Log in op Mijn VVD

Kom praten met ons! Tijdens het (digitale) spreekuur in 2021 hebben wij een thema waarover u met ons in gesprek kunt. Bijvoorbeeld over wonen, ondernemen, onderwijs, veiligheid, WMO, jeugdzorg, afvalbeleid, cultuur, energietransitie, armoedebeleid, omgevingsonderhoud. etc.. U kunt natuurlijk ook uw eigen onderwerp inbrengen. Als u het onderwerp van te voren aangeeft dan kunnen wij ervoor zorgen dat de woordvoerders aan kunnen sluiten bij het gesprek. Geïnteresseerd? Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Data spreekuren 2020/2021:

3 december

14 januari

4 februari

4 maart

8 april

6 mei

3 juni

1 juli

9 september

7 oktober

4 november

2 december

Het Zoetermeerse amendement op het concept-verkiezingsprogramma van de VVD ‘Samen aan de slag’ over voldoende financiering voor gemeenten voor de uitvoering van landelijk beleid ‘Wie bepaalt, die betaalt!’, kreeg steun van maar liefst 83% van de VVD-leden uit Zuid-Holland en wordt dus doorgeleid naar de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 12 december. Opstellers van het amendement VVD-raadsleden Jeffrey van Gils en Vivianne van Yperen: ‘Bij zaken waarbij de rijksoverheid de beleidsregels bepaalt, of aanvullende eisen stelt en waarbij gemeenten voornamelijk als uitvoeringsorganisatie wordt gebruikt, zoals is gebeurd bij de jeugdzorg en de wmo, dient de rijksoverheid ook voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om deze taken uit te voeren. Waar dit in het verleden niet voldoende gebeurd is, dient dit alsnog te gebeuren!’

Op 11 november 2020 vond de Algemene Beschouwing over de begroting 2021 van de Provincie Zuid-Holland plaats. Ook wat er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gebeurt heeft impact op zaken die ook in Zoetermeer spelen. Denk aan de woningbouwopgave. Niet alleen in Zoetermeer willen we op termijn 16.000 nieuwe woningen realiseren, in de provincie Zuid-Holland ligt er een opgave: 230.000 nieuwe woningen tot en tussen 2030 en 2040 nog eens 60.000 woningen. Ook de VVD Zuid-Holland pleit, net als de Zoetermeerse VVD, voor bouwen, bouwen en bouwen. Denk ook aan de mobiliteit. Zorg voor goede verbindingen en knooppunten, nieuwe vormen van vervoer. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële thema’s voor een vitaal Zoetermeer. Denk aan de economie. Kansen voor actieve ondernemers, ruimte voor innovatieve startups, perspectief voor hardwerkende zelfstandigen, zorg voor het MKB. Stuk voor stuk zaken die ook voor de toekomst van Zoetermeer belangrijk zijn. Als landelijk opererende partij is de VVD in staat op zowel rijks-, provinciaal en lokaal niveau belangrijke thema’s op de politieke kaart te zetten. Voor de VVD en VVD'ers belangrijke voorstellen kunnen zo krachtig en eenduidig op alle niveaus worden bepleit en verdedigd.

Maandag 9 november vergaderde de gemeenteraad verder over de programmabegroting 2021 – 2024 (voor het eerste deel klik hier). Dit tweede deel begon met de reactie van het college op de punten die de raad op maandag 2 november had opgebracht, gevolgd door een tweede ronde in het debat tussen raad en college en raadsleden onderling. De lange sessie, die ook dit keer weer digitaal werd gehouden, werd afgesloten met de stemming, dit keer alleen over twee amendementen en het raadsbesluit, de begroting, zelf. De programmabegroting werd unaniem door de raad vastgesteld, een mooi resultaat voor VVD-wethouder Financiën Marc Rosier. Over de ingediende moties wordt door middel van de ‘briefprocedure’ gestemd. Raadsleden kunnen tot donderdagochtend 12 november 09.30 uur schriftelijk hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming volgt dan zo spoedig mogelijk.

In de eerste termijn van het najaarsdebat heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aandacht gevraagd voor de moeilijke taak die de handhavers in Zoetermeer uitvoeren. De handhavers staan dagelijks in de frontlinie als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarbij leveren zij een prestatie die verder gaat dan hard werken, want de situatie op straat waar de BOA's moeten ingrijpen gaat vaak gepaard met intimiderend, agressief gedrag en zelfs geweld. Afgelopen week werd bekend dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten politiemensen voor hun werk tijdens de crisis een bonus van netto € 300 verstrekken. De minister heeft daarbij aangegeven dat een bonus voor BOA's vanuit de gemeenten moet komen. En wat de VVD betreft krijgen onze handhavers die bonus ook. Daarom zal de VVD, met steun van de LHN, CDA en PVV, tijdens het tweede deel van het najaarsdebat op 9 november 2020 een motie indienen voor een bonus van € 300 netto voor de Zoetermeerse handhavers.

‘Begin 2020 was Corona voor velen van ons nog een Mexicaans biertje met een lichte kleur, gebotteld in een fles van blank glas, koel geserveerd met een partje citroen of limoen in de flessenhals’, zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven zijn inbreng namens de VVD-fractie in het najaarsdebat: ‘Inmiddels heeft Corona een andere, veel sinistere klank. Een mondiale  pandemie die op grote schaal mensen ziek maakt en waarvoor stevige ingrepen in de samenleving noodzakelijk zijn, met ook grote gevolgen voor Zoetermeer. Dit vraagt om een andere manier van werken’. De impact van de crisis raakt velen in Zoetermeer. Inwoners worden ziek, verliezen dierbaren of verliezen hun baan of business.  Rob Duiven: ‘Dan hoort er een sterke overheid te zijn. Want alleen samen kunnen we Corona verslaan. Dit vraagt dus om een overheid die mikt op resultaat en niet op regeltjes. Een overheid die snapt dat mensen en situaties eigenlijk nooit hetzelfde zijn. En een overheid die verschillen niet zo erg vindt als de uitkomst per persoon maar rechtvaardig is’.

In de landelijke media zijn berichten verschenen dat in 2021 27.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen, zou de strekking van een brief van het kabinet aan de provincies en gemeenten zijn. Voor 2020 was de afspraak dat ongeveer 12.000 statushouders een woning zouden krijgen. ‘Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, zo zou in de brief van het kabinet staan’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Er zou in het schrijven van de regering worden gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Als reden voor de voor de piek zou worden opgegeven dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden’. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt, aldus de berichten in de media. Reden genoeg voor de VVD-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de verwachtingen voor Zoetermeer.

Op 12 oktober is op 96-jarige leeftijd de oud-burgemeester van Zoetermeer, de heer Jan Willem Wegstapel, overleden. VVD'er Jan Willem Wegstapel heeft van 1970 tot en met 1978 veel voor Zoetermeer betekend. Hij heeft als betrokken en bekwaam bestuurder de stad groot gemaakt en het fundament gelegd voor het huidige Zoetermeer, de derde stad van Zuid-Holland. De VVD Zoetermeer wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van het verlies.

De politie bereidt zich voor op een bijzonder oud en nieuw, zo meldt de website van de Nationale Politie op 26 oktober. Met ingang van dit jaar geldt een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat gehandhaafd zal moeten worden. Daar bovenop komt de handhaving van coronamaatregelen die, zoals de verwachtingen nu luiden, tot en met de feestdagen kunnen voortduren. Als onberekenbare factor wordt daar het maatschappelijk ongenoegen gezien, dat samenhangt met de coronamaatregelen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt in een begin oktober uitgebracht rapport voor de toename van het maatschappelijke ongenoegen en anti-overheidssentiment. De politie geeft al aan dat dit al merkbaar is, onder meer in de vorm van toename van het aantal overlastmeldingen. Reden om het college te vragen op welke wijze de gemeente Zoetermeer zich voorbereid op oud en nieuw’.

