Log in op Mijn VVD

De Zoetermeerse VVD  wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoeveel auto's er vorig jaar in de stad in vlammen opgingen.

Het aanvragen van een subsidie is vaak een lastige, complexe klus. In gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties, zowel professionele als vrijwillige, krijgt de VVD Zoetermeer daar regelmatig klachten over. Dat moet een stuk simpeler, zo bepleitte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in de commissie Samenleving bij de bespreking van het onderzoek van de Rekenkamer over het subsidiebeleid in Zoetermeer.

Op verschillende plaatsen in Zoetermeer is de nachthoreca recent doelwit geweest van incidenten met vuurwapens en een handgranaat. De Zoetermeerse VVD maakt zich daarom grote zorgen over de veiligheid rondom deze horecagelegenheden en vraagt om een onderzoek hoe dit beter kan.

Met een motie hoopt de Zoetermeerse VVD vanavond de gemeente opdracht te geven om het fietspad langs de Van der Hagenstraat te ‘upgraden’. 'Wij willen dat iedereen veilig op de fiets naar het nieuwe zwembad en de sportclubs in het Van Tuyllpark kan', aldus VVD raadslid Jeffrey van Gils.

De Zoetermeerse VVD wil dat het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark komt. 'Tijdens de verkiezingen waren we heel duidelijk ‘er moet een nieuw zwembad komen! Wat betreft de locatie waar dit dan gebouwd moet worden is er voor de Zoetermeerse VVD maar één serieuze kandidaat: het Van Tuyllpark', aldus raadslid Thera Hoekstra.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven pleitte in zijn tweede termijn in het begrotingsdebat niet alleen voor het oplossen van de problemen voor de lange termijn maar ook voor het blijven focussen op het verbeteren van de effectiviteit en doelmatigheid op korte termijn. Hij haalde daarbij Winston Churchill aan: ‘Hoe mooi de strategie en het beleid ook zijn, af en toe zou je eens naar de resultaten moeten kijken’.

Een maand geleden heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de parkeerdruk aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat. De beantwoording daarvan is ondertussen binnen.

Interview op 7 november 2018 van VVD-wethouder Marc Rosier op Omroep West over de woningbouwplannen voor het Entreegebied (het gebied omsloten door het stationsgebied, de Boerhaavelaan, het Bredewater en de Afrikaweg) waarin circa 4500 woningen zullen worden gebouwd.

Op maandag 5 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2019. Alle fracties geval hun oordeel over de door het college voorgestelde begroting. Voor de VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Belangrijk thema was natuurlijk het tekort van € 7 miljoen op de begroting, met name veroorzaakt door de structurele uitgaven op de jeugdzorg.

Soms zie het effect van een motie pas jaren later. In november 2016 gaf de gemeenteraad steun aan de VVD-motie voor het aantrekkelijker maken en opknappen van De Plaats in het Stadshart. Twee jaar later wordt dat gerealiseerd.

Op vrijdag 19 oktober 2018 brachten de VVD Zoetermeer en de PvdA een gezamenlijk werkbezoek aan de buurtvereniging Seghwaert op Dreef. VVD-raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven, VVD-commissielid Harm Meijer en en PvdA-commissielid Sicco Louw waren te gast bij het bestuur van deze bloeiende buurtvereniging in Seghwaert.

De Zoetermeerse VVD vindt het onacceptabel wat er nu is gebeurd rond een journalist die een politicus interviewt bij het winkelcentrum Palenstein. Het gedrag van de hangjongeren die het televisie-interview van raadslid Hilbrand Nawijn op intimiderende en bedreigende wijze verstoorden, is niet acceptabel. Met de burgermeester hebben we begrip voor de schok die het recente overlijden op een Zoetermeerse jongere in Delft, die ook regelmatig in Palenstein met de andere jongeren optrok. Zo'n gebeurtenis is ook ingrijpend. Maar het geeft geen vrijbrief voor bedreiging en pesten.

De Zoetermeerse VVD’ers Jan Willem Schotel, Harm Meijer en Thera Hoekstra maakten 17 oktober 2018 in een prettig en geanimeerd gesprek kennis met Sabine Huls, de nieuwe directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer.

