels is de grens bereikt.’ Rosier windt er geen doekjes om. ‘Zoetermeer heeft echt het matje bereikt van het aantal bezuinigingen dat een stad aankan. Gaan we nog meer korten, dan maken we dingen echt kapot. Dan zak je als stad door je basis en gaan mensen onder de armoedegrens leven. Want helaas is het vooral die groep die het zwaarst onder de bezuinigingen lijdt.

Begin november stelde de VVD schriftelijke vragen aan het college wat de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Zoetermeer in 2021 zijn op de beschikbaarheid van woonruimte in Zoetermeer, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Het college stelt in haar antwoord dat ‘Het [is] op dit moment nog niet duidelijk is of onze gemeente de extra taakstelling aankan’. Wel is het duidelijk voor het college dat corporaties de toename van de taakstelling in het eerste half jaar van 2021 niet volledig kunnen opvangen. Er is dus behoefte aan alternatieve huisvesting voor sociale huur maar op dit moment is die alternatieve huisvesting nog niet geregeld. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Een duidelijk maar tegelijkertijd ook alarmerend antwoord. De taakstelling is voor de eerste helft van 2021 vastgesteld op 96 statushouders, terwijl de taakstelling voor heel 2020 maar 85 statushouders betrof. Kortom, meer dan een verdubbeling al in de eerste helft van 2021. Ik ga er vanuit dat het college de ernst en urgentie nu goed onder ogen ziet en snel actie gaat ondernemen’.

Regelmatig ontvangt de fractie van de Zoetermeerse VVD meldingen dat het op plekken in onze stad vaak mis is bij milieu-eilanden. Dit weekend betrof het Oosterheem, Noordhove en Seghwaert. Afval dat men niet kwijt kan omdat de containers vol zijn wordt dan maar naast de containers geplaatst. Dit ziet er niet alleen kwalijk uit, maar het leidt ook tot zwerfvuil en verrommeling. Vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W. 'Het wordt onze inwoners wel erg lastig gemaakt om hun afval te scheiden als de containers bij de milieu-eilanden al niet op tijd worden geleegd', stelt VVD-raadslid Jeffrey van Gils, daarbij verwijzend naar de recente plannen van het college over aanpassing van het afvalbeleid. In vragen aan het college stelt de VVD voor om in de komende feestmaand extra ophaalrondes uit te voeren: 'Goed voorbeeld doet immers goed volgen'.

Kom praten met ons! Tijdens het (digitale) spreekuur in 2021 hebben wij een thema waarover u met ons in gesprek kunt. Bijvoorbeeld over wonen, ondernemen, onderwijs, veiligheid, WMO, jeugdzorg, afvalbeleid, cultuur, energietransitie, armoedebeleid, omgevingsonderhoud. etc.. U kunt natuurlijk ook uw eigen onderwerp inbrengen. Als u het onderwerp van te voren aangeeft dan kunnen wij ervoor zorgen dat de woordvoerders aan kunnen sluiten bij het gesprek. Geïnteresseerd? Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Data spreekuren 2020/2021:

3 december

14 januari

4 februari

4 maart

8 april

6 mei

3 juni

1 juli

9 september

7 oktober

4 november

2 december

Het Zoetermeerse amendement op het concept-verkiezingsprogramma van de VVD ‘Samen aan de slag’ over voldoende financiering voor gemeenten voor de uitvoering van landelijk beleid ‘Wie bepaalt, die betaalt!’, kreeg steun van maar liefst 83% van de VVD-leden uit Zuid-Holland en wordt dus doorgeleid naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 12 december. Opstellers van het amendement VVD-raadsleden Jeffrey van Gils en Vivianne van Yperen: ‘Bij zaken waarbij de rijksoverheid de beleidsregels bepaalt, of aanvullende eisen stelt en waarbij gemeenten voornamelijk als uitvoeringsorganisatie wordt gebruikt, zoals is gebeurd bij de jeugdzorg en de wmo, dient de rijksoverheid ook voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om deze taken uit te voeren. Waar dit in het verleden niet voldoende gebeurd is, dient dit alsnog te gebeuren!’

Op 11 november 2020 vond de Algemene Beschouwing over de begroting 2021 van de Provincie Zuid-Holland plaats. Ook wat er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gebeurt heeft impact op zaken die ook in Zoetermeer spelen. Denk aan de woningbouwopgave. Niet alleen in Zoetermeer willen we op termijn 16.000 nieuwe woningen realiseren, in de provincie Zuid-Holland ligt er een opgave: 230.000 nieuwe woningen tot en tussen 2030 en 2040 nog eens 60.000 woningen. Ook de VVD Zuid-Holland pleit, net als de Zoetermeerse VVD, voor bouwen, bouwen en bouwen. Denk ook aan de mobiliteit. Zorg voor goede verbindingen en knooppunten, nieuwe vormen van vervoer. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële thema’s voor een vitaal Zoetermeer. Denk aan de economie. Kansen voor actieve ondernemers, ruimte voor innovatieve startups, perspectief voor hardwerkende zelfstandigen, zorg voor het MKB. Stuk voor stuk zaken die ook voor de toekomst van Zoetermeer belangrijk zijn. Als landelijk opererende partij is de VVD in staat op zowel rijks-, provinciaal en lokaal niveau belangrijke thema’s op de politieke kaart te zetten. Voor de VVD en VVD'ers belangrijke voorstellen kunnen zo krachtig en eenduidig op alle niveaus worden bepleit en verdedigd.

