Log in op Mijn VVD

Afvalscheiding in Zoetermeer moet en kan veel beter. De stad presteert beneden gemiddeld en heeft een forse uitdaging om landelijke doelstellingen te halen. De gemeente werkt aan een actieplan. De VVD vindt dit hoognodig: “We gooien nu veel potentieel waardevolle grondstoffen weg, en dus gooien we geld weg. Zonde en duur.”

Met 233 kg ongescheiden huishoudelijk afval per inwoner in 2014 deed Zoetermeer het niet al te best in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Met 37% afvalscheiding bleef de stad achter bij het landelijk gemiddelde waar meer dan 50% van het huishoudelijk afval gescheiden werd aangeboden. En Zoetermeer is nog ver verwijderd van het bereiken van de landelijke doelstelling om in 2020 75% van het afval te laten scheiden.

Bij het Begrotingsdebat in 2014 nam de raad van Zoetermeer unaniem een door de VVD opgestelde motie aan waarin het college werd opgedragen met voorstellen te komen om het scheidingspercentage huishoudelijk afval de komende jaren significant te verhogen. En dat zonder dat dit tot een stijging van lasten voor de bewoners zou leiden.

Het college is met een voorstel gekomen hoe zij bewoners van de stad bij de planvorming wil betrekken. Eerder deze week is al een eerste workshop geweest.

De VVD is blij dat het college met de motie van de raad aan de slag is gegaan. VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Goed dat bewoners er vanaf het begin bij worden betrokken. Nu is 93% van de inwoners tevreden over de afvalinzameling in Zoetermeer. Die tevredenheid betreft vooral het gemak. Maar we gooien nu wel veel grondstoffen weg. Niet duurzaam, maar wel duur. De uitdaging is om tot betere scheiding te komen, zonder dat dit tot ontevredenheid leidt of hogere lasten leidt. Werk aan de winkel.”.

Afgelopen week heeft het college voorgesteld om de bereikbaarheid van de Mandelabrug te verbeteren, een welkom voorstel volgens de VVD Zoetermeer. Het collegevoorstel behelst het aan weerszijden vervangen van de middelste roltrappen door nieuwe en betrouwbare liften en het vernieuwen van de overgebleven roltrappen.

De Mandelabrug is een belangrijke OV-knoop en tevens noord-zuidverbinding in Zoetermeer, die dagelijks door zo’n 6000 mensen wordt gebruikt. De VVD Zoetermeer omarmt dan ook het collegevoorstel om te investeren in nieuwe roltrappen en liften. Door aanhoudende problemen met de huidige liften op de Mandelabrug was toegang niet altijd vanzelfsprekend, mensen die slecht ter been zijn of inwoners die in een rolstoel zitten konden hierdoor soms onmogelijk gebruik maken van de Mandelabrug en het aangesloten OV-netwerk.

De VVD Zoetermeer gaat er vanuit dat er met het collegevoorstel een definitieve oplossing komt. “Een dusdanig belangrijke binnenstedelijke verbinding die ook nog eens de rol van station vervult, moet altijd voor iedereen toegankelijk zijn. Het is voor mensen in een rolstoel niet te doen om de roltrap te nemen, maar ook voor fietsers kan het een hele kunst zijn om over te steken, dan is een werkende echt geen overbodige luxe”, aldus raadscommissielid Dick Faas.

Met het oog op bereikbaarheid voor al onze inwoners, is het voorstel eigenlijk gewoon een noodzaak, maar ook voor bezoekers van onze mooie stad biedt de verbetering straks een warm welkom”, voegt hij er aan toe. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid, werkt het voorstel ook aan de veiligheid van de brug. De nieuwe liften worden volgens het voorstel goed in het zicht geplaatst  waardoor de sociale controle op de liften wordt vergroot en het algehele veiligheidsgevoel op de Mandelabrug toeneemt.

De VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is zeer te spreken over het feit dat er deze zomer een kermis komt in het centrum van Zoetermeer.  Eind vorig jaar leek de komst van de kermis naar deze locatie nog onhaalbaar, maar recentelijk heeft het college een brief aan de omwonenden van het marktplein gestuurd om hen in te lichten voor de pilot met een familiekermis die dit jaar in de zomer zal plaatsvinden op de Markt.