VVD Zoetermeer heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de parkeercapaciteit aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat (de T-strook) in Oosterheem. De gemeenteraad van Zoetermeer ging begin 2018  akkoord met het plan om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren in het gebied. De VVD Zoetermeer nam er onlangs zelf een kijkje, sprak met buurtbewoners en daaruit kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de te verwachten toename van de parkeerdruk.

In september heeft VVD-raadslid Vivianne van Yperen het college gevraagd of de gemeente ouderen actiever kan ondersteunen bij het aanvragen van Toeslagen. De VVD gaf aan het een trieste gewaarwording te vinden als mensen die bijvoorbeeld recent alleenstaand zijn geworden een groep zijn die mogelijk toeslagen misloopt. Bijvoorbeeld mensen die hun rechten niet kennen of niet weten hoe zij via de computer toeslagen aan moeten vragen.

De VVD Zoetermeer steunt de Versnellingsagenda woningbouw. De vraag naar woningen is namelijk groot in Zoetermeer. En het tempo van woningbouw in de stad is veel te laag. Met de versnellingsagenda wordt gestreefd de noodzakelijke woningbouwproductie van minimaal 700 woningen per jaar aan te jagen.

In haar maidenspeech voor de Zoetermeerse gemeenteraad zette VVD-raadslid Vivianne van Yperen haar tanden gelijk al in een lastig probleem, de betaalbaarheid van de jeugdzorg in Zoetermeer. De kosten voor jeugdhulp in Zoetermeer zijn immers structureel hoger gebleken dan begroot. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter. Het totale tekort in 2018 blijkt nu 9 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018. Vivianne van Yperen: ’Ik roep de wethouder op in ieder geval gerichter te gaan sturen op het integraal, gezinsgericht werken. Het is nu echt tijd om verandering te realiseren, om aan de slag gaan en als gemeente de regie te pakken in het oerwoud van regioverbanden, overleggen, artsen, zorgverleners en bureaucratie. Maak werk van de gezinsgerichte aanpak. Gewoon doen, zou ik zeggen’.

De VVD Zoetermeer spant zich in voor minder zwerfvuil. Dat begint natuurlijk bij het gewoon zelf in de vuilniszak doen. En iedereen die het VVD-team tijdens het spreekt op 6 oktober 2018 rond Winkelcentrum Rokkeveen doet ook altijd z'n rommel thuis in de prullenbak en ergert zich aan zwerfvuil.

Op zaterdag 22 september 2018 heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven namens de VVD Zoetermeer het Handvest voor Compassie ondertekend. Het internationale, niet-religieuze handvest Chapter for Compassion werd 9 jaar geleden in 32 landen gelanceerd op initiatief van de Britse theoloog Karen Armstrong.

Het college garandeert dat prullenbakken in de vakantieperiode en dus ook bij warm weer, volgens de afgesproken kwaliteitsnormen tijdig worden geleegd en de openbare ruimte tijdig wordt geveegd. Het college antwoordt dit op schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Zoetermeer naar aanleiding van klachten over toenemend zwerfafval in vooral de recreatiegebieden.

Zaterdag 6 oktober zijn leden van de VVD-fractie in de raad rond de middag actief bij Winkelcentrum Rokkeveen. Zij ruimen dan zwerfvuil. En gaan graag in discussie met bewoners van de wijk.

Op voorstel van de VVD samen met de PvdA steunde vorig jaar een brede meerderheid in de gemeenteraad het voorstel om een jaarlijks huttenbouwfestival mogelijk te maken. Afgelopen week is de deze Huttenbouwweek voor het eerst gehouden. De Huttenbouwweek is opgepakt door YMCA Zoetermeer. Dagelijks kwamen op de Huttenbouw zo’n 120 kinderen af en was daarmee een groot succes.

Het VVD-voorstel vroeg aan het college een plan op te stellen om jaarlijks een huttenbouwfestival te organiseren en daarbij samenwerkingspartners bij te betrekken. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is erg blij dat dat dit initiatief zo’n brede weerklank heeft gekregen en daarmee een groot succes is geworden. Kinderen bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze stad’.