De kans op een Brexit-deal wordt steeds kleiner. Uit onderzoek door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven stelde daarom op 21 september vragen aan het college over welke activiteiten het college had ondernomen en ging ondernemen in de richting het Zoetermeerse bedrijfsleven om extra aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit. Het college deelt in haar antwoord de opvatting van de VVD dat dat een samenloop van de impact van de Corona-crisis en een waarschijnlijke harde Brexit een extra risico vormt voor bedrijven in Zoetermeer die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Rob Duiven: ‘Ik ben tevreden over de door het college ondernomen en nog te ondernemen activiteiten in de richting van de Zoetermeerse bedrijven. Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt namelijk groter terwijl de preparatie daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Gemeenten hadden al grote financiële problemen vóór de start van de coronacrisis, en maken nu alleen maar meer kosten terwijl ze veel inkomsten mislopen. Daarom slaken zij de zoveelste noodkreet. Tweede Kamerlid Harry van der Molen beklemtoont in Goedemorgen Nederland dat als er niets verandert, de gemeentelijke rekening uiteindelijk bij de inwoners komt te liggen: 'Ik wil niet dat dit een soort ondergeschoven kindje wordt'. Dat merkt ook Marc Rosier, wethouder Financiën in Zoetermeer: 'De kosten voor de zorg en de schuldhulpverlening en het armoedebeleid nemen door de tweede golf alleen maar toe', zegt hij: 'Dat is eigenlijk onhoudbaar voor ons. De afgelopen jaren hadden we juist te weinig geld, en hebben onze inwoners gemerkt dat we minder geld hebben voor bibliotheken en voor het vegen van de straat'. Om die reden heeft de gemeente Zoetermeer de parkeertarieven flink moeten verhogen. 'Mogelijk zullen we weer moeten bezuinigen, maar dat wil niemand. Dat kan niet, en daarom moet het kabinet in actie komen. Sterker nog, als dat niet gebeurt, als het Rijk de gemeente als kostenpost blijft zien, weet ik zeker dat alle gemeenten in verzet gaan komen want we houden het niet meer vol'. Kijk het interview terug op Goedemorgen Nederland.

Het onderwerp veiligheid is een terugkerend thema in de Zoetermeerse gemeenteraad. De VVD had samen met de LHN, PVV, PDvZ, Zò! Zoetermeer, CU/SGP en CDA een agenderingsverzoek ingediend omdat, ondanks alle getroffen maatregelen, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken en de buurten in toenemende mate onder druk te staan. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Overlast die uiteenloopt van intimiderend gedrag, vandalisme en het wakker schreeuwen van de buurt diep in de nacht. Overlast die kort gezegd het woonplezier van onze inwoners aantast. Overlast dus, waar iets aan gedaan moet worden’. Dit debat vormde ook gelijk de vuurdoop voor burgemeester Michel Bezuijen, die eerder op avond door de Commissaris van de Koning Jaap Smit als burgemeester van Zoetermeer was geïnstalleerd.

Maandag 12 oktober debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over het dreigende faillissement van de  Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). Met het onvermijdelijke faillissement loopt het voortbestaan van het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer in gevaar. De SSVOZ heeft in de stichting Lucas Onderwijs een professionele overnamepartner gevonden die bereid is stevig in het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer te investeren mits de gemeente Zoetermeer ook bereid is een stevige bijdrage te leveren. VVD-raadslid Raymund Zinck: ‘De SSVOZ staat kort voor het faillissement. Een faillissement zou verstrekkende gevolgen hebben voor de rond 1500 leerlingen waar onder meer een groep kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs bij hoort. Niets doen is geen optie. Ten eerste kan dat niet omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor het openbaar onderwijs. Ten tweede zal dat betekenen dat de leerlingen in de regio ergens over verschillende scholen verdeeld worden, met alle gevolgen van dien’. Aan het eind van het debat ging de gemeenteraad met 35 stemmen voor en 1 stem tegen akkoord met het raadsvoorstel om de noodzakelijke financiële steun te verlenen.

Een geslaagde online themabijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 over de veiligheid in Zoetermeer met een grote opkomst van aangemelde deelnemers. Doel van de door de VVD-fractie georganiseerde thema-avond was te inventariseren welke problemen rond veiligheid er spelen in Zoetermeer. In aanwezigheid van onder meer burgemeester Bezuijen en VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (veiligheid in grote steden) discussieerden inwoners, ondernemers en lokale politici van nagenoeg alle in de gemeenteraad van Zoetermeer vertegenwoordigde partijen aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen over concrete veiligheidsonderwerpen.

Maandag 5 oktober vergaderde de gemeenteraad in de Commissie Stad over het nieuwe afvalbeleid, voluit het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 20121 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’, zoals dat door GroenLinks-wethouder Groeneveld voor vaststelling naar de raad is gestuurd. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie op dit onderwerp Jan Willem Schotel lichtte toe waar voor de VVD-fractie de grootste pijn zit: ‘Is er wel voldoende draagvlak voor de voorgestelde aanpak? We betwijfelen dat. Vraag aan het college is ons maar vooral de inwoners van de stad te overtuigen dat de voorgestelde aanpak eerlijker, effectiever en goedkoper is’. Op een later, nog vast te stellen moment spreekt de raad verder over dit belangrijke onderwerp, eerst nog een keer in de Commissie Stad waarin de wethouder zal reageren op de vragen en reacties in de commissie en naar verwachting later dit najaar in de gemeenteraad.

Maandag 21 september stond het raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040 op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder voor de VVD-fractie was Jeffrey van Gils die in de eerste plaats aangaf heel blij te zijn met de toekomstbeelden die in deze visie worden neergezet. Toch ook enkele kritische kanttekeningen:'Minstens zo belangrijk is wat er straks gedaan wordt met deze visie. Want in een visie kan je niet wonen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zijn dan ook erg blij met positieve kijk van de wethouder en andere partijen tegenover het uitwerken van gebiedspaspoorten als volgende stap. De VVD ziet graag dat de bebouwing in de Ondineschouw een goede overgang vormt tussen de laagbouw in de Leyens en de hoogbouw van de binnenstad. Het VVD-amendement hierover kreeg steun van een meerderheid in de raad. Voorts vindt de VVD dat de permanente ontwikkeling van deze locatie, gezien de huidige status van het project in de visie, nog wel even op zich zal laten wachten. Jeffrey van Gils: ‘Dat betekent niet dat we het gebied niet tijdelijk kunnen gebruiken. Daarbij denken wij dan aan flexwoningen. Deze kunnen op hele korte termijn worden gerealiseerd en kunnen tot een permanente invulling over 10 tot 15 jaar alvast een bijdrage leveren aan het grote woningtekort’. De motie van VVD en CDA kreeg helaas geen meerderheid in de raad. Wat de VVD betreft een gemiste kans om op relatief korte termijn tijdelijk extra woningen te bouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft  het college gevraagd of het bereid is het bedrijfsleven in Zoetermeer opnieuw te informeren over het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker wordende No Deal Brexit. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt dus groter terwijl de voorbereiding daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Deze vraag staat centraal op de digitale thema-avond georganiseerd door de fractie van de Zoetermeerse VVD op woensdagavond 7 oktober 2020 van 19.30 uur - 20.45 uur. Discussieer mee over onder meer problemen met de veiligheid op straat, incidenten met jongeren, risico’s voor ondernemers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zorgen over de veiligheid in Zoetermeer. Zijn deze zorgen terecht of overdreven? Is Zoetermeer veilig genoeg? Wat staat ons te doen? Met onder andere Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius, inwoners, deskundigen, ondernemers en politici van diverse gemeenteraadfracties. Aanmelden kan via deze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dinsdag 15 september hervatte de gemeenteraad het debat over de toekomst van Zoetermeer naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau Louter over de toekomst van Zoetermeer (zie voor het eerste deel: Zoetermeer 2040: zonder ingrijpen wordt Zoetermeer armer, ouder en dommer) . In dit tweede deel ook de tweede termijn van de inbreng van de Zoetermeerse VVD door fractievoorzitter Rob Duiven. Hij begon zijn bijdrage de raad er aan te herinneren dat als er niets zou veranderen Zoetermeer armer, ouder en dommer zou worden. Rob Duiven: 'De vraag is hoe we dat voorkomen. Want Zoetermeerders verdienen een kansrijke toekomst. Om zich in onze stad kunnen blijven ontplooien. Om zelf keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven in Zoetermeer willen inrichten. Om zichzelf te kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen'. En wat de VVD betreft wordt dat gedaan door te focussen op het in Zoetermeer fijn kunnen wonen en werken. Zodat ook de sterke schouders die Zoetermeer zo hard nodig heeft in Zoetermeer blijven. Zodat we het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Zodat Zoetermeer sociaal-economisch vitaal blijft'.