Wij gaan voor een veilig, gezellig en vooral bruisend stadscentrum dat aantrekkelijk is voor jong en oud. Het besluit om de kermis op de Markt te houden is weer een mijlpaal op onze weg naar meer bruis in de stad.”,. aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Kermis in het centrum kwam dichterbij nadat de raad eind vorig jaar in een motie van SP en VVD vroeg om een onderzoek naar de mogelijkheden om in het centrum een kermis te organiseren. Zo’n kermis zou voor meer bruis en gezelligheid in de stad kunnen zorgen. Het gaat om een familiekermis met ongeveer 15 familievriendelijke attracties. De kermis is beperkt tot 5 dagen. Dit om overlast voor omwonenden te beperken. Ook gaat de kermis vrij vroeg ’s avonds dicht. Om 11 uur moeten de attracties stil zijn. 

Na afloop van de kermis zal de pilot met betrokkenen en omwonenden worden geëvalueerd om te bekijken of zo’n familiekermis in het centrum voor herhaling vatbaar is. De VVD is van mening dat de communicatie naar de omwonenden belangrijk is en hoopt op een grote participatie in het evaluatie proces.

De VVD is tevreden met dit ‘kermisbesluit’ en ziet uit naar de uitvoering en evaluatie in de toekomst.

Vijf partijen waaronder VVD Rijnland presenteerden 22 april het coalitieakkoord 2015-2019 voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Formateur Hans Pluckel (VVD) maakt in deze periode opnieuw deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap als Hoogheemraad. De vier leden van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur (Verenigde Vergadering) maken zich sterk voor de prioriteiten: zo laag mogelijke lasten, droge voeten en schoon water en zetten in op maximale participatie van inwoners en ondernemers.

Onderstaande tekst werd namens de VVD uitgesproken door fractievoorzitter Patrick van Domburg als reactie op de start van de coalitie: 

,,18 maart verkiezingen; vandaag, 22 april een coalitieakkoord met een voorstel voor vijf collegeleden. Een prestatie! Lang niet alle andere waterschappen zijn zover. En afgezet tegen gemeentelijke, provinciale, laat staan landelijke processen van coalitievorming, is Rijnland watervlug! Ambtelijk apparaat, in het bijzonder Henno van Dokkum, dank voor de goede ondersteuning. Dank ook aan de formateur, Hans Pluckel, die op zakelijke wijze de collegevorming goed heeft geleid. Niet omdat hij VVD-er is, maar doordat het belang van het waterschap bij hem voorop heeft gestaan, durf ik hem dit compliment te maken.

Het programma “Samen werken aan water” is wat de VVD betreft om een aantal redenen het ondertekenen waard. Het beslaat veel belangrijke onderwerpen. Voor mijn partij staat de veiligheid voorop. We zijn blij dat in de afgelopen jaren de achterstanden op het gebied van de keringen zijn ingelopen en gaan met volle kracht verder met het op orde brengen hiervan.

Het uitvoeren van het Deltaprogramma “Zoet Water” om de zoetwatervoorziening op orde te houden voor onze ondernemers en 1,3 miljoen inwoners, is een ander kernpunt uit het coalitieprogramma.

LAGE LASTEN VOOR INWONERS EN BEDRIJVEN

Voor de VVD is het lastenniveau ook een punt uit de prioriteitentop. Voor de inwoners en bedrijven is het wat ons betreft dan ook goed om in de tweede helft van onze bestuursperiode de lasten met maximaal het inflatiepercentage te zien stijgen.

Om dit tarief te realiseren moeten nog veel slagen worden gemaakt. Innovatie in ons waterschapswerk, meer samenwerking met andere overheden en het nog beter grip krijgen op de financiën van de afzonderlijke projecten zijn daarbij van cruciaal belang.

Over samenwerking gesproken: de komende jaren moeten zich wat de VVD betreft kenmerken als de omslag in denken en doen. Rijnland kende al het beginsel ‘van buiten naar binnen werken’, maar echt samen met inwoners en bedrijven werken aan water gaat een stap verder.