De VVD Zomerborrels 2018 zijn voorbij. Ook deze zomer is weer eens aangetoond dat bij de VVD Zoetermeer politiek en gezelligheid hand in hand kunnen gaan. Op 17 juli de aftrap, op het groene terras van restaurant Achteraf in de Dorpsstraat. Op 2 augustus op het zonovergoten terras van Stage - Kitchen & Café op het Cadenzaplein. En op 15 augustus op het ruime terras aan het water bij Sweet Lake Italy. Naast het bijpraten onder genot van een drankje en een hapje waren de drie borrels ook weer een mooie gelegenheid voor nieuwe leden en aspirant-leden om kennis te maken met de VVD Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer is een bloeiende vereniging. Er wordt door de VVD in Zoetermeer elk jaar een groot aantal politieke activiteiten georganiseerd zoals Politieke Cafés met landelijke VVD-politici en voor de leden worden regelmatig ledenvergaderingen, cursussen en trainingen en thema-avonden gehouden. Ook interesse om kennis te maken met de VVD Zoetermeer? Neem contact op voor een gesprek: kijk onder Info voor de contactgegevens. 

 

 

Het is goed wonen, werken en recreëren in Zoetermeer! En met het mooie zomerweer is het heel fijn dat veel mensen buiten kunnen zijn. Helaas betekent dat ook dat de hoeveelheid zwerfafval op met name de recreatieplekken in de stad toeneemt. Op verschillende plekken in de stad wordt lukraak afval gedumpt.

Het is mooi dat mensen veel buiten kunnen recreëren maar ze moeten wel hun rommel opruimen’ aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Uiteraard moet ook de gemeente zijn werk goed blijven doen. Door het plaatsen en legen van voldoende vuilnisbakken, het uitvoeren van extra toezicht en controle op het illegaal dumpen van (zwerf-) afval en, als er toch rommel wordt achtergelaten, het snel opruimen daarvan’. Samen houden we stad schoon, ook in de zonnige zomer!’.

Vodafone gaat eindelijk de bereikbaarheid van hun mobiele netwerk verbeteren in de wijken Oosterheem en Noordhove. Zij komen op korte termijn met een tijdelijke zendmast om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De VVD Zoetermeer, die zich al sinds 2016 zorgen maakt om de slechte bereikbaarheid, is blij.

De VVD Zoetermeer kijkt tevreden terug op het voorjaarsdebat. Het college heeft in het debat het vizier gericht gehouden op de uitvoering van de plannen in het coalitieakkoord. Daar staan immers de voor onze stad belangrijke zaken in. Wat vooral in goede aarde viel waren het streven om bij die uitvoering van die ambitieuze plannen de gemeentefinanciën wel op orde te houden en vooral synergie in de uitvoering na te streven. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De financiën van de gemeente zijn op orde en dat moet zo blijven. We moeten zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld’, aldus Duiven.

VVD-Fractievoorzitter Rob Duiven had een duidelijke boodschap voor het nieuwe college tijdens het voorjaarsdebat: als het de komende vier jaar ècht resultaten wil boeken met de uitvoering van het coalitieakkoord, dan moet men inzetten op pakken van de regie op samenhang en samenwerking. Hij greep daarbij terug een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles: het geheel is meer dan de som der delen. Rob Duiven: ‘Het effect van samenhang en samenwerking is immers altijd groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk ooit had kunnen bereiken. Regie is dus nodig op samenhang tussen de verschillende deelterreinen van het gemeentebeleid. Regie is nodig op samenwerking tussen alle bij de uitvoering van dat beleid betrokken partijen en partners’.

De ontvangst van mobiele telefoons via Vodafone en KPN is in Oosterheem en delen van Noordhove al te lang onvoldoende. De VVD Zoetermeer vraagt hier nu opnieuw aandacht voor. De liberalen willen dat er eindelijk fatsoenlijk bereik komt voor de inwoners en ondernemers in deze wijken.

De VVD Zoetermeer toonde zich in het resultatendebat over 2017 tevreden. Er zijn aansprekende resultaten bereikt op het gebied van veiligheid, vernieuwing van de stad, verbetering van het onderhoud en bruis in de samenleving. Op het gebied van wonen, werkgelegenheid en het  verbeteren van de effectiviteit en de jeugdzorg en schuldhulpverlening zien de liberalen noodzaak tot verbetering.