Op 4 september 2020 ontving de gemeenteraad weer een memo met een zoveelste onaangename verassing. Opnieuw met de verwachting dat de kosten in 2020 zullen stijgen. Het water staat de gemeente aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: 'Een pijnlijk bericht dat het college rekening houdt met een kostenstijging van € 2,76 mln. De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen: 'De rek is eruit! Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

'Ontkennen kan niet meer: zonder ingrijpen worden we in Zoetermeer ouder, armer en dommer', zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op prikkelende wijze zijn pitch over het rapport 'De staat van Zoetermeer' van adviesbureau Louter in het raadsdebat over de visie op Zoetermeer 2040. Rob Duiven: ‘Het rapport laat ons zien wat veel inwoners al beginnen door te krijgen. Zij zien talentvolle kinderen uit Zoetermeer vertrekken omdat die elders een woning en goed betaald werk vinden. Ze verhuizen naar elders omdat de wijken door verloedering en eenzijdig woningaanbod minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Zij zien steeds meer sterke schouders uit Zoetermeer vertrekken. Sterke schouders die Zoetermeer hard nodigt heeft om de lasten van de toenemende zorg te dragen', aldus Rob Duiven: 'Zoetermeer, de groeistad van weleer, dreigt een vertrekstad te worden. We moeten dus nu ingrijpen. Niets doen is geen optie. Dus bouwen voor de sterke schouders. Aantrekkelijk bouwen en snel bouwen. Want bouwen in Zoetermeer is bouwen aan Zoetermeer'. Op 8 september vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over de toekomst van Zoetermeer. In het eerste deel lag de focus op de politieke duiding van het rapport. In het tweede deel van het debat zal het gaan over de ambities en oplossingsrichtingen. De datum van dit tweede deel van het debat is nog niet bekend. Met de opbrengst van beide delen gaat het college aan de slag om een visie uit te werken en aan de raad voor te leggen.

De gemeenteraad raad heeft in december vorig jaar besloten dat er een bezoekersregeling voor het parkeren in de binnenstad moet komen. De invoering van deze bezoekersregeling is een aantal keer uitgesteld. Ook de invoering per 1 september blijkt nu te zijn uitgesteld. Bewoners hebben bericht ontvangen dat belangrijke formele besluiten op dit moment nog niet zijn afgerond en dat onbekend is wanneer de bezoekersregeling kan ingaan.

VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘De VVD vindt het van groot belang dat de bewoners van de binnenstad nu zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de door de raad vastgestelde bezoekersregeling. Wij hebben daarom de volgende, eenvoudige vragen aan het college gesteld: waarom is de bezoekersregeling uitgesteld en wanneer wordt de regeling nu ingevoerd?’ De VVD hoopt snel een reactie van het college te ontvangen zodat ook de bewoners van de binnenstad eindelijk weten waar ze aan toe zijn.

Maandagavond 20 juli sloot de fractie van de VVD met een barbecue het politiek seizoen 2019 - 2020 af. Naast alle leden van de fractie waren ook VVD-wethouders Marc Rosier en Jan Iedema aanwezig. Onder het genot van een drankje en een hapje werd gezamenlijk terug- en vooruitgekeken op de resultaten en uitdagingen. Dat Zoetermeer uitdagingen kent is genoegzaam bekend. De kosten voor de jeugdzorg en wmo blijven stijgen. In zijn tweede termijn van het voorjaarsdebat merkte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hierover op: 'De recent ontvangen doorrekening over de kosten jeugdhulp zorg in natura laten een mogelijke extra overschrijding zien. Er moet dus meer gebeuren dan tot op heden wordt gedaan. Want wat de VVD betreft gaan we onze stad niet kapot bezuinigen. De VVD wil geen OZB-verhoging en andere lastenverzwaringen zoals door GroenLinks is geopperd. Natuurlijk, het rijk moet over de brug komen met structurele, extra middelen. Maar alleen lijdzaam wachten op eventueel extra geld uit Den Haag is niet genoeg'. Hij vroeg dus het college om naast het blijven proberen extra financiële steun van het rijk te verkrijgen, na te denken over extra maatregelen, zoals het hanteren van een budgetplafond, effectiever maken van de diagnostiek, Zoetermeer aan het rijk aan te bieden als wettelijke pilotgemeente voor een drempel binnen de jeugdzorg door het instellen van een eigen bijdrage, versterken van het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdzorg en wmo. Hij herhaalde zijn waarschuwing uit het voorjaarsdebat in 2019: 'Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’.

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli 2020 besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten. Dit besluit was unaniem; alle leden van de raad hebben de motie ondertekend. Ook de fractie van de VVD heeft met overtuiging achter het besluit geschaard. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen. De rek is eruit. Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

 

Maandag 29 juni was de tweede sessie van het voorjaarsdebat. Een week eerder hadden alle fracties in de eerste termijn hun visie op de perspectiefnota gegeven. Met de eerste termijn van het college werd verder gedebatteerd over de richting die de raad aan het college wilde meegeven voor de begrotingsvoorbereiding. Tijdens het voorjaarsdebat werd vooral één ding pijnlijk duidelijk: de gemeente zit financieel in zwaar weer. De kosten voor met name de jeugdzorg lopen op. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven had oog voor de noden maar zag ook kansen: 'Het is een bijzondere tijd die we meemaken. Een tijd waarin veel inwoners Van Zoetermeer te maken hebben met onverwachte, en soms ingrijpende tegenslagen. Pessimisme ligt dan op de loer. Maar daar waar een pessimist in elke kans de moeilijkheden ziet, ziet een optimist in elke moeilijkheid de kansen. Laten we in het belang van Zoetermeer die kansen willen zien en benutten'.

 

Op maandag 29 heeft de gemeenteraad de VVD-motie 'Een leven lang leren' aangenomen. VVD-raadslid Thera Hoekstra licht de strekking en het belang van deze motie toe. 'Ik heb vier jaar lang goed gezorgd voor mezelf: regelmatig gesport, gezond gegeten en genoeg rust gepakt. Het resultaat mag er zijn, ik ben superblij met het resultaat! Eindelijk klaar, nu hoef ik dit nooit meer te doen!'. Als u deze tekst tegen zou komen op sociale media, zou u het hier dan mee eens zijn? Waarschijnlijk niet. Iedereen begrijpt dat je je hele leven lang goed voor jezelf moet zorgen. Na vier jaar stoppen is een garantie om later gezondheidsproblemen te krijgen. Waarom is het dan wel normaal om te denken dat je na vier jaar studeren genoeg hebt geleerd in een beroepsopleiding, hbo of universitaire studie om de rest van je werkzame leven op te teren? Dit is een achterhaalde gedachte die helaas nog bij veel mensen leeft. Een Leven Lang Leren is het antwoord: net zoals je leven lang goed voor jezelf zorgen belangrijk is voor je gezondheid, is je leven lang bijleren goed voor je arbeids- en carrièreperspectief. Het is investeren in jezelf en in jouw toekomst.

