Log in op Mijn VVD

Het Zoetermeerse college heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die Zoetermeerse VVD vorige maand stelde over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur om te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen.  'Dit besluit van de gemeente  Rijswijk zou een breuk betekenen met alle afspraken die tussen de gemeenten zijn gemaakt over de huisvesting van mensen met de laagste inkomens', aldus VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor Zoetermeer en de regio naar aanleiding van dit Rijswijkse besluit.'

De fractieleden en actieve leden van de Zoetermeerse VVD waren op zaterdag 30 november present in het Stadshart in het kader van de Sinterklaasactie 2019. De kleurplaten en snoepgoed vonden gretig aftrek onder de Zoetermeerse jeugd. Een fijne Sinterklaas toegewenst allemaal!

 
 

De afgelopen weken laaide de discussie op sociale media en in de reguliere media weer op: Storytellers krijgt van het college geen subsidie voor de openluchtvoorstellingen in het Buytenparktheater of voor het Historisch Festival Zoetermeer. Ook kregen ze geen subsidie hiervoor van het Cultuurfonds. Dat Storytellers geen structurele subsidie krijgt van de gemeente is geen nieuwe ontwikkeling, want dit was de afgelopen jaren ook al het geval. Toch heeft Storytellers hier nooit van geleerd, want elk jaar weer was het weer een 'verrassing' voor hen en, net zoals de afgelopen jaren, leidde de berichtgeving in de media op 18 november jl. tot een fel debat. De Zoetermeerse VVD heeft een duidelijk standpunt ingenomen: de gemeenteraad moet Storytellers geen extra subsidie en geen onverdiende voorkeurspositie geven.

Burgemeester Aptroot vertrekt iets eerder als burgemeester van Zoetermeer. Op 15 november burgemeester Aptroot aangekondigd iets eerder te vertrekken als burgemeester van onze stad. Hij vertrekt namelijk eind maart 2020. Dat is iets eerder dan oktober. Dat is namelijk het moment waarop de burgemeester wettelijk met pensioen moet. De Zoetermeerse VVD had nog graag veel langer genoten van burgemeester Aptroot maar heeft alle respect voor zijn keuze.

Op 25 november start een wereldwijde actie van de Verenigde Naties genaamd Orange the World waar ook Nederland op grote schaal aan deelneemt. De Zoetermeerse VVD steunt deze actie van harte om aandacht te vragen voor wereldwijd geweld tegen vrouwen. In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gevolgen van het besluit van het Rijswijkse gemeentebestuur te stoppen met het bouwen van nieuwe sociale huurhuizen. De VVD wil weten wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn voor de regio van dit Rijswijkse besluit.

‘In Zoetermeer is het goed wonen, werken, studeren en recreëren. En om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden moet Zoetermeer een vitale stad blijven’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het eerste deel van het begrotingsdebat op maandag 4 november: ‘Veilig, ondernemend, gezellig, zorgzaam, groen en duurzaam en waarin je heerlijk kunt wonen. Een stad die kansen en mogelijkheden biedt om in vrijheid keuzes te maken. Om keuzes van anderen te respecteren. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om op gelijkwaardige en rechtvaardige wijze samen te leven. Een vitaal Zoetermeer is dus in ieder geval een liberaal Zoetermeer!’.

Maandagochtend 08.00 uur De eerste werknemers en studenten komen aan op Station Lansingerland-Zoetermeer en wandelen richting de volledig autonoom rijdende voertuigen. Deze rijden iedereen in een vlot tempo over de brug richting de Werner von Siemensstraat richting de Dutch Tech Campus. Zo komen ze snel en droog op de plek van bestemming op het park. Andere studenten wandelen of fietsen van hun nieuwe studenten- en jongerenwoningen naar de automatische shuttles die hen naar de InnoLabs rond de thema’s eHealth en Smart Mobility brengen. Deze beelden zijn ontleend aan het toekomstbeeld in de uitvoeringsagenda van het Dutch Innovation Park dat maandag 14 oktober op de agenda van de gemeenteraad staat. De Zoetermeerse VDD steunt de uitvoering van de uitvoeringsagenda van harte.

De Zoetermeerse VVD gaat regelmatig op werkbezoek bij verschillende organisaties in Zoetermeer. Vorige week gingen Vivianne en Harm op bezoek bij Stichting Philadelphia Zorg in Meerzicht.  Harm Meijer en Vivianne van Yperen zijn op bezoek geweest bij de woongroep van Stichting Phladelphia Zorg in Meerzicht. Zij hebben jeugdzorg in het pakket en vinden het belangrijk dat beleid niet alleen vanuit de raadzaal wordt bekeken, maar ook samen met de kinderen, de ouders en de zorgverleners! Aan het einde van de dag willen ze namelijk dat de zorg goed, liefdevol en op de juiste plek terecht komt.

De Zoetermeerse VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen. Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden tot onnodige vertraging van concrete projecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra: ‘De VVD vindt dat de gemeente over de mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren. In klare taal, die voor iedereen te begrijpen is. Zodat iedereen vooraf weet waarover de samenspraak gaat en wat ervan te verwachten is’.

De Zoetermeerse VVD is duidelijk: de kabelbaan in speeltuin De Spil moet blijven. 'Het besluit van de gemeente om deze kabelbaan weg te halen past niet bij de VVD-visie op speeltuinen en het speelplezier van kinderen. De Zoetermeerse VVD is juist voorstander van grote speeltuinen met veel verschillende speeltoestellen en daar past het weghalen van deze kabelbaan totaal niet bij,’ aldus raadslid Thera Hoekstra: ‘Bovendien, kinderen maken geluid tijdens het spelen, dat hoort nu eenmaal bij het leven in een stad.’ Wat betreft overlast veroorzakende hangjeugd geeft de VVD aan dat de oplossing daarvoor ligt bij beter en meer handhaven door inzet van politie en handhaving.

Begin juni doken in de landelijke media berichten op dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat gemeenten geen idee hebben of hun radicaliseringsaanpak werkt. ‘Gemeenten geven aan geen goed zicht te hebben op de effecten van hun aanpak, dan wel op de resultaten van de specifieke activiteiten’, aldus VVD raadslid Robbert Morée die daarover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college: ‘De Zoetermeerse VVD wil weten of het college zich herkent in deze conclusies en zo nee, wat heeft Zoetermeer dan anders gedaan en hoe is in Zoetermeer de effectiviteit gemeten en de resultaten vastgesteld’.