Rob Duiven vervult vanaf dinsdag 29 mei jl. de rol van fractievoorzitter van de zevenkoppige VVD-fractie in de Zoetermeerse gemeenteraad. Met het vertrek van Jan Iedema naar het college was de vacature van fractievoorzitter ontstaan. Rob Duiven is met unanieme steun van de leden van de fractie tot fractievoorzitter gekozen. Ter kennismaking een paar vragen.

Thera Hoekstra en Jeffrey van Gils zijn tijdens de raadsvergadering van 29 mei geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad en hebben daarmee de twee vacante raadszetels in de Zoetermeerse VVD-fractie ingenomen. De vacatures waren ontstaan door de benoeming van Marc Rosier en Jan Iedema tot wethouders in het nieuwe college. Rob Duiven is de nieuwe fractievoorzitter van de vernieuwde VVD-fractie die verder bestaat uit Robbert Morée (vice-fractievoorzitter), Vivianne van Yperen (fractiesecretaris), Raymund Zinck (fractiepenningmeester) en Jan Willem Schotel. Voorts zijn Sabin Jahan en Harm Meijer benoemd tot raadscommissielid. De fractie wordt ondersteund door Marc van der Ham als fractiemedewerker.

VVD blij met impuls veiligheid en groen

De Zoetermeerse VVD is blij met het bereikte coalitie-akkoord. Een akkoord dat recht doet aan de wensen van alle partijen in de coalitie: VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA, maar vooral ook een akkoord dat ook recht doet aan de wensen van de Zoetermeerse inwoners, waarvan een groot deel zijn stem uitbracht op de VVD. De VVD kijkt ernaar uit samen met de andere partijen te gaan werken aan de realisering van dit coalitie-akkoord.

Vrijdag is gemeld dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA een concept coalitieakkoord hebben bereikt. Inmiddels is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college ook bekend. De VVD-wethouders gaan onder andere de belangrijke portefeuilles Financiën, Verkeer en Economie bemannen. Samen met de andere wethouders gaan zij uitvoering geven aan het gesloten coalitieakkoord. Dinsdag 29 mei worden alle nieuwe wethouders benoemd.

Zojuist is het concept coalitieakkoord van de VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gepubliceerd. Als VVD zijn we daar trots op! We gaan namelijk flink investeren in veiligheid, het onderhoud in de wijken en het groen in de stad. Maar ook voor bijvoorbeeld de lokale economie, jongeren en onderwijs komt er geld bij. En er komt een recreatiezwembad. Dat - en nog veel meer - staat beschreven in het akkoord.

De gemaakte afspraken over de financiën en de portefeuilleverdeling worden nog op papier gezet. Naar verwachting worden die dinsdag 22 mei bekend gemaakt. 

 
Geslaagde 4e Retail 3.0 event in de Sniep gisteravond.
“Ondernemers, winkeliers, politici, lokale organisaties en inwoners van Zoetermeer discussieerden over de vraag “Heeft Retail bestaansrecht in Zoetermeer”.

Eind vorig jaar heeft de VVD met succes voorgesteld om in Zoetermeer een huttenbouwweek te organiseren.“Dit is een leuke en gave manier om kinderen samen te laten bouwen, timmeren en buitenspelen.“ aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD had aan de gemeenteraad voorgesteld om een jaarlijks huttenbouwfeest te organiseren in samenwerking met andere organisaties. Denk daarbij aan de scouting, de speelboerderijen maar ook lokale timmer- en bouwbedrijven en bouwmarkten. Om deze jaarlijkse traditie mogelijk te maken is toen voor maximaal 15.000 euro beschikbaar gemaakt als opstartbudget.

De Zoetermeerse VVD-fractie heeft besloten om Marc Rosier en Jan Iedema als kandidaat-wethouders naar voren te schuiven. Momenteel wordt er door VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gesproken over een nieuwe coalitie. Die coalitie moet leiden tot een college met zes wethouders, waarvan de VVD er twee levert.

De coalitiegesprekken duren nog zeker enkele weken. Als het uiteindelijk akkoord voldoende VVD-standpunten bevat en de fractie ermee instemt, gaan Rosier en Iedema als wethouder aan de slag voor Zoetermeer.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Vandaag is bekend geworden dat Helma Neppérus (VVD) en Amy Koopmanschap (GroenLinks) bereid zijn gevonden om als formateurs op te treden. Zij begeleiden gezamenlijk het onderhandelingstraject.

