Log in op Mijn VVD

Milieu en duurzaamheid

Schone wijken

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De VVD vindt dat de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt door de inwoners stimuleert.

De VVD wil dat de gemeente verrommeling van wijken tegengaat. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom milieueilanden, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Niet alle wijken zijn gelijk en de VVD wil een wijkgerichte aanpak en op grond van een wijkanalyse de problemen aanpakken.

Afvalinzameling

De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling in woonwijken. De VVD vindt dat de gemeente daarvoor de nodige voorzieningen aan burgers moet blijven bieden: individuele containers, collectieve milieueilanden bij flats en appartementen, collectieve milieueilanden in de wijken en de gelegenheid om grof op te halen of af te leveren bij het milieudepot.

De inwoners blijven voor wat de VVD betreft daarvoor betalen via de afvalstoffenheffing die afhankelijk is van de grootte van het huishouden.

De VVD wil dat de gemeente de circulaire economie stimuleert. De gemeente bevordert bijvoorbeeld zoveel mogelijk het gebruik van producten waarin gerecyclede grondstoffen zijn verwerkt.

Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden opgehaald en/of gecontracteerde afvalbedrijven zorgen voor nascheiding. Maar de VVD wil niet dat de gemiddelde voor- of achtertuin een verzamelplaats voor afvalcontainers wordt. Daarom wil de VVD ook in bestaande wijken overgaan naar ondergrondse containers.

Waterbeheer

De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en de VVD wil dat de scheiding regenwater van huishoudelijk afvalwater gehandhaafd blijft. De waterschappen zijn verantwoordelijk de afvalwaterzuivering en voor voorzieningen om wateroverlast te beperken. Samen met de waterschappen moet de gemeente zorgen voor voldoende waterberging, ook in geval van overmatige regenval. De gestarte aanleg van de waterberging in de Nieuwe Driemanspolder is daar een goed voorbeeld van.

Groene en blauwe buitenruimte

De VVD wil dat bij de (her)inrichting van de buitenruimte in de binnenstad en in de wijken de gemeente ook zorgt voor veel groen en ruimte voor water. Dit is prettig voor de bewoners en bezoekers. Maar op die manier wordt ook rekening gehouden met de steeds vaker voorkomende extreme situaties zoals wolkbreuken, droogte en hittegolven. Kortom het openbaar gebied van Zoetermeer wordt groener én klimaatbestendig.

De inwoners en bedrijven betalen daarvoor via de rioolheffing van de gemeente en via heffingen van waterschappen voor de afvalwaterzuivering en het waterbeheer. De VVD wil dat heffingen zo laag mogelijk worden gehouden, met name ook door het toepassen van nieuwe technieken.

De VVD vindt dat daar waar groene daken een bijdrage kunnen leveren aan het tijdelijk bergen van regenwater de gemeente deze toe moet passen bij de gemeentelijke gebouwen. De VVD vindt dat de gemeente inwoners en bedrijven moet stimuleren om eveneens een bijdrage te leveren aan de tijdelijke berging van regenwater op groene daken en aan voldoende afvoer via het schoonwaterriool, zeker als zij overgaan tot verharding van hun terrein en tuinen.

Wijken vernieuwen en verduurzamen

De VVD ondersteunt de richting van het recente beleidsprogramma Groen en Duurzaam dat Zoetermeer uiterlijk in 2040 energie neutraal moet zijn. Wat de VVD betreft mag het zelfs nog wel iets ambitieuzer: al in 2035 moet Zoetermeer energie neutraal zijn. Hiervoor zullen ook de bestaande wijken verduurzaamd moeten worden. Hierbij gaat het ook om individuele woningeigenaren. Om hen te stimuleren mee te werken moet de gemeente aanbieden de straten en parken in de omgeving te vernieuwen op het moment dat de meeste bewoners hun huizen ook vernieuwd worden: de eigenaren de huizen, de gemeente het openbare gebied. Zo kunnen straten, buurten en mogelijk hele wijken gezamenlijk verduurzaamd en zichtbaar vernieuwd worden.

De VVD vindt dat de gemeente individuele en collectieve initiatieven voor ontwikkeling van alternatieve energiebronnen moet bevorderen, zoals zonne- en windenergie. Er wordt alleen meegewerkt het plaatsen en in standhouden van windturbines als die geen overlast veroorzaken in de omgeving.

De VVD vindt dat de gemeente het verminderen van het energiegebruik moet bevorderen via afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders. Particuliere eigenaren kunnen ook en aanzienlijke bijdrage leveren, al dan niet via verenigingen van eigenaren.

Energietransitie van aardgas naar andere energiebronnen is voor wat betreft bestaande aardgasaansluitingen vooral een opgave van de landelijke overheid en de energiebedrijven. De VVD vindt dat de gemeente wel een rol heeft in geval van nieuwbouw, renovatie en herstructurering. De gemeente creëert daarvoor zo nodig experimenteerruimte en toont daarmee haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed.

De VVD vindt dat de gemeente in haar beleid flexibel genoeg moet zijn om nieuwe concepten zoals nul-op-de-meterwoningen snel in Zoetermeer mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium het welstandsbeleid en het vergunningenbeleid af te stemmen op nul-op-de-meterwoningen.

Oplaadplaatsen voor elektrische vervoermiddelen

De VVD vindt dat de gemeente voldoende oplaadmogelijkheden moet scheppen voor elektrische vervoersmiddelen en daarbij innovatieve alternatieven moet stimuleren zodat er ook voor de niet-elektrische rijders voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Innovatie

Meer nog dan bij sommige andere onderwerpen speelt innovatie een heel belangrijke rol bij duurzaamheid. Wie had 20 jaar geleden de opkomst van ledverlichting verwacht, of die van elektrische auto’s Het is zaak om niet stil te blijven staan, maar met de bril van vandaag naar de toekomst te kijken. De VVD pleit ervoor dat Zoetermeer open staat voor iedere innovatie die een doorbraak kan betekenen. Of dat nou een plastic weg is, plakfolie met zonnecellen of fietspaden die energie opwekken. De gedacht moet zijn: “In Zoetermeer kan het”. De gemeente moet zelf ook actief gebruik maken van bruikbare innovaties.