Voor de Zoetermeerse VVD staat het als een paal boven water: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen in onze maatschappij. We zijn we hier met z'n allen verantwoordelijk voor, dus 'sociale inclusie' is de enige logische conclusie. De realiteit is alleen nog niet zover en er moet nog veel gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Om hier een stap in te zetten, heeft de Zoetermeerse VVD, in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal op 25 juni een inspiratieavond over sociale inclusie gehouden.

‘Voor de Zoetermeerse VVD begint inburgeren en integratie bij het leren van onze taal. Goed taalonderwijs is daarom essentieel en waar over de kwaliteit geen twijfel mag bestaan’, vindt VVD raadslid Vivianne van Yperen: ‘Integratie begint bij het leren van onze taal. Alleen zo kun je een baan vinden. Alleen zo kun je een echte plek in onze samenleving vinden’. Dat is ook de mening van het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van Vivianne van Yperen en collega-VVD raadslid Raymund Zinck over de kwaliteit van dat taalonderwijs.

Steun van de Zoetermeerse VVD voor de Perspectiefnota 2020. Steun dus voor de plannen om ervoor te zorgen dat het in Zoetermeer goed wonen, werken, studeren en recreëren blijft. Steun dus voor de plannen om niet alleen vanwege de hoge kosten voor de jeugdzorg te bezuinigen, maar juist ook te gaan investeren en vernieuwen. Steun dus ook voor het college waarin de VVD vertegenwoordigd is met twee wethouders die ervoor zorgen dat de belangrijkste plannen uit het coalitieakkoord uitgevoerd worden.

Vanaf 29 mei gold voor enige tijd een negatief zwemadvies voor de Noord Aa speelvijver wegens blauwalg. Dit advies en al zo vroeg in het zomerseizoen, was voor VVD raadslid Jan Willem Schotel aanleiding het college te vragen wat het gaat doen om het waterschap in de actiestand te krijgen om de blauwalg nu echt effectief aan te pakken in de Noord-Aa. Op 27 juni heeft het college het antwoord op deze vraag naar de raad gestuurd met wat er komend zomerseizoen concreet gaat gebeuren om de blauwalg in de Zoetermeerse plas met succees aan te pakken.

‘Bezuinigen en vernieuwen is en blijft vooralsnog keihard nodig in het sociaal domein, en zeker in de jeugdzorg’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat over de extra kosten voor de jeugdhulp in de eerste prognose voor 2019: ‘Verdere uitholling van de begroting door het maar blijven dekken van deze tekorten uit andere begrotingsposten, is niet verantwoord en is ook niet meer uit te leggen. De portemonnee raakt namelijk leeg maar de maat raakt wat de VVD betreft vol’, zo hield Rob Duiven het college voor: ‘Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’. De VVD diende daarom een motie in die het college opdraagt een maximale inspanning te leveren om de extra kostenstijging voor de jeugdzorg in 2019, en daarna, te voorkomen en tijdig na te denken over wat nog meer zou moeten gebeuren.

Op dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de Zoetermeerse VVD in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal de inspiratieavond sociale inclusie en positieve gezondheid. Meedoen als je kwetsbaar bent. Hoe werkt dat? Elkaar beter begrijpen als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn. Met Marlies Leupen als gespreksleider gaan onder meer wethouder Zorg Ingeborg Ter Laak, VVD-wethouder Onderwijs en Economie Jan Iedema, VVD-Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan en psychiater Ines Sleeboom (psychiater Koninklijke Kentalis) met elkaar in gesprek.

Terugkijkend op 2018 ziet de Zoetermeerse VVD dat het nieuwe college al een aantal aansprekende resultaten heeft bereikt. Resultaten die ervoor zorgen dat iedereen in Zoetermeer prettig kan wonen, werken, recreëren en studeren. Zaken die de VVD belangrijk vindt, aldus  VVD-fractievoorzitter Rob Duiven, die voor de Zoetermeerse VVD het woord voerde tijdens het jaarlijks resultatendebat.

Beleid en de uitvoering daarvan moeten effectief zijn, moeten doel treffen. Dat geldt ook voor de aanpak in het tegengaan en bestrijden van radicalisering. Recent zijn in de landelijke pers berichten verschenen die reden tot twijfel geven of die aanpak echt wel zoden aan de dijk zet. De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld hoe het gesteld is met de doeltreffendheid van de radicaliseringsaanpak in Zoetermeer.

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is opnieuw gestegen. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer: in twee jaar 390 klachten over misstanden waarvan 121 in het afgelopen half jaar bij in totaal 110 instellingen. De Zoetermeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld of inburgeraars in Zoetermeer hun taallessen alleen ontvangen van de gecertificeerde opleiders of dat deze inburgeraars ook gebruik maken van andere niet-gecertificeerde opleiders.

'Nu al blauwalg?', spreekt VVD-raadslid Jan Willem Schotel zijn verbazing uit. De Zoetermeerse VVD heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de aanwezigheid van blauwalg in de Zoetermeerse Plas. Er geldt sinds 29 mei 2019 een negatief zwemadvies voor de speelvijver bij het Noord Aa. 

Voor de Zoetermeerse VVD is Oud & Nieuw het grootste feest in zowel Zoetermeer als in de rest van Nederland. Het feest waarmee we samen met familie, vrienden en buurtgenoten het nieuwe jaar inluiden. Het is ondertussen een ware traditie in Nederland om dat met oliebollen, champagne èn vuurwerk te doen, aldus VVD Fractievoorzitter Rob Duiven die tijdens het raadsdebat op 13 mei het woord voerde. 

Voor de VVD verdient iedereen dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar hoe doe je dat als je kwetsbaar bent of als communicatie en toegankelijkheid niet vanzelfsprekend zijn? Het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom organiseert de Zoetermeerse VVD op 25 juni 2019 een inspiratieavond sociale inclusie.

De aanpak van radicalisering in Zoetermeer zet in op het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van risico’s en wordt continu bijgesteld waar nodig. Dat geldt ook voor de invloed van name salafistische of radicaalislamitische aanjagers binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims, onder meer in de vorm van naschoolse activiteiten en lessen. Dat laat het college van B&W weten op de schriftelijke antwoorden op de vragen die de VVD-fractie begin april stelde.