Pas een week nadat zij slachtoffer werd van een aanval waarbij zij verwondingen opliep in haar gezicht en nek, kon een jonge Zoetermeerse vrouw aangifte doen bij de politie. De VVD vond dat onacceptabel en vroeg in maart het college in schriftelijke vragen om opheldering en actie. De VVD vindt dat iedereen bij dergelijke ernstige misdrijven direct aangifte moet kunnen doen, zodat de dader aangepakt kan worden en om duidelijk te maken dat dit gedrag onacceptabel is in Zoetermeer. Deze week heeft het college haar reactie gegeven.

Vanochtend werd bekend dat de vijf partijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA allemaal hebben ingestemd met het voorstel van informateur Helmi Huijbregts om gezamenlijk een coalitie te vormen. Na twee rondes van onderzoek kunnen de collegeonderhandelingen nu echt beginnen.

“Iedereen heeft diep nagedacht en we hebben allemaal wat water bij de wijn moeten doen, maar de onderlinge sfeer is goed en ik heb er vertrouwen in dat we nu kunnen bouwen aan een stevig college met een programma waar de stad echt mee vooruit kan de komende vier jaar”, licht VVD-lijstrekker Marc Rosier toe. “Deze vijf partijen vormen een brede afspiegeling van de raad en van de uitslag van de verkiezingen in Zoetermeer. Met het toevoegen van een zesde wethouder komt er een daadkrachtig college dat door deze extra capaciteit ook alle uitdagingen die Zoetermeer op zich af ziet komen voortvarend aan kan pakken”.

Nu worden de agenda’s op elkaar afgestemd, zodat volgende week kan worden gestart met de onderhandelingen over het programma. Over de planning van het vervolg verwachten de onderhandelaars begin volgende week duidelijkheid te kunnen geven.

Oud-burgemeester en Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD) is bereid gevonden externe informateur te zijn in een nieuwe informatieronde. Deze nieuwe ronde is nodig nu is gebleken dat er onvoldoende steun is voor een coalitie van VVD - LHN - D66 en GroenLinks. De VVD gaat graag met de informateur Huijbregts in gesprek om te praten over het toekomstige stadsbestuur van de onze stad. 

Helmi Huijbregts-Schiedon kent het lokale bestuur goed en is ook zeer ervaren in de rol van (in)formateur. Zij heeft in het verleden in onder andere Zutphen en Breda (in)formatiegesprekken begeleid. Komende periode voert ze ook in de gemeente Moerdijk enkele gesprekken in een (extra) gespreksronde daar.

Zij zal met alle partijen die dat willen een gesprek hebben, eventueel gevolgd door vervolggesprekken al dan niet in groter verband. Alle fracties zijn uitgenodigd om dat gesprek aan te gaan. Wanneer zij voldoende informatie heeft kan ze haar (tussen-) conclusies aan de gemeenteraad melden.

Ze krijgt de vraag mee te kijken welke (vier- en vijfpartijen) coalitie(s) kansrijk zijn om een stabiel college te vormen. Hierbij zijn geen partijen vooraf uitgesloten of bij voorbaat zeker van een plek.

Bovenstaande is grotendeels het formele bericht dat ook geplaatst is op de website van de gemeente

Tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen op 21 maart jl. zijn de leden van de VVD-fractie geïnstalleerd. De nieuwe fractie bestaat thans uit de oudgedienden Marc Rosier, Jan Iedema, Robbert Morée en Jan Willem Schotel en de voor het eerst in de raad verkozenen Vivianne van Yperen, Rob Duiven en Raymund Zinck. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen indien de VVD gaat deelnemen in de coalitie en het te vormen nieuwe college van B&W.

Via speeddates (korte gespreksrondes van tien minuten) zijn raads- en commissieleden van diverse politieke partijen in de gelegenheid gesteld om de activiteiten die Humanitas in Zoetermeer aanbiedt, beter te leren kennen. Voor de VVD-fractie waren de raadsleden Jan Willem Schotel, Vivianne van Yperen en Rob Duiven en beoogd raadscommissielid Jeffrey van Gils aanwezig.