ACTIEVE PARTICIPATIE LEIDT TOT WATERBEWUSTZIJN

Door actieve participatie zullen projecten niet alleen breder worden gedragen en kwalitatief beter zijn, ook het waterbewustzijn zal toenemen; een van de verbeterpunten uit het OESO rapport van ruim een jaar geleden. Het belang dat aan een goede participatie wordt gehecht, blijkt ook uit het feit dat we een hoogheemraad hiervoor politiek verantwoordelijk maken.

Het voorliggende coalitieprogramma met side letter is wat de VVD betreft een goed doortimmerd stuk, maar geen DICHTGETIMMERD document. Nadere invulling via o.a. het WBP5 zal binnenkort plaatsvinden. De portefeuille-indeling is naar mening van de VVD een logische. We zijn blij dat voor wat betreft het gezicht naar buiten Rijnland is opgedeeld in gebieden met elk een gebiedshoogheemraad.

En nu: Samen werken aan water!''

Dankzij de Zoetermeerse VVD heeft het college de ruimte gekregen tijdig de opdracht te geven een overdekt podium te bouwen in het Nicolaaspark. De plannen voor dit podium, dat onder andere gebruikt zal worden voor de volgende editie van Zondag in ’t Park, zaten al in de planning, maar zouden door de rompslomp van besluitvorming niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 

Een door D66, GroenLinks, CDA en de SP gesteunde motie van de VVD draagt het college op zo snel mogelijk te starten met het bouwen van dit overdekte podium. Dit podium wordt gerealiseerd uit de materialen van het oude station van Zoetermeer Oost. Met de komst van dit overdekte podium wordt in het Nicolaaspark een volwaardige evenementenlocatie gecreëerd waar in verschillende weersomstandigheden gebruikt van kan worden gemaakt.

Lisette Meijer, raadslid VVD: “Het Nicolaaspark is, onder andere afgelopen zomer met Zondag in ’t Park, een zeer populaire en aantrekkelijke evenementenlocatie gebleken. Bijna twee maanden lang bruiste het daar iedere zondag en dat trok veel Zoetermeer naar de locatie. Wij willen dit soort bruis stimuleren en dat kan door een overdekt podium mogelijk te maken.” 

Dankzij de motie kan nu snel een start worden gemaakt met het bouwen van het podium. “Zonder onze motie zou het podium op z’n vroegst na de zomer klaar zijn, als dat er dan überhaupt al zou komen. Wij zijn dus heel blij met deze versnelling. We vinden het belangrijk dat we geen mooie initiatieven en ideeën verloren laten gaan door bureaucratische procesgang.”  

“Dit podium is overigens niet alleen voor Zondag in ’t Park. Het kan voor veel meer initiatieven gebruikt gaan worden. De bruis die deze locatie hiermee aan de stad toevoegt heeft hopelijk een aanstekelijk effect voor andere mooie ideeën!”, aldus raadslid Meijer. 

De VVD pleit al jaren voor het uitbreiden van het aantal toezichthouders in Zoetermeer. Hiermee wil de partij criminaliteit en overlast verder beperken. Het college stelt nu voor om het aantal toezichthouders met vijf uit te breiden. De lokale VVD vindt dit een goede stap. 

Omdat veiligheid niet alleen afhangt van het aantal agenten dat beschikbaar is wil de VVD Zoetermeer het aantal handhavers (buitengewone opsporingsambtenaren – boa’s) in de stad verdubbelen.

Toezichthouders zijn belangrijk in het beperken van criminaliteit en kunnen eenvoudige taken uit handen van de politie nemen. Het gaat daarbij niet alleen om criminaliteit, maar ook om asociaal gedrag. Overlast door herrie, het maken van troep of het slopen van spullen verdienen extra aandacht. Mede hierom wil de lokale VVD het aantal boa’s uitbreiden.” aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. 