 

‘Geweld rondom nachtclubs moet stoppen’, zo luidde de titel van de breed gesteunde VVD-motie die de gemeenteraad op 12 februari 2019 aannam. De motie roept het college op zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een samenhangend plan van aanpak op te stellen met alle maatregelen die genomen moeten worden door de burgemeester, het college en de raad om het geweld rondom nachtclubs te beëindigen en dit plan aan de raad voor te leggen. Op 18 april heeft het college dit plan naar de raad gestuurd.

De viering van oud en nieuw  is elk jaar een bijzonder moment. Men geniet doorgaans met familie, vrienden, buren en buurtgenoten in huis, op straat, in de kroeg  van een gezellige jaarwisseling. De Zoetermeerse VVD vindt dat ook het afsteken van vuurwerk daarbij hoort. Het is een deel van de traditie zoals we die in Nederland kennen.

VVD Fractievoorzitter Rob Duiven

De AIVD constateert in zijn jaarverslag over 2018 dat de invloed van radicale moslims op het onderwijs voor jonge moslims is toegenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van naschoolse lessen in Arabisch en de islam. De Zoetermeerse VVD vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. De liberalen willen van het college weten of in de Zoetermeerse aanpak tegen radicalisering nadrukkelijk op deze vorm van beïnvloeding op het onderwijs wordt gelet.

Geen overbodige regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf en andere ondernemers. De Zoetermeerse VVD pleit daar al jaren voor. De VVD streeft ernaar dat de gemeente, wanneer zij nieuw beleid maakt, in het kader van een optimaal ondernemersklimaat vooraf met alle betrokken stakeholders in het Zoetermeerse bedrijfsleven het gesprek aangaat. Hierdoor wordt de implementatie van de regels tot een win-win situatie voor de ondernemers, de gemeente en de samenleving.

In Zoetermeer ziet de VVD de laatste jaren een toename van jeugdoverlast. Er zijn steeds meer aan criminaliteit gerelateerde incidenten en overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn. Maandag 18 maart behandelde de gemeenteraad het voorstel Veiligheidsanalyse en inzet een jeugdmarshall en jeugd-BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). De Zoetermeerse VVD had reeds eerder de steun voor dit voorstel uitgesproken (lees meer daarover hier). De VVD-motie om het college te vragen te onderzoeken hoe de jeugdBOA’s extra effectief kunnen worden gemaakt door hen de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar bureau HALT is met brede steun in de raad aangenomen. Met dit VVD-voorstel kan de inzet van de jeugdBOA’s nog effectiever worden gemaakt.

Twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers. Ongelukken waarbij de fietsers letsel hebben opgelopen, in één geval zelfs ernstig letsel. Voldoende reden voor de gemeenteraad om op maandag 11 maart in commissieverband met het college in debat te gaan over de getroffen en nog te treffen maatregelen. Over oplossingen op de korte termijn en echte oplossingen op de lange termijn.

Weer een geslaagde campagnedag op zaterdag 9 maart van de Zoetermeerse VVD in het kader van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Waterschappen op 20 maart. De VVD-mandarijnen en VVD-flyers vonden weer gretig aftrek. De VVD wil doorgaan met het sterker maken van Zuid-Holland. Wat goed is, houden we zo. Wat beter kan, maken we stapje voor stapje beter. Zo blijft Zuid-Holland een plek waar het goed leven, wonen en werken is. Een sterke VVD in de provincie en de waterschappen is daarom belangrijk om ook de komende vier daarvan verzekerd te zijn.

V.l.n.r. Thera Hoekstra, Jan Willem Schotel, Sabin Jahan (foto: Mijn Zaak Zoetermeer)

Op woensdag 20 maart 2019, de eerste officiële lentedag, zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapverkiezingen. Duurzaam doorpakken is de missie van de VVD. Onbekend maakt echter onbemind. Veel mensen zien het belang van beide verkiezingen niet in. Raadslid Jan Willem Schotel en commissielid Sabin Jahan zijn kandidaatsstatenleden voor de VVD Zuid-Holland. Raadslid Thera Hoekstra is VVD-kandidaat voor het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland. In het februarinummer van Mijn Zaak Zoetermeer leggen ze uit waarom zij zich kandidaat hebben gesteld en waarom ook iedere VVD-stem telt. Lees het hele artikel hier.

Een geslaagde campagnedag voor de Zoetermeerse VVD op zaterdag 2 maart in het Stadshart. Met kilo's mandarijnen met VVD-sticker en een grote stapel flyers trok een groot VVD-team het stadscentrum van Zoetermeer in om met de Zoetermeerse inwoners in gesprek te gaan. Allemaal in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid Holland en de Waterschappen. Uiteraard waren ook de VVD-kandidaten uit Zoetermeer present: Jan Willem Schotel, Sabin Jahan, Thera Hoekstra en Robin Fries.

De Zoetermeerse VVD is de campagne voor de provinciale statenverkiezingen begonnen met een verkiezingsdebat. Erwin Hoogland, nummer 3 op de VVD-lijst, ging in debat met Marieke Spekreijse, kandidaat voor GroenLinks. In het debat maakte Hoogland zich sterk voor een beter bereikbaar Zoetermeer en een betaalbare energietransitie. Op de VVD-lijst voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland staan ook de Zoetermeerse kandidaten Jan Willem Schotel, Sabin Jahan en Robin Fries.

De gemeente Zoetermeer gaat zich voorbereiden op de Brexit. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Zoetermeerse VVD. De betreffende organisatieonderdelen van de gemeente hebben direct de Brexit Impact Scan uitgevoerd. De gemeente gaat ook het bedrijfsleven in Zoetermeer informeren over de Brexit Impact Scan. De VVD is tevreden met de uitgevoerde en aangekondigde acties die Zoetermeer gereed moeten maken de gevolgen van een (eventueel harde) Brexit op te vangen.

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Onderwerpen die ook op gemeentelijk niveau impact hebben. De verkiezing voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 20 maart zijn dus ook voor Zoetermeer en Zoetermeerders van belang. Voor de komende provinciale verkiezingen heeft de VVD daarom twee uitstekende kandidaten uit Zoetermeer opgelijnd: Jan Willem Schotel en Sabin Jahan. Zij worden stevig gesteund door Erwin Hoogland uit Leidschenveen die direct na de twee gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu op plaats 3 staat.