De VVD Zoetermeer is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de grootste partij in Zoetermeer geworden. Met ruim 16% (was in 2014 14 %) van de stemmen gaat de VVD hierdoor van 6 naar 7 zetels.

Onlangs werd een jonge Zoetermeerse vrouw in haar eigen straat aangevallen door een andere vrouw. Een bekende van het slachtoffer. Gelukkig schoten haar buren haar snel te hulp, maar zij konden niet voorkomen dat het slachtoffer verschillende verwondingen opliep in haar gezicht en nek. Toen zei aangifte wilde doen, kon ze pas een week later bij de politie terecht. De VVD vindt dat onacceptabel en vraagt het college om actie.

Een heftige, vervelende en ingrijpende ervaring. Een ervaring die ook het veiligheidsgevoel van het slachtoffer heeft beïnvloed.

Er is geen sprake van dat er de komende jaren minder betaalbare huizen worden bijgebouwd' zeggen Zó! Zoetermeer, VVD en LHN. 'In de verkiezingsstrijd doen sommige partijen alsof er geen huis meer bij komt en dat zij de enige zijn die het opnemen voor de mensen die wachten op een huis. Onzin, door de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad wordt er juist snel bijgebouwd voor zowel de mensen met een middeninkomen als voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale sector zoals ouderen, en starters die bij hun ouders weg willen.

Zoals aangekondigd heeft oud-Zoetermeerder en minister Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming, VVD) onze verkeersveiligheidsactie afgesloten. Samen met de lokale lijsttrekker Marc Rosier en verschillende kandidaten heeft hij twee verkeersonveilige situaties bezocht. Bewoners gaven aan vooral actie te willen.

Op de Facebookpagina van de VVD Zoetermeer vind u meerdere foto's van het bezoek. 

Lijsttrekker Marc Rosier staat namens de VVD in de jubileum editie van Mijn Zaak Zoetermeer. Een huis-aan-huisblad over vooral ondernemers in Zoetermeer. Dat past dus goed bij de lokale VVD.

‘Zoetermeer mooier maken voor mijn kinderen’

Zoetermeer? Een suffe stad, waar niets gebeurt. Dat beeld had ook Marc Rosier voordat hij naar onze stad verhuisde. Geen vreemde gedachte als je daarvoor in Den Haag en Leiden woonde. Zijn vrouw Serena wilde echter graag terug naar Zoetermeer. Maar wil ik dat wel? Dacht Marc. In 2009 zetten zij toch de stap naar Zoetermeer en al snel veranderde hij van mening.

8 maart internationale vrouwendag. Ik lees het al op de kalender als ik nog wankel naar beneden strompel en even later in de auto op de radio is het overal. Vrouwendag.

Ik vind het prima. Ik ben gek op vrouwen. Altijd al geweest. Het zullen mijn anti-macho genen wel zijn, maar in zo’n masculien gezelschap waarin altijd even gekeken moet worden ie er bovenop de rots zit, of waarin de ene schunnige opmerking de andere opvolgt sla ik altijd een beetje dicht. Met vrouwen heb ik dat nooit. Op de een of andere manier klikt dat altijd wel. Een collega van me gaf als verklaring dat ik eruit zie als een knuffelbeer van 1.90m, maar of ik met die kwalificatie nou zo blij moet zijn?

Maar goed. Vrouwendag. Een hele dag voor hun alleen.

Voldoende woningen voor Zoetermeerders. Dat is wat de VVD Zoetermeer wil en waarvoor de VVD in de vergadering van de raad van 5 maart voor hebben gepleit. Zoetermeer is namelijk bij uitstek een woonstad. Een stad waarin mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen.

Fractievoorzitter Jan Iedema: ‘Op dit moment is er echter een groot tekort aan woningen en kunnen Zoetermeerders heel moeilijk een goede woning vinden. Een middeldure huurwoning, bijvoorbeeld voor starters, of een appartement voor een stel waarvan de kinderen het huis uit zijn, zijn nu niet te vinden in Zoetermeer. Dat moet anders. Daarom moeten we voor àlle inwoners bouwen.

