Log in op Mijn VVD

Onderwijs

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren een gelijkwaardige start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 
 
Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters en vroegtijdig schoolverlaters in het onderwijs. De Zoetermeerse VVD vindt het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen hun kinderen bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud.

Gelijke kansen

We zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of bij kinderdagverblijven. Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken de ouders bij het taalonderwijs van hun jonge kinderen.

Jong & Oud

De inzet van de Zoetermeerse VVD voor het brede schoolconcept zoals Integraal Kind Centra (IKC) werpt zijn vruchten af. Het heeft een positief effect voor ouders, op de kinderen en voor de veiligheid. We breiden de rol van de IKC’s verder uit richting een buurthuisfunctie. Een IKC is er voor jong en oud en stimuleert kinderen hun talenten verder te ontwikkelen.
 
“Een leven lang leren” is belangrijk voor Zoetermeerders. Dit heeft te maken met scholing van werkenden, maar ook met omscholing om mensen beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. We stimuleren daarom de mogelijkheden voor volwassenenonderwijs in Zoetermeer. Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), de bibliotheek en de Volksuniversiteit spelen daarbij een belangrijke rol. 

Veiligheid

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van een afspraken die pesten tegengaan en voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.
 
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys, contact met jeugdbendes en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.

Dutch Innovation Park

We zetten in op een ruimer aanbod van middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Het Dutch Innovation Park is uitermate geschikt voor de vestiging van (nieuwe) instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De concentratie van beroepsopleidingen moet bijdragen aan het realiseren van meer doorlopende leerlijnen. Het Dutch Innovation Park ontwikkelt zich tot locatie waar bedrijvigheid, onderwijs en wonen samenkomen. De reeds in het gebied gevestigde bedrijven en de Dutch Innovation Factory (DIF), met een combinatie van ICT-bedrijven en de ICT-opleidingen van de Haagse Hogeschool, vormen een uitstekend basis voor verdere bedrijvigheid, startende ondernemers, onderwijs en de huisvesting van studenten en andere jongeren. We willen meer vormen van onderwijs op het DIP, zoals associate degree-onderwijs en onderwijs voor werkenden op het park. Het Dutch Innovation Park is de motor van onze kenniseconomie en innovatie. We zetten in op een regelvrije zone, waar geëxperimenteerd kan worden met innovaties waaronder 5G en automatisch vervoer.
 
We zetten de deur open voor alle beroepsonderwijs instellingen. Zoveel mogelijk Zoetermeerders en mensen van buiten Zoetermeer moeten hun beroepsopleiding kunnen volgen in onze stad. De gemeente moet een actieve rol aannemen om commerciële beroepsopleidingen naar Zoetermeer te halen.
 
We verstevigen de afspraken met werkgevers over de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, het scheppen van stageplaatsen voor vmbo- en mbo-leerlingen, onderwijs voor werkenden en het aan het werk helpen van mensen die bij de gemeente zijn ingeschreven als werkzoekende en/of als bijstandsgerechtigde. Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met de opleiding.