Het LangeLand Ziekenhuis bouwt een hypermodern Orthopedisch Centrum (OC). De Zoetermeerse VVD juicht de komst van dit nieuwe medische centrum naar Zoetermeer van harte toe. Een aantal inwoners dat in de nabijheid van het ziekenhuis woont heeft in een kort geding verzocht om een voorlopige voorziening tegen deze uitbreiding. Eind januari heeft de recht uitspraak gedaan. Het verzoek van de inwoners is afgewezen omdat naar het oordeel van de rechter de gemeente Zoetermeer in redelijkheid de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De op 11 oktober 2018 gestarte bouw van het OC kan dus gewoon doorgaan.

De Zoetermeerse VVD organiseert in het kader van de verkiezingen voor de provinciale staten op 20 maart 2019 een politiek café met een debat tussen Erwin Hoogland (VVD Zuid-Holland) en Marieke Spekreijse (GroenLinks). Onderwerpen als verdere verbetering van de bereikbaarheid, versnelling in het realiseren van meer noodzakelijke woningen en verstandig natuurbeheer zijn zaken die provinciaal en dus ook lokaal van belang zijn.

In de nacht van 5 op februari nacht was het weer raak. Na een reeks van incidenten in 2018, o.a. schietpartijen in maart, september en december met als dieptepunt in november 2018 een handgranaat bij een nachtclub. Wat de Zoetermeerse VVD betreft wordt het tijd voor sluiten van deze clubs.

Op 1 februari heeft de VVD-fractie van het college de antwoorden ontvangen op de eerder gestelde schriftelijke vragen naar aanleiding van verontrustende berichten in de lokale media, over de reeks van (opzettelijke) autobranden in Zoetermeer. Uit de mediaberichten zou blijken dat er landelijk 25% meer auto’s in brand vlogen dan het jaar ervoor. In Zoetermeer zouden die cijfers verhoudingsgewijs nog hoger liggen: in 2018 34 meldingen tegen 18 meldingen in 2017.

Donderdag 31 januari stuurde het Zoetermeers college van B&W een voorstel naar de raad over inzet van extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor jeugd. De Zoetermeerse VVD vindt dat een goede eerste stap naar een grotere inzet met BOA’s, zoals de partij al jaren bepleit.

In de nacht van 29 op 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Met een deadline die steeds dichter bij komt vindt de Zoetermeerse VVD het nu tijd dat de gemeente zich ook gaat voorbereiden op lokaal niveau. 'Er is nog veel onduidelijk over de Brexit, dat maakt de voorbereiding lastig', legt VVD raadslid Jeffrey van Gils uit: 'Toch zullen we nu alle zeilen bij moeten zetten om zo goed als mogelijke de klap van een Brexit op te vangen.'

Afgelopen dinsdag werd er, na een reeks van incidenten in 2018, in het Van Tuyllpark weer geschoten. Vorig jaar waren er o.a. schietpartijen in maart, september en december en als dieptepunt lag er in november 2018 een handgranaat. Wat de Zoetermeerse VVD betreft is het hoog tijd om de strengst mogelijke maatregelen te nemen.

De Zoetermeerse VVD  wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel auto's er vorig jaar in de stad in vlammen opgingen.

Het aanvragen van een subsidie is vaak een lastige, complexe klus. In gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties, zowel professionele als vrijwillige, krijgt de VVD Zoetermeer daar regelmatig klachten over. Dat moet een stuk simpeler, zo bepleitte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in de commissie Samenleving bij de bespreking van het onderzoek van de Rekenkamer over het subsidiebeleid in Zoetermeer.

Op verschillende plaatsen in Zoetermeer is de nachthoreca recent doelwit geweest van incidenten met vuurwapens en een handgranaat. De Zoetermeerse VVD maakt zich daarom grote zorgen over de veiligheid rondom deze horecagelegenheden en vraagt om een onderzoek hoe dit beter kan.

Met een motie hoopt de Zoetermeerse VVD vanavond de gemeente opdracht te geven om het fietspad langs de Van der Hagenstraat te ‘upgraden’. 'Wij willen dat iedereen veilig op de fiets naar het nieuwe zwembad en de sportclubs in het Van Tuyllpark kan', aldus VVD raadslid Jeffrey van Gils.

De Zoetermeerse VVD wil dat het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark komt. 'Tijdens de verkiezingen waren we heel duidelijk ‘er moet een nieuw zwembad komen! Wat betreft de locatie waar dit dan gebouwd moet worden is er voor de Zoetermeerse VVD maar één serieuze kandidaat: het Van Tuyllpark', aldus raadslid Thera Hoekstra.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven pleitte in zijn tweede termijn in het begrotingsdebat niet alleen voor het oplossen van de problemen voor de lange termijn maar ook voor het blijven focussen op het verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid op korte termijn. Hij haalde daarbij Winston Churchill aan: ‘Hoe mooi de strategie en het beleid ook zijn, af en toe zou je eens naar de resultaten moeten kijken’.

Een maand geleden heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de parkeerdruk aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat. De beantwoording daarvan is ondertussen binnen.

Interview op 7 november 2018 van VVD-wethouder Marc Rosier op Omroep West over de woningbouwplannen voor het Entreegebied (het gebied omsloten door het stationsgebied, de Boerhaavelaan, het Bredewater en de Afrikaweg) waarin circa 4500 woningen zullen worden gebouwd.

Op maandag 5 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2019. Alle fracties geval hun oordeel over de door het college voorgestelde begroting. Voor de VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Belangrijk thema was natuurlijk het tekort van € 7 miljoen op de begroting, met name veroorzaakt door de structurele uitgaven op de jeugdzorg.

Soms zie het effect van een motie pas jaren later. In november 2016 gaf de gemeenteraad steun aan de VVD-motie voor het aantrekkelijker maken en opknappen van De Plaats in het Stadshart. Twee jaar later wordt dat gerealiseerd.

Op vrijdag 19 oktober 2018 brachten de VVD Zoetermeer en de PvdA een gezamenlijk werkbezoek aan de buurtvereniging Seghwaert op Dreef. VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, VVD-commissielid Harm Meijer en en PvdA-commissielid Sicco Louw waren te gast bij het bestuur van deze bloeiende buurtvereniging in Seghwaert.