Maandag 9 november vergaderde de gemeenteraad verder over de programmabegroting 2021 – 2024 (voor het eerste deel klik hier). Dit tweede deel begon met de reactie van het college op de punten die de raad op maandag 2 november had opgebracht, gevolgd door een tweede ronde in het debat tussen raad en college en raadsleden onderling. De lange sessie, die ook dit keer weer digitaal werd gehouden, werd afgesloten met de stemming, dit keer alleen over twee amendementen en het raadsbesluit, de begroting, zelf. De programmabegroting werd unaniem door de raad vastgesteld, een mooi resultaat voor VVD-wethouder Financiën Marc Rosier. Over de ingediende moties wordt door middel van de ‘briefprocedure’ gestemd. Raadsleden kunnen tot donderdagochtend 12 november 09.30 uur schriftelijk hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming volgt dan zo spoedig mogelijk.

In de eerste termijn van het najaarsdebat heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aandacht gevraagd voor de moeilijke taak die de handhavers in Zoetermeer uitvoeren. De handhavers staan dagelijks in de frontlinie als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarbij leveren zij een prestatie die verder gaat dan hard werken, want de situatie op straat waar de BOA's moeten ingrijpen gaat vaak gepaard met intimiderend, agressief gedrag en zelfs geweld. Afgelopen week werd bekend dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten politiemensen voor hun werk tijdens de crisis een bonus van netto € 300 verstrekken. De minister heeft daarbij aangegeven dat een bonus voor BOA's vanuit de gemeenten moet komen. En wat de VVD betreft krijgen onze handhavers die bonus ook. Daarom zal de VVD, met steun van de LHN, CDA en PVV, tijdens het tweede deel van het najaarsdebat op 9 november 2020 een motie indienen voor een bonus van € 300 netto voor de Zoetermeerse handhavers.

‘Begin 2020 was Corona voor velen van ons nog een Mexicaans biertje met een lichte kleur, gebotteld in een fles van blank glas, koel geserveerd met een partje citroen of limoen in de flessenhals’, zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven zijn inbreng namens de VVD-fractie in het najaarsdebat: ‘Inmiddels heeft Corona een andere, veel sinistere klank. Een mondiale  pandemie die op grote schaal mensen ziek maakt en waarvoor stevige ingrepen in de samenleving noodzakelijk zijn, met ook grote gevolgen voor Zoetermeer. Dit vraagt om een andere manier van werken’. De impact van de crisis raakt velen in Zoetermeer. Inwoners worden ziek, verliezen dierbaren of verliezen hun baan of business.  Rob Duiven: ‘Dan hoort er een sterke overheid te zijn. Want alleen samen kunnen we Corona verslaan. Dit vraagt dus om een overheid die mikt op resultaat en niet op regeltjes. Een overheid die snapt dat mensen en situaties eigenlijk nooit hetzelfde zijn. En een overheid die verschillen niet zo erg vindt als de uitkomst per persoon maar rechtvaardig is’.

In de landelijke media zijn berichten verschenen dat in 2021 27.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen, zou de strekking van een brief van het kabinet aan de provincies en gemeenten zijn. Voor 2020 was de afspraak dat ongeveer 12.000 statushouders een woning zouden krijgen. ‘Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, zo zou in de brief van het kabinet staan’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Er zou in het schrijven van de regering worden gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Als reden voor de voor de piek zou worden opgegeven dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden’. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt, aldus de berichten in de media. Reden genoeg voor de VVD-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de verwachtingen voor Zoetermeer.

Op 12 oktober is op 96-jarige leeftijd de oud-burgemeester van Zoetermeer, de heer Jan Willem Wegstapel, overleden. VVD'er Jan Willem Wegstapel heeft van 1970 tot en met 1978 veel voor Zoetermeer betekend. Hij heeft als betrokken en bekwaam bestuurder de stad groot gemaakt en het fundament gelegd voor het huidige Zoetermeer, de derde stad van Zuid-Holland. De VVD Zoetermeer wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het verlies.

De politie bereidt zich voor op een bijzonder oud en nieuw, zo meldt de website van de Nationale Politie op 26 oktober. Met ingang van dit jaar geldt een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat gehandhaafd zal moeten worden. Daar bovenop komt de handhaving van coronamaatregelen die, zoals de verwachtingen nu luiden, tot en met de feestdagen kunnen voortduren. Als onberekenbare factor wordt daar het maatschappelijk ongenoegen gezien, dat samenhangt met de coronamaatregelen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt in een begin oktober uitgebracht rapport voor de toename van het maatschappelijke ongenoegen en anti-overheidssentiment. De politie geeft al aan dat dit al merkbaar is, onder meer in de vorm van toename van het aantal overlastmeldingen. Reden om het college te vragen op welke wijze de gemeente Zoetermeer zich voorbereid op oud en nieuw’.

De kans op een Brexit-deal wordt steeds kleiner. Uit onderzoek door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven stelde daarom op 21 september vragen aan het college over welke activiteiten het college had ondernomen en ging ondernemen in de richting het Zoetermeerse bedrijfsleven om extra aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit. Het college deelt in haar antwoord de opvatting van de VVD dat dat een samenloop van de impact van de Corona-crisis en een waarschijnlijke harde Brexit een extra risico vormt voor bedrijven in Zoetermeer die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Rob Duiven: ‘Ik ben tevreden over de door het college ondernomen en nog te ondernemen activiteiten in de richting van de Zoetermeerse bedrijven. Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt namelijk groter terwijl de preparatie daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Gemeenten hadden al grote financiële problemen vóór de start van de coronacrisis, en maken nu alleen maar meer kosten terwijl ze veel inkomsten mislopen. Daarom slaken zij de zoveelste noodkreet. Tweede Kamerlid Harry van der Molen beklemtoont in Goedemorgen Nederland dat als er niets verandert, de gemeentelijke rekening uiteindelijk bij de inwoners komt te liggen: 'Ik wil niet dat dit een soort ondergeschoven kindje wordt'. Dat merkt ook Marc Rosier, wethouder Financiën in Zoetermeer: 'De kosten voor de zorg en de schuldhulpverlening en het armoedebeleid nemen door de tweede golf alleen maar toe', zegt hij: 'Dat is eigenlijk onhoudbaar voor ons. De afgelopen jaren hadden we juist te weinig geld, en hebben onze inwoners gemerkt dat we minder geld hebben voor bibliotheken en voor het vegen van de straat'. Om die reden heeft de gemeente Zoetermeer de parkeertarieven flink moeten verhogen. 'Mogelijk zullen we weer moeten bezuinigen, maar dat wil niemand. Dat kan niet, en daarom moet het kabinet in actie komen. Sterker nog, als dat niet gebeurt, als het Rijk de gemeente als kostenpost blijft zien, weet ik zeker dat alle gemeenten in verzet gaan komen want we houden het niet meer vol'. Kijk het interview terug op Goedemorgen Nederland.