De lokale VVD Zoetermeer is helder qua windmolens: geen windmolens in stedelijk Zoetermeer. “Er wordt alleen aan de plaatsing of instandhouding meegewerkt als de molens geen overlast veroorzaken in de omgeving. In stedelijk Zoetermeer is er dus geen ruimte voor windturbines wat ons betreft.” aldus VVD-lijsttrekker Marc Rosier.

'Op de middelbare school had ik een vaste vriendengroep van 5 meiden en 4 jongens. Twee van deze vriendinnen zijn uit Zoetermeer vertrokken, één kon geen starterswoning kopen, de ander koos met een kersvers gezin- voor beschikbare nieuwbouw in Pijnacker en de jongens wonen nu allemaal in Den Haag. ‘Waarom?!’ vroeg ik hen.

De antwoorden waren niet mals: “Zoetermeer heeft een binnenstad die uit maar één lange slingerstraat bestaat. Den Haag heeft karakter. De Dorpsstraat is er ook maar daar is maar eens per maand een feestje."' 

Dit schrijft Vivianne van Yperen (onze nummer 3) in haar column op de website van Zoetermeer Actief. 

Lees de column op Zoetermeer Actief [hier] verder.

Update op 5 maart: inmiddels is het meldpunt gesloten. Op korte termijn wordt gecommuniceerd welke twee meldingen een Victor Veilig pop krijgen.

---

Op 6 februari heeft de VVD Zoetermeer een meldpunt voor verkeersonveilige plekken geopend. Op zondag 4 maart sluit dit meldpunt. Tot en met zaterdag kunt u dus nog verkeersonveilige plekken doorgeven! Het meldpunt is te bereiken via: https://goo.gl/forms/0EJZMW02PeE8itRp2

Hieronder het bericht van 6 februari over de opening van het meldpunt:


De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Zoetermeerse huizenbelasting stijgt wat de VVD betreft de komende jaren niet. Huizenbezitters mogen wat de VVD betreft nu ook merken dat de economie aantrekt.

Deze week valt de jaarlijkse aanslag met de gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Inclusief een verhoging met inflatie. Daar is niets meer aan te veranderen. Voor komende jaren is de VVD duidelijk: geen stijging.

De VVD wil in de volgende periode een nieuw recreatiezwembad in Zoetermeer realiseren. De VVD is daarom blij dat het college de scenario’s daarvoor verder heeft uitgewerkt.

 “Wat de VVD betreft komt een nieuw college nog voor de zomer met een uitwerking van de varianten inclusief een concreet voorstel. Op die manier kunnen Zoetermeerders zo snel mogelijk weer genieten van een prachtig aantrekkelijk recreatiebad.” aldus lijsttrekker Marc Rosier.

De campagneslogan voor komende vier jaar is: 'Gewoon dóen'. Marc legt uit: "Na jaren van crisis is het tijd om dingen te gaan realiseren, problemen op te lossen, woningen te bouwen en de stad verder te vernieuwen. Dat betekent óók: gewóón doen. Er zijn steeds meer partijen die van alles schreeuwen in de media, bizarre ideeën hebben, maar vooral chaos veroorzaken. Wij zeggen expliciet: laten we nou gewoon doen en zorgen dat we deze stad mooier maken."

Lees het interview door Ad Groenendaal met onze lijsttrekker Marc Rosier op de website van het Postiljon Zoetermeer

 

Morgen (zaterdag 10 februari) gaan Zoetermeerse VVD’ers op verschillende plekken de stad in om zo veel mogelijk mensen te spreken. Overdag zal de VVD de wijk Oosterheem induiken en aanbellen bij wijkbewoners. ’s Avonds zal de VVD de kroegen in de binnenstad bezoeken om contact te leggen met jongeren.

De VVD Zoetermeer opent vandaag een meldpunt voor verkeersonveilige plekken. Plekken waar het verkeer veiliger zou moeten zijn, kunnen worden gemeld op de website. Volgens de VVD kan en moet Zoetermeer verkeersveiliger. Daarom geeft de partij ook een Victor Veilig pop aan de inzenders van de twee meest onveilige plekken. Voor de liberalen is dit ook de officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Wij pleiten voor extra inzet op verkeersveiligheid in de komende jaren. Er moeten meer handhavers komen zodat zij vaker in samenwerking met de politie kunnen controleren. Daarnaast willen we doorgaan met het veiliger inrichten van straten. Dit betekent wel dat er meer geld bij moet komen. Ook wil de VVD geen fietsers zonder verlichting meer. Dat vraagt ook om gerichte controles.” aldus Jan Iedema, fractievoorzitter en nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD Zoetermeer.

