Kraanwater niet langer vanzelfsprekend?

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Vewin ziet echter grote uitdagingen in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor al deze nieuwe woningen. De Vewin vindt het daarom essentieel dat drinkwater volwaardig wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Wat de Zoetermeerse VVD betreft mogen ook de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar komen door eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.

‘De berichten dat op termijn de drinkwatervoorziening niet zonder gegarandeerd is, zijn niet nieuw’, aldus Rob Duiven: ‘Reeds mei 2019 luidden in de eigen regio het waterschap van Rijnland en waterbedrijf Dunea de noodklok over een dreigend tekort aan drinkwater. Dunea en het waterschap waarschuwden toen dat de beschikbare wateropslag niet voldoende is en innovaties sneller in gang gezet zouden moeten worden. Het waterschap en Dunea kondigden aan daartoe het initiatief te nemen en deden een dringend beroep op andere organisaties om mee te doen’.

De fractie van de Zoetermeerse VVD wil onder meer weten of het college de risico’s onderschrijft op de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer vanwege onvoldoende beschikbaarheid van drinkwater zoals voorzien door de Vewin. Ook wil men weten op welke wijze in het huidige beleid wordt voorzien om deze risico’s te vermijden. Rob Duiven: ‘Tot slot wil ik weten of de waarschuwing van de Vewin voor het college aanleiding geeft het huidige beleid en plannen te herzien of te herijken, bijvoorbeeld door middel van meer ‘klimaatadaptief bouwen’.

Total
0
Shares
Related Posts