Het onderwerp veiligheid is een terugkerend thema in de Zoetermeerse gemeenteraad. De VVD had samen met de LHN, PVV, PDvZ, Zò! Zoetermeer, CU/SGP en CDA een agenderingsverzoek ingediend omdat, ondanks alle getroffen maatregelen, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken en de buurten in toenemende mate onder druk te staan. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Overlast die uiteenloopt van intimiderend gedrag, vandalisme en het wakker schreeuwen van de buurt diep in de nacht. Overlast die kort gezegd het woonplezier van onze inwoners aantast. Overlast dus, waar iets aan gedaan moet worden’. Dit debat vormde ook gelijk de vuurdoop voor burgemeester Michel Bezuijen, die eerder op avond door de Commissaris van de Koning Jaap Smit als burgemeester van Zoetermeer was geïnstalleerd.

Maandag 12 oktober debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over het dreigende faillissement van de  Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). Met het onvermijdelijke faillissement loopt het voortbestaan van het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer in gevaar. De SSVOZ heeft in de stichting Lucas Onderwijs een professionele overnamepartner gevonden die bereid is stevig in het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer te investeren mits de gemeente Zoetermeer ook bereid is een stevige bijdrage te leveren. VVD-raadslid Raymund Zinck: ‘De SSVOZ staat kort voor het faillissement. Een faillissement zou verstrekkende gevolgen hebben voor de rond 1500 leerlingen waar onder meer een groep kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs bij hoort. Niets doen is geen optie. Ten eerste kan dat niet omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor het openbaar onderwijs. Ten tweede zal dat betekenen dat de leerlingen in de regio ergens over verschillende scholen verdeeld worden, met alle gevolgen van dien’. Aan het eind van het debat ging de gemeenteraad met 35 stemmen voor en 1 stem tegen akkoord met het raadsvoorstel om de noodzakelijke financiële steun te verlenen.

Een geslaagde online themabijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 over de veiligheid in Zoetermeer met een grote opkomst van aangemelde deelnemers. Doel van de door de VVD-fractie georganiseerde thema-avond was te inventariseren welke problemen rond veiligheid er spelen in Zoetermeer. In aanwezigheid van onder meer burgemeester Bezuijen en VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (veiligheid in grote steden) discussieerden inwoners, ondernemers en lokale politici van nagenoeg alle in de gemeenteraad van Zoetermeer vertegenwoordigde partijen aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen over concrete veiligheidsonderwerpen.

Maandag 5 oktober vergaderde de gemeenteraad in de Commissie Stad over het nieuwe afvalbeleid, voluit het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 20121 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’, zoals dat door GroenLinks-wethouder Groeneveld voor vaststelling naar de raad is gestuurd. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie op dit onderwerp Jan Willem Schotel lichtte toe waar voor de VVD-fractie de grootste pijn zit: ‘Is er wel voldoende draagvlak voor de voorgestelde aanpak? We betwijfelen dat. Vraag aan het college is ons maar vooral de inwoners van de stad te overtuigen dat de voorgestelde aanpak eerlijker, effectiever en goedkoper is’. Op een later, nog vast te stellen moment spreekt de raad verder over dit belangrijke onderwerp, eerst nog een keer in de Commissie Stad waarin de wethouder zal reageren op de vragen en reacties in de commissie en naar verwachting later dit najaar in de gemeenteraad.