De Zoetermeerse VVD vindt het onacceptabel wat er nu is gebeurd rond een journalist die een politicus interviewt bij het winkelcentrum Palenstein. Het gedrag van de hangjongeren die het televisie-interview van raadslid Hilbrand Nawijn op intimiderende en bedreigende wijze verstoorden, is niet acceptabel. Met de burgermeester hebben we begrip voor de schok die het recente overlijden op een Zoetermeerse jongere in Delft, die ook regelmatig in Palenstein met de andere jongeren optrok. Zo'n gebeurtenis is ook ingrijpend. Maar het geeft geen vrijbrief voor bedreiging en pesten.

De Zoetermeerse VVD’ers Jan Willem Schotel, Harm Meijer en Thera Hoekstra maakten 17 oktober 2018 in een prettig en geanimeerd gesprek kennis met Sabine Huls, de nieuwe directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer.

VVD Zoetermeer heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de parkeercapaciteit aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat (de T-strook) in Oosterheem. De gemeenteraad van Zoetermeer ging begin 2018  akkoord met het plan om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren in het gebied. De VVD Zoetermeer nam er onlangs zelf een kijkje, sprak met buurtbewoners en daaruit kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de te verwachten toename van de parkeerdruk.

In september heeft VVD-raadslid Vivianne van Yperen het college gevraagd of de gemeente ouderen actiever kan ondersteunen bij het aanvragen van Toeslagen. De VVD gaf aan het een trieste gewaarwording te vinden als mensen die bijvoorbeeld recent alleenstaand zijn geworden een groep zijn die mogelijk toeslagen misloopt. Bijvoorbeeld mensen die hun rechten niet kennen of niet weten hoe zij via de computer toeslagen aan moeten vragen.

De VVD Zoetermeer steunt de Versnellingsagenda woningbouw. De vraag naar woningen is namelijk groot in Zoetermeer. En het tempo van woningbouw in de stad is veel te laag. Met de versnellingsagenda wordt gestreefd de noodzakelijke woningbouwproductie van minimaal 700 woningen per jaar aan te jagen.

In haar maidenspeech voor de Zoetermeerse gemeenteraad zette VVD-raadslid Vivianne van Yperen haar tanden gelijk al in een lastig probleem, de betaalbaarheid van de jeugdzorg in Zoetermeer. De kosten voor jeugdhulp in Zoetermeer zijn immers structureel hoger gebleken dan begroot. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter. Het totale tekort in 2018 blijkt nu 9 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018. Vivianne van Yperen: ’Ik roep de wethouder op in ieder geval gerichter te gaan sturen op het integraal, gezinsgericht werken. Het is nu echt tijd om verandering te realiseren, om aan de slag gaan en als gemeente de regie te pakken in het oerwoud van regioverbanden, overleggen, artsen, zorgverleners en bureaucratie. Maak werk van de gezinsgerichte aanpak. Gewoon doen, zou ik zeggen’.

De VVD Zoetermeer spant zich in voor minder zwerfvuil. Dat begint natuurlijk bij het gewoon zelf in de vuilniszak doen. En iedereen die het VVD-team tijdens het spreekt op 6 oktober 2018 rond Winkelcentrum Rokkeveen doet ook altijd z'n rommel thuis in de prullenbak en ergert zich aan zwerfvuil.

Op zaterdag 22 september 2018 heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven namens de VVD Zoetermeer het Handvest voor Compassie ondertekend. Het internationale, niet-religieuze handvest Chapter for Compassion werd 9 jaar geleden in 32 landen gelanceerd op initiatief van de Britse theoloog Karen Armstrong.

Het college garandeert dat prullenbakken in de vakantieperiode en dus ook bij warm weer, volgens de afgesproken kwaliteitsnormen tijdig worden geleegd en de openbare ruimte tijdig wordt geveegd. Het college antwoordt dit op schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Zoetermeer naar aanleiding van klachten over toenemend zwerfafval in vooral de recreatiegebieden.

Zaterdag 6 oktober zijn leden van de VVD-fractie in de raad rond de middag actief bij Winkelcentrum Rokkeveen. Zij ruimen dan zwerfvuil. En gaan graag in discussie met bewoners van de wijk.

Op voorstel van de VVD samen met de PvdA steunde vorig jaar een brede meerderheid in de gemeenteraad het voorstel om een jaarlijks huttenbouwfestival mogelijk te maken. Afgelopen week is de deze Huttenbouwweek voor het eerst gehouden. De Huttenbouwweek is opgepakt door YMCA Zoetermeer. Dagelijks kwamen op de Huttenbouw zo’n 120 kinderen af en was daarmee een groot succes.

Het VVD-voorstel vroeg aan het college een plan op te stellen om jaarlijks een huttenbouwfestival te organiseren en daarbij samenwerkingspartners bij te betrekken. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is erg blij dat dat dit initiatief zo’n brede weerklank heeft gekregen en daarmee een groot succes is geworden. Kinderen bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze stad’.

De VVD Zomerborrels 2018 zijn voorbij. Ook deze zomer is weer eens aangetoond dat bij de VVD Zoetermeer politiek en gezelligheid hand in hand kunnen gaan. Op 17 juli de aftrap, op het groene terras van restaurant Achteraf in de Dorpsstraat. Op 2 augustus op het zonovergoten terras van Stage - Kitchen & Café op het Cadenzaplein. En op 15 augustus op het ruime terras aan het water bij Sweet Lake Italy. Naast het bijpraten onder genot van een drankje en een hapje waren de drie borrels ook weer een mooie gelegenheid voor nieuwe leden en aspirant-leden om kennis te maken met de VVD Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer is een bloeiende vereniging. Er wordt door de VVD in Zoetermeer elk jaar een groot aantal politieke activiteiten georganiseerd zoals Politieke Cafés met landelijke VVD-politici en voor de leden worden regelmatig ledenvergaderingen, cursussen en trainingen en thema-avonden gehouden. Ook interesse om kennis te maken met de VVD Zoetermeer? Neem contact op voor een gesprek: kijk onder Info voor de contactgegevens. 