'We beleven een periode die door sommigen al is benoemd als de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog', aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat: 'De gevolgen van de crisis raken veel inwoners, ondernemers, winkeliers, personeel in de zorg en de verpleging, horecapersoneel, personeel van kunst- en cultuurinstellingen en uit de evenementenbranche, handhavers en nog vele anderen. Kortom, de hele Zoetermeerse samenleving voelt de impact van het virus en de maatregelen daartegen'. Hij bepleitte dat het college daarom bij de opstelling van de begroting en rekening houdt met de gevolgen van de corona-crisis en dus focust op de volgende thema's: het op peil houden van de realisatie van nieuwe woningen, het stimuleren van de (lokale) economie met als speerpunt het versterken van de onderwijs-arbeidsmarkt, aandacht voor de veiligheid in en het onderhoud van het openbaar gebied en robuuste gemeentefinanciën, waaronder het op peil brengen van het weerstandsvermogen en grip krijgen op de hardnekkige kostenoverschrijdingen op de jeugdzorg en de wmo. Rob Duiven: 'Zoetermeer is wat de VVD betreft dè plek goed te wonen, werken, studeren en recreëren. Om dat zo te houden moeten we blijven werken aan meer banen, goed onderwijs, het op orde krijgen van de gemeentefinanciën. En natuurlijk niet te vergeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen ìn Zoetermeer, bouwen vòòr Zoetermeer en vooral bouwen aan de toekomst vàn Zoetermeer'.

De Zoetermeerse VVD is blij met de komst van VVD'er Michel Bezuijen als burgemeester van Zoetermeer. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergaderiring op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Michel Bezuijen krijgt Zoetermeer een bekwaam en aimabel bestuurder, iemand die zijn sporen in het openbaar bestuur reeds ruim heeft verdiend. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren om de belangen van onze stad te dienen'. Michel Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de universiteit Leiden.

Geschokt en intens verdrietig zijn wij met het plotselinge overlijden van oud-wethouder en oud-voorzitter van de VVD Zoetermeer Bé Emmens.

Wij herinneren Bé als een mooi mens, met hart voor onze stad en voor onze partij. Bé heeft Zoetermeer een stukje mooier en beter gemaakt, door zich intensief en kundig in te zetten voor projecten als de inrichting van Dutch Innovation Park, de uitbreiding van Snowworld en de komst van station Bleizo. Ook voor onze partij was zijn inzet groot, waren zijn bijdragen van grote toegevoegde waarde en was zijn aanwezigheid altijd zo gewaardeerd.

We zullen hem enorm missen.

Dinsdag 2 juni 2020 vond het jaarlijkse resultatendebat plaats. Het college legt dan verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Hij memoreerde dat in 2019 pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden: ‘We bezuinigden voor € 14 miljoen, maar maakten ook ruimte voor initiatieven en vernieuwingen om de toekomst van onze stad veilig te stellen. De huidige corona-omstandigheden laten zien hoe belangrijk het is gemeentelijk huishoudboekje goed op orde te hebben. Niet alleen om de op de korte termijn ondernemers en inwoners ondersteuning te kunnen bieden. Maar ook om op de middellange en lange termijn de ideeën en plannen voor onze stad te kunnen blijven uitvoeren', aldus Rob Duiven. Hij gaf aan zeer benieuwd naar de uitwerking van de post-corona scenario’s waarom de VVD op 18 mei jl. in de raad heeft gevraagd en het college heeft toegezegd die te ontwikkelen.

De gemeente Zoetermeer deelt 75 euro uit voor cadeautjes aan de buren uit. De sociale cohesie  in straten in een aantal wijken in Zoetermeer kan volgens de gemeente worden versterkt door bij gebeurtenissen zoals verhuizingen en geboortes, presentjes voor elkaar te kopen. De gemeente Zoetermeer heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld. ‘Er zijn geen regels vastgesteld en iedereen kan zich aanmelden. Van controle op dit gratis geld is amper sprake’ aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘De VVD heeft daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eenzaamheid bestrijden is een mooi doel, maar je kunt je afvragen of dit de beste manier is om het belastinggeld uit te geven'.

De corona-crisis heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn zal deze crisis gevolgen hebben voor de economie van onze stad. In de vergadering van de gemeenteraad op maandag 18 mei heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hiervoor aandacht gevraagd: 'We moeten helaas rekening houden met een flinke recessie. Veel ondernemers hebben het nu reeds zwaar en dit beeld zal de komende periode niet veel beter worden. Ook in onze stad. Als er een moment is waarop we moeten zorgen dat Zoetermeer aantrekkelijk blijft zodat ondernemers en inwoners hier blijven of komen, dan is het nu wel. Juist de komende tijd is het zaak te zorgen dat Zoetermeer vitaal blijft'.

De maatregelen rondom de Coronacrisis zijn nog niet voorbij en we blijven allemaal nog netjes zo veel mogelijk thuis. Toch zijn ondertussen in de landelijke trends positieve signalen te zien rondom de aantallen besmettingsgevallen en ziekenhuisopnames. Reden voor veel ondernemers om na te denken hoe zij straks hun bedrijf weer kunnen openen in wat ondertussen de 1,5m samenleving is gaan heten. De Zoetermeerse VVD bepleit daarom in schriftelijke vragen aan het college de ruimte voor horeca-ondernemers letterlijk en figuurlijk uit te breiden.

Niet alleen grote ondernemingen die reeds jaren in onze stad een plaats hebben verworven, maar ook net gestarte bedrijven die op het punt stonden hun investeringen terug te gaan verdienen. Indringende, soms ook persoonlijke, ervaringen van Zoetermeerse ondernemers tijdens het eerste, geslaagde digitale spreekuur ‘In gesprek met ondernemend Zoetermeer’, op dinsdagavond 28 april jl, georganiseerd door de Zoetermeerse VVD. De impact van de Corona-maatregelen in enkele branches van het bedrijfsleven is ongelofelijk groot. Vragen konden worden gesteld of suggesties worden gedaan aan VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, VVD-Provinciale Statenlid Peter van Waaij, wethouder economie Jan Iedema en VVD-fractievoorzitter Rob Duiven.

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering de maatregelen omtrent de Corona-crisis verlengd. Dat betekent ook dat voor veel ondernemers de onzekerheid langer blijft duren. De fractie van de VVD Zoetermeer gaat graag de Zoetermeerse ondernemers in gesprek over hoe de gemeente deze ondernemers kan helpen bij het overbruggen van de Corona-crisis. Dinsdag 28 april wordt daarom een digitaal spreekuur georganiseerd gaat de fractie digitaal in gesprek met iedereen die ideeën of problemen wil uitwisselen. Aanmelden kan via deze link, de deelnemers ontvangen dan dinsdag 28 april een link naar het gesprek. Naast de lokale VVD sluiten ook Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD), Provinciale Statenlid Peter van Waaij (VVD) en wethouder economie Jan Iedema aan. 'Een hoop ondernemers verkeren in zwaar weer door de Coronacrisis, wij willen hen de mogelijkheid bieden om de pijnpunten op de juiste plek te laten landen', aldus de fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD Rob Duiven: 'We voelen als lokale partij de noodzaak om de ondernemers in de stad te helpen, dit gesprek moet ons helpen bij het maken van de juiste keuzes de komende tijd'.

Maandagavond 20 april vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad voor het eerst sinds het moment dat vanwege het Corona-virus Nederland in een ‘smart lock-down’ ging. Een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het onderwerp maar ook vanwege het feit dat de vergadering voor het eerst op digitale wijze werd gehouden. Maar ook bijzonder omdat de gemeenteraad voor het eerst werd geleid door waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Voor de Zoetermeerse VVD gaf fractievoorzitter Rob Duiven een reactie op de uitgebreide briefing door het college van de maatregelen die gemeente heeft ingesteld en uitvoert. 

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 31 maart 2020 de heer Jan Pieter Lokker benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zoetermeer. Jan Pieter Lokker is 71 jaar en woont in Bodegraven. VVD- fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Jan Pieter Lokker krijgt Zoetermeer een goede waarnemend burgemeester. Ervaren, aimabel, doortastend. Precies wat we de komende periode nodig hebben. De Zoetermeerse VVD ziet de samenwerking met de heer Lokker met veel vertrouwen tegemoet en wenst hem veel succes toe in Zoetermeer'.

Het Corona-virus (Covid-19) heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. In de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners. Alles op alles moet worden gezet om het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te dammen en de gevolgen van die besmettingen te beperken. En dat gebeurt, ook in Zoetermeer. In navolging van de maatregelen die voor heel Nederland gelden, worden ook in Zoetermeer door het stadsbestuur met de nodige daadkracht de zaken aangepakt en geregeld. ‘De raad wordt door het college goed op de hoogte gehouden van die aanpak’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de lokale politiek heeft met de gevolgen te maken. Zo zijn alle vergaderingen van de raad en commissies tot 1 april geannuleerd. Maar uiteraard houden wij wel de politieke vinger aan de pols.’.

