Log in op Mijn VVD

Wonen en de wijken

Het wonen
Zoetermeer is bij uitstek een woonstad en de VVD vindt dat de stad dat karakter bij de verdere ontwikkeling van Zoetermeer moet blijven uitstralen.
De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit, maar wil ook dat er voldoende aanbod is van andere woonproducten die aansluiten op de woningbehoefte.

De woningcorporaties moeten hun werkterrein beperken tot het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen.

Koopwoningen, duurdere huurwoningen en nieuwe woonproducten.

De vraag naar koopwoningen en duurdere huurwoningen is heel groot, volgens de Omnibusenquête 2015 groter dat de vraag naar sociale huurwoningen. De VVD vindt dat de vraag naar koopwoningen en duurdere huurwoningen in de komende jaren moet worden vertaald in woningbouwplannen.

Door de steeds strengere eisen voor het verkrijgen van een hypotheek kunnen ook steeds minder mensen in hun wooncarrière starten met of overstappen naar een koopwoning. Ook zijn er steeds meer mensen die de door hen gewenste arbeidsmobiliteit niet willen laten belemmeren door het bezit van een eigen woning. Ook ouderen willen steeds vaker hun eigen woning inruilen voor een huurwoning om zo de overwaarde van hun woning anders te kunnen besteden, voor zichzelf en/of voor ondersteuning van hun kinderen.

Steeds meer woningzoekenden moeten of willen een woning huren in de vrije sector. De woningcorporaties mogen zich steeds minder bemoeien met dit huurmarktsegment en de commerciële marktpartijen zijn te weinig actief in dit segment. De VVD vindt dat de gemeente commerciële marktpartijen moet stimuleren om huurwoningen in de vrije sector te bouwen voor woningzoekenden met een middeninkomen. Of het nou inwoners zijn die een stapje vooruit willen zetten op hun woonpad, of ouderen die hun grote huis in willen ruilen voor een comfortabel appartement.

Het aantal bewoners dat gezien hun inkomen de in een relatief goedkope woning woont is te groot. Dit heeft een negatief effect op de woningmarkt, belemmert de doorstroming naar andere woningen binnen de stad en is een maatschappelijk probleem. Met de uitbreiding van de vrij huursector en met nieuwe woonproducten kunnen ook mensen worden verleid om te verhuizen naar een woning met een woonlast die beter past bij hun inkomen.

De VVD vindt dat Zoetermeer behoefte heeft aan (aanvullende) woonproducten die het aantrekkelijk maken om in de stad te blijven en/of te komen wonen. Tot aanvullende woonproducten behoren bijvoorbeeld waterwoningen en combinaties van werken, ondernemen en wonen.

Er wordt nu behoorlijk ingezet op huisvesting voor jongeren, maar ook jongeren die vanwege hun studie naar elders vertrekken moeten het ook aantrekkelijk vinden om daarna naar Zoetermeer terug te keren.

Nieuwe woningbouwlocaties
Zoetermeer heeft nog voldoende kleinere en grotere locaties voor woningbouw. De VVD vindt dat juist nu de woningmarkt weer aantrekt het voor de stad goed is om deze locaties in te vullen. Deze resterende locaties kunnen uitstekend worden benut voor nieuwe woonproducten om de woningdifferentiatie in Zoetermeer en in de afzonderlijke wijken te vergroten op het gebied van woonvormen, prijscategorieën, architectuur, stedenbouw en energiebesparende technieken. De VVD wil de groene kwaliteit van de stad behouden. Bij extra bouw vraagt dat ook om extra aandacht voor het groen in onze stad. Daarom wil de VVD expliciet een aantal locaties in de wijken aanwijzen waar het groen behouden blijft. Een voorbeeld daarvan is de wijktuin Noordhove.

De VVD wil dat tijdens de bouw in de wijken in overleg met de omwonenden extra aandacht wordt besteed aan het beperken van de overlast van deze bouwactiviteiten,

Gebiedsvisies
Voor gebieden waar kantoren leeg komen te staan moeten nieuwe gebiedsvisies worden gemaakt, waarin vooral het wonen een prominente plek krijgt. Dat geldt ook voor verschillende bedrijventerreinen. Dat past ook binnen de nieuwe visie op wonen en werken. Er is behoefte aan flexibele werkvormen, waarbij vanuit huis gewerkt wordt. De urbane omgeving van de toekomst zal meer en meer een mengvorm worden van wonen, recreëren, werken en verblijven.

Voor het stationsgebied, de Boerhaavelaan, het Bredewater en de Afrikaweg willen we een ontwikkeling die de waarschijnlijke intercity-status van het NS-station bevestigt, de toegang tot stad een belevenis maakt en zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk nieuw woon- en verblijfgebied met veel groen. Ook de relatie met het aanliggende kantorengebied in Rokkeveen verdient daarbij extra aandacht.

De wijken
De kwaliteit van het wonen in Zoetermeer wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de woningen, maar ook door de kwaliteit van de woonomgeving: de buurten en wijken. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het onderhoud, de parkeermogelijkheden, de aanwezigheid van groen en speelplekken, de veiligheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Sommige wijken laten nu al zien dat er extra aandacht nodig is.

De VVD wil extra maatregelen voor het bestrijden van en het optreden tegen a-sociaal gedrag, zoals buren- en woonoverlast, hondenpoep, verstoringen van de openbare orde, vandalisme, verkeersoverlast/-overtredingen in de wijk.

De VVD vindt dat de kwaliteit van buurten en wijken in samenspraak met de bewoners verbeterd moet worden. Ook de invulling van nieuwbouwlocaties in de wijken moet onderwerp zijn van overleg met de buurt.
De VVD vindt dat de vorming van verenigingen van eigenaren bevorderd moet worden, niet alleen voor het gezamenlijk beheer van de gebouwen en de omgeving, maar ook voor gezamenlijke duurzaamheidsprojecten. De gemeente stimuleert dergelijk gezamenlijke duurzaamheidprojecten.

In toenemende mate zullen wijken onderwerp zijn van grootschalige ingrepen. De wijk Palenstein is daar een goed voorbeeld van en de VVD gaat ervan uit dat er ook andere woonwijken zullen volgen. Ook een aantal gebieden met kantoren of bedrijven zal niet kunnen ontkomen aan grootschalige ingrepen, met name gericht op de transformatie naar wonen.

Samenwerking
De VVD vindt het noodzakelijk dat er in regionaal verband een gezamenlijke woonvisie is om te bevorderen dat de gezamenlijke woningmarktactiviteiten aan de marktbehoefte voldoet en te voorkomen dat er onnodige concurrentie plaatsvindt.

De gemeente moet intensief samenwerken met de in Zoetermeer actieve woningcorporaties. Deze samenwerking moet geregeld zijn in een convenant met afspraken over de bouw en het beheer van de sociale woningen, lokaal maatwerk voor de verhuur van woningen, samenwerking bij het oplossen van financiële en sociale problemen van de huurders en het uitvoeren van duurzaamheidsprogramma’s.