Log in op Mijn VVD

Openbaar bestuur

Dienstbaar en modern

De VVD wil dat de gemeente dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is en dat wordt ingericht als een one-stop-shop.

We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer ze gebeld wordt en brieven en e-mails snel beantwoord. Dat geldt ook voor de reactie van de gemeente op meldingen van burgers via digitale applicaties.
De gemeente moet er alles aan doen om bewoners en bedrijven goed te helpen. Zij communiceert daarbij helder en begrijpelijk. We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die niet digitaal kunnen worden geregeld. Ook willen we dat de gemeenteambtenaren op afspraak naar mensen en bedrijven toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kan ook thuis of op het werk bezorgd worden.

De wijkposten hebben nu een beperkte rol in de wijk en worden weinig gebruikt. De VVD wil dat anders. De inwoner of ondernemer hoeft niet naar de gemeente toe te komen, maar de gemeente gaat meer zelf bij hen langs. De aanwezigheid van de gemeente in de wijk loopt dan via individuele afspraken thuis of bij het bedrijf of organisatie. Op deze manier kan de dienstverlening echt dicht bij de inwoner worden gebracht.

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.

Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen. De gemeentelijke (verplichte) privacyfunctionaris heeft een stevige positie binnen de gemeente en werkt actief aan een goede bescherming van de privacy voor wat betreft de gemeentelijke digitale systemen.

Ruimte voor vernieuwingen

De gemeente Zoetermeer moet open staan voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. Als een inwoner of ondernemer met een vernieuwend maar mogelijk kansrijk plan komt dat past binnen de doelen van de stad, moet de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn om dat plan als eerste te realiseren in Zoetermeer.

Samenspraak en meewerken

De VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen.
Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden tot onnodige vertraging van concrete projecten. De VVD vindt dat de gemeente over de mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren.

Tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures moeten zoveel mogelijk via bemiddeling door externen voorkomen worden.

De VVD vindt dat de gemeente inwoners, bedrijven en instellingen moet uitdagen om via adoptieprojecten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad. Het gaat daarbij om het adopteren van groenvoorzieningen, rotondes, instellingen en projecten op het gebied van zorg, onderwijs, cultuur en sport. Bedrijven kunnen in dit verband bij gemeentelijke aanbestedingen een bijzondere positie verwerven via het principe Social Return of Investment.

De overheid zit niet in de weg

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners en bedrijven in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. De omgevingswet moet leiden tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

Regionale samenwerking

Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De VVD vindt dat de gemeente een regionale opstelling moet hebben en de blik naar buiten moeten blijven richten.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid vindt de VVD dat de gemeente oog moet hebben voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals de provincie, de hoogheemraadschappen en het rijk.

Belangrijke onderwerpen waarop regionale samenwerking volgens de VVD beslist noodzakelijk is zijn verkeer en openbaar vervoer, groen rondom de stad, economie en werkgelegenheid, sociale werkvoorziening, complexe jeugdzorg en waterbeheer. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald en de dienstverlening op peil blijft.

De VVD wil dat Gemeenschappelijke Regelingen die de gemeente in het kader van interlokale en regionale samenwerking aangaat transparant moeten zijn en beïnvloed moeten kunnen worden door de gemeenteraad.