De afgelopen maanden heeft de Zoetermeerse gemeenteraad gesproken over re-integratie, schuldenaanpak en armoedebeleid, deze thema’s komen samen in de ‘Kadernota Meedoen met Meerwaarde’.

De Zoetermeerse VVD was dinsdagavond 18 februari aanwezig bij de goed bezochte wijkbijeenkomst over het onderhoud van het Rosarium in het Floriadepark. Veel buurtbewoners waren afgekomen op de oproep van de gemeente om het Rosarium door buurtgenoten te laten onderhouden. Zulke initiatieven passen goed bij het standpunt van ‘haalbaar en betaalbaar groen’ zoals VVD-raadslid Jan Willem Schotel 17 februari benadrukte in de gemeenteraad bij de behandeling van het raadsvoorstel Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

De Zoetermeerse VVD heeft maandag 17 februari het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor de periode 2020 – 2023, gesteund. Dit programma omvat twee hoofdonderwerpen: de energietransitie in de gebouwde omgeving en groen & biodiversiteit. De ambitie voor de energietransitie is in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Dit moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid. De nota geeft aan op welke wijze de ambities worden gerealiseerd. ‘De VVD steunt deze plannen. Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Wat de VVD betreft twee kernbegrippen uit het raadsvoorstel’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel.

Met de verkiezing van de Tweede Kamervolgende jaar in aantocht en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, staat de VVD een grote opgave. Het komende jaar wordt voor de VVD cruciaal. Tijd om het fundament te leggen voor de campagnes waarbij contact met de achterban des te belangrijker is. Tijd dus om de koppen bij elkaar te steken. Op 8 februari zaten lokale campaigners, campagne coaches en het permanente campagneteam Zuid-Holland bij elkaar in het gemeentehuis van Lansingerland om van de komende campagnes een enorm succes te maken. Ook de Zoetermeerse VVD was met een delegatie uit het bestuur en de fractie goed vertegenwoordigd.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven ging vrijdag 7 februari samen met collega-raadsleden Margot Kraneveldt (PvdA) en Francijn Brouwer (CU/SGP) namens de Gemeenteraad Zoetermeer op bezoek bij groep 8 van IKC De Vijverburgh. In brieven aan de gemeenteraad hadden de leerlingen in het kader van een schrijfopdracht zaken aangekaart die aandacht vragen, zoals te hard rijden in de straat, te weinig bomen en meer leuke speelplaatsen. De leerlingen gingen daarover met de raadsleden in gesprek.

In diverse media wordt melding gemaakt dat gemeenten in 2019 een recordbedrag aan proceskosten hebben betaald aan bedrijven die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Die vergoedingen lopen inmiddels zo hoog op, dat gemeenten hun systeem zien vastlopen, belastingtarieven stijgen en vaste ambtenaren het vele werk niet aan kunnen. De Zoetermeerse VVD vindt dat de waardebepaling van de WOZ van woningen en bedrijfspanden in Zoetermeer doelmatig, duidelijk, uniform en met borging van de kwaliteit moet plaats te vinden. Dat dient efficiënt en zonder onnodige kosten te zijn ingericht en te functioneren. Over of dit ook in Zoetermeer het geval is heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Vrijdag 24 januari was een delegatie van de fractie van de Zoetermeerse VVD met de collega’s van het CDA Zoetermeer op werkbezoek bij softwarebedrijf ORTEC. ORTEC is leverancier van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics, met ongeveer 1.000 medewerkers en kantoren in 13 landen over de hele wereld. ORTEC is actief in veel verschillende sectoren en maakt bedrijven efficiënter, voorspelbaarder en effectiever op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het hoofdkantoor van dit mondiaal opererende bedrijf staat in Zoetermeer.

Uit berichtgeving door ZFM Zoetermeer en uit een eigen rondgang in het Stadshart constateert de Zoetermeerse VVD dat een groot aantal betaalautomaten voor het parkeren in de openbare ruimte nog niet zijn voorzien van de juiste informatie. Verschillend per automaat kloppen de tijden of tarieven niet. Bovendien blijken er ondanks deze tekortkomingen  toch al parkeerboetes te zijn uitgedeeld. De VVD vindt dit onaanvaardbaar en heeft daarom schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld.

De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om de aandelen van Eneco voor een verwachte opbrengst van circa 95 miljoen euro van de hand te doen. Het door het college van B&W bij de raad ingediende voorstel geeft uitvoering aan het principebesluit dat de Zoetermeerse gemeenteraad in oktober 2017 heeft genomen om het aandeelhouderschap in Eneco te beëindigen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De raad is naar het oordeel van de VVD steeds goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces tot verkoop van de aandelen. Dit proces is op zichzelf ook goed verlopen, getuige ook de unanieme steun van de raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede ook centrale ondernemingsraad van Eneco. Dit is een compliment waard voor VVD-wethouder Marc Rosier.'. 

De vuurwerkdiscussie is op landelijk èn op lokaal niveau een hot topic. Zo stuurde Klaas Dijkhoff al een mail naar alle VVD’ers over de discussie daarover binnen de landelijke fractie. Sindsdien heeft onder andere de Rotterdamse VVD besloten om vooruitlopend op de Rijksoverheid vuurwerk in de hele gemeente in de ban te doen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft besloten te gaan werken aan een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Hoe kijkt de Zoetermeerse VVD tegen de lokale vuurwerkdiscussie aan?

Het politieke jaar 2019 zit erop! Het kerstreces is begonnen voor de leden van de Zoetermeerse gemeenteraad en college van B&W. Ook voor uw VVD-vertegenwoordigers in de raad en het college is het even tijd om de accu weer op te laden. 2019 was een enerverend politiek jaar, niet in de laatste plaats door het pakket van maatregelen dat moest worden vastgesteld om de begroting structureel op orde te houden. Met een evenwichtig pakket van vernieuwingen, bezuinigingen en investeringen van 14 miljoen zet Zoetermeer op een verstandige wijze de tering naar de nering. Daar hebben we als VVD ook nadrukkelijk voor gestreden zoals bijvoorbeeld geen onnodige, onevenwichtige lastenverzwaringen, onverminderde focus op veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid van de stad, behoud van prioriteit voor woningbouwopgave ruimte voor ondernemen en scholing.

Op woensdagavond 18 december vond de tweede VVD Pubquiz plaats. Naast de vele Zoetermeerse VVD'ers die de weg naar Class by Jofel gevonden hadden, konden dit keer ook vertegenwoordigers van de D66 en de PvdA verwelkomd worden. Quizmasters Lisette Meijer en Dick Faas legden de deelnemers het vuur aan de schenen met talrijke vragen in diverse categorieën, zoals muziek, geschiedenis, gebeurtenissen in 2019 en natuurlijk ook de wetenswaardigheden in het afgelopen jaar van de Zoetermeerse politiek. Een mooie afsluiting van het jaar. Voor 2020 staat er uiteraard ook weer een Pubquiz in december op het programma. Het neiuwe jaar begint met een Nieuwjaarspizza op zondag 12 januari, aanvang 16.00 uur, in Pavarotti, Stadhuisplein 7.

Burgemeester Aptroot maakte onlangs bekend dat hij per 31 maart 2020 afscheid neemt. De Vertrouwenscommissie heeft een concept profielschets van de nieuwe burgemeester opgesteld. Iedere inwoner van Zoetermeer kan daaraan bijdragen. Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD heeft fractieoverleg Rob Duiven zitting in de Vertrouwenscommissie. Ga naar de deze pagina van de site van de gemeenteraad om te zien op welke manier dat kan!
 