Afgelopen periode is het aantal toezichthouders al uitgebreid. Maar desondanks heeft Zoetermeer er relatief weinig. Iedema: “Andere grote steden hebben verhoudingsgewijs minimaal tweemaal zoveel handhavers als Zoetermeer. Dat moet anders wat de VVD betreft. Daarom willen wij die verdubbeling.Wij zijn dan ook erg blij met het voornemen om de capaciteit uit te breiden vijf extra toezichthouders. Met deze uitbreiding kan het veiligheidsgevoel in de wijk enorm toenemen. Het is weliswaar geen verdubbeling, maar een mooie stap in de goede richting”, aldus een tevreden Iedema. 
De komende jaren blijft de VVD zich hard maken voor een verdubbeling van het aantal handhavers. 

De VVD Kijkt uit naar het plan van aanpak voor de entree van Zoetermeer en het stationsgebied. In het najaar van 2014 heeft de gemeenteraad een door de VVD ingediende motie aangenomen die het college de opdracht gaf om te onderzoeken hoe de toegangen tot Zoetermeer kunnen worden aangepast aan deze tijd. Hoe wordt de Zoetermeerse entree een aantrekkelijke ingang? Vandaag heeft het college een plan van aanpak aangekondigd. 

"Zoetermeer is een schoolvoorbeeld voor logistieke ontsluiting, de hoeveelheid bruis neemt dagelijks toe en de economie begint weer op toeren te komen. Het vreemde is dat je daar als passant maar weinig van merkt. We mogen best wat trotser zijn op onze stad en daar hoort bij dat je je laat zien” betoogt Iedema. “Nu de turbine van Siemens er niet meer is ben je Zoetermeer voorbij voor je er erg in hebt. En dat is zonde, want een aantrekkelijk stad is ook wat nieuwe investeerders willen zien, of bedrijven die zich hier willen vestigen.”  

De komende maanden zal het college een plan van aanpak presenteren waarin niet alleen aandacht is voor de entrees van Zoetermeer, maar ook voor het stationsgebied. Dat stationsgebied werd eerder al verkozen tot een van Nederlands lelijkste plekken. Nog voor de zomer zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden waarin omwonenden, belanghebbenden en inwoners met de planmakers van gedachten kunnen wisselen.
Dat gevoel van kijk! Daar woon ik! ,als je de stad binnenkomt. Dat gun je toch iedereen

De VVD mist ambitie en vernieuwing in de nota vrije tijd. In de vergadering van de raadscommissie van 7 april werd de door het college voorgestelde nota besproken. De plannen van het college zijn volgens de liberalen te vrijblijvend en niet concreet genoeg.

"We missen heel veel in de nu voorgestelde nota. Een effectief beleid op vrije tijd is goed voor Zoetermeer. De gemeente moet met deze nota een kader stellen waar het vrijetijds-aanbod aan moet voldoen. Nu ontbreekt elke vorm van kader en is niet duidelijk wat we wel en niet gaan doen." aldus Lisette Meijer, woordvoerder vrije tijd voor de VVD.

De nota vrije tijd gaat over onder andere cultuur, sport en evenementen. De VVD vindt het goed dat de verbinding tussen deze sectoren wordt gezocht. De huidige nota is echter te abstract om deze overkoepeling waar te maken.

De VVD deed tijdens de commissievergadering een aantal concrete suggesties om de nota te verbeteren. Ook in het verkiezingsprogramma van de VVD bepleiten de liberalen een beter vrije-tijdsbeleid. Zo wil de VVD het subsidiebeleid cultuur herzien, brede school activiteiten uitbreiden en een bruisender Stadshart.

Meijer: "Sturen op hoofdlijnen is goed, maar dit moet niet leiden tot onduidelijkheid. De komende periode wordt de tijd genomen om het stuk te verbeteren en concretiseren. In de besluitvorming blijven wij ons hard maken voor een nota vrije tijd waarin samenwerken, visie en kwaliteit voorop staan, zodat ook iedereen in de stad weet waar hij aan toe is."

