Log in op Mijn VVD

Onderwijs

Basisonderwijs

Op school leren kinderen kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.

De VVD wil dat de scholen goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om kinderen met de fiets of auto af te zetten bij school.

De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom vindt de VVD dat de gemeente stimuleert dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw moet zijn die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. De VVD is voorstander van het brede schoolconcept zoals integrale kindcentra (IKC). Hierdoor kunnen wijkgebonden activiteiten dicht bij elkaar worden gehouden, wat de efficiëntie van het gebruik verbetert en zorgt voor minder reizen. Ook heeft dit een positief effect op de veiligheid en maakt dit het voor ouders makkelijker om kinderen deel te laten nemen aan deze activiteiten.

De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. De VVD vindt dat scholen nadrukkelijk een taak hebben bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De gemeente dient dit te faciliteren.

Kinderen hebben recht op zoveel mogelijk onderwijs op maat. De VVD vindt dat jonge kinderen met (taal)achterstanden in een vroegtijdig stadium extra aandacht verdienen op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook kinderen die sneller kunnen leren en hoogbegaafden moeten hun capaciteiten op school kunnen ontwikkelen.

De VVD vindt het belangrijk dat ouders zo vrij mogelijk kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. De gemeente moet er daarom op toezien dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.

Voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs en volwassenen onderwijs

Zoetermeer heeft een breed scala aan onderwijsinstellingen die opleiden voor een diploma dat het beste past bij de talenten van de leerlingen en dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs in het MBO, het HBO en op de universiteit.

De VVD wil een ruimer aanbod van middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het Dutch Innovation Park is uitermate geschikt voor de vestiging van (nieuwe) instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De concentratie van beroepsopleidingen moet bijdragen aan het realiseren van meer doorlopende leerlijnen. In de Dutch Innovation Factory zijn reeds een aantal voor Zoetermeer belangrijke beroepsopleidingen van de

Haagse Hogeschool gevestigd. De VVD streeft naar uitbreiding van het aantal hogere beroepsopleidingen. Onder door de komst van meer HBO-opleidingen en ook een universitaire studierichting.

Bij het uitbreiden van het aantal onderwijsvoorzieningen in het Dutch Innovation Park Faciliteiten wordt dit gebied ook uitermate geschikt voor een complete campus met huisvesting en andere voorzieningen voor studenten.

Zoetermeer is een goede centrale locatie voor faciliteiten aan onderwijsinstellingen in de omgeving om examens e.d. af te nemen. Dat geldt voor wat betreft de VVD ook voor instellingen die bedrijfsopleidingen en schriftelijk en digitaal onderwijs verzorgen en voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

De VVD vindt dat de gemeente de mogelijkheden voor volwassenen onderwijs moet stimuleren. Het Centrum voor Kunst en Cultuur, de bibliotheek en de Volksuniversiteit spelen daarbij een belangrijke rol.

Samenwerking met het bedrijfsleven

Het onderwijs dient vooral gericht te zijn op een brede maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. Onderdeel daarvan is de verkenning van hun beroepsmogelijkheden. De VVD vindt dat daarvoor de gemeente, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven intensief moeten samenwerken. De VVD is voorstander van bezoeken van leraren en leerlingen aan bedrijven, gastcolleges van mensen uit het bedrijfsleven op scholen en gezamenlijke oriëntatie- of beroepenbeurzen voor scholieren .

Scholen moeten leerlingen bijstaan bij het vinden van een stageplek bij bedrijven en instellingen en gebruik maken van de hulp die Zoetermeer biedt via de ‘Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven’. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door ook stageplaatsen beschikbaar te stellen.

Multifunctioneel gebruik onderwijsgebouwen

Schoolgebouwen worden grote delen van de avond en tijdens de vakanties niet benut. De VVD vindt dat deze gebouwen voor maatschappelijke doeleinden gebruikt moeten kunnen worden. In dat kader moeten de gebouwen ook benut kunnen worden voor weekend- en zomeronderwijs en volwassenen educatie.