Vanaf 2020 heeft de Zoetermeerse gemeenteraadsfractie van de VVD maandelijks eens inloopspreekuur. Wil je spreken over een probleem in je wijk, heb je een gaaf idee voor de stad of lijkt het je gewoon leuk om eens kennis te maken? Alle Zoetermeerse inwoners, ondernemers en werknemers zijn welkom! Als je een specifiek onderwerp wilt bespreken is het handig om te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zorgen we dat de woordvoerder op dat thema aanwezig is! Hopelijk tot in het nieuwe jaar. Locatie: stadhuis Forum Zoetermeer, vergaderzaal 14.

Op zaterdag 14 december heeft een groep Zoetermeerse VVD’ers de middag gezellig doorgebracht met bewoners en vrijwilligers van verpleeghuis Magnolia in Oosterheem. Rode draad door de bijeenkomst was de bingo onder deskundige en enthousiaste leiding van VVD-wethouder Jan Iedema. Een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!

Op 11 december heeft VVD minister-president Mark Rutte een werkbezoek aan Zoetermeer gebracht. Het programma stond in het teken van verstedelijking en bereikbaarheid. Een groot deel van Zoetermeer stamt uit de jaren ’70 en de stad beschikt derhalve over veel kennis en ervaring met bouwen in tijden van woningnood. In dat kader werd de minister-president rondgeleid door de wijk Palenstein en sprak hij in het Crown Business Center met deskundigen over stedelijke ontwikkeling. Ook bezocht de Mark Rutte het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer en de ambachtenwerkplaats Piëzo. Uiteraard heeft ook overleg met het Zoetermeerse college  plaats gevonden waarin onder meer over de actuele financiële situatie is gesproken.

In de media werd gemeld dat uit een rondgang onder gemeenten is gebleken dat deze in toenemende mate gebruik maken van natuurlijke methoden om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan. De methode ‘wegzuigen’ zou juist minder gebruikt gaan worden. VVD raadslid Jan Willem Schotel: ‘De fractie van de Zoetermeerse VVD is van mening dat effectieve bestrijding van de eikenprocessierups in het belang is van de inwoners van onze stad. De VVD is tevens van mening dat het mooi zou zijn als toekomstige overlast zou kunnen worden verminderd of zelfs voorkomen door het gebruik van natuurlijke methoden.’.

Op 6 december hebben de fracties van de VVD Zoetermeer en VVD Lansingerland samen de nieuwe bakkerij van Hoogvliet in Bleiswijk bezocht. De doelstelling van het werkbezoek was de kennismaking met een grote onderneming op het gezamenlijke industrieterrein van de twee gemeentes Zoetermeer en Lansingerland. Tijdens het werkbezoek hebben de fracties een uitgebreide rondleiding door het bedrijf  gekregen. De bakkerij verzorgt op dit moment 70 supermarkten in de regio met brood. Dat gebeurd bijna volledig automatisch en er is voldoende capaciteit om verder te groeien.

Het Zoetermeerse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die Zoetermeerse VVD vorige maand stelde over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen.  'Dit besluit van de gemeente  Rijswijk zou een breuk betekenen met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens', aldus VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor Zoetermeer en de regio naar aanleiding van dit Rijswijkse besluit.'

De fractieleden en actieve leden van de Zoetermeerse VVD waren op zaterdag 30 november present in het Stadshart in het kader van de Sinterklaasactie 2019. De kleurplaten en snoepgoed vonden gretig aftrek onder de Zoetermeerse jeugd. Een fijne Sinterklaas toegewenst allemaal!

 
 

De afgelopen weken laaide de discussie op sociale media en in de reguliere media weer op: Storytellers krijgt van het college geen subsidie voor de openluchtvoorstellingen in het Buytenparktheater of voor het Historisch Festival Zoetermeer. Ook kregen ze geen subsidie hiervoor van het Cultuurfonds. Dat Storytellers geen structurele subsidie krijgt van de gemeente is geen nieuwe ontwikkeling, want dit was de afgelopen jaren ook al het geval. Toch heeft Storytellers hier nooit van geleerd, want elk jaar weer was het weer een 'verrassing' voor hen en, net zoals de afgelopen jaren, leidde de berichtgeving in de media op 18 november jl. tot een fel debat. De Zoetermeerse VVD heeft een duidelijk standpunt ingenomen: de gemeenteraad moet Storytellers geen extra subsidie en geen onverdiende voorkeurspositie geven.

Burgemeester Aptroot vertrekt iets eerder als burgemeester van Zoetermeer. Op 15 november burgemeester Aptroot aangekondigd iets eerder te vertrekken als burgemeester van onze stad. Hij vertrekt namelijk eind maart 2020. Dat is iets eerder dan oktober. Dat is namelijk het moment waarop de burgemeester wettelijk met pensioen moet. De Zoetermeerse VVD had nog graag veel langer genoten van burgemeester Aptroot maar heeft alle respect voor zijn keuze.

Op 25 november start een wereldwijde actie van de Verenigde Naties genaamd Orange the World waar ook Nederland op grote schaal aan deelneemt. De Zoetermeerse VVD steunt deze actie van harte om aandacht te vragen voor wereldwijd geweld tegen vrouwen. In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen. De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor de regio van dit Rijswijkse besluit.

‘In Zoetermeer is het goed wonen, werken, studeren en recreëren. En om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden moet Zoetermeer een vitale stad blijven’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het eerste deel van het begrotingsdebat op maandag 4 november: ‘Veilig, ondernemend, gezellig, zorgzaam, groen en duurzaam en waarin je heerlijk kunt wonen. Een stad die kansen en mogelijkheden biedt om in vrijheid keuzes te maken. Om keuzes van anderen te respecteren. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om op gelijkwaardige en rechtvaardige wijze samen te leven. Een vitaal Zoetermeer is dus in ieder geval een liberaal Zoetermeer!’.

Maandagochtend 08.00 uur De eerste werknemers en studenten komen aan op Station Lansingerland-Zoetermeer en wandelen richting de volledig autonoom rijdende voertuigen. Deze rijden iedereen in een vlot tempo over de brug richting de Werner von Siemensstraat richting de Dutch Tech Campus. Zo komen ze snel en droog op de plek van bestemming op het park. Andere studenten wandelen of fietsen van hun nieuwe studenten- en jongerenwoningen naar de automatische shuttles die hen naar de InnoLabs rond de thema’s eHealth en Smart Mobility brengen. Deze beelden zijn ontleend aan het toekomstbeeld in de uitvoeringsagenda van het Dutch Innovation Park dat maandag 14 oktober op de agenda van de gemeenteraad staat. De Zoetermeerse VDD steunt de uitvoering van de uitvoeringsagenda van harte.

De Zoetermeerse VVD gaat regelmatig op werkbezoek bij verschillende organisaties in Zoetermeer. Vorige week gingen Vivianne en Harm op bezoek bij Stichting Philadelphia Zorg in Meerzicht.  Harm Meijer en Vivianne van Yperen zijn op bezoek geweest bij de woongroep van Stichting Phladelphia Zorg in Meerzicht. Zij hebben jeugdzorg in het pakket en vinden het belangrijk dat beleid niet alleen vanuit de raadzaal wordt bekeken, maar ook samen met de kinderen, de ouders en de zorgverleners! Aan het einde van de dag willen ze namelijk dat de zorg goed, liefdevol en op de juiste plek terecht komt.

De Zoetermeerse VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen. Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden tot onnodige vertraging van concrete projecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra: ‘De VVD vindt dat de gemeente over de mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren. In klare taal, die voor iedereen te begrijpen is. Zodat iedereen vooraf weet waarover de samenspraak gaat en wat ervan te verwachten is’.

De Zoetermeerse VVD is duidelijk: de kabelbaan in speeltuin De Spil moet blijven. 'Het besluit van de gemeente om deze kabelbaan weg te halen past niet bij de VVD-visie op speeltuinen en het speelplezier van kinderen. De Zoetermeerse VVD is juist voorstander van grote speeltuinen met veel verschillende speeltoestellen en daar past het weghalen van deze kabelbaan totaal niet bij,’ aldus raadslid Thera Hoekstra: ‘Bovendien, kinderen maken geluid tijdens het spelen, dat hoort nu eenmaal bij het leven in een stad.’ Wat betreft overlast veroorzakende hangjeugd geeft de VVD aan dat de oplossing daarvoor ligt bij beter en meer handhaven door inzet van politie en handhaving.

