Participatie: eerlijk en open verwachtingen wekken èn waarmaken

Op maandag 23 januari besprak de commissie Stad het raadsvoorstel rekenkameronderzoek Participatie in de Regionale Energie Strategie (RES). De Regionale Energie Strategie (RES) is een plan waarin beschreven staat hoe en waar wind- en zonne-energie opgewekt kan worden en welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden als vervanging van aardgas. Het rekenkameronderzoek gaat over hoe inwoners betrokken worden bij het ontwikkelen van zo’n strategie en hoe belanghebbenden de uitgevoerde participatie-aanpak beoordelen. VVD-raadslid Rob Duiven en portefeuillehouder participatie: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat inwoners moeten kunnen meedenken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen geven als er plannen worden gemaakt. Bij plannen in hun woonomgeving worden bewoners vanaf het begin betrokken, wordt hun denk- en daadkracht benut en wordt zo gewerkt aan draagvlak’.

‘Het onderzoek levert geen opzienbarende, nieuwe inzichten op die de kijk op participatie doen wijzigen’, aldus Rob Duiven: ‘Goed te zien dat Zoetermeer het, ook ten opzichte van andere gemeenten, best wel goed doet. Participatie betekent weliswaar niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen, maar de schreeuwers bepalen wel grotendeels het dominante beeld over participatie’.

De VVD vindt het niettemin essentieel dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen creëert om teleurstellingen achteraf te voorkomen. ‘Dus eens met de aanbeveling dat aan de ‘voorkant’ helder gemaakt moet worden wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn richting belanghebbenden, welke ruimte zij hebben om keuzes te maken en wat hierop aansluitend hun handelingsperspectief is’, aldus Rob Duiven in zijn inbreng: ‘En ook eens met de aanbeveling dat aan de ‘achterkant’ moet dus herleidbaar zijn voor deelnemers aan de participatie en gemeenteraad wat de opbrengst uit die participatie is. Participatie mag geen ‘zwart gat’ worden waar inbreng van inwoners is verdwijnt om daar nooit meer iets over te horen. Dat was ook één van de concrete verbetervoorstellen in de VVD-motie uit 2019 over het opstellen van een gouden standaard voor samenspraakbijeenkomsten’.

De Zoetermeerse VVD is het eens met de reactie van het college dat uiteindelijk een integrale afweging en besluitvorming van alle belangen gemaakt hoort te worden. Rob Duiven: ‘Het maken van deze finale, integrale afwegingen en keuzes -dus ook keuzes die niet alle deelnemers graag zien- ligt naar onze overtuiging onvervreemdbaar bij de raad’.

Waardering van de zijde van de VVD was er voor de Zoetermeerse Rekenkamercommissie. Met de rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is gezamenlijk onderzoek heeft laten verrichten naar de participatie rondom de RES. Dergelijk gezamenlijke onderzoeken juicht de Zoetermeerse VVD toe omdat dit inzicht biedt – en in voorkomend geval een vorm van benchmarking biedt- in regionale processen en trajecten.

Total
0
Shares
Related Posts