 

 

Het is goed wonen, werken en recreëren in Zoetermeer! En met het mooie zomerweer is het heel fijn dat veel mensen buiten kunnen zijn. Helaas betekent dat ook dat de hoeveelheid zwerfafval op met name de recreatieplekken in de stad toeneemt. Op verschillende plekken in de stad wordt lukraak afval gedumpt.

Het is mooi dat mensen veel buiten kunnen recreëren maar ze moeten wel hun rommel opruimen’ aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Uiteraard moet ook de gemeente zijn werk goed blijven doen. Door het plaatsen en legen van voldoende vuilnisbakken, het uitvoeren van extra toezicht en controle op het illegaal dumpen van (zwerf-) afval en, als er toch rommel wordt achtergelaten, het snel opruimen daarvan’. Samen houden we stad schoon, ook in de zonnige zomer!’.

Vodafone gaat eindelijk de bereikbaarheid van hun mobiele netwerk verbeteren in de wijken Oosterheem en Noordhove. Zij komen op korte termijn met een tijdelijke zendmast om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De VVD Zoetermeer, die zich al sinds 2016 zorgen maakt om de slechte bereikbaarheid, is blij.

De VVD Zoetermeer kijkt tevreden terug op het voorjaarsdebat. Het college heeft in het debat het vizier gericht gehouden op de uitvoering van de plannen in het coalitieakkoord. Daar staan immers de voor onze stad belangrijke zaken in. Wat vooral in goede aarde viel waren het streven om bij die uitvoering van die ambitieuze plannen de gemeentefinanciën wel op orde te houden en vooral synergie in de uitvoering na te streven. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De financiën van de gemeente zijn op orde en dat moet zo blijven. We moeten zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld’, aldus Duiven.

VVD-Fractievoorzitter Rob Duiven had een duidelijke boodschap voor het nieuwe college tijdens het voorjaarsdebat: als het de komende vier jaar ècht resultaten wil boeken met de uitvoering van het coalitieakkoord, dan moet men inzetten op pakken van de regie op samenhang en samenwerking. Hij greep daarbij terug een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles: het geheel is meer dan de som der delen. Rob Duiven: ‘Het effect van samenhang en samenwerking is immers altijd groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk ooit had kunnen bereiken. Regie is dus nodig op samenhang tussen de verschillende deelterreinen van het gemeentebeleid. Regie is nodig op samenwerking tussen alle bij de uitvoering van dat beleid betrokken partijen en partners’.

De ontvangst van mobiele telefoons via Vodafone en KPN is in Oosterheem en delen van Noordhove al te lang onvoldoende. De VVD Zoetermeer vraagt hier nu opnieuw aandacht voor. De liberalen willen dat er eindelijk fatsoenlijk bereik komt voor de inwoners en ondernemers in deze wijken.

De VVD Zoetermeer toonde zich in het resultatendebat over 2017 tevreden. Er zijn aansprekende resultaten bereikt op het gebied van veiligheid, vernieuwing van de stad, verbetering van het onderhoud en bruis in de samenleving. Op het gebied van wonen, werkgelegenheid en het  verbeteren van de effectiviteit en de jeugdzorg en schuldhulpverlening zien de liberalen noodzaak tot verbetering.

Rob Duiven vervult vanaf dinsdag 29 mei jl. de rol van fractievoorzitter van de zevenkoppige VVD-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad. Met het vertrek van Jan Iedema naar het college was de vacature van fractievoorzitter ontstaan. Rob Duiven is met unanieme steun van de leden van de fractie tot fractievoorzitter gekozen. Ter kennismaking een paar vragen.

Thera Hoekstra en Jeffrey van Gils zijn tijdens de raadsvergadering van 29 mei geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad en hebben daarmee de twee vacante raadszetels in de Zoetermeerse VVD-fractie ingenomen. De vacatures waren ontstaan door de benoeming van Marc Rosier en Jan Iedema tot wethouders in het nieuwe college. Rob Duiven is de nieuwe fractievoorzitter van de vernieuwde VVD-fractie die verder bestaat uit Robbert Morée (vice-fractievoorzitter), Vivianne van Yperen (fractiesecretaris), Raymund Zinck (fractiepenningmeester) en Jan Willem Schotel. Voorts zijn Sabin Jahan en Harm Meijer benoemd tot raadscommissielid. De fractie wordt ondersteund door Marc van der Ham als fractiemedewerker.

VVD blij met impuls veiligheid en groen

De Zoetermeerse VVD is blij met het bereikte coalitie-akkoord. Een akkoord dat recht doet aan de wensen van alle partijen in de coalitie: VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA, maar vooral ook een akkoord dat ook recht doet aan de wensen van de Zoetermeerse inwoners, waarvan een groot deel zijn stem uitbracht op de VVD. De VVD kijkt ernaar uit samen met de andere partijen te gaan werken aan de realisering van dit coalitie-akkoord.

Vrijdag is gemeld dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA een concept coalitieakkoord hebben bereikt. Inmiddels is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college ook bekend. De VVD-wethouders gaan onder andere de belangrijke portefeuilles Financiën, Verkeer en Economie bemannen. Samen met de andere wethouders gaan zij uitvoering geven aan het gesloten coalitieakkoord. Dinsdag 29 mei worden alle nieuwe wethouders benoemd.

Zojuist is het concept coalitieakkoord van de VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gepubliceerd. Als VVD zijn we daar trots op! We gaan namelijk flink investeren in veiligheid, het onderhoud in de wijken en het groen in de stad. Maar ook voor bijvoorbeeld de lokale economie, jongeren en onderwijs komt er geld bij. En er komt een recreatiezwembad. Dat - en nog veel meer - staat beschreven in het akkoord.

De gemaakte afspraken over de financiën en de portefeuilleverdeling worden nog op papier gezet. Naar verwachting worden die dinsdag 22 mei bekend gemaakt. 

 
Geslaagde 4e Retail 3.0 event in de Sniep gisteravond.
“Ondernemers, winkeliers, politici, lokale organisaties en inwoners van Zoetermeer discussieerden over de vraag “Heeft Retail bestaansrecht in Zoetermeer”.