Begin juni doken in de landelijke media berichten op dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat gemeenten geen idee hebben of hun radicaliseringsaanpak werkt. ‘Gemeenten geven aan geen goed zicht te hebben op de effecten van hun aanpak, dan wel op de resultaten van de specifieke activiteiten’, aldus VVD raadslid Robbert Morée die daarover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college: ‘De Zoetermeerse VVD wil weten of het college zich herkent in deze conclusies en zo nee, wat heeft Zoetermeer dan anders gedaan en hoe is in Zoetermeer de effectiviteit gemeten en de resultaten vastgesteld’.

Voor de Zoetermeerse VVD staat het als een paal boven water: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen in onze maatschappij. We zijn we hier met z'n allen verantwoordelijk voor, dus 'sociale inclusie' is de enige logische conclusie. De realiteit is alleen nog niet zover en er moet nog veel gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Om hier een stap in te zetten, heeft de Zoetermeerse VVD, in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal op 25 juni een inspiratieavond over sociale inclusie gehouden.

‘Voor de Zoetermeerse VVD begint inburgeren en integratie bij het leren van onze taal. Goed taalonderwijs is daarom essentieel en waar over de kwaliteit geen twijfel mag bestaan’, vindt VVD raadslid Vivianne van Yperen: ‘Integratie begint bij het leren van onze taal. Alleen zo kun je een baan vinden. Alleen zo kun je een echte plek in onze samenleving vinden’. Dat is ook de mening van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Vivianne van Yperen en collega-VVD raadslid Raymund Zinck over de kwaliteit van dat taalonderwijs.

Steun van de Zoetermeerse VVD voor de Perspectiefnota 2020. Steun dus voor de plannen om ervoor te zorgen dat het in Zoetermeer goed wonen, werken, studeren en recreëren blijft. Steun dus voor de plannen om niet alleen vanwege de hoge kosten voor de jeugdzorg te bezuinigen, maar juist ook te gaan investeren en vernieuwen. Steun dus ook voor het college waarin de VVD vertegenwoordigd is met twee wethouders die ervoor zorgen dat de belangrijkste plannen uit het coalitieakkoord uitgevoerd worden.

Vanaf 29 mei gold voor enige tijd een negatief zwemadvies voor de Noord Aa speelvijver wegens blauwalg. Dit advies en al zo vroeg in het zomerseizoen, was voor VVD raadslid Jan Willem Schotel aanleiding het college te vragen wat het gaat doen om het waterschap in de actiestand te krijgen om de blauwalg nu echt effectief aan te pakken in de Noord-Aa. Op 27 juni heeft het college het antwoord op deze vraag naar de raad gestuurd met wat er komend zomerseizoen concreet gaat gebeuren om de blauwalg in de Zoetermeerse plas met succees aan te pakken.

‘Bezuinigen en vernieuwen is en blijft vooralsnog keihard nodig in het sociaal domein, en zeker in de jeugdzorg’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat over de extra kosten voor de jeugdhulp in de eerste prognose voor 2019: ‘Verdere uitholling van de begroting door het maar blijven dekken van deze tekorten uit andere begrotingsposten, is niet verantwoord en is ook niet meer uit te leggen. De portemonnee raakt namelijk leeg maar de maat raakt wat de VVD betreft vol’, zo hield Rob Duiven het college voor: ‘Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’. De VVD diende daarom een motie in die het college opdraagt een maximale inspanning te leveren om de extra kostenstijging voor de jeugdzorg in 2019, en daarna, te voorkomen en tijdig na te denken over wat nog meer zou moeten gebeuren.

Op dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de Zoetermeerse VVD in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal de inspiratieavond sociale inclusie en positieve gezondheid. Meedoen als je kwetsbaar bent. Hoe werkt dat? Elkaar beter begrijpen als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. Met Marlies Leupen als gespreksleider gaan onder meer wethouder Zorg Ingeborg Ter Laak, VVD-wethouder Onderwijs en Economie Jan Iedema, VVD-Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan en psychiater Ines Sleeboom (psychiater Koninklijke Kentalis) met elkaar in gesprek.

Terugkijkend op 2018 ziet de Zoetermeerse VVD dat het nieuwe college al een aantal aansprekende resultaten heeft bereikt. Resultaten die ervoor zorgen dat iedereen in Zoetermeer prettig kan wonen, werken, recreëren en studeren. Zaken die de VVD belangrijk vindt, aldus  VVD-fractievoorzitter Rob Duiven, die voor de Zoetermeerse VVD het woord voerde tijdens het jaarlijks resultatendebat.

Beleid en de uitvoering daarvan moeten effectief zijn, moeten doel treffen. Dat geldt ook voor de aanpak in het tegengaan en bestrijden van radicalisering. Recent zijn in de landelijke pers berichten verschenen die reden tot twijfel geven of die aanpak echt wel zoden aan de dijk zet. De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld hoe het gesteld is met de doeltreffendheid van de radicaliseringsaanpak in Zoetermeer.

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is opnieuw gestegen. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer: in twee jaar 390 klachten over misstanden waarvan 121 in het afgelopen half jaar bij in totaal 110 instellingen. De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld of inburgeraars in Zoetermeer hun taallessen alleen ontvangen van de gecertificeerde opleiders of dat deze inburgeraars ook gebruik maken van andere niet-gecertificeerde opleiders.

'Nu al blauwalg?', spreekt VVD-raadslid Jan Willem Schotel zijn verbazing uit. De Zoetermeerse VVD heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de aanwezigheid van blauwalg in de Zoetermeerse Plas. Er geldt sinds 29 mei 2019 een negatief zwemadvies voor de speelvijver bij het Noord Aa. 

Voor de Zoetermeerse VVD is Oud & Nieuw het grootste feest in zowel Zoetermeer als in de rest van Nederland. Het feest waarmee we samen met familie, vrienden en buurtgenoten het nieuwe jaar inluiden. Het is ondertussen een ware traditie in Nederland om dat met oliebollen, champagne èn vuurwerk te doen, aldus VVD Fractievoorzitter Rob Duiven die tijdens het raadsdebat op 13 mei het woord voerde. 

Voor de VVD verdient iedereen dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar hoe doe je dat als je kwetsbaar bent of als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn? Het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom organiseert de Zoetermeerse VVD op 25 juni 2019 een inspiratieavond sociale inclusie.

De aanpak van radicalisering in Zoetermeer zet in op het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van risico’s en wordt continu bijgesteld waar nodig. Dat geldt ook voor de invloed van name salafistische of radicaalislamitische aanjagers binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims, onder meer in de vorm van naschoolse activiteiten en lessen. Dat laat het college van B&W weten op de schriftelijke antwoorden op de vragen die de VVD-fractie begin april stelde.

 

‘Geweld rondom nachtclubs moet stoppen’, zo luidde de titel van de breed gesteunde VVD-motie die de gemeenteraad op 12 februari 2019 aannam. De motie roept het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een samenhangend plan van aanpak op te stellen met alle maatregelen die genomen moeten worden door de burgemeester, het college en de raad om het geweld rondom nachtclubs te beëindigen en dit plan aan de raad voor te leggen. Op 18 april heeft het college dit plan naar de raad gestuurd.

De viering van oud en nieuw  is elk jaar een bijzonder moment. Men geniet doorgaans met familie, vrienden, buren en buurtgenoten in huis, op straat, in de kroeg  van een gezellige jaarwisseling. De Zoetermeerse VVD vindt dat ook het afsteken van vuurwerk daarbij hoort. Het is een deel van de traditie zoals we die in Nederland kennen.

VVD Fractievoorzitter Rob Duiven

De AIVD constateert in zijn jaarverslag over 2018 dat de invloed van radicale moslims op het onderwijs voor jonge moslims is toegenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van naschoolse lessen in Arabisch en de islam. De Zoetermeerse VVD vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. De liberalen willen van het college weten of in de Zoetermeerse aanpak tegen radicalisering nadrukkelijk op deze vorm van beïnvloeding op het onderwijs wordt gelet.

