Door Zoetermeerse VVD bepleite aanpak rattenoverlast eindelijk van start

Het Zoetermeerse college van BenW heeft aangekondigd voornemens te zijn een voederverbod voor de bebouwde kom in te stellen. Dit vanwege de risico’s voor de volksgezondheid en ter beheersing van de rattenpopulatie. Voormalig VVD-raadslid Vivianne van Yperen heeft hier in de raad meerdere malen en uiteindelijke met succes aandacht voor gevraagd. In november 2022 vroeg ze in een aangenomen motie aan het college een pilot uit te rollen door een aantal broodcontainers te plaatsen in de wijk Meerzicht waar de rattenoverlast groot is en een intensieve campagne op te zetten om bewoners te wijzen op de gevolgen van het brood op straat. In juni van datzelfde jaar vroeg ze de Zoetermeerse APV aan te passen en een voederverbod hierin op te nemen en waar mogelijk hier (extra) op te gaan handhaven. Daar wordt nu eindelijk werk van gemaakt.

Voedsel is een van de belangrijkste oorzaken voor het aantrekken van ongewenste dieren zoals ratten, maar ook meeuwen, duiven en ganzen, aldus het college in een memo aan de Zoetermeerse gemeenteraad. Om overlast van deze dieren te voorkomen is het belangrijk om het voedselaanbod te beperken. Het terugdringen dan wel voorkomen van rattenoverlast is namelijk een wettelijke taak van de gemeente. Een stadsbreed voederverbod is één van de instrumenten die de gemeente inzet naast voorlichting en bestrijding.

Het voorgenomen voederverbod wordt van kracht binnen de bebouwde kom van de gemeente. In de directe leefomgeving is de kans het grootste dat ongewenste dieren overlast veroorzaken. Door in de bebouwde kom een voederverbod in te stellen worden de gezondheidsrisico’s verkleind. Ook zorgt het ervoor dat overlast zich niet van de ene wijk naar de andere wijk verplaatst. Door het voeren van dieren overal in de bebouwde kom te verbieden ontstaat er duidelijkheid voor zowel bewoners als handhavers, en ontstaat er de mogelijkheid om hier zo nodig handhavend tegen op te treden.

Om ratten te bestrijden is een integrale aanpak nodig. Hiervoor heeft de gemeente contact opgenomen met een gecertificeerde bestrijder. De aanpak start bij het nemen van preventieve maatregelen om ratten te voorkomen. Dit bestaat uit het beperken van het voedselaanbod en de aanpak van het leefgebied van de rat. Wanneer deze maatregelen zijn genomen en het aantal ratten veroorzaakt alsnog overlast wordt ingezet op het vangen van de ratten.

Het voorgenomen aanwijzingsbesluit voor een voederverbod van dieren in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom ligt ter inzage. Na de inzageperiode van acht weken neemt het college een definitief besluit. Op dit aanwijzingsbesluit is overigens op basis van Algemene wet bestuursrecht nog bezwaar mogelijk.

Total
0
Shares
Related Posts