Maandag 21 september stond het raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040 op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder voor de VVD-fractie was Jeffrey van Gils die in de eerste plaats aangaf heel blij te zijn met de toekomstbeelden die in deze visie worden neergezet. Toch ook enkele kritische kanttekeningen:'Minstens zo belangrijk is wat er straks gedaan wordt met deze visie. Want in een visie kan je niet wonen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zijn dan ook erg blij met positieve kijk van de wethouder en andere partijen tegenover het uitwerken van gebiedspaspoorten als volgende stap. De VVD ziet graag dat de bebouwing in de Ondineschouw een goede overgang vormt tussen de laagbouw in de Leyens en de hoogbouw van de binnenstad. Het VVD-amendement hierover kreeg steun van een meerderheid in de raad. Voorts vindt de VVD dat de permanente ontwikkeling van deze locatie, gezien de huidige status van het project in de visie, nog wel even op zich zal laten wachten. Jeffrey van Gils: ‘Dat betekent niet dat we het gebied niet tijdelijk kunnen gebruiken. Daarbij denken wij dan aan flexwoningen. Deze kunnen op hele korte termijn worden gerealiseerd en kunnen tot een permanente invulling over 10 tot 15 jaar alvast een bijdrage leveren aan het grote woningtekort’. De motie van VVD en CDA kreeg helaas geen meerderheid in de raad. Wat de VVD betreft een gemiste kans om op relatief korte termijn tijdelijk extra woningen te bouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft  het college gevraagd of het bereid is het bedrijfsleven in Zoetermeer opnieuw te informeren over het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker wordende No Deal Brexit. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt dus groter terwijl de voorbereiding daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Deze vraag staat centraal op de digitale thema-avond georganiseerd door de fractie van de Zoetermeerse VVD op woensdagavond 7 oktober 2020 van 19.30 uur - 20.45 uur. Discussieer mee over onder meer problemen met de veiligheid op straat, incidenten met jongeren, risico’s voor ondernemers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zorgen over de veiligheid in Zoetermeer. Zijn deze zorgen terecht of overdreven? Is Zoetermeer veilig genoeg? Wat staat ons te doen? Met onder andere Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius, inwoners, deskundigen, ondernemers en politici van diverse gemeenteraadfracties. Aanmelden kan via deze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dinsdag 15 september hervatte de gemeenteraad het debat over de toekomst van Zoetermeer naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau Louter over de toekomst van Zoetermeer (zie voor het eerste deel: Zoetermeer 2040: zonder ingrijpen wordt Zoetermeer armer, ouder en dommer) . In dit tweede deel ook de tweede termijn van de inbreng van de Zoetermeerse VVD door fractievoorzitter Rob Duiven. Hij begon zijn bijdrage de raad er aan te herinneren dat als er niets zou veranderen Zoetermeer armer, ouder en dommer zou worden. Rob Duiven: 'De vraag is hoe we dat voorkomen. Want Zoetermeerders verdienen een kansrijke toekomst. Om zich in onze stad kunnen blijven ontplooien. Om zelf keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven in Zoetermeer willen inrichten. Om zichzelf te kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen'. En wat de VVD betreft wordt dat gedaan door te focussen op het in Zoetermeer fijn kunnen wonen en werken. Zodat ook de sterke schouders die Zoetermeer zo hard nodig heeft in Zoetermeer blijven. Zodat we het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Zodat Zoetermeer sociaal-economisch vitaal blijft'.

Op 4 september 2020 ontving de gemeenteraad weer een memo met een zoveelste onaangename verassing. Opnieuw met de verwachting dat de kosten in 2020 zullen stijgen. Het water staat de gemeente aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: 'Een pijnlijk bericht dat het college rekening houdt met een kostenstijging van € 2,76 mln. De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen: 'De rek is eruit! Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

'Ontkennen kan niet meer: zonder ingrijpen worden we in Zoetermeer ouder, armer en dommer', zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op prikkelende wijze zijn pitch over het rapport 'De staat van Zoetermeer' van adviesbureau Louter in het raadsdebat over de visie op Zoetermeer 2040. Rob Duiven: ‘Het rapport laat ons zien wat veel inwoners al beginnen door te krijgen. Zij zien talentvolle kinderen uit Zoetermeer vertrekken omdat die elders een woning en goed betaald werk vinden. Ze verhuizen naar elders omdat de wijken door verloedering en eenzijdig woningaanbod minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Zij zien steeds meer sterke schouders uit Zoetermeer vertrekken. Sterke schouders die Zoetermeer hard nodigt heeft om de lasten van de toenemende zorg te dragen', aldus Rob Duiven: 'Zoetermeer, de groeistad van weleer, dreigt een vertrekstad te worden. We moeten dus nu ingrijpen. Niets doen is geen optie. Dus bouwen voor de sterke schouders. Aantrekkelijk bouwen en snel bouwen. Want bouwen in Zoetermeer is bouwen aan Zoetermeer'. Op 8 september vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over de toekomst van Zoetermeer. In het eerste deel lag de focus op de politieke duiding van het rapport. In het tweede deel van het debat zal het gaan over de ambities en oplossingsrichtingen. De datum van dit tweede deel van het debat is nog niet bekend. Met de opbrengst van beide delen gaat het college aan de slag om een visie uit te werken en aan de raad voor te leggen.

De gemeenteraad raad heeft in december vorig jaar besloten dat er een bezoekersregeling voor het parkeren in de binnenstad moet komen. De invoering van deze bezoekersregeling is een aantal keer uitgesteld. Ook de invoering per 1 september blijkt nu te zijn uitgesteld. Bewoners hebben bericht ontvangen dat belangrijke formele besluiten op dit moment nog niet zijn afgerond en dat onbekend is wanneer de bezoekersregeling kan ingaan.

VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘De VVD vindt het van groot belang dat de bewoners van de binnenstad nu zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de door de raad vastgestelde bezoekersregeling. Wij hebben daarom de volgende, eenvoudige vragen aan het college gesteld: waarom is de bezoekersregeling uitgesteld en wanneer wordt de regeling nu ingevoerd?’ De VVD hoopt snel een reactie van het college te ontvangen zodat ook de bewoners van de binnenstad eindelijk weten waar ze aan toe zijn.