Eind vorig jaar heeft de VVD met succes voorgesteld om in Zoetermeer een huttenbouwweek te organiseren.“Dit is een leuke en gave manier om kinderen samen te laten bouwen, timmeren en buitenspelen.“ aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD had aan de gemeenteraad voorgesteld om een jaarlijks huttenbouwfeest te organiseren in samenwerking met andere organisaties. Denk daarbij aan de scouting, de speelboerderijen maar ook lokale timmer- en bouwbedrijven en bouwmarkten. Om deze jaarlijkse traditie mogelijk te maken is toen voor maximaal 15.000 euro beschikbaar gemaakt als opstartbudget.

De Zoetermeerse VVD-fractie heeft besloten om Marc Rosier en Jan Iedema als kandidaat-wethouders naar voren te schuiven. Momenteel wordt er door VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gesproken over een nieuwe coalitie. Die coalitie moet leiden tot een college met zes wethouders, waarvan de VVD er twee levert.

De coalitiegesprekken duren nog zeker enkele weken. Als het uiteindelijk akkoord voldoende VVD-standpunten bevat en de fractie ermee instemt, gaan Rosier en Iedema als wethouder aan de slag voor Zoetermeer.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Vandaag is bekend geworden dat Helma Neppérus (VVD) en Amy Koopmanschap (GroenLinks) bereid zijn gevonden om als formateurs op te treden. Zij begeleiden gezamenlijk het onderhandelingstraject.

Pas een week nadat zij slachtoffer werd van een aanval waarbij zij verwondingen opliep in haar gezicht en nek, kon een jonge Zoetermeerse vrouw aangifte doen bij de politie. De VVD vond dat onacceptabel en vroeg in maart het college in schriftelijke vragen om opheldering en actie. De VVD vindt dat iedereen bij dergelijke ernstige misdrijven direct aangifte moet kunnen doen, zodat de dader aangepakt kan worden en om duidelijk te maken dat dit gedrag onacceptabel is in Zoetermeer. Deze week heeft het college haar reactie gegeven.

Vanochtend werd bekend dat de vijf partijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA allemaal hebben ingestemd met het voorstel van informateur Helmi Huijbregts om gezamenlijk een coalitie te vormen. Na twee rondes van onderzoek kunnen de collegeonderhandelingen nu echt beginnen.

“Iedereen heeft diep nagedacht en we hebben allemaal wat water bij de wijn moeten doen, maar de onderlinge sfeer is goed en ik heb er vertrouwen in dat we nu kunnen bouwen aan een stevig college met een programma waar de stad echt mee vooruit kan de komende vier jaar”, licht VVD-lijstrekker Marc Rosier toe. “Deze vijf partijen vormen een brede afspiegeling van de raad en van de uitslag van de verkiezingen in Zoetermeer. Met het toevoegen van een zesde wethouder komt er een daadkrachtig college dat door deze extra capaciteit ook alle uitdagingen die Zoetermeer op zich af ziet komen voortvarend aan kan pakken”.

Nu worden de agenda’s op elkaar afgestemd, zodat volgende week kan worden gestart met de onderhandelingen over het programma. Over de planning van het vervolg verwachten de onderhandelaars begin volgende week duidelijkheid te kunnen geven.

Oud-burgemeester en Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD) is bereid gevonden externe informateur te zijn in een nieuwe informatieronde. Deze nieuwe ronde is nodig nu is gebleken dat er onvoldoende steun is voor een coalitie van VVD - LHN - D66 en GroenLinks. De VVD gaat graag met de informateur Huijbregts in gesprek om te praten over het toekomstige stadsbestuur van de onze stad. 

Helmi Huijbregts-Schiedon kent het lokale bestuur goed en is ook zeer ervaren in de rol van (in)formateur. Zij heeft in het verleden in onder andere Zutphen en Breda (in)formatiegesprekken begeleid. Komende periode voert ze ook in de gemeente Moerdijk enkele gesprekken in een (extra) gespreksronde daar.

Zij zal met alle partijen die dat willen een gesprek hebben, eventueel gevolgd door vervolggesprekken al dan niet in groter verband. Alle fracties zijn uitgenodigd om dat gesprek aan te gaan. Wanneer zij voldoende informatie heeft kan ze haar (tussen-) conclusies aan de gemeenteraad melden.

Ze krijgt de vraag mee te kijken welke (vier- en vijfpartijen) coalitie(s) kansrijk zijn om een stabiel college te vormen. Hierbij zijn geen partijen vooraf uitgesloten of bij voorbaat zeker van een plek.

Bovenstaande is grotendeels het formele bericht dat ook geplaatst is op de website van de gemeente

Tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen op 21 maart jl. zijn de leden van de VVD-fractie geïnstalleerd. De nieuwe fractie bestaat thans uit de oudgedienden Marc Rosier, Jan Iedema, Robbert Morée en Jan Willem Schotel en de voor het eerst in de raad verkozenen Vivianne van Yperen, Rob Duiven en Raymund Zinck. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen indien de VVD gaat deelnemen in de coalitie en het te vormen nieuwe college van B&W.

Via speeddates (korte gespreksrondes van tien minuten) zijn raads- en commissieleden van diverse politieke partijen in de gelegenheid gesteld om de activiteiten die Humanitas in Zoetermeer aanbiedt, beter te leren kennen. Voor de VVD-fractie waren de raadsleden Jan Willem Schotel, Vivianne van Yperen en Rob Duiven en beoogd raadscommissielid Jeffrey van Gils aanwezig.

De VVD Zoetermeer is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de grootste partij in Zoetermeer geworden. Met ruim 16% (was in 2014 14 %) van de stemmen gaat de VVD hierdoor van 6 naar 7 zetels.

Onlangs werd een jonge Zoetermeerse vrouw in haar eigen straat aangevallen door een andere vrouw. Een bekende van het slachtoffer. Gelukkig schoten haar buren haar snel te hulp, maar zij konden niet voorkomen dat het slachtoffer verschillende verwondingen opliep in haar gezicht en nek. Toen zei aangifte wilde doen, kon ze pas een week later bij de politie terecht. De VVD vindt dat onacceptabel en vraagt het college om actie.

Een heftige, vervelende en ingrijpende ervaring. Een ervaring die ook het veiligheidsgevoel van het slachtoffer heeft beïnvloed.

