Log in op Mijn VVD

Welzijn en zorg

De VVD wil dat mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die - tijdelijk of permanent - niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. De VVD vindt het normaal dat mensen elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die nodig is. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan en maatwerk. Het integraal werken door de zorgverleners in de stad is belangrijk voor de signalering van en de coördinatie van hulp in multiproblematische situaties.

De VVD vindt dat de gemeente ook bij de aanbestedingen ten behoeve van welzijn en zorg het principe van de prestatie-inkoop (Best Value Procurement) moet toepassen: de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. Om bij aanbestedingen niet alleen op prijs te kunnen selecteren moet de gemeente heldere kwaliteitseisen stellen. Dat moet ook gelden voor aanbestedingen die samen met andere gemeente worden gedaan.

De VVD wil dat de gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals die voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.

De VVD wil dat de gemeente zoveel mogelijk welzijns- en zorgvoorzieningen lokaal regelt. Voor specialistische voorzieningen en voorzieningen waarvoor lokaal weinig vraag is regionale samenwerking noodzakelijk.

Zoetermeer wordt steeds meer een stad met een gemiddelde bevolkingssamenstelling. Het aantal ouderen zal toenemen. De VVD vindt dat de inrichting van de stad daarop afgestemd moet worden.

Welzijn

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen financieel niet in onoverkomelijke problemen komen en zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.

De VVD vindt dat het armoedebeleid vooral ook gericht moet blijven op kinderen, onder andere via de Zoetermeer-pas. In dat kader is het belangrijk dat de gemeente in samenwerking met relevante organisaties zicht krijgt op de ‘stille armoede’.

De VVD vindt dat de gemeente actief mensen via schuldhulpverlening en de formulierenbrigade moet ondersteunen.

De VVD wil dat de gebouwen van de gemeente en het openbaar gebied goed toegankelijk zijn voor mensen met een kinderwagen en mensen met een beperking. Bij nieuwbouw, renovatie of (her)inrichting wordt hier direct rekening mee gehouden. Voor overige gebouwen en plekken wordt bekeken welke met prioriteit aangepakt moeten worden.

Zorg

De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vindt de VVD het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg.

De VVD vindt dat de rijksmiddelen die in het kader van de WMO, de AWBZ en de jeugdzorg aan de gemeente beschikbaar worden gesteld door de gemeente aan de doelstellingen van deze budgetten moeten worden besteed en zoveel mogelijk worden ontschot. De VVD vindt dat de wijze waarop de gemeente de WMO, de AWBZ en de jeugdzorg heeft georganiseerd regelmatig moet worden geëvalueerd en zo nodig moet worden bijgesteld.

De VVD vindt dat ieder kind dat zorg nodig heeft die ook krijgt. Samen met huisartsen, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere jeugdhulporganisaties moet voor de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp een actieplan ontwikkeld worden, mede in het kader van de kostenbeheersing. Ook onderwijsinstellingen moeten hierbij betrokken.

Mantelzorg

Mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken.
De VVD wil dat de gemeente gebruik maakt van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven. De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, dat mantelzorgers raad kan geven en kan helpen om op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van de zorg en een goede vervanger het even overneemt.

Vrijwilligerswerk

Een samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij de politie , brandweer, sportverenigingen en in zorg en welzijn. De VVD is trots op vrijwilligers. Daarom krijgen vrijwilligers van de gemeente een blijk van waardering en worden zo goed mogelijk ondersteund bij vragen. Dit geldt ook voor bewoners en ondernemers die zich voor de stad inzetten bijvoorbeeld via adoptiegroen en wijkverkeerswerkgroepen.