Maandagavond 20 juli sloot de fractie van de VVD met een barbecue het politiek seizoen 2019 - 2020 af. Naast alle leden van de fractie waren ook VVD-wethouders Marc Rosier en Jan Iedema aanwezig. Onder het genot van een drankje en een hapje werd gezamenlijk terug- en vooruitgekeken op de resultaten en uitdagingen. Dat Zoetermeer uitdagingen kent is genoegzaam bekend. De kosten voor de jeugdzorg en wmo blijven stijgen. In zijn tweede termijn van het voorjaarsdebat merkte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hierover op: 'De recent ontvangen doorrekening over de kosten jeugdhulp zorg in natura laten een mogelijke extra overschrijding zien. Er moet dus meer gebeuren dan tot op heden wordt gedaan. Want wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen. De VVD wil geen OZB-verhoging en andere lastenverzwaringen zoals door GroenLinks is geopperd. Natuurlijk, het rijk moet over de brug komen met structurele, extra middelen. Maar alleen lijdzaam wachten op eventueel extra geld uit Den Haag is niet genoeg'. Hij vroeg dus het college om naast het blijven proberen extra financiële steun van het rijk te verkrijgen, na te denken over extra maatregelen, zoals het hanteren van een budgetplafond, effectiever maken van de diagnostiek, Zoetermeer aan het rijk aan te bieden als wettelijke pilotgemeente voor een drempel binnen de jeugdzorg door het instellen van een eigen bijdrage, versterken van het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdzorg en wmo. Hij herhaalde zijn waarschuwing uit het voorjaarsdebat in 2019: 'Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’.

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli 2020 besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten. Dit besluit was unaniem; alle leden van de raad hebben de motie ondertekend. Ook de fractie van de VVD heeft met overtuiging achter het besluit geschaard. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen. De rek is eruit. Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

 

Maandag 29 juni was de tweede sessie van het voorjaarsdebat. Een week eerder hadden alle fracties in de eerste termijn hun visie op de perspectiefnota gegeven. Met de eerste termijn van het college werd verder gedebatteerd over de richting die de raad aan het college wilde meegeven voor de begrotingsvoorbereiding. Tijdens het voorjaarsdebat werd vooral één ding pijnlijk duidelijk: de gemeente zit financieel in zwaar weer. De kosten voor met name de jeugdzorg lopen op. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven had oog voor de noden maar zag ook kansen: 'Het is een bijzondere tijd die we meemaken. Een tijd waarin veel inwoners Van Zoetermeer te maken hebben met onverwachte, en soms ingrijpende tegenslagen. Pessimisme ligt dan op de loer. Maar daar waar een pessimist in elke kans de moeilijkheden ziet, ziet een optimist in elke moeilijkheid de kansen. Laten we in het belang van Zoetermeer die kansen willen zien en benutten'.

 

Op maandag 29 heeft de gemeenteraad de VVD-motie 'Een leven lang leren' aangenomen. VVD-raadslid Thera Hoekstra licht de strekking en het belang van deze motie toe. 'Ik heb vier jaar lang goed gezorgd voor mezelf: regelmatig gesport, gezond gegeten en genoeg rust gepakt. Het resultaat mag er zijn, ik ben superblij met het resultaat! Eindelijk klaar, nu hoef ik dit nooit meer te doen!'. Als u deze tekst tegen zou komen op sociale media, zou u het hier dan mee eens zijn? Waarschijnlijk niet. Iedereen begrijpt dat je je hele leven lang goed voor jezelf moet zorgen. Na vier jaar stoppen is een garantie om later gezondheidsproblemen te krijgen. Waarom is het dan wel normaal om te denken dat je na vier jaar studeren genoeg hebt geleerd in een beroepsopleiding, hbo of universitaire studie om de rest van je werkzame leven op te teren? Dit is een achterhaalde gedachte die helaas nog bij veel mensen leeft. Een Leven Lang Leren is het antwoord: net zoals je leven lang goed voor jezelf zorgen belangrijk is voor je gezondheid, is je leven lang bijleren goed voor je arbeids- en carrièreperspectief. Het is investeren in jezelf en in jouw toekomst.

'We beleven een periode die door sommigen al is benoemd als de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat: 'De gevolgen van de crisis raken veel inwoners, ondernemers, winkeliers, personeel in de zorg en de verpleging, horecapersoneel, personeel van kunst- en cultuurinstellingen en uit de evenementenbranche, handhavers en nog vele anderen. Kortom, de hele Zoetermeerse samenleving voelt de impact van het virus en de maatregelen daartegen'. Hij bepleitte dat het college daarom bij de opstelling van de begroting en rekening houdt met de gevolgen van de corona-crisis en dus focust op de volgende thema's: het op peil houden van de realisatie van nieuwe woningen, het stimuleren van de (lokale) economie met als speerpunt het versterken van de onderwijs-arbeidsmarkt, aandacht voor de veiligheid in en het onderhoud van het openbaar gebied en robuuste gemeentefinanciën, waaronder het op peil brengen van het weerstandsvermogen en grip krijgen op de hardnekkige kostenoverschrijdingen op de jeugdzorg en de wmo. Rob Duiven: 'Zoetermeer is wat de VVD betreft dè plek goed te wonen, werken, studeren en recreëren. Om dat zo te houden moeten we blijven werken aan meer banen, goed onderwijs, het op orde krijgen van de gemeentefinanciën. En natuurlijk niet te vergeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen ìn Zoetermeer, bouwen vòòr Zoetermeer en vooral bouwen aan de toekomst vàn Zoetermeer'.

De Zoetermeerse VVD is blij met de komst van VVD'er Michel Bezuijen als burgemeester van Zoetermeer. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergaderiring op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Michel Bezuijen krijgt Zoetermeer een bekwaam en aimabel bestuurder, iemand die zijn sporen in het openbaar bestuur reeds ruim heeft verdiend. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren om de belangen van onze stad te dienen'. Michel Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de universiteit Leiden.

Geschokt en intens verdrietig zijn wij met het plotselinge overlijden van oud-wethouder en oud-voorzitter van de VVD Zoetermeer Bé Emmens.

Wij herinneren Bé als een mooi mens, met hart voor onze stad en voor onze partij. Bé heeft Zoetermeer een stukje mooier en beter gemaakt, door zich intensief en kundig in te zetten voor projecten als de inrichting van Dutch Innovation Park, de uitbreiding van Snowworld en de komst van station Bleizo. Ook voor onze partij was zijn inzet groot, waren zijn bijdragen van grote toegevoegde waarde en was zijn aanwezigheid altijd zo gewaardeerd.

