Terugkijken op 2021: veel gaat goed, enkele zaken moeten beter

Maandag 13 juni vond het resultatendebat plaats in de gemeenteraad. Jaarlijks legt het college met de jaarstukken verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van het voorbije jaar. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn samengevoegd in één document die de ‘jaarstukken’ worden genoemd. Het jaar 2021 is afgesloten met een ‘positief’ rekeningresultaat van € 15,3 miljoen. ‘Positief tussen aanhalingstekens’, aldus het college in de toelichting: ‘Omdat dit resultaat een vertekend beeld geeft. Door Covid-19 kon veel van de gemeentelijke dienstverlening niet of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd en kwamen activiteiten stil te liggen. Dit betekent dat deze doorschuiven naar 2022’. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer het woord: ‘Altijd fijn om jaarstukken te mogen lezen waaruit als algemene conclusie op te maken valt dat de gemeente er goed voor staat. De Zoetermeerse VVD is blij te zien dat de heffingen al een aantal jaren stabiel zijn en ook de woonlasten redelijk stabiel blijven. Mooi om te zien dat de gemeente onze inwoners niet zwaarder belast, zeker gelet op de pittige afgelopen jaren. Hier hebben wij ons als VVD al jaren hard voor gemaakt’. Een heel ander geluid liet GroenLinks horen. Het verhogen van de OZB staat daar bovenaan voor extra investeringen in onder meer natuur en cultuur. Voor De Zoetermeerse VVD is dit onbespreekbaar!

VVD-wethouder financiën Jan Iedema lichtte in zijn eerste termijn nog eens toe op welke wijze Corona in 2021 heeft ingewerkt op de wijze waarop de gemeente Zoetermeer heeft moeten optreden en wat daarvan de financiële impact is geweest. Ook refereerde hij aan de eenmalige, dus niet geen structurele, steun vanuit het rijk, eind 2021. incidentele steun, terwijl de kosten voor onder meer de jeugdzorg en wmo structureel zijn. In haar eerste termijn stipte Lisette Meijer vijf thema’s aan die, ondanks het mooie financiële resultaat toch aanleiding tot het maken van een opmerking leiden: arbeid, zorg, groen, veiligheid en dienstverlening. 

Over arbeidsparticipatie en uitstroom naar werk vanuit een uitkering: ‘We hebben als gemeente de gestelde doelen niet gehaald. En hoewel de VVD begrijpt dat vorig jaar een zogeheten corona-jaar was, lijkt het ons toch in deze arbeidsmarkt goed mogelijk om steeds meer mensen aan het werk te krijgen. De Zoetermeerse VVD vindt het dan ook belangrijk dat het college hier meer op gaat inzetten’, aldus Lisette Meijer: ‘Hoe kijkt het college hier tegenaan? Welke oorzaken ziet het college voor het niet halen van de doelen?’, waren haar vragen aan het college. Wethouder Velzen antwoordde namens het college dat hij het met de VVD eens is dat het matchen van uitstroom uit een uitkering en arbeidsparticipatie prioriteit hoort te zijn. Hij meldde dat het rijk binnenkort met een actieplan start die dat wil bevorderen. Ook op regionaal niveau zal hij op korte termijn overleg met zijn collega’s gaan voeren.

‘Zorg maakt maar liefst 23% uit van de Zoetermeerse begroting. Een enorme bak geld. En toch worden hier enorm veel doelen niet gehaald. Ook hier zal het corona-argument een rol spelen, maar de VVD blijft dit wel ingewikkeld vinden. Er wordt in deze sector met zoveel deskundigheid en drive gewerkt. Hoe kan het dan dat we onze doelen hier niet halen? Was het college verrast over de resultaten? Zetten we de middelen wel op de juiste manier in? Meten we de juiste dingen? Hoe ziet het college dit?’, aldus Lisette Meijer. Kersverse wethouder Marijke van der Meer deed de belofte dat zij hier de komende tijd had aan gaat werken: ‘Maar ik ben nog maar vijf dagen wethouder, dus er ligt nog geen uitgewerkt plan klaar’. Ook wethouder Ter Laak vroeg aandacht voor de onverminderd hoge vraag naar voorzieningen op basis van de wmo met de onvermijdelijke wachtlijsten als gevolg. 

