Log in op Mijn VVD

Openbaar vervoer en verkeer

Openbaar vervoer

De VVD vindt het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. We zijn echter tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het verder subsidiëren van het openbaar vervoer. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven. De VVD wil in het weekend meer nachtelijke openbaar vervoersvoorzieningen met omleggende steden. Ook de taximarkt kan daarop inspelen door collectieve mogelijkheden aan te bieden. Meer ruimte bieden aan de taximarkt betekent ook dat er meer taxistandplaatsen nodig zijn.

RandstadRail functioneert uitstekend zowel binnen Zoetermeer en als verbinding met Den Haag. Het doortrekken van de Oosterheemlijn naar het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer is een uitstekende verbetering. In regionaal verband streven we naar het vervangen van de snelbussen door lightrailverbindingen met in ieder geval Rotterdam, maar ook met Delft en Leiden. De mogelijkheden voor een rechtstreekse RandstadRail verbinding naar Scheveningen worden onderzocht. De VVD is hier ook een grote voorstander van.

De intercity-status die het NS-station Zoetermeer waarschijnlijk eind 2018 krijgt, moet behouden blijven. Dat vraagt om een ingrijpende ontwikkeling van het omliggende gebied.

De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals die voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.

De openbaar vervoersvoorzieningen moeten schoon en veilig zijn. Dat is nog onvoldoende het geval. Daarom moet er voor de RandstadRail-haltes een actieplan komen om ze inclusief het omliggende openbaar gebied zichtbaar te vernieuwen.

Verkeer

De hoofdwegenstructuur van Zoetermeer dient aangepast te worden aan de groei van Zoetermeer en de toename van het autoverkeer om huidige knelpunten op te lossen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De wegverbindingen met Leiden en de verbinding via Leidschenveen met de A4 moeten in regionaalverband verbeterd worden. De knelpunten op de A12 moeten aangepakt worden, zoals de flessenhals ter hoogte van Nootdorp.

De gemeente dient meer aandacht te besteden aan veilig verkeersgedrag. In afstemming tussen politie en handhavers moet er vaker op verkeersonveilige situaties in de wijken gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld te hard rijden in 30km zones, gevaarlijk parkeren of onveilig verkeersgedrag rond scholen en winkelcentra. Mede hierom is het uitbreiden van het aantal handhavers belangrijk.

Fietsverkeer

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes voor fietsen. Het al dan niet toelaten van bromfietsen en scooters op het fietspad moet in Zoetermeer eenduidig zijn.

Fietsenstallingen dienen zoveel mogelijk bewaakt te zijn. Dat kan door bewakers gebeuren, maar ook via camerabewaking en systemen met toegangspasjes.

Veiligheid en verkeersinformatie

De gemeente besteedt bij de inrichting van straten en wijken in hoge mate rekening met de verkeersveiligheid. Met medewerking van relevante partners en mensen creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Daarom worden de wijkverkeerswerkgroepen voortgezet. Dit vraagt blijvende ondersteuning vanuit de gemeente.

Werkzaamheden aan wegen kunnen leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen, bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is.

De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

Parkeren

In de wijken en in werkgebieden moeten voldoende parkeermogelijkheden aanwezig zijn. Dit vraagt om maatwerk. Daar waar in woongebieden de parkeermogelijkheden voor bewoners onder druk komen te staan door het parkeren door medewerkers van bedrijven, moeten de kosten van parkeermaatregelen niet leiden tot extra kosten voor de bewoners. Parkeermaatregelen werken alleen als deze door de gemeente ook streng gehandhaafd worden.

Daar waar sprake is van betaald parkeren gaat de gemeente over tot het invoeren van digitale parkeersystemen, zowel voor de verwijzing naar vrije parkeerplekken als het betalen en controleren van het parkeren.