Geen overbodige regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf en andere ondernemers. De Zoetermeerse VVD pleit daar al jaren voor. De VVD streeft ernaar dat de gemeente, wanneer zij nieuw beleid maakt, in het kader van een optimaal ondernemersklimaat vooraf met alle betrokken stakeholders in het Zoetermeerse bedrijfsleven het gesprek aangaat. Hierdoor wordt de implementatie van de regels tot een win-win situatie voor de ondernemers, de gemeente en de samenleving.

In Zoetermeer ziet de VVD de laatste jaren een toename van jeugdoverlast. Er zijn steeds meer aan criminaliteit gerelateerde incidenten en overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn. Maandag 18 maart behandelde de gemeenteraad het voorstel Veiligheidsanalyse en inzet een jeugdmarshall en jeugd-BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). De Zoetermeerse VVD had reeds eerder de steun voor dit voorstel uitgesproken (lees meer daarover hier). De VVD-motie om het college te vragen te onderzoeken hoe de jeugdBOA’s extra effectief kunnen worden gemaakt door hen de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar bureau HALT is met brede steun in de raad aangenomen. Met dit VVD-voorstel kan de inzet van de jeugdBOA’s nog effectiever worden gemaakt.

Twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers. Ongelukken waarbij de fietsers letsel hebben opgelopen, in één geval zelfs ernstig letsel. Voldoende reden voor de gemeenteraad om op maandag 11 maart in commissieverband met het college in debat te gaan over de getroffen en nog te treffen maatregelen. Over oplossingen op de korte termijn en echte oplossingen op de lange termijn.

Weer een geslaagde campagnedag op zaterdag 9 maart van de Zoetermeerse VVD in het kader van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Waterschappen op 20 maart. De VVD-mandarijnen en VVD-flyers vonden weer gretig aftrek. De VVD wil doorgaan met het sterker maken van Zuid-Holland. Wat goed is, houden we zo. Wat beter kan, maken we stapje voor stapje beter. Zo blijft Zuid-Holland een plek waar het goed leven, wonen en werken is. Een sterke VVD in de provincie en de waterschappen is daarom belangrijk om ook de komende vier daarvan verzekerd te zijn.

V.l.n.r. Thera Hoekstra, Jan Willem Schotel, Sabin Jahan (foto: Mijn Zaak Zoetermeer)

Op woensdag 20 maart 2019, de eerste officiële lentedag, zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapverkiezingen. Duurzaam doorpakken is de missie van de VVD. Onbekend maakt echter onbemind. Veel mensen zien het belang van beide verkiezingen niet in. Raadslid Jan Willem Schotel en commissielid Sabin Jahan zijn kandidaatsstatenleden voor de VVD Zuid-Holland. Raadslid Thera Hoekstra is VVD-kandidaat voor het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland. In het februarinummer van Mijn Zaak Zoetermeer leggen ze uit waarom zij zich kandidaat hebben gesteld en waarom ook iedere VVD-stem telt. Lees het hele artikel hier.

Een geslaagde campagnedag voor de Zoetermeerse VVD op zaterdag 2 maart in het Stadshart. Met kilo's mandarijnen met VVD-sticker en een grote stapel flyers trok een groot VVD-team het stadscentrum van Zoetermeer in om met de Zoetermeerse inwoners in gesprek te gaan. Allemaal in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid Holland en de Waterschappen. Uiteraard waren ook de VVD-kandidaten uit Zoetermeer present: Jan Willem Schotel, Sabin Jahan, Thera Hoekstra en Robin Fries.

De Zoetermeerse VVD is de campagne voor de provinciale statenverkiezingen begonnen met een verkiezingsdebat. Erwin Hoogland, nummer 3 op de VVD-lijst, ging in debat met Marieke Spekreijse, kandidaat voor GroenLinks. In het debat maakte Hoogland zich sterk voor een beter bereikbaar Zoetermeer en een betaalbare energietransitie. Op de VVD-lijst voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland staan ook de Zoetermeerse kandidaten Jan Willem Schotel, Sabin Jahan en Robin Fries.

De gemeente Zoetermeer gaat zich voorbereiden op de Brexit. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Zoetermeerse VVD. De betreffende organisatieonderdelen van de gemeente hebben direct de Brexit Impact Scan uitgevoerd. De gemeente gaat ook het bedrijfsleven in Zoetermeer informeren over de Brexit Impact Scan. De VVD is tevreden met de uitgevoerde en aangekondigde acties die Zoetermeer gereed moeten maken de gevolgen van een (eventueel harde) Brexit op te vangen.

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Onderwerpen die ook op gemeentelijk niveau impact hebben. De verkiezing voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 20 maart zijn dus ook voor Zoetermeer en Zoetermeerders van belang. Voor de komende provinciale verkiezingen heeft de VVD daarom twee uitstekende kandidaten uit Zoetermeer opgelijnd: Jan Willem Schotel en Sabin Jahan. Zij worden stevig gesteund door Erwin Hoogland uit Leidschenveen die direct na de twee gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu op plaats 3 staat.

Het LangeLand Ziekenhuis bouwt een hypermodern Orthopedisch Centrum (OC). De Zoetermeerse VVD juicht de komst van dit nieuwe medische centrum naar Zoetermeer van harte toe. Een aantal inwoners dat in de nabijheid van het ziekenhuis woont heeft in een kort geding verzocht om een voorlopige voorziening tegen deze uitbreiding. Eind januari heeft de recht uitspraak gedaan. Het verzoek van de inwoners is afgewezen omdat naar het oordeel van de rechter de gemeente Zoetermeer in redelijkheid de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De op 11 oktober 2018 gestarte bouw van het OC kan dus gewoon doorgaan.

De Zoetermeerse VVD organiseert in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 20 maart 2019 een politiek café met een debat tussen Erwin Hoogland (VVD Zuid-Holland) en Marieke Spekreijse (GroenLinks). Onderwerpen als verdere verbetering van de bereikbaarheid, versnelling in het realiseren van meer noodzakelijke woningen en verstandig natuurbeheer zijn zaken die provinciaal en dus ook lokaal van belang zijn.

In de nacht van 5 op februari nacht was het weer raak. Na een reeks van incidenten in 2018, o.a. schietpartijen in maart, september en december met als dieptepunt in november 2018 een handgranaat bij een nachtclub. Wat de Zoetermeerse VVD betreft wordt het tijd voor sluiten van deze clubs.

Op 1 februari heeft de VVD-fractie van het college de antwoorden ontvangen op de eerder gestelde schriftelijke vragen naar aanleiding van verontrustende berichten in de lokale media, over de reeks van (opzettelijke) autobranden in Zoetermeer. Uit de mediaberichten zou blijken dat er landelijk 25% meer auto’s in brand vlogen dan het jaar ervoor. In Zoetermeer zouden die cijfers verhoudingsgewijs nog hoger liggen: in 2018 34 meldingen tegen 18 meldingen in 2017.

Donderdag 31 januari stuurde het Zoetermeers college van B&W een voorstel naar de raad over inzet van extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor jeugd. De Zoetermeerse VVD vindt dat een goede eerste stap naar een grotere inzet met BOA’s, zoals de partij al jaren bepleit.

In de nacht van 29 op 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Met een deadline die steeds dichter bij komt vindt de Zoetermeerse VVD het nu tijd dat de gemeente zich ook gaat voorbereiden op lokaal niveau. 'Er is nog veel onduidelijk over de Brexit, dat maakt de voorbereiding lastig', legt VVD raadslid Jeffrey van Gils uit: 'Toch zullen we nu alle zeilen bij moeten zetten om zo goed als mogelijke de klap van een Brexit op te vangen.'

Afgelopen dinsdag werd er, na een reeks van incidenten in 2018, in het Van Tuyllpark weer geschoten. Vorig jaar waren er o.a. schietpartijen in maart, september en december en als dieptepunt lag er in november 2018 een handgranaat. Wat de Zoetermeerse VVD betreft is het hoog tijd om de strengst mogelijke maatregelen te nemen.