Log in op Mijn VVD

Kunst en Cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.

Cultuur in Zoetermeer is van iedereen. Voor de VVD is daarbij erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. De Zoetermeerders bepalen zelf wat ze willen doen en wat ze willen zien. De VVD vindt dat de gemeente zich niet moet bemoeien met vorm of inhoud.

Subsidies

De VVD heeft een warm hart voor kunst en cultuur. Subsidies voor cultuur en kunst vindt de VVD nuttig, maar ondernemerschap en zelfredzaamheid dienen voorop te staan. De VVD wil dat aan subsidies prestatie- en verantwoordingseisen worden gesteld. Gesubsidieerde culturele instellingen moeten zelf ook actief zoeken naar andere bronnen van financiering, bijvoorbeeld door het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, zowel binnen Zoetermeer als in de regio.

De VVD vindt dat via subsidievoorwaarden de samenwerking tussen culturele instellingen bevorderd moet worden. Daarbij gaat het om onderlinge afspraken over het gebruik van gebouwen en personeel en vooral ook om programmatische afstemming.

Ook individuele kunstenaars moeten zelf mogelijkheden benutten voor het verwerven van klantgerichte activiteiten en daarmee samenhangende financiële inkomsten.

Museum, galeries, ateliers en specifieke verzamelingen

De VVD ondersteunt de nieuwe opzet van het Stadsmuseum en de vestiging in het stadhuis.

De VVD vindt dat Zoetermeer moet profileert als een innovatieve stad met serieuze amateur en professionele kunst.
Bij de ontwikkeling van de professionele kunst dienen maatschappelijke verbinding, publieksbereik, innovatie en ondernemerschap voorop te staan, evenals de samenwerking met de lokale en regionale (cultuur)partners.

De VVD is er voorstander van galeries en ateliers voor kunstenaars zoveel mogelijk te concentreren in westelijk deel van de Dorpsstaat.

De VVD is er ook voorstander van dat specifieke verzamelingen worden gefaciliteerd. In Zoetermeer is bijvoorbeeld een van de grootste verzamelingen van arcadekasten (computer-speelautomaten) gehuisvest op een tijdelijke locatie. Het gaat om zo’n 150 unieke arcadekasten (bv Pacman). Maandelijks komen mensen uit het hele land (en daarbuiten) naar Zoetermeer om enkele uren op deze kasten te kunnen spelen. Daarnaast geeft de eigenaar een overzicht van de ontstaanshistorie van deze voorloper van grootschalige leisure. Er wordt inmiddels gewerkt aan een professioneel duurzaam plan voor deze onderneming. Samen met de gemeente kan bekeken worden of deze Retro Planet Arcade (inmiddels Nationaal Videogame Museum genaamd) een definitieve locatie kan vinden zodat deze landelijke trekker voor Zoetermeer behouden blijft. Een structurele bijdrage van de gemeente is wat de VVD betreft geen optie.

Kunst in de openbare ruimte

De VVD is voorstander van kunst in de openbare ruimte, maar deze kunst moet wel een relatie hebben met de omgeving en moeten door de inwoners van de stad gewaardeerd worden. Bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte moeten verplaatst kunnen worden als ze beter aansluiten bij de nieuwe omgeving.

De VVD wil een jaarlijks festival rondom kunst in de openbare ruimte, waarbij ook investeringen worden gedaan voor het verbeteren van het openbaar gebied door kunstobjecten. Onder andere de opzet van het Skulptur Projekte in Münster kan als voorbeeld dienen.

Monumenten

De VVD is voorstander van het beschermen van historische panden en gebieden. De VVD vindt dat de positie van de eigenaren van monumenten wel moet worden versterkt, zeker als de gemeente geen substantiële financiële middelen aan hen beschikbaar stelt. Als het behoud of herstel van panden voor de eigenaren financieel beslist niet haalbaar is moet de gemeente bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden de monumentenstatus op te heffen of aan te passen. Die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn het historiserend terugbouwen of het bieden van ruimte voor verdiencapaciteit door nieuwe functies toe te staan of op de betreffende terreinen nieuwe ontwikkelingen toe te staan.

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door de in haar bezit zijnde monumenten goed te onderhouden.

Festivals

De VVD is voorstander van dat in Zoetermeer festivals plaatsvinden. Natuurlijk moet de gemeente bij het afgeven van vergunningen daarvoor rekening houden met de geschiktheid van de locatie en de mogelijke overlast voor de omgeving, maar er moet steeds een positieve grondhouding aanwezig zijn.