Zoetermeerse VVD steunt bestemmingsplan nieuwbouw MOTION Beweeg College in Van Doornenplantsoen

Op maandag 23 oktober 2023 het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw Van Doornenplantsoen aangenomen. Op het Van Doornenplantsoen 1 is nu een schoolgebouw aanwezig. Op het tegenover gelegen, onbebouwde, terrein is een plan ontwikkeld om een nieuwe school en een nieuwe sporthal te bouwen. Het geldende bestemmingsplan ‘Palenstein’ staat de voorgenomen bebouwing niet toe. Om de bouw van het nieuwe schoolgebouw en de gemeentelijke sporthal mogelijk te maken moest een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Voor de Zoetermeerse VVD voerde commissielid Quinten de Gruijter op 8 oktober in de commissie Stad het woord: ‘De VVD is blij dat er een nieuw schoolgebouw voor het MOTION Beweeg College en een nieuwe gemeentelijke sporthal gaat worden gebouwd. De huidige locatie van het MOTION Beweeg College is namelijk sterk verouderd en veel te groot’.

Op 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer een motie aangenomen dat het college wordt verzocht op korte termijn te onderzoeken wanneer er een integrale gebiedsvisie voor het Van Doornenplantsoen kan komen en of deze gebiedsvisie er kan liggen vóór de verhuizing van het MOTION College. Het college heeft bij de behandeling van het bestemmingsplan aangegeven de motie uiteraard uit te zullen voeren maar dat, mede ook indachtig het raadsbesluit uit 2020, geen verdere vertraging mag optreden. ‘Vertraging is ongewenst. De bezwaren van omwonenden richten zicht niet zozeer tegen het bestemmingsplan’, aldus Quinten de Gruijter: ‘De bewoners wordt straks bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie actief betroken, zoals de motie ook vraagt. Met het nieuwe, kleinere schoolgebouw zal uiteraard ook rekening gehouden worden’.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 ingestemd met een bestuursoverdracht van Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) naar de Stichting Lucas Onderwijs, met als één van de voorwaarden vervroegde nieuwbouw voor het Beroepscollege (Vmbo) en renovatie van de drie bestaande gymzalen. De nieuwbouw was al voorzien voor 2027, maar is naar voren gehaald omdat het huidige gebouw veel te groot, sterk verouderd en weinig aantrekkelijk is voor leerlingen. Door het naar voren halen van de nieuwbouw worden de hoge huisvestingslasten omlaag gebracht, zodat er door de school een sluitende exploitatie kan worden behaald.

Zodra de nieuwe school is opgeleverd komt het oude gebouw (gedeeltelijk) leeg te staan, tenzij er in 2025 al besloten is over de invulling van de mogelijke herontwikkeling. Mocht dit niet het geval zijn dan is het leegstandsbeheer voor risico van de gemeente. Op dit moment zijn in één vleugel de internationale schakelklassen (ISK) van het voortgezet onderwijs gevestigd. Doordat het nieuwe gebouw op een andere locatie wordt gerealiseerd, komt er een perceel van ruim 12.000 m² vrij dat kan worden ingezet voor herontwikkeling van het gebied.

Total
0
Shares
Related Posts