We zullen hem enorm missen.

Dinsdag 2 juni 2020 vond het jaarlijkse resultatendebat plaats. Het college legt dan verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Hij memoreerde dat in 2019 pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden: ‘We bezuinigden voor € 14 miljoen, maar maakten ook ruimte voor initiatieven en vernieuwingen om de toekomst van onze stad veilig te stellen. De huidige corona-omstandigheden laten zien hoe belangrijk het is gemeentelijk huishoudboekje goed op orde te hebben. Niet alleen om de op de korte termijn ondernemers en inwoners ondersteuning te kunnen bieden. Maar ook om op de middellange en lange termijn de ideeën en plannen voor onze stad te kunnen blijven uitvoeren', aldus Rob Duiven. Hij gaf aan zeer benieuwd naar de uitwerking van de post-corona scenario’s waarom de VVD op 18 mei jl. in de raad heeft gevraagd en het college heeft toegezegd die te ontwikkelen.

De gemeente Zoetermeer deelt 75 euro uit voor cadeautjes aan de buren uit. De sociale cohesie  in straten in een aantal wijken in Zoetermeer kan volgens de gemeente worden versterkt door bij gebeurtenissen zoals verhuizingen en geboortes, presentjes voor elkaar te kopen. De gemeente Zoetermeer heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld. ‘Er zijn geen regels vastgesteld en iedereen kan zich aanmelden. Van controle op dit gratis geld is amper sprake’ aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘De VVD heeft daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eenzaamheid bestrijden is een mooi doel, maar je kunt je afvragen of dit de beste manier is om het belastinggeld uit te geven'.

De corona-crisis heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn zal deze crisis gevolgen hebben voor de economie van onze stad. In de vergadering van de gemeenteraad op maandag 18 mei heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hiervoor aandacht gevraagd: 'We moeten helaas rekening houden met een flinke recessie. Veel ondernemers hebben het nu reeds zwaar en dit beeld zal de komende periode niet veel beter worden. Ook in onze stad. Als er een moment is waarop we moeten zorgen dat Zoetermeer aantrekkelijk blijft zodat ondernemers en inwoners hier blijven of komen, dan is het nu wel. Juist de komende tijd is het zaak te zorgen dat Zoetermeer vitaal blijft'.

De maatregelen rondom de Coronacrisis zijn nog niet voorbij en we blijven allemaal nog netjes zo veel mogelijk thuis. Toch zijn ondertussen in de landelijke trends positieve signalen te zien rondom de aantallen besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames. Reden voor veel ondernemers om na te denken hoe zij straks hun bedrijf weer kunnen openen in wat ondertussen de 1,5m samenleving is gaan heten. De Zoetermeerse VVD bepleit daarom in schriftelijke vragen aan het college de ruimte voor horeca-ondernemers letterlijk en figuurlijk uit te breiden.

Niet alleen grote ondernemingen die reeds jaren in onze stad een plaats hebben verworven, maar ook net gestarte bedrijven die op het punt stonden hun investeringen terug te gaan verdienen. Indringende, soms ook persoonlijke, ervaringen van Zoetermeerse ondernemers tijdens het eerste, geslaagde digitale spreekuur ‘In gesprek met ondernemend Zoetermeer’, op dinsdagavond 28 april jl, georganiseerd door de Zoetermeerse VVD. De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Vragen konden worden gesteld of suggesties worden gedaan aan VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, VVD-Provinciale Statenlid Peter van Waaij, wethouder economie Jan Iedema en VVD-fractievoorzitter Rob Duiven.

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering de maatregelen omtrent de Corona-crisis verlengd. Dat betekent ook dat voor veel ondernemers de onzekerheid langer blijft duren. De fractie van de VVD Zoetermeer gaat graag de Zoetermeerse ondernemers in gesprek over hoe de gemeente deze ondernemers kan helpen bij het overbruggen van de Corona-crisis. Dinsdag 28 april wordt daarom een digitaal spreekuur georganiseerd gaat de fractie digitaal in gesprek met iedereen die ideeën of problemen wil uitwisselen. Aanmelden kan via deze link, de deelnemers ontvangen dan dinsdag 28 april een link naar het gesprek. Naast de lokale VVD sluiten ook Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD), Provinciale Statenlid Peter van Waaij (VVD) en wethouder economie Jan Iedema aan. 'Een hoop ondernemers verkeren in zwaar weer door de Coronacrisis, wij willen hen de mogelijkheid bieden om de pijnpunten op de juiste plek te laten landen', aldus de fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD Rob Duiven: 'We voelen als lokale partij de noodzaak om de ondernemers in de stad te helpen, dit gesprek moet ons helpen bij het maken van de juiste keuzes de komende tijd'.

Maandagavond 20 april vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad voor het eerst sinds het moment dat vanwege het Corona-virus Nederland in een ‘smart lock-down’ ging. Een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het onderwerp maar ook vanwege het feit dat de vergadering voor het eerst op digitale wijze werd gehouden. Maar ook bijzonder omdat de gemeenteraad voor het eerst werd geleid door waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Voor de Zoetermeerse VVD gaf fractievoorzitter Rob Duiven een reactie op de uitgebreide briefing door het college van de maatregelen die gemeente heeft ingesteld en uitvoert. 

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 31 maart 2020 de heer Jan Pieter Lokker benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zoetermeer. Jan Pieter Lokker is 71 jaar en woont in Bodegraven. VVD- fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Jan Pieter Lokker krijgt Zoetermeer een goede waarnemend burgemeester. Ervaren, aimabel, doortastend. Precies wat we de komende periode nodig hebben. De Zoetermeerse VVD ziet de samenwerking met de heer Lokker met veel vertrouwen tegemoet en wenst hem veel succes toe in Zoetermeer'.