Eind december heeft de VVD het college van burgemeester en wethouders gemaand tot actie om de verkeersveiligheid van de Ruimtebaan in Noordhove te verbeteren. Inmiddels zijn de antwoorden binnen. De uitkomst is dat de gemeente tijdelijk een eigen snelheidsmeter gaat plaatsen rond de scholen. De VVD is blij met deze actie.

Volgens het college is de straat zelf wel voldoende verkeersveilig ingericht. Er zijn in het verleden al infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur op het gedeelte tussen de Lijnbaan en de Lommerbaan. Er liggen wegversmallingen, een iets verhoogde voetgangersoversteekplaats en kussendrempels.  

De VVD Zoetermeer maakt zich al jaren sterk voor een effectieve en slagvaardige aanpak van de criminaliteit. Dat zo’n strenge aanpak loont laten de laatste cijfers zien. Burgemeester Aptroot maakte vandaag bekend dat de trend van een dalend aantal misdrijven in Zoetermeer zich ook in 2017 heeft voortgezet. Ten opzichte van 2016 daalde het totaal aantal gepleegde misdrijven met 7%. Sinds 2012 bestaat er een dalende trend te zien. Vooral het aantal straatroven (- 37%) en woninginbraken (- 18%) daalde sterk in het afgelopen jaar.

 Robbert Morée

De VVD Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het recht op mediation kan helpen als gebruikers van WMO-middelen een geschil hebben met de gemeente. In de gemeente Ede hebben inwoners dat recht sinds dit jaar. De liberalen zijn enthousiast daarover.

Gebruikers van WMO-middelen kunnen bij een geschil met de gemeente over de inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar een geschillencommissie. Die weg betekent meestal dat gemeente en gebruiker als partijen recht tegenover elkaar staan. Inzet van een door de gebruiker gekozen en door de gemeente betaalde mediator kan partijen weer naast elkaar brengen en geschillen constructiever tot een oplossing brengen. 

“Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en experimenten, dienen zich voortdurend aan. Daarbij wil de VVD kijken hoe we de inwoner het beste in zijn kracht kunnen zetten en zo optimaal gebruik kunnen maken van de relatie tussen inwoners en professionals. Het recht op mediation kan daarbij helpen denken wij.” aldus VVD-raadslid Robbert Morée

De VVD Zoetermeer wil mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet afschrijven. Dat is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben een veel kleinere kans om aan het werk te komen en daarmee optimaal te participeren in de samenleving en voor hun eigen inkomen te zorgen. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college hoe in Zoetermeer de taal-eis voor de bijstand wordt gehandhaafd.

De VVD is faliekant tegen het plan van het college om in Oosterheem meer woonwagens te plaatsen. Het college wil op de hoek van de Olof Palmelaan en Gooimeer zeker 7 extra woonwagens plaatsen. De VVD wil dit niet. Die wil hier appartementen voor jongeren of ouderen.

De beoogde plek voor de extra woonwagens ligt in de buurt Waterzicht. Dit is het nieuwste deel van de wijk Oosterheem, waar nog enkele kleine plekken te bebouwen zijn. Het ligt onder andere tegenover de brandweerkazerne. Momenteel is het terrein deels ingericht als een tijdelijk voetbalveld.

 

VVD bij de Nieuwjaarsduik

De VVD Zoetermeer is het jaar fris en actief begonnen. Er waren namelijk vijftien VVD’ers bij de Nieuwjaarsduik in het Noord-Aa aanwezig. Vijf liberalen doken het koude water in en tien hielpen als vrijwilliger.

Wethouder en lijsttrekker Marc Rosier deed in 2012 voor het eerst mee aan de Zoetermeerse Nieuwjaarsduik. Ook dit jaar was hij van de partij en ging kopje onder in het Noord-Aa. Ook kandidaten Vivianne van Yperen (nummer 3 op de kandidatenlijst), Harm Meijer (11) en Marc van der Ham (17) en bestuurslid Martin Alkemade doken het koude water in.