De openbare basisschool De Tjalk in de Leyens kent een sterke toeloop van nieuwe leerlingen en groeit uit haar jas. Een aantal klassen is al elders ondergebracht. Na de zomer zal dit voor nog meer klassen gelden. De VVD fractie in de raad van Zoetermeer maakt zich zorgen over deze situatie en heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders

Ouders in de wijk De Leyens sturen hun kinderen graag naar de openbare basisschool De Tjalk. Ook vanuit andere wijken komen veel kinderen naar de school. De populariteit van de school maakt dat het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven groeien. De groei kon eerst nog wel worden opgevangen op de locatie. Dat is niet langer mogelijk en er moeten nu klassen worden bijgebouwd. Het wachten is op gemeentelijke goedkeuring van de plannen. In afwachting van nieuwbouw zijn een paar klassen al ondergebracht op andere locaties. Het gebruik van bestaande gymlokalen als leslokalen bleek onvoldoende soelaas te bieden.Omdat nieuwbouw niet voor het nieuwe schooljaar kan worden gerealiseerd en omdat de groei van het aantal leerlingen doorzet, is het onvermijdelijk dat nog meer klassen tijdelijk elders een plek zullen moeten vinden.

De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van signalen die zij ontving, vragen gesteld aan het college. Zo wil de VVD van het college horen welke oplossingen de gemeente Zoetermeer heeft voor De Tjalk. VVD-raadslid Lisette Meijer: “Het verdelen van leerlingen over meerdere locaties is een noodoplossing die niet lang mag duren. Het brengt ouders in de problemen die hun kinderen naar verschillende plekken in de stad moeten brengen. En wat te denken van leerlingen die een eind zullen moeten gaan fietsen terwijl ze nu vlak bij De Tjalk wonen? Ik zou me als ouder best zorgen maken over de veiligheid.”. De VVD wil ook weten of de situatie van de succesvolle school De Tjalk uniek is in Zoetermeer, of dat ook andere scholen met dit soort problemen te maken hebben.


De vragen van de VVD:

Geacht College,

De fractie van de VVD in de raad van Zoetermeer heeft signalen ontvangen dat de basisschool De Tjalk overvol is en een tekort heeft aan lokalen. Wij hebben begrepen dat er een verzoek tot uitbreiding bij de gemeente ligt, maar dat hier nog geen uitsluitsel over is gegeven. Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, zal dit, naar wij begrijpen, sowieso niet meer op tijd zijn voor het volgende schooljaar. Dit heeft naar verwachting tot gevolg dat leerlingen naar andere locaties zullen moeten uitwijken.

De VVD Zoetermeer heeft hierover een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de hierboven beschreven situatie op basisschool De Tjalk?
 2. Welke cijfers zijn bij college bekend m.b.t. deze school omtrent huidige resp. te verwachten leerlingen aantallen, aantal klassen en aantal lokalen?
 3. Is het college bekend met het gebruik van de gymlokalen als reguliere leslokalen bij deze school?
 4. Betekent dit gebruik van gymlokalen dat er geen gymonderwijs meer wordt gegeven (dat wordt meestal in externe gymzaal dan gedaan, wat betekent dat ook de allerkleinsten ergens anders moeten gymmen)?
 5. Overwegende dat de verantwoordelijkheid voor de ruimte van en op een basisschool bij de gemeente ligt; welke oplossing(en) heeft het college voor basisschool De Tjalk?
 6. Heeft het college in haar overwegingen bij de gekozen oplossingsrichting meegenomen dat ouders vaak bij de schoolkeuze voor specifieke locaties hebben gekozen (o.a. ligging ten opzichte van huis, het wel of niet alleen naar school kunnen lopen, verkeersveiligheid rondom de school)?
 7. Betrekt de gemeente bij haar overwegingen ook de veiligheid van de leerlingen, als zij naar verder liggende locaties moeten fietsen?
 8. Speelt voor de gemeente ook een rol bij de overwegingen dat als ouders meerdere kinderen op deze school hebben, zij die naar twee locaties op dezelfde tijd moeten brengen, wat fysiek onmogelijk is?
 9. Welke eventuele andere basisscholen in Zoetermeer bevinden zich in een vergelijkbare situatie en op welke wijze gaat de gemeente hiermee om?
   

Lisette Meijer

Raadslid VVD Zoetermeer