Het Corona-virus (Covid-19) heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. In de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners. Alles op alles moet worden gezet om het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te dammen en de gevolgen van die besmettingen te beperken. En dat gebeurt, ook in Zoetermeer. In navolging van de maatregelen die voor heel Nederland gelden, worden ook in Zoetermeer door het stadsbestuur met de nodige daadkracht de zaken aangepakt en geregeld. ‘De raad wordt door het college goed op de hoogte gehouden van die aanpak’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de lokale politiek heeft met de gevolgen te maken. Zo zijn alle vergaderingen van de raad en commissies tot 1 april geannuleerd. Maar uiteraard houden wij wel de politieke vinger aan de pols.’.

De afgelopen maanden heeft de Zoetermeerse gemeenteraad gesproken over re-integratie, schuldenaanpak en armoedebeleid, deze thema’s komen samen in de ‘Kadernota Meedoen met Meerwaarde’.

De Zoetermeerse VVD was dinsdagavond 18 februari aanwezig bij de goed bezochte wijkbijeenkomst over het onderhoud van het Rosarium in het Floriadepark. Veel buurtbewoners waren afgekomen op de oproep van de gemeente om het Rosarium door buurtgenoten te laten onderhouden. Zulke initiatieven passen goed bij het standpunt van ‘haalbaar en betaalbaar groen’ zoals VVD-raadslid Jan Willem Schotel 17 februari benadrukte in de gemeenteraad bij de behandeling van het raadsvoorstel Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

De Zoetermeerse VVD heeft maandag 17 februari het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor de periode 2020 – 2023, gesteund. Dit programma omvat twee hoofdonderwerpen: de energietransitie in de gebouwde omgeving en groen & biodiversiteit. De ambitie voor de energietransitie is in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Dit moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid. De nota geeft aan op welke wijze de ambities worden gerealiseerd. ‘De VVD steunt deze plannen. Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Wat de VVD betreft twee kernbegrippen uit het raadsvoorstel’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel.

Met de verkiezing van de Tweede Kamervolgende jaar in aantocht en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, staat de VVD een grote opgave. Het komende jaar wordt voor de VVD cruciaal. Tijd om het fundament te leggen voor de campagnes waarbij contact met de achterban des te belangrijker is. Tijd dus om de koppen bij elkaar te steken. Op 8 februari zaten lokale campaigners, campagne coaches en het permanente campagneteam Zuid-Holland bij elkaar in het gemeentehuis van Lansingerland om van de komende campagnes een enorm succes te maken. Ook de Zoetermeerse VVD was met een delegatie uit het bestuur en de fractie goed vertegenwoordigd.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven ging vrijdag 7 februari samen met collega-raadsleden Margot Kraneveldt (PvdA) en Francijn Brouwer (CU/SGP) namens de Gemeenteraad Zoetermeer op bezoek bij groep 8 van IKC De Vijverburgh. In brieven aan de gemeenteraad hadden de leerlingen in het kader van een schrijfopdracht zaken aangekaart die aandacht vragen, zoals te hard rijden in de straat, te weinig bomen en meer leuke speelplaatsen. De leerlingen gingen daarover met de raadsleden in gesprek.

In diverse media wordt melding gemaakt dat gemeenten in 2019 een recordbedrag aan proceskosten hebben betaald aan bedrijven die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Die vergoedingen lopen inmiddels zo hoog op, dat gemeenten hun systeem zien vastlopen, belastingtarieven stijgen en vaste ambtenaren het vele werk niet aan kunnen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de waardebepaling van de WOZ van woningen en bedrijfspanden in Zoetermeer doelmatig, duidelijk, uniform en met borging van de kwaliteit moet plaats te vinden. Dat dient efficiënt en zonder onnodige kosten te zijn ingericht en te functioneren. Over of dit ook in Zoetermeer het geval is heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Vrijdag 24 januari was een delegatie van de fractie van de Zoetermeerse VVD met de collega’s van het CDA Zoetermeer op werkbezoek bij softwarebedrijf ORTEC. ORTEC is leverancier van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics, met ongeveer 1.000 medewerkers en kantoren in 13 landen over de hele wereld. ORTEC is actief in veel verschillende sectoren en maakt bedrijven efficiënter, voorspelbaarder en effectiever op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het hoofdkantoor van dit mondiaal opererende bedrijf staat in Zoetermeer.

Uit berichtgeving door ZFM Zoetermeer en uit een eigen rondgang in het Stadshart constateert de Zoetermeerse VVD dat een groot aantal betaalautomaten voor het parkeren in de openbare ruimte nog niet zijn voorzien van de juiste informatie. Verschillend per automaat kloppen de tijden of tarieven niet. Bovendien blijken er ondanks deze tekortkomingen  toch al parkeerboetes te zijn uitgedeeld. De VVD vindt dit onaanvaardbaar en heeft daarom schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld.

De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om de aandelen van Eneco voor een verwachte opbrengst van circa 95 miljoen euro van de hand te doen. Het door het college van B&W bij de raad ingediende voorstel geeft uitvoering aan het principebesluit dat de Zoetermeerse gemeenteraad in oktober 2017 heeft genomen om het aandeelhouderschap in Eneco te beëindigen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De raad is naar het oordeel van de VVD steeds goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces tot verkoop van de aandelen. Dit proces is op zichzelf ook goed verlopen, getuige ook de unanieme steun van de raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede ook centrale ondernemingsraad van Eneco. Dit is een compliment waard voor VVD-wethouder Marc Rosier.'. 

