College steunt door VVD bepleite brede aanpak pesten

De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman. VVD-raadslid Rob Duiven heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college van B&W. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat alle betrokkenen zich actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig aan te pakken. Het rapport geeft volgens het college echter geen aanleiding het beleid en aanpak in Zoetermeer te herzien omdat vanuit het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het domein vrije tijd structureel veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van pestgedrag.

Zo wordt via de Zoetermeerwijzer worden kinderen, ouders en professionals geïnformeerd over de gevolgen van pesten en hoe dit voorkomen kan worden. Voorts wordt in het handelingsprotocol van het ‘Convenant De Veilige School’ van de gemeente, het onderwijs, de politie en het OM wordt ingegaan op verbale -, fysieke – en seksuele intimidatie en pesten via social media (cyberpesten), beschikken de scholen over een omgangsprotocol en bieden zij sociale vaardigheidstrainingen aan, die het zelfvertrouwen versterken en het pesten verminderen en organiseert het schoolmaatschappelijk werk een lessenreeks in het basisonderwijs over de gevaren van social media. Na iedere bijeenkomst worden informatieve nieuwsbrieven en een thuisopdracht aan ouders verstuurd, zodat ouders met hun kind over dit onderwerp in gesprek kunnen gaan. Ook wordt via het schoolmaatschappelijk werk ook de lessenreeks meidenvenijn/groepsdynamica aangeboden. Die is erop gericht om een prettige en veilige sfeer in de groep te creëren, pesten te verminderen, inzichten te geven en samen tot afspraken te komen, zodat de omgang met elkaar verbetert. Het einddoel is dat de kinderen kunnen reflecteren op het eigen gedrag, begrip voor de ander hebben en respectvol met elkaar omgaan.

Samen met organisaties in de stad organiseert of subsidieert de gemeente allerlei activiteiten die het welbevinden van jeugdigen verbeteren en bijdragen aan het verminderen van pestgedrag. Zo worden workshops ‘Kom erbij” gegeven die eenzaamheid en gevoelens van buitengesloten worden, bespreekbaar maken en jongeren uitdagen om daarin een positieve rol te pakken. Buurtwerk let op signalen van pesten bij het schooljongerenwerk en hun ambulante rondes. Het JIP ondersteunt jongeren, bijvoorbeeld bij het verzamelen van bewijs bij cyberpesten of het geven van advies hoe eventueel aangifte gedaan kan worden. Tot slot heeft het Zoetermeers Sportakkoord als ambitie een positief en veilig sportklimaat met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. 

Eens in de vier jaar voert de GGD een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid en het welbevinden van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. In verband met corona is in het najaar 2021 een extra onderzoek uitgevoerd, zo laat het college weten. Uit het gemeenteprofiel Zoetermeer blijkt dat dat 10,6% zich in de laatste drie maanden op school gepest voelde (t.o.v. 10% landelijk) en dat 7,7% (t.o.v. 7,6% landelijk) te maken kreeg met online-pesten.

De Kinderombudsman beveelt aan dat er een brede domeinoverstijgende aanpak van pesten moet komen en een domeinoverstijgende verantwoordelijke komen. Dit betekent dat er ook programma’s ontwikkeld moeten worden om pesten in de buurt en online tegen te gaan. Tevens moet een verantwoordelijke worden aangesteld die deze domeinen coördineert zodat er afstemming is tussen buurt en school en de onlinewereld van kinderen. Gemeenten moeten volgens de Kinderombudsman in deze brede domeinoverstijgende aanpak een centrale rol nemen. In Zoetermeer is dat niet noodzakelijk zo laat het college in het antwoord weten. Op alle leefgebieden wordt aandacht geschonken aan pesten, de aanpak is daarmee al domeinoverstijgend. Er zijn signalen, landelijk en lokaal, dat pestgedrag na Corona enigszins is toegenomen. Het college zegt toe dat dit de komende periode zal worden gemonitord en in gesprekken met het onderwijs en organisaties in de wijk aan de orde zal komen. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, zullen extra maatregelen volgen.

Total
0
Shares
Related Posts