Er is geen sprake van dat er de komende jaren minder betaalbare huizen worden bijgebouwd' zeggen Zó! Zoetermeer, VVD en LHN. 'In de verkiezingsstrijd doen sommige partijen alsof er geen huis meer bij komt en dat zij de enige zijn die het opnemen voor de mensen die wachten op een huis. Onzin, door de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad wordt er juist snel bijgebouwd voor zowel de mensen met een middeninkomen als voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale sector zoals ouderen, en starters die bij hun ouders weg willen.

Zoals aangekondigd heeft oud-Zoetermeerder en minister Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming, VVD) onze verkeersveiligheidsactie afgesloten. Samen met de lokale lijsttrekker Marc Rosier en verschillende kandidaten heeft hij twee verkeersonveilige situaties bezocht. Bewoners gaven aan vooral actie te willen.

Op de Facebookpagina van de VVD Zoetermeer vind u meerdere foto's van het bezoek. 

Lijsttrekker Marc Rosier staat namens de VVD in de jubileum editie van Mijn Zaak Zoetermeer. Een huis-aan-huisblad over vooral ondernemers in Zoetermeer. Dat past dus goed bij de lokale VVD.

‘Zoetermeer mooier maken voor mijn kinderen’

Zoetermeer? Een suffe stad, waar niets gebeurt. Dat beeld had ook Marc Rosier voordat hij naar onze stad verhuisde. Geen vreemde gedachte als je daarvoor in Den Haag en Leiden woonde. Zijn vrouw Serena wilde echter graag terug naar Zoetermeer. Maar wil ik dat wel? Dacht Marc. In 2009 zetten zij toch de stap naar Zoetermeer en al snel veranderde hij van mening.

8 maart internationale vrouwendag. Ik lees het al op de kalender als ik nog wankel naar beneden strompel en even later in de auto op de radio is het overal. Vrouwendag.

Ik vind het prima. Ik ben gek op vrouwen. Altijd al geweest. Het zullen mijn anti-macho genen wel zijn, maar in zo’n masculien gezelschap waarin altijd even gekeken moet worden ie er bovenop de rots zit, of waarin de ene schunnige opmerking de andere opvolgt sla ik altijd een beetje dicht. Met vrouwen heb ik dat nooit. Op de een of andere manier klikt dat altijd wel. Een collega van me gaf als verklaring dat ik eruit zie als een knuffelbeer van 1.90m, maar of ik met die kwalificatie nou zo blij moet zijn?

Maar goed. Vrouwendag. Een hele dag voor hun alleen.

Voldoende woningen voor Zoetermeerders. Dat is wat de VVD Zoetermeer wil en waarvoor de VVD in de vergadering van de raad van 5 maart voor hebben gepleit. Zoetermeer is namelijk bij uitstek een woonstad. Een stad waarin mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen.

Fractievoorzitter Jan Iedema: ‘Op dit moment is er echter een groot tekort aan woningen en kunnen Zoetermeerders heel moeilijk een goede woning vinden. Een middeldure huurwoning, bijvoorbeeld voor starters, of een appartement voor een stel waarvan de kinderen het huis uit zijn, zijn nu niet te vinden in Zoetermeer. Dat moet anders. Daarom moeten we voor àlle inwoners bouwen.

De lokale VVD Zoetermeer is helder qua windmolens: geen windmolens in stedelijk Zoetermeer. “Er wordt alleen aan de plaatsing of instandhouding meegewerkt als de molens geen overlast veroorzaken in de omgeving. In stedelijk Zoetermeer is er dus geen ruimte voor windturbines wat ons betreft.” aldus VVD-lijsttrekker Marc Rosier.

'Op de middelbare school had ik een vaste vriendengroep van 5 meiden en 4 jongens. Twee van deze vriendinnen zijn uit Zoetermeer vertrokken, één kon geen starterswoning kopen, de ander koos met een kersvers gezin- voor beschikbare nieuwbouw in Pijnacker en de jongens wonen nu allemaal in Den Haag. ‘Waarom?!’ vroeg ik hen.

De antwoorden waren niet mals: “Zoetermeer heeft een binnenstad die uit maar één lange slingerstraat bestaat. Den Haag heeft karakter. De Dorpsstraat is er ook maar daar is maar eens per maand een feestje."' 

Dit schrijft Vivianne van Yperen (onze nummer 3) in haar column op de website van Zoetermeer Actief. 

Lees de column op Zoetermeer Actief [hier] verder.

Update op 5 maart: inmiddels is het meldpunt gesloten. Op korte termijn wordt gecommuniceerd welke twee meldingen een Victor Veilig pop krijgen.

---

Op 6 februari heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt voor verkeersonveilige plekken geopend. Op zondag 4 maart sluit dit meldpunt. Tot en met zaterdag kunt u dus nog verkeersonveilige plekken doorgeven! Het meldpunt is te bereiken via: https://goo.gl/forms/0EJZMW02PeE8itRp2

Hieronder het bericht van 6 februari over de opening van het meldpunt:


De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Zoetermeerse huizenbelasting stijgt wat de VVD betreft de komende jaren niet. Huizenbezitters mogen wat de VVD betreft nu ook merken dat de economie aantrekt.

Deze week valt de jaarlijkse aanslag met de gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Inclusief een verhoging met inflatie. Daar is niets meer aan te veranderen. Voor komende jaren is de VVD duidelijk: geen stijging.

De VVD wil in de volgende periode een nieuw recreatiezwembad in Zoetermeer realiseren. De VVD is daarom blij dat het college de scenario’s daarvoor verder heeft uitgewerkt.

 “Wat de VVD betreft komt een nieuw college nog voor de zomer met een uitwerking van de varianten inclusief een concreet voorstel. Op die manier kunnen Zoetermeerders zo snel mogelijk weer genieten van een prachtig aantrekkelijk recreatiebad.” aldus lijsttrekker Marc Rosier.

De campagneslogan voor komende vier jaar is: 'Gewoon dóen'. Marc legt uit: "Na jaren van crisis is het tijd om dingen te gaan realiseren, problemen op te lossen, woningen te bouwen en de stad verder te vernieuwen. Dat betekent óók: gewóón doen. Er zijn steeds meer partijen die van alles schreeuwen in de media, bizarre ideeën hebben, maar vooral chaos veroorzaken. Wij zeggen expliciet: laten we nou gewoon doen en zorgen dat we deze stad mooier maken."

Lees het interview door Ad Groenendaal met onze lijsttrekker Marc Rosier op de website van het Postiljon Zoetermeer