De vuurwerkdiscussie is op landelijk èn op lokaal niveau een hot topic. Zo stuurde Klaas Dijkhoff al een mail naar alle VVD’ers over de discussie daarover binnen de landelijke fractie. Sindsdien heeft onder andere de Rotterdamse VVD besloten om vooruitlopend op de Rijksoverheid vuurwerk in de hele gemeente in de ban te doen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft besloten te gaan werken aan een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Hoe kijkt de Zoetermeerse VVD tegen de lokale vuurwerkdiscussie aan?

Het politieke jaar 2019 zit erop! Het kerstreces is begonnen voor de leden van de Zoetermeerse gemeenteraad en college van B&W. Ook voor uw VVD-vertegenwoordigers in de raad en het college is het even tijd om de accu weer op te laden. 2019 was een enerverend politiek jaar, niet in de laatste plaats door het pakket van maatregelen dat moest worden vastgesteld om de begroting structureel op orde te houden. Met een evenwichtig pakket van vernieuwingen, bezuinigingen en investeringen van 14 miljoen zet Zoetermeer op een verstandige wijze de tering naar de nering. Daar hebben we als VVD ook nadrukkelijk voor gestreden zoals bijvoorbeeld geen onnodige, onevenwichtige lastenverzwaringen, onverminderde focus op veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid van de stad, behoud van prioriteit voor woningbouwopgave ruimte voor ondernemen en scholing.

Op woensdagavond 18 december vond de tweede VVD Pubquiz plaats. Naast de vele Zoetermeerse VVD'ers die de weg naar Class by Jofel gevonden hadden, konden dit keer ook vertegenwoordigers van de D66 en de PvdA verwelkomd worden. Quizmasters Lisette Meijer en Dick Faas legden de deelnemers het vuur aan de schenen met talrijke vragen in diverse categorieën, zoals muziek, geschiedenis, gebeurtenissen in 2019 en natuurlijk ook de wetenswaardigheden in het afgelopen jaar van de Zoetermeerse politiek. Een mooie afsluiting van het jaar. Voor 2020 staat er uiteraard ook weer een Pubquiz in december op het programma. Het neiuwe jaar begint met een Nieuwjaarspizza op zondag 12 januari, aanvang 16.00 uur, in Pavarotti, Stadhuisplein 7.

Burgemeester Aptroot maakte onlangs bekend dat hij per 31 maart 2020 afscheid neemt. De Vertrouwenscommissie heeft een concept profielschets van de nieuwe burgemeester opgesteld. Iedere inwoner van Zoetermeer kan daaraan bijdragen. Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD heeft fractieoverleg Rob Duiven zitting in de Vertrouwenscommissie. Ga naar de deze pagina van de site van de gemeenteraad om te zien op welke manier dat kan!
 

Vanaf 2020 heeft de Zoetermeerse gemeenteraadsfractie van de VVD maandelijks eens inloopspreekuur. Wil je spreken over een probleem in je wijk, heb je een gaaf idee voor de stad of lijkt het je gewoon leuk om eens kennis te maken? Alle Zoetermeerse inwoners, ondernemers en werknemers zijn welkom! Als je een specifiek onderwerp wilt bespreken is het handig om te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zorgen we dat de woordvoerder op dat thema aanwezig is! Hopelijk tot in het nieuwe jaar. Locatie: stadhuis Forum Zoetermeer, vergaderzaal 14.

Op zaterdag 14 december heeft een groep Zoetermeerse VVD’ers de middag gezellig doorgebracht met bewoners en vrijwilligers van verpleeghuis Magnolia in Oosterheem. Rode draad door de bijeenkomst was de bingo onder deskundige en enthousiaste leiding van VVD-wethouder Jan Iedema. Een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!

Op 11 december heeft VVD minister-president Mark Rutte een werkbezoek aan Zoetermeer gebracht. Het programma stond in het teken van verstedelijking en bereikbaarheid. Een groot deel van Zoetermeer stamt uit de jaren ’70 en de stad beschikt derhalve over veel kennis en ervaring met bouwen in tijden van woningnood. In dat kader werd de minister-president rondgeleid door de wijk Palenstein en sprak hij in het Crown Business Center met deskundigen over stedelijke ontwikkeling. Ook bezocht de Mark Rutte het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer en de ambachtenwerkplaats Piëzo. Uiteraard heeft ook overleg met het Zoetermeerse college  plaats gevonden waarin onder meer over de actuele financiële situatie is gesproken.

In de media werd gemeld dat uit een rondgang onder gemeenten is gebleken dat deze in toenemende mate gebruik maken van natuurlijke methoden om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan. De methode ‘wegzuigen’ zou juist minder gebruikt gaan worden. VVD raadslid Jan Willem Schotel: ‘De fractie van de Zoetermeerse VVD is van mening dat effectieve bestrijding van de eikenprocessierups in het belang is van de inwoners van onze stad. De VVD is tevens van mening dat het mooi zou zijn als toekomstige overlast zou kunnen worden verminderd of zelfs voorkomen door het gebruik van natuurlijke methoden.’.

Op 6 december hebben de fracties van de VVD Zoetermeer en VVD Lansingerland samen de nieuwe bakkerij van Hoogvliet in Bleiswijk bezocht. De doelstelling van het werkbezoek was de kennismaking met een grote onderneming op het gezamenlijke industrieterrein van de twee gemeentes Zoetermeer en Lansingerland. Tijdens het werkbezoek hebben de fracties een uitgebreide rondleiding door het bedrijf  gekregen. De bakkerij verzorgt op dit moment 70 supermarkten in de regio met brood. Dat gebeurd bijna volledig automatisch en er is voldoende capaciteit om verder te groeien.