De Zoetermeerse VVD ziet mooie resultaten wat betreft de waardering van groen en openbare ruimte in Zoetermeer. En daar is de VVD ook echt trots op. ‘Met de plannen van het nieuwe college zou de fractie hier meer ambitie enorm waarderen’, aldus Lisette Meijer.

Over het onderwerp veiligheid merkte Lisette Meijer op dat weliswaar alle doelen gehaald zijn maar dat dit niet strookt met de door de inwoners ervaren werkelijkheid. De kranten staan bol van vreselijke incidenten, ook in 2021. De politiecapaciteit is niet op orde. Uit gesprekken die de VVD met inwoners blijkt dat er een hoop plekken zijn waar men liever niet, of op bepaalde tijden niet, komt. ‘Hoe kan dit niet uit de jaarstukken blijken. Meten we hier wel de juiste dingen? Is het niet tijd de indicatoren hier eens onder de loep te nemen?, wilde Lisette meier van het college weten. De schamele 4% van de begroting voor veiligheid gaat mede op aandringen van de Zoetermeerse VVD omhoog met de plannen van het nieuwe college. Dat biedt ook ruimte voor nieuwe doelen, nieuwe indicatoren en betere resultaten. De burgemeester antwoordde namens het college dat er inderdaad een verschil is tussen het hoge cijfer voor wat betreft veiligheidsbeleving en het feit dat zich wel degelijk incidenten voordoen en dat sprake is van een aantal zorgwekkende trends waaronder het vuurwapenbezit en -gebruik van rivaliserende jeugdgroepen. De burgemeester heeft hierover ook contact met zijn ambtgenoten in Leiden en Delft. De politiecapaciteit is helaas nog steeds niet op orde. De burgemeester blijft hier achteraan zitten, onder meer door te pleiten voor een meer risico-gedreven politie-inzet. Ook onderschreef hij dat er de komende tijd gekeken moet gaan worden naar betere indicatoren. In haar reactie stelde Lisette Meijer: ‘De Zoetermeerse VVD is blij te horen dat de aandachtspunten die door ons zijn genoemd herkend worden door het college. Helemaal verheugd is de VVD dat de uitdaging om met betere indicatoren aan de slag te gaan met betere indicatoren ook door het college wordt onderschreven. Die uitdaging pak de VVD graag gezamenlijk aan’.

Als laatste thema sneed Lisette Meijer de dienstverlening aan: ‘Als er iets in de stad leeft, is het wel de schrijnende dienstverlening van de gemeente de laatste tijd. Als ik mensen vertel dat ik raadslid ben, is 9 van de 10 keer het eerste waar ze over beginnen de wachttijden voor paspoorten en rijbewijzen, kastje naar de muur verhalen aan de telefoon, etc. Overal zien we next day delivery, maar op een vrij standaard product als een paspoort of rijbewijs moet je werken wachten. Waarom lukt het de gemeente niet dit op peil te brengen?’. Ook in de indicatoren is deze trend waar te nemen: de tevredenheid neemt af en de oorzaak is onbekend. In de reactie namens het college zei wethouder Marijke van der Meer dat het afgelopen jaar keihard is gewerkt maar er onvermijdelijk achterstanden en wachttijden zijn opgelopen. Het wegwerken gaat nog enige tijd vergen, ook omdat het opleiden van nieuwe medewerkers ook tijd en capaciteit vergt. Desgevraagd liet het college weten over de dienstverlening beter naar de inwoners zal worden gecommuniceerd.

Total
0
Shares
Related Posts