Uitvoering bepaalt succes Omgevingsvisie Zoetermeer 2040

Op maandag 17 januari 2022 vond in de commissie Stad de bespreking plaats van de ingediende zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 zoals die op 21 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Diverse inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties hebben in hun zienswijze aan hun mening over de Omgevingsvisie kenbaar gemaakt en suggesties aangereikt. In zijn inbreng bedankte VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op dit onderwerp Rob Duiven de indieners van de zienswijzen voor hun bijdrage. ‘Deze Omgevingsvisie is namelijk belangrijk voor Zoetermeer want hiermee wordt de koers uitgezet voor onze stad op weg naar en ook voorbij 2040. Een koers die voor een belangrijk deel zijn oorsprong vindt in het niet tot optimisme aanleiding gevende Louter-rapport uit 2020. Een koers die ervoor moet zorgen dat de trage maar gestage erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad, waar in het rapport melding van wordt gemaakt, succesvol wordt gestopt. Laten we deze aanleiding bij de uitvoering van deze visie niet uit het oog verliezen’, zo was zijn oproep in de commissie.

De VVD is er onverkort van overtuigd dat deze koers ervoor gaat zorgen dat de noodzakelijke concurrerende woonaantrekkelijkheid van onze stad wordt vergroot door het creëren van een evenwichtiger, gevarieerder en kwalitatief hoogwaardig woningaanbod. Zodat daardoor ook een evenwichtige in- en uitstroom van inwoners uit en naar onze stad ontstaat. Zodat Zoetermeer sociaaleconomisch en sociaal-cultureel meer in balans komt en blijft.

Een aantal organisaties en bestuurlijke instanties heeft aangegeven graag betrokken te willen worden bij de uitvoering van deze visie, bij de concrete plannen die op basis van deze Omgevingsvisie zullen worden gemaakt. Het college geeft ook zelf aan dat men graag gebruik wil maken van de bij die organisaties en bestuurlijke instanties aanwezige kennis en expertise. ‘De VVD vindt dit een goede zaak. Het succes van de deze Omgevingsvisie wordt immers vooral bepaald door de uitvoering daarvan, zoals ik ook in mijn eerste termijn in de raad bij de behandeling van de concept-visie heb aangegeven’, aldus Rob Duiven: ‘Het betrekken van inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van Zoetermeer zal naar het oordeel van de VVD een belangrijke pijler onder de succesvolle invulling van deze Omgevingsvisie vormen. De VVD zal hierop de komende jaren nadrukkelijk de vinger aan de pols houden’.

De VVD heeft bij de bespreking van de ontwerp-Omgevingsvisie in juni 2021 ook gewezen op de noodzaak de komende 20 jaar enerzijds koersvastheid èn anderzijds wendbaarheid te zijn, de focus te houden maar ook ruimdenkendheid te zijn, en overtuiging uit te stralen maar tevens ruimte voor twijfel te geven. In diverse ingediende zienswijzen wordt naar de mening van de VVD daarom terecht gewezen op het tijdig inspelen op relevante ontwikkelingen in de toekomst. Bijvoorbeeld op het terrein van het klimaat, energietransitie en woningmarkt. Rob Duiven: ‘De toekomst is immers onbekend, maar niet leeg. Continu voeling houden met de veranderende context is dus essentieel om het doel vast te houden maar de weg naar dat doel tot tijdig te verleggen’.

De gemeenteraad zal op maandag 31 januari een besluit nemen over de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie Zoetermeer 2040.